Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor i rieni a gwarchodwyr

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiad dysgu cyson ac o ansawdd uchel ar yr un pryd â’u cadw’n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Rydym ym gwerthfawrogi y bydd gan rieni neu warchodwyr gwestiynau am y sefyllfa presennol ac rydym wedi ceisio eu hateb neu eich cyfeirio at y wybodaeth berthnasol. Mae modd i fyfyrwyr gael gafael ar y wybodaeth hon drwy fewnrwyd y myfyrwyr.

Rhaid i fyfyrwyr hunanynysu os ydynt:

 • yn dangos symptomau'r coronafeirws (COVID) ac maent yn aros am ganlyniad prawf
 • wedi derbyn canlyniad positif neu amhendant gan Wasanaethau Sgrinio Prifysgol Caerdydd
 • wedi derbyn canlyniad positif i brawf coronafeirws (COVID-19) gan y GIG
 • wedi'u nodi fel cysylltiad agos i rywun sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws (COVID-19)
 • yn byw gyda rhywun sy'n profi symptomau'r coronafeirws (COVID-19) neu sydd wedi derbyn canlyniad positif neu amhendant i brawf gan Wasanaeth Sgrinio Prifysgol Caerdydd neu'r GIG.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael i fyfyrwyr am beth i'w wneud wrth hunanynysu ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Mae gan bob myfyriwr fynediad llawn at y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a byddant yn cael eu trin ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) os bydd angen.

Rhoi gwybod i'r Brifysgol

Gall myfyrwyr rhoi gwybod i ni'n gyflym am unrhyw symptomau, canlyniadau prawf neu'r angen i hunanynysu oherwydd y coronafeirws (COVID-19) drwy fewngofnodi i SIMS Ar-lein.

Cefnogi myfyrwyr sy'n hunanynysu

Gall myfyrwyr gysylltu â ni drwy Student Connect os oes angen cymorth arnynt wrth hunanynysu. Mae modd cael gafael ar Student Connect drwy:

 • ofyn cwestiwn i'r sgyrsfot 24/7 drwy ddefnyddio'r botwm sgwrsio glas a gwyn ar waelod dde'r sgrin ar fewnrwyd y myfyrwyr
 • ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
 • ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Gall myfyrwyr y flwyddyn gyntaf hefyd gysylltu â'u mentor myfyriwr yn eu Hysgol Academaidd. Efallai bydd modd iddyn nhw ganfod pobl i'w helpu yn eu Hysgol.

Rydym yn deall y gall hunanynysu fod yn anodd ac achosi straen. Mae gennym ystod o gymorth ar gael i helpu myfyrwyr ofalu am eu hiechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol tra byddent yn y Brifysgol.

Gall myfyrwyr sy'n byw ym Mhreswylfeydd Prifysgol Caerdydd gael gafael ar ystod o gymorth drwy'r Tîm Bywyd Preswylfewydd.

Bydd y Tîm Lles yn cysylltu â myfyrwyr sy'n byw mewn llety preifat.

Cael gafael ar fwyd ac eitemau hanfodol pan yn hunanynysu

Mae'n bwysig i fyfyrwyr sy'n hunanynysu beidio â gadael eu tai, fflatiau neu ystafelloedd os yn bosibl.

Bydd y rhan fwyaf o archfarchnadoedd y DU yn cyflenwi bwyd ac eitemau eraill naill ai am ddim neu am dâl isel. Gall myfyrwyr creu cyfrifon ar gyfer apiau cludo bwyd archfarchanoedd amrywiol (er enghraifft Asda, Morrisons, Ocado, Sainsburys, Tesco). Gall y gwasanaethau hyn fod yn brysur ac felly bydd angen i fyfyrwyr gynllunio archebion o flaen llaw.

Mae gan Gaerdydd ystod eang o opsiynau bwyd i fynd y mae modd eu harchebu drwy apiau fel Just Eat, Deliveroo ac Uber Eats.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori gyrrwyr sy'n cludo bwyd i adael yr eitemau tu allan i'w casglu. Ni ddylai'r gyrrwr ddod i fewn i dai myfyrwyr.

