Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am y coronafeirws (COVID-19) i fyfyrwyr presennol

Diweddarwyd ddiwethaf: 15/01/2021 14:18

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

07/01/2021 - Rydym wedi penderfynu gohirio addysgu ar y campws ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni a symud i ddull addysgu ar-lein (ac eithrio rhaglenni ymarferol a'r rhai sy'n gysylltiedig ag iechyd lle mae angen bod ar y campws er mwyn bodloni deilliannau dysgu rhaglenni) tan 22 Chwefror 2021 yn y lle cyntaf. Sylwch nad yw hyn yn effeithio ar drefniadau dychwelyd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y neges diweddaraf gan Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr.

Mae ein campws, gan gynnwys ein preswylfeydd, llyfrgelloedd, mannau astudio ac adeiladau eraill, yn parhau i fod ar agor ac yn ddiogel os hoffech ddychwelyd i Gaerdydd. Gallwch barhau gael gafael ar wasanaethau addysg a chymorth. Mae gennym hefyd ystod o fesurau diogelwch ychwanegol ar waith sydd wedi'u cymeradwyo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gall myfyrwyr presennol gael gafael  ar y wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) drwy fewngofnodi i fewnrwyd y myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth am beth i'w wneud os ydych chi'n fyfyriwr sydd angen hunanynysu, pa gymorth sydd ar gael a pha wasanaethau gallwch gael mynediad atynt.

Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar bynciau fel newidiadau i leoliadau astudio, gwaith neu wirfoddoli, gwasanaethau llyfrgell a chymorth a lles myfyrwyr.

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gael gafael ar wybodaeth am barhau â'ch ymchwil, goruchwylio, addysgu, mynediad i'r campws, cyllid, eich viva a chyflwyno eich traethawd ymchwil drwy fewngofnodi i fewnrwyd y myfyrwyr.

International and exchange students

International and exchange students can access information about visas and immigrationbringing family with you to the UKguidance for EU, EEA, and Swiss nationalsadvice about working in the UK and leaving the UK if this is your final year by logging onto the student intranet.

Travelling from abroad

Make sure you check what guidance to follow when arranging to travel to Cardiff.

You will need to:

Addysgu, dysgu ac asesu

Bydd y dull dysgu yn dibynnu ar eich cwrs. Bydd nifer y sesiynau addysgu ar y campws yn dibynnu ar:

  • eich rhaglen astudio
  • rheolau Llywodraeth Cymru ar bellter cymdeithasol
  • lle bo'm berthnasol, gofynion cyrff proffesiynol, statudol neu rheoleiddiol.

Ni fydd darlithoedd mawr yn cael eu cynnal ar y campws. Lle bod modd bodloni gofynion pellter cymdeithasol, bydd addysgu ar y campws yn cynnwys grwpiau llai. Bydd hyn yn cynnwys tiwtorialau neu sesiynau clinigol, stiwdio a labordy lle bo'n berthnasol.

Bydd y sesiynau llai hyn yn golygu mesurau diogelwch ychwanegol, ochr yn ochr ag addysgu ar-lein, gweithgareddau dysgu ac adnoddau o safon uchel.

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell i'r myfyrwyr hynny nad oes modd iddynt ymuno â ni yn ystod y semester cyntaf.Mae ein polisi rhwyd ddiogelwch ar gyfer 2020/21 yn amlinellu sut y byddwn yn sicrhau nad yw myfyrwyr o dan anfantais yn nhermau eu cyflawniadau o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn sicrhau profiad diogel ar y campws am 2020/21.

Gwybodaeth y llywodraeth a iechyd cyhoeddus

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws (COVID-19) gan gynnwys cyngor iechyd a theithio ar gael o:

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am addysg bellach ac uwch yng Nghymru yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).