Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr israddedig yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn ymwybodol bod y coronafeirws yn cael effaith ar fywydau ar draws y byd ac yn deall eich bod yn debygol o boeni am sut bydd hyn yn effeithio ar eich cais i Gaerdydd a’ch gallu i astudio gyda ni.

Mae’r sefyllfa’n newid drwy’r amser, ond gwnawn ein gorau i’ch cadw ar ddeall o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn.

Ceisiadau newydd ar gyfer mis Medi 2021

Rydym yn parhau i groesawu ceisiadau ac yn ceisio cefnogi ein hymgeiswyr cyn gymaint â phosibl. Nid yw ein prosesau ymgeisio, gofynion mynediad na'n dyddiadau cychwyn wedi newid ar gyfer 2021. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o rai o'r anawsterau mae ein hymgeiswyr yn eu wynebu o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19) a bod peth oedi wedi bod gyda rhai canlyniadau arholiad a chymwysterau.

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n agos ac yn gweithio gyda sefydliadau'r sector i ganfod pa gamau sydd angen eu cymryd i gefnogi ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio. Byddwn yn rhoi gwbod i chi am unrhyw newidiadau drwy ebost.

Apeliadau neu newidiadau i ganlyniadau arholiadau

Rydym eisiau cefnogi myfyrwyr drwy'r cyfnod heriol hwn. Dysgwch fwy am apeliadau neu newidiadau i ganlyniadau arholiadau a beth mae hyn yn ei olygu i'ch cynnig o le.

Rhaglenni gradd israddedig

Mae'r tîm Derbyn Myfyrwyr yn gweithio o bell, gan gynnwys ein llinellau ffôn, ac rydym yn parhau i brosesu ceisiadau fel yr arfer. Byddwch yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy ebost ac rydym yn argymhell yn gryf i chi ei wirio'n rheolaidd.

Oni bai fod eich ymholiad yn un brys byddem yn eich argymhell i gysylltu â ni drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dyfynnu:

  • eich enw llawn
  • eich Cyfeirnod Personol UCAS
  • y rhaglen yr ydych yn gwneud cais ar ei chyfer.

Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â’r tîm Derbyn Myfyrwyr ar +44 (0)29 2087 9999. Rydym ar gael rhwng dydd Llun a Gwener (ag eithrio gwyliau banc), 8:30 - 17:00.

Rydym yn ymwybodol o'r broses dyfarnu graddau wahanol a gyfer cymwysterau yn 2020 o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19). Gallwn gadarnhau y byddwn yn cydnabod dyfarniadau a chymwysterau (sy'n bodloni ein gofynion mynediad) yn ystod y cyfnod hwn ar gyfer y flwyddyn hon a'r blynyddoedd i ddod ac ni fyddwn yn defnyddio polisi cydnabod gwahanol.

Yn amodol ar gyflwyno cais erbyn y dyddiad cau UCAS priodol ar gyfer yr un rhaglen, byddwn yn gwarantu'r un amodau cynnig ar gyfer Medi 2021 i'r myfyrwyr hynny ymgeisiodd i Brifysgol Caerdydd yn ystod cylch derbyn 2020 - rheiny na chafodd raddau ag oedd yn bodloni termau eu cynnig, a sy'n dewis eu sefyll ym mlwyddyn academaidd 2020/21.

Byddwn hefyd yn derbyn yr un datganiad personol ag y wnaethoch ei ddanfon yn flaenorol, oni bai eich bod am ei ddiweddaru.

Ar hyn o bryd rydym wedi trefnu i bob cwrs sy'n dechrau ym Medi 2021 fynd yn ei flaen.

Mae'r Brifysgol yn monitro'r sefyllfa yn agos a byddwn yn rhoi cynlluniau ar waith os na fydd hyn yn bosibl, yn ogystal ag adolygu'r camau posibl i'w cymryd er mwyn cefnogi ein hymgeiswyr.

Bydd myfyrwyr yn derbyn unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â newid mewn dyddiad cychwyn neu gyflwyniad rhaglen drwy ebost.

Eich profiad ar y campws

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn sicrhau profiad diogel a phleserus ar y campws yn 2021/22.

Cysylltwch â ni

Mae ein timau Derbyn Myfyrwyr ac Ymholiadau yn parhau i weithio fel arfer, felly cysylltwch â nhw drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk os hoffech drafod eich cais.