Derbyn danfoniadau yn llety'r Brifysgol

Gall myfyrwyr barhau i archebu danfoniadau bwyd i fynd ac archfarchnadoedd i'w llety ond dylent ddweud wrth y gyrrwyr i adael eitemau tu allan i'w casglu.

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr drefnu i'w ffrind o fflat lle nad ydynt yn hunanynysu i gasglu bwyd ar eu rhan a dod a'r bwyd i fynedfa'r fflat. Os nad yw hyn yn bosibl, gall myfyrwyr adael eu hystafelloed i gasglu'r bwyd. Beth bynnag fo'r achos, dylent sicrhau eu bod nhw'n cadw pellter o ddau fetr, gwisgo gorchudd wyneb a golchi eu dwylo cyn ac ar ôl casglu eu bwyd.

Gwasanaeth cludo bwyd y Brifysgol

Gall myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol ddefnyddio ein gwasanaeth cludo ar gyfer bwyd, eitemau gofal iechyd, cig, ffrywthau a llysiau. Mae modd iddynt archebu prydau, diodydd a byrbrydau i'w llety yn ogystal.

 • Y Farchnad: cyflwynwch eich archebion erbyn 13:00 ar gyfer eu derbyn y diwrnod wedyn yn eich llety Prifysgol. Mae eitemau fel pethau ymolchi, ffrwythau ffres, cig, nwyddau sych fel pasta, cynnyrch oer, llaeth, bara, wyau a mwy.
 • Clicio ac Anfon: ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 15:00 a 21:00 ar gyfer prydau gyda llysiau a thatws, byrgyrs, burritos, diodydd a byrbrydau.

Er mwyn cyflwyno archeb, bydd angen i fyfyrwyr greu cyfrif.

Os bydd angen eitemau nad ydynt wedi eu cynnwys yma arnoch ar frys, cysylltwch â'ch Tîm Preswylfeydd. Os na fydd modd i ni eich helpu, byddwn yn eich cynghori neu'n eich ail-gyfeirio at gymorth bellach.

Mynediad at wasanaethau llety i fyfyrwyr sy'n hunanynysu

Mae ein timau preswylfeydd ar gael i gefnogi myfyrwyr sy'n hunanynysu yn llety'r Brifysgol. Maent wedi darparu canllaw i fyfyrwyr ar fewnrwyd y myfyrwyr am sut i gael gafael ar wasanaethau fel golchi dillad, glanhau, cynnal a chadw, cymorth TG a chasglu sbwriel ac ailgylchu tra eu bod nhw'n hunanynysu.

Ni fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at gyfleusterau golchi dillad tra eu bod nhw'n hunanynysu. Fodd bynnag, mae'r Brifysgol wedi trefnu a thalu ar gyfer gwasanaeth COVID-19 ddiogel i fyfyrwyr sy'n hunanynysu yn llety'r Brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn gallu golchi dillad (gwerth 3kg) yn ystod ei gyfnod hunanynysu. Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth golchi dillad COVID-19 diogel ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Rydym yn gwybod ei fod yn gyfnod pryderus i'n myfyrwyr. Mae gennym Dîm Cymorth a Lles Myfyrwyr pwrpasol i'w helpu i wneud y gorau o fywyd myfyrwyr.

Rydym yn cydnabod y bydd y flwyddyn academaidd newydd hon yn wahanol a bod angen i bob un ohonom gefnogi ein gilydd. Rydym yn recriwtio mwy o staff cwnsela a lles rheng flaen i helpu ein myfyrwyr wrth i ni ddod i arfer â gwahanol ffyrdd o weithio, addysgu a dysgu.

Gall myfyrwyr gysylltu â ni drwy Cyswllt Myfyrwyr os oes angen cymorth arnynt. Gallant gael mynediad at Gyswllt Myfyrwyr drwy:

 • ofyn cwestiynau i'r chatbot 24/7 pan welant y botwm sgwrsio glas a gwyn ar gornel dde isaf mewnrwyd y myfyrwyr
 • e-bost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
 • ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Gall myfyrwyr gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Er bod cyfyngiadau ar waith ar hyn o bryd, mae addysgu wyneb yn wyneb yn parhau. Mae ein mannau astudio, ein cyfleusterau chwaraeon a'n cyfleusterau arlwyo yn parhau i fod ar agor ac mae gennym ystod o fesurau diogelwch ychwanegol ar waith sydd wedi'u cymeradwyo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cadw mewn cysylltiad â'u Hysgol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am eu cwrs.

Cymorth sgiliau astudio

Gall ein hadnoddau sgiliau astudio a'n gwasanaethau cymorth helpu myfyrwyr gyda'u dysgu a goresgyn unrhyw anawsterau y gallent fod yn eu profi gyda'u hastudiaethau.

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth cymorth astudio ar fewnrwyd y myfyrwyr.

 • Rydym wedi penderfynu y byddwn, fel Prifysgol, yn cynnal y gofyniad ymbellhau cymdeithasol dau fetr ar y campws tan o leiaf Ionawr 2021.
 • Mae'n ofynnol i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb (gydag eithriadau). Mae myfyrwyr yn derbyn dau orchudd wyneb y gellir eu hail-defnyddio wrth gyrraedd Caerdydd.
 • Mae'n gan ein hadeiladau lwybrau cerdded un ffordd sydd wedi'u harwyddo'n glir, cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol, ac mae pwyntiau cyffwrdd uchel fel dolenni drysau yn cael eu glanhau'n rheolaidd.
 • Mae diagramau amlinellol ar gael ar gyfer pob adeilad i ddangos mynedfeydd ac allanfeydd, llwybrau cerdded, toiledau neillryw a gorsafoedd diheintio dwylo.
 • Rydym hefyd yn cyflwyno system hysbysu fel bod yr holl fyfyrwyr a staff yn gallu rhoi gwybod yn gyflym am unrhyw symptomau tebyg i’r coronafeirws a sy'n cefnogi rhaglen Profi, Olrhain, Amddiffyn y llywodraeth.
 • Er mwyn gwneud y mwyaf o'r gofod, a bod yn ystyriol o iechyd a lles pawb, rydym yn parhau i leihau nifer y bobl sydd ar y campws cymaint â phosibl. Golyga hyn bod y rhan fwyaf o staff nad ydynt yn addysgu yn parhau i weithio o gartref.

Cymeradwywyd y mesurau hyn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy'n ein galluogi i barhau i ddarparu addysgu wyneb yn wyneb fel rhan o ddarpariaeth ddysgu cyfunol, wedi'i hategu gan rai elfennau ar-lein.

Gwasanaeth Sgrinio'r Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Sgrinio coronafeirws parhaus (COVID-19) i'n holl fyfyrwyr a staff ar y campws sy'n asymptomatig. Mae asymptomatig yn golygu nad ydych yn dangos unrhyw arwyddion na symptomau'r feirws.

Mae mwy o wybodaeth i fyfyrwyr am y Gwasanaeth Sgrinio ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Achosion dyddiol o'r coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cyhoeddi achosion newydd o'r coronafeirws (COVID-19) ymhlith staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ddyddiol (o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Rheoliadau coronafeirws (COVID-19) o 9 Tachwedd 2020

Pan ddaw'r toriad tân i ben ar 9 Tachwedd, bydd cyfres newydd o fesurau cenedlaethol ar waith, a fydd yn disodli'r cyfyngiadau blaenorol.

Rydym yn gofyn i'n holl fyfyrwyr a'n staff weithio'n galed i gadw ein teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymuned yn ddiogel drwy ddilyn ambell ganllaw syml i ddiogelu ein gilydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb:

 • aros allan o gartrefi ei gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau prin
 • cyfyngu’r nifer o weithiau mae’r myfyrwyr yn gadael eu cartrefi, a’r pellter maent yn teithio
 • pan fyddant yn gadael eu cartref, dylent beidio â mynd i weld nifer o bobl wahanol. Mae'n well gweld un neu ddau berson yn rheolaidd na gweld llawer o bobl wahanol yn achlysurol
 • cadwch bellter cymdeithasol, yn yr awyr agored hefyd
 • dylech gwrdd â phobl yn yr awyr agored yn hytrach na dan do lle bo modd
 • golchi dwylo'n rheolaidd a dilyn unrhyw gyngor arall ar hylendid
 • parhewch i wisgo gorchuddion wyneb mewn llefydd cyhoeddus caeedig, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus a thacsis
 • hunanynysu os oes ganddynt symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Mae hefyd yn llawer mwy diogel i fyfyrwyr aros yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor ar hyn o bryd na theithio adref.

Darllenwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Addysgu a dysgu

Byddwn yn parhau i ddarparu cyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb a dysgu cyfunol ar ein campysau diogel rhag COVID-19. Mae nifer yr achosion coronafeirws (COVID-19) ymhlith staff yn parhau’n isel.

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn gallu parhau â'u hastudiaethau ar-lein os nad oes modd iddynt fod ar y campws.

Roedd yr opsiwn i astudio o bell ar gael yn flaenorol tan 31 Ionawr 2021 (yn gynharach ar gyfer rhai rhaglenni). Rydym bellach wedi ymestyn hyn, fel y gall myfyrwyr wneud cais i astudio o bell am gyfnod hirach. Bydd hyd yr estyniad yn dibynnu ar ddyddiad dechrau eu rhaglen:

Dyddiad dechrau'r rhaglenAstudio o bell wedi'i ymestyn tan
Cyn 28 Medi 202018 Gorffennaf 2021
28 Medi 202020 Mehefin 2021
Yn ystod Hydref/Tachwedd 202025 Gorffennaf 2021
Yn ystod Ionawr 202122 Awst 2021

Dylech nodi nid yw rhai rhaglenni'n gallu darparu astudiaeth o bell, ac ni fydd eraill a oedd yn gallu darparu astudiaethau o bell ar gyfer semester un yn gallu gwneud hynny ar gyfer semester dau oherwydd dysgu wedi'i drefnu sy'n gofyn am bresenoldeb ar y campws.

Gall myfyrwyr wirio eu cymhwysedd a chael gwybodaeth am sut i wneud cais am astudiaeth o bell ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gohirio astudiaethau

Os nad yw myfyriwr am wneud cais i astudio o bell, mae modd iddynt ofyn i ohirio eu hastudiaethau.

Os bydd eu Hysgol Academaidd yn cymeradwyo'u cais, gallant ohirio eu hastudiaethau ac ailgychwyn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae rhai cyfyngiadau a goblygiadau amrywiol i wneud hyn, felly dylai myfyrwyr sy'n ystyried gohirio'u hastudiaethau siarad â'u Tiwtor Personol, Goruchwyliwr neu Bennaeth yr Ysgol.

Mae goblygiadau hefyd o ran llety a ffioedd dysgu felly dylent gysylltu â Thîm Cyngor Ariannol yr adran Cymorth a Lles Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth. Mae cyngor annibynnol hefyd ar gael gan Dîm Cyngor Undeb y Myfyrwyr.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr am ohirio astudiaethau ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Tynnu'n ôl o'u hastudiaeth

Os yw myfyriwr yn dymuno tynnu'n ôl a gadael yn gyfan gwbl dylent drafod hyn yn gyntaf gyda'i Diwtor Personol, Goruchwyliwr neu Bennaeth yr Ysgol.

Dylent hefyd gysylltu â'r Tîm Cyngor Ariannol i ddeall y goblygiadau ariannol. Mae cyngor annibynnol ar gael gan Dîm Cyngor Undeb y Myfyrwyr.

Gallwn ryddhau myfyrwyr o'u Cytundeb Preswylfeydd os bydd eu Hysgol yn cymeradwyo eu cais i newid i astudio o bell. Mae astudio o bell ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y semester cyntaf.

