Ewch i’r prif gynnwys

Ein hymrwymiad cymunedol

Male student reading outside Main Building

Mae'n gyfnod digynsail i fod yn rhan o’n cymuned.

Mae pandemig byd-eang y coronafeirws (COVID-19) yn golygu ein bod ni gyd, nawr yn fwy nag erioed, yn gweithio i gefnogi ein gilydd, ymddwyn yn briodol ac yn ystyrlon, ac ymyrryd pan fyddwn yn gweld pobl eraill yn methu â chynnal ymddygiad na safonau'r Brifysgol.

Fel aelodau o gymuned y Brifysgol, mae cyfrifoldeb arnom i gyd i drin ein gilydd â pharch, cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd croesawgar, cynhwysol a diogel. Byddwn yn mynd i’r afael ag ymddygiadau gwahaniaethol negyddol gan gynnwys y rheiny sy’n seiliedig ar ystrydebau, ynghyd ag agweddau rhagfarnllyd.

Ar y sail hon, rydym yn gofyn i bawb yn y Brifysgol gofleidio’r Ymrwymiad canlynol.

  • Byddaf yn darllen, yn dilyn ac yn cefnogi canllawiau’r Brifysgol ynghylch rhwystro lledaeniad y coronafeirws (COVID-19) ar ran staff a myfyrwyr.
  • Rwy’n deall y caiff y canllawiau eu diweddaru'n rheolaidd felly byddaf yn cymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau fy mod wedi darllen y wybodaeth ddiweddaraf. Rwy’n derbyn y rôl sydd angen i mi ei chwarae er mwyn sicrhau bod y llefydd rwy'n byw, yn gweithio ac yn astudio ynddynt mor ddiogel ag y gallant fod hyd eithaf fy ngallu a'm gwybodaeth.
  • Rwy’n deall bod hon yn sefyllfa sy'n datblygu o hyd – un sydd angen sylw a gwyliadwriaeth barhaus gan bawb er mwyn deall y problemau a'r effaith a grëir o ganlyniad i'r pandemig byd-eang. Byddaf yn helpu i gefnogi pawb yn ein cymuned i wneud yn siŵr eu bod yn cael y profiad gorau posibl.
  • Byddaf yn cadw llygad am y rhai hynny rwy’n gweithio ac yn dysgu gyda nhw. Rwy’n deall pwysigrwydd rhoi cymorth, er mwyn helpu pobl lle y bo'n bosibl i ddelio ag effaith y coronafeirws (COVID-19) ar eu bywydau a chefnogi pobl eraill i'w helpu i barhau i ymgysylltu â'u gwaith neu’u hastudiaethau academaidd. Byddaf yn sicrhau fy mod yn deall cymorth sydd ar gael gan y Brifysgol i staff a myfyrwyr a sut gallaf gael gafael arno ar ran pobl eraill a’m hunan.
  • Byddaf yn ymddwyn yn unol â pholisïau ymddygiad perthnasol y Brifysgol a Pholisi Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio. Byddaf yn canolbwyntio ar gynhwysiant a chefnogi pawb o’m cwmpas. Lle y bo'n briodol a phan fyddaf yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu gwneud hyn, byddaf yn lleisio fy marn ac yn herio pobl eraill mewn modd cadarnhaol os byddaf yn eu gweld yn ymddwyn yn amhriodol ac yn groes i ganllawiau ynghylch y coronafeirws (COVID-19). Byddaf yn codi'r pryderon hynny â'r bobl hynny'n uniongyrchol mewn modd agored, adeiladol a chwrtais. Lle rwy’n teimlo na allaf herio’n ddiogel, byddaf yn sôn am fy mhryderon wrth dimau arbenigol yn y Brifysgol fel yr amlinellir yn yr Ymrwymiad hwn.
  • Os caf fy herio am fy ymddygiad byddaf yn cymryd y gofynion hyn o ddifrif, gan ymateb mewn modd agored, cadarnhaol a pharchus, yn unol â'r Ymrwymiad hwn a pholisi Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio. Rwy’n deall y gallai gweithdrefnau cwyno, disgyblaeth ac achwyn staff a myfyrwyr fod yn gymwys os bydd achos bwriadol o dorri'r ymrwymiad hwn.

Yn y lle cyntaf, ein dull gweithredu fydd gofyn i'n cymuned o fyfyrwyr a staff i hunan-reoleiddio mewn modd parchus, gan ddwyn ei gilydd i gyfrif er mwyn sicrhau ein bod ni i gyd yn dilyn y gofynion.

Mae'r Ymrwymiad yn ei gwneud hi'n glir y dylid codi pryderon mewn modd agored, cadarnhaol a pharchus. Dylai’r egwyddorion hyn fod wrth wraidd pob rhyngweithiad.

Gofynnir i gymuned gyfan y Brifysgol gofleidio’r Ymrwymiad hwn ar adeg eithriadol. Nid yw’n gyfrifoldeb ychwanegol neu ffurfiol ar ein staff yn unig.

Cadarnhau ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yr unigolyn o'r sefyllfa ddylai fod y cam cyntaf. Mae'n bosibl y gall pobl fod wedi anghofio neu'n syml heb ystyried y gofynion, neu nad oedd yn glir eu bod wedi eu torri mewn rhyw ffordd.

Ar ôl cael dealltwriaeth a chaniatáu i'r unigolyn dan sylw fynegi ei ddehongliad o'r digwyddiadau, dylech chi esbonio bodolaeth y canllawiau, gan gyfeirio at yr Ymrwymiad, a'r risgiau y mae anwybyddu ein cyfrifoldebau yn eu rhoi ar bawb.

Rhagwelir yn y rhan fwyaf o achosion y bydd yr ymyrraeth hon yn ddigonol. Lle nad yw’r dull hwn yn gweithio, a lle rydych yn teimlo'n hyderus bod ei angen, gallech chi uwchgyfeirio’r mater ymhellach.

Uwchgyfeirio eich pryder

Aelodau o'r gymuned sydd â phryderon am ymddygiad myfyriwr

Os hoffech rhoi gwybod i'r Brifysgol am achos o gamymddygiad gan myfyriwr yn ymwneud â rheoliadau'r coronafeirws (COVID-19), gallwch ebostio communitycovid19concerns@caerdydd.ac.uk / +44 (0)29 2251 1222.

Nid ydym yn derbyn cwynion diewn, a byddwn yn trin pob cwyn yn ddifrifol, gyda phroses glir ar waith er mwyn datrys a monitro'r problemau sy'n cael eu nodi.

Dylech gynnwys dyddiad, amser a lleoliad y digwyddiad, pwy oedd yn cymryd rhan (enw'r myfyriwr os ydych chi'n gwybod), ac unrhyw dystion oedd yno ar y pryd. Bydd angen i chi hefyd nodi eich enw, cyfeiriad ebost a rhif ffôn er mwyn i ni gysylltu â chi.

Os bydd y sefyllfa'n un brys, neu rydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin yn gorfforol neu ar lafar, gallwch gael cymorth gan Dîm Diogelwch y Brifysgol (ar y campws) +44 (0)29 2087 4444 neu'r Heddlu (oddi ar y campws).

Os ydych am wneud cwyn am sŵn neu darfu oherwydd parti mewn tŷ, dylech ffonio Heddlu De Cymru ar 101.

Staff a myfyrwyr sydd â phryderon