Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Elfen ganolog o fodel gweithredu’r Sefydliad yw y dylai ymchwil ddechrau drwy ganolbwyntio ar ddeall y problemau eu hunain, gan archwilio sut a pham fod problemau troseddu a diogelwch yn codi a darparu datrysiadau newydd iddynt.

Cynhelir ein hymchwil o gylch pedair prif thema ymchwil, sy’n adlewyrchu arbenigedd sefydledig y tîm ymchwil academaidd:

  • newid ymddygiad
  • o ddata i benderfynu
  • atal a diogelu
  • diogelwch o’r gymdogaeth i’r genedl

Drwy ymwneud â’r themâu hyn, nod y Sefydliad yw datblygu a defnyddio dulliau arloesol sy’n gallu taflu goleuni newydd ar y materion penodol sy’n codi. Bydd mabwysiadu agwedd ryngddisgyblaethol yn caniatáu i ni ddatblygu dealltwriaeth newydd, ynghyd â thystiolaeth a gwybodaeth am y materion hyn.

Bydd ein Sefydliad Ymchwil yn gweithredu fel deorfa ar gyfer gweithgaredd ymchwil a phrosiectau cydweithredol cyfredol a hefyd fel sbardun i gyflymu’r rheini sy’n codi o fewn ein meysydd ymchwil. Rydym wedi adnabod nifer o broblemau o fewn ein themâu ymchwil a fyddai’n elwa o gael eu hastudio ymhellach.

Ar yr un pryd â chynnal meysydd rhagoriaeth cyfredol, rydym ni’n gweld cyfleoedd ar gyfer twf wrth ymchwilio i’r materion canlynol:

  • dulliau o reoli troseddwyr ac adsefydlu’n seiliedig ar dystiolaeth
  • astudiaethau hydredol o ranbarth Caerdydd o ran llywodraethu diogelwch trefol
  • methodolegau newydd ar gyfer mesur a deall effeithiau a pheryglon troseddu
  • hanes troseddau a rôl achosion troseddol hanesyddol a sut mae’r rhain yn cwestiynu ein canfyddiadau ni o gyfiawndercymhwyso technolegau rhagweld a delweddu newydd ar draws amrywiaeth o amgylcheddau diogelwch.

Bydd dynodi problemau diogelwch a’u trin â datrysiadau ymarferol sydd wedi’u hymchwilio’n dda yn cefnogi ein nod trosfwaol o leihau troseddu a chynyddu diogelwch, gan effeithio ar gymunedau pob dydd yn ogystal â pholisi ac ymarfer.

Mae’r Sefydliad yn dod ag arbenigwyr at ei gilydd o feysydd y gwyddorau cymdeithasol, iechyd cyhoeddus, cyfrifiadureg, seicoleg, y gyfraith, ieithyddiaeth fforensig, mathemateg, peirianneg, pensaernïaeth a busnes gydag un nod cyffredin – datrys problemau cyfredol a phroblemau sy’n datblygu gydag amrywiaeth o fethodolegau rhyngddisgyblaethol.