Os caiff cais y myfyriwr ei gymeradwyo, bydd yn derbyn e-bost gan ei Ysgol (drwy SIMS) a dyma fydd y dystiolaeth sydd ei hangen ar y Rheolwyr Preswylfeydd i gymeradwyo'r cais.

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dod ym mis Ionawr ailymgeisio am lety'r Brifysgol.

Mae mwy o wybodaeth am sut i wneud cais am astudiaeth o bell ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Ffioedd llety

Rydym wedi bod yn agored ac yn dryloyw gyda'n myfyrwyr ynglŷn â'n cynllun i ddarparu dysgu cyfunol o ddechrau'r flwyddyn academaidd hon.

Mae myfyrwyr sydd wedi gwneud cais i fyw ym preswylfeydd y Brifysgol ar gyfer 2020/21 wedi gwneud hynny yn seiliedig ar y cyfnod preswylio priodol ar eu cyfer. Fel arfer, byddai unrhyw fyfyriwr sy'n dymuno tynnu'n ôl o'i Gytundeb Preswylfeydd yn cael ei ystyried pe bai'r Brifysgol yn tynnu'n ôl neu'n gohirio yr astudiaeth. Fodd bynnag, rydym bob amser yn ystyried ac yn adolygu ceisiadau i derfynu cytundeb fesul achos.

Rydym yn cydnabod ein bod yn byw mewn cyfnod na welwyd ei debyg o'r blaen. Dyna pam mae'r sefyllfa'n parhau i gael ei hadolygu'n gyson. Os bydd yn rhaid i'r Brifysgol newid i fath gwahanol o ddysgu neu os bydd rhaid i ni gau preswylfa'r Brifysgol yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru yna mae cymal yn y telerau ac amodau a fyddai'n galluogi'r Brifysgol i ailystyried ein dull gweithredu.

Mae hyn yn cynnwys terfynu Cytundebau Preswylio a peidio â chodi ffioedd neu ad-dalu o'r pwynt terfynu.

Gall myfyrwyr gael rhagor o wybodaeth am adael preswylfeydd yn gynnar ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Cymorth preswylfeydd

Mae ein Tîm Bywyd Preswyl yn ymroddedig i wella profiad ein myfyrwyr. Maent yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle mae myfyrwyr yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn cael eu cynnwys.

Mae Cydgysylltwyr Bywyd Preswyl a Chynorthwywyr Bywyd Preswyl myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth â Chymorth a Lles Myfyrwyr, Rheoli Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r tîm yn annog myfyrwyr i rannu eu profiadau ac i gael mynediad at wasanaethau cymorth o safon i'w helpu i wneud y gorau o'u hamser gyda ni.

Mae rhagor o wybodaeth am y Tîm Bywyd Preswylfeydd ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gall ein tîm Cyngor Ariannol helpu myfyrwyr a’u cynghori os ydynt yn profi caledi ariannol neu os oes ganddynt bryderon ynghylch arian wrth hunan-ynysu. Os nad oes arian ar ôl ganddynt, mae'n bosibl y bydd cyllid argyfwng ar gael i'w cefnogi.

Dylai myfyrwyr barhau i gael taliadau cyllid myfyrwyr fel arfer, ond dylent roi gwybod i’r Brifysgol am unrhyw absenoldeb o’u hastudiaethau drwy ddefnyddio SIMS Ar-lein. Ni ddylai absenoldebau byr o’u cwrs (e.e. 14 diwrnod) effeithio ar eu cefnogaeth gan ddarparwyr cyllid myfyrwyr fel arfer.

Os oes angen i fyfyrwyr fod yn absennol o’u cwrs am fwy na 14 diwrnod, neu os oes ganddynt bryderon ynghylch sefyllfa eu cyllid, dylent gysylltu â Chyswllt Myfyrwyr a gofyn i siarad â Chynghorydd Cyllid Myfyrwyr.

Gall myfyrwyr gael gafael ar Student Connect drwy:

 • ofyn cwestiynau i'r sgyrsfot 24/7 drwy'r botwm sgwrsio glas a gwyn yng nghornel dde isaf y sgrîn ar fewnrwyd y myfyrwyr
 • ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
 • ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Cymorth ariannol wrth hunanynysu

Dylai myfyrwyr barhau i dderbyn eu taliadau cyllid myfyrwyr fel arfer, ond dylent hysbysu eu Hysgol Academaidd am unrhyw absenoldeb.

Ni ddylai absenoldebau byr o gyrsiau (e.e. 14 diwrnod) effeithio ar eu cymorth ariannol fel arfer.

Os oes angen i fyfyrwyr fod yn absennol o'u cwrs am fwy na 14 diwrnod, neu os oes ganddynt bryderon am eu sefyllfa ariannol, gallant gysylltu â Chyswllt Myfyrwyr a gofyn am gael siarad â Chynghorydd Cyllido Myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer 2020/21

Er ein bod yn gwybod y gallai myfyrwyr fod yn siomedig, yn unol â phrifysgolion eraill y DU, mae'n dal yn ofynnol i ffioedd dysgu gael eu talu'n llawn am y flwyddyn academaidd a byddant yn cael eu casglu fel arfer.

Rydym yn ymwybodol iawn y gallai pandemig y coronafeirws (COVID-19) fod yn achosi anhawster ariannol i rai myfyrwyr. Mae nifer o ffyrdd y gall Prifysgol Caerdydd gynorthwyo pe bai angen cymorth ariannol ar ein myfyrwyr ar hyn o bryd.

Gall opsiynau gynnwys:

 • Cytuno ar gynllun ad-dalu mwy hylaw. Os ydych yn teimlo y byddech yn elwa o'r opsiwn hwn, llenwch y ffurflen gais am randaliad ffioedd dysgu.
 • Rhoi saib dros dro ar y swm sy'n weddill o'ch ffioedd am gyfnod amser byr tan bod eich sefyllfa'n fwy clir.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud, lle bydd darpariaeth fel hyn yn digwydd, y dylai myfyrwyr ddisgwyl talu ffioedd am yr addysg hon fel arfer ond y bydd p'un a oes gan fyfyriwr unigol hawl i ad-daliad ffioedd ai peidio yn dibynnu ar y trefniadau cytundebol penodol rhyngddynt hwy a'u darparwr, a'r profiad penodol cânt ar eu cwrs.

Ni waeth sut y cyflwynir ein cyrsiau, y peth pwysig yw bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi i gyflawni'r deilliannau dysgu gofynnol ar gyfer eu cwrs astudio. Byddwn hefyd yn darparu cyngor gyrfaoedd a chymorth iechyd meddwl a lles ar-lein ac ar y campws yn ystod y flwyddyn academaidd newydd.

Gofynnir i bawb yng nghymuned y Brifysgol gadw at ein hymrwymiad cymunedol coronafeirws (COVID-19), sy'n egluro'r disgwyliadau a'r ymddygiadau rydym yn gofyn i'n holl staff a myfyrwyr eu mabwysiadu.

Rydym yn disgwyl i'n holl fyfyrwyr ddilyn y cyfyngiadau newydd a'r canllawiau ehangach gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i gadw ein cymuned yn ddiogel. Mae'r ymrwymiad cymunedol yn cynnwys mesurau dwysáu lle nad yw'r disgwyliadau hyn yn cael eu bodloni.

Mae gennym ebost a rhif ffôn penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n pryderu am ymddygiad pobl eraill.

Bydd tîm o staff yn mynd ar drywydd pob adroddiad. Pan fydd materion yn codi, a myfyriwr yn methu â chadw at y rheolau, bydd Heddlu De Cymru yn cyhoeddi Contractau Ymddygiad Derbyniol.

Lle bydd myfyrwyr yn troseddu dro ar ôl tro, byddwn yn gweithio gyda'r Heddlu i benderfynu ar y camau gweithredu mwyaf priodol. Gall hyn olygu lefelau cynyddol o gosbau penodedig (sy'n codi i £1,920) yn ogystal â gweithredu o dan weithdrefnