Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir o'r DU yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn ymwybodol bod y coronafeirws yn cael effaith ar fywydau ar draws y byd ac yn deall eich bod yn debygol o boeni am sut bydd hyn yn effeithio ar eich cais i Gaerdydd a’ch gallu i astudio gyda ni.

Mae’r sefyllfa’n newid drwy’r amser, ond gwnawn ein gorau i’ch cadw ar ddeall o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn.

Ceisiadau newydd ar gyfer mis Medi 2021

Rydym yn parhau i groesawu ceisiadau ac yn ceisio cefnogi ein hymgeiswyr cyn gymaint â phosibl. Nid yw ein prosesau ymgeisio, gofynion mynediad na'n dyddiadau cychwyn wedi newid ar gyfer 2021. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o rai o'r anawsterau mae ein hymgeiswyr yn eu wynebu o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19) a bod peth oedi wedi bod gyda rhai canlyniadau arholiad a chymwysterau.

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n agos ac yn gweithio gyda sefydliadau'r sector i ganfod pa gamau sydd angen eu cymryd i gefnogi ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio. Byddwn yn rhoi gwbod i chi am unrhyw newidiadau drwy ebost.

Rhaglenni gradd ôl-raddedig

Mae'r tîm Derbyn Myfyrwyr yn gweithio o bell, gan gynnwys ein llinellau ffôn, ac rydym yn parhau i brosesu ceisiadau fel yr arfer. Byddwch yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy ebost ac rydym yn argymhell yn gryf i chi ei wirio'n rheolaidd.

Oni bai fod eich ymholiad yn un brys byddem yn eich argymhell i gysylltu â ni drwy'r porth ymgeisydd neu drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dyfynnu:

  • eich enw llawn
  • eich Rhif Myfyriwr Caerdydd
  • y rhaglen yr ydych yn gwneud cais ar ei chyfer.

Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â’r tîm Derbyn Myfyrwyr ar +44 (0)29 2087 9999. Rydym ar gael rhwng dydd Llun a Gwener (ag eithrio gwyliau banc), 8:30 - 17:00.

Rydym yn gwybod ei fod yn amser hynod gofidus i chi, gyda phrifysgolion yn cau a threfniadau addysgu amgen yn eu lle.

Rydym yn ymwybodol o'r broses dyfarnu graddau wahanol a gyfer cymwysterau yn 2020 o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19). Gallwn gadarnhau y byddwn yn cydnabod dyfarniadau a chymwysterau (sy'n bodloni ein gofynion mynediad) yn ystod y cyfnod hwn ar gyfer y flwyddyn hon a'r blynyddoedd i ddod ac ni fyddwn yn defnyddio polisi cydnabod gwahanol.

Dyddiadau dechrau cyrsiau: Medi 2020 - Ionawr 2021

Byddwn yn lledaenu'r dyddiadau dechrau ar gyfer rhai o'n rhaglenni ôl-raddedig i ddiogelu myfyrwyr a staff. Bydd dechrau rhai rhaglenni'n hwyrach yn ein galluogi i reoli nifer y myfyrwyr sydd ar y campws, sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd llety'r Brifysgol dros gyfnod o amser a darparu digwyddiadau ymsefydlu ac ymrestru priodol.

Gallwch weld rhestr o'r rhaglenni sydd â dyddiad dechrau newydd. Os nad yw'ch rhaglen yn ymddangos yn y rhestr bydd eich dyddiad cychwyn yr un peth a'r un a nodwyd yn eich llythyr cynnig swyddogol.

Dyddiadau dechrau cyrsiau: Medi 2021

Ar hyn o bryd rydym wedi trefnu i bob cwrs sy'n dechrau ym Medi 2021 fynd yn ei flaen.

Mae'r Brifysgol yn monitro'r sefyllfa yn agos a byddwn yn rhoi cynlluniau ar waith os na fydd hyn yn bosibl, yn ogystal ag adolygu'r camau posibl i'w cymryd er mwyn cefnogi ein hymgeiswyr.

Bydd myfyrwyr yn derbyn unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â newid mewn dyddiad cychwyn neu gyflwyniad rhaglen drwy ebost.

Os ydych am ohirio eich lle, cysylltwch â admissions@caerdydd.ac.uk, a byddwn yn hapus i drafod hyn gyda chi.

Pan fo'n rhaid i chi dalu blaendal i sicrhau lle yn y Brifysgol, nodir hynny yn eich llythyr cynnig. Lle bo'n bosibl, dylech dalu eich blaendal erbyn y dyddiad a nodwyd yn eith llythyr cynnig.

Os ydych yn profi anawsterau wrth dalu'ch blaendal, cysylltwch â ni drwy admissions@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni gal trafod eich dewisiadau.

Bydd y Brifysgol yn cynnig ad-daliadau i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu graddau angenrheidiol neu’n gallu cael gafael ar eu dogfennaeth mewn amser.  Darllenwch ein polisi ynghylch ad-dalu blaendaliadau.

Rhagor o wybodaeth am y mesurau amddiffynol a'r ffyrdd newydd o ddysgu sydd gennym ar waith er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael profiad diogel a phleserus yma yng Nghaerdydd.

Cysylltwch â ni

Mae ein timau Derbyn Myfyrwyr ac Ymholiadau yn parhau i weithio fel arfer, felly cysylltwch â nhw drwy’r porth ymgesiwyr neu drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk os hoffech drafod eich cais.