Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am y Coronafeirws (COVID-19) i fyfyrwyr presennol

Diweddarwyd diwethaf: 26/11/2020 16:34

Rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Gall y myfyrwyr hynny sydd eto i ailddechrau addysgu wyneb yn wyneb ddisgwyl dychwelyd i ddysgu cyfunol o 12 Ebrill (mae semester y Gwanwyn yn ailddechrau ddydd Llun 19 Ebrill). Darllenwch neges a anfonwyd at fyfyrwyr gan Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr. Nid yw hyn yn effeithio ar gynlluniau dychwelyd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Mae ein campws, gan gynnwys ein preswylfeydd, llyfrgelloedd, lleoedd astudio ac adeiladau eraill, yn parhau i fod ar agor ac yn ddiogel. Gallwch gael mynediad at wasanaethau addysg a chefnogaeth o hyd. Mae gennym hefyd ystod o fesurau diogelwch ychwanegol ar waith sydd wedi'u cymeradwyo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gall myfyrwyr presennol gyrchu gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19) gan gynnwys y cyfyngiadau diweddaraf sy'n effeithio ar Gaerdydd a Chymru trwy fewngofnodi i fewnrwyd y myfyriwr.

Rhagor o wybodaeth am beth i'w wneud os ydych chi'n fyfyriwr sydd angen hunanynysu, pa gymorth sydd ar gael a pha wasanaethau y gallwch eu cyrchu.

Mae yna wybodaeth hefyd ar bynciau fel newidiadau i waith, astudio neu leoliadau gwirfoddol, gwasanaethau llyfrgell achefnogi a lles myfyrwyr.

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PGR)

Gall myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gael gafael ar wybodaeth am barhau â'ch ymchwil, goruchwyliaeth, addysgu, mynediad at y campws, cyllid, eich viva a chyflwyno'ch traethawd ymchwil trwy fewngofnodi i fewnrwyd y myfyriwr.

Myfyrwyr rhyngwladol a chyfnewid

Gall myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr cyfnewid gael gafael ar wybodaeth am fisâu a mewnfudo, dod â theulu gyda chi i'r DU, arweiniad ar gyfer dinasyddion yr UE, yr AEE a'r Swistir, cyngor ar weithio yn y DU a gadael y DU os mai hon yw eich blwyddyn olaf trwy fewngofnodi i fewnrwyd y myfyriwr.

Teithio o dramor

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau ynghylch pa reolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn pan fyddwch yn cyrraedd o dramor.

Bydd y cyngor yn amrywio yn ddibynnol ar os ydych chi'n teithio o:

Pan fyddwch yn cyrraedd y DU, dylech ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i ynysu pan fyddwch yn teithio i Gymru.

Sylwch fod holl goridorau teithio mewnol y DU wedi'u hatal dros dro i ddiogelu rhag amrywiolion rhyngwladol newydd o COVID-19.

Dysgu, addysgu ac asesu

Bydd y dull o ddysgu yn dibynnu ar eich cwrs. Bydd amlder addysgu wyneb yn wyneb yn dibynnu ar:

  • eich rhaglen astudio
  • rheolau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol
  • lle y bo’n berthnasol, gofynion cyrff llywodraethu proffesiynol, statudol neu reoleiddiol.

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell ar gyfer myfyrwyr na fydd efallai'n gallu ymuno â ni yn y semester cyntaf.

Mae ein polisi rhwyd ​​ddiogelwch ar gyfer 2020/21 yn amlinellu sut y byddwn yn gwneud yn siŵr nad yw myfyrwyr dan anfantais o ran eu cyflawniad o ganlyniad i pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn sicrhau profiad diogel a phleserus ar y campws yn 2021/22.

Gwybodaeth am y llywodraeth ac iechyd y cyhoedd

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) gan gynnwys cyngor iechyd a theithio ar gael o:

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am addysg bellach ac uwch yng Nghymru yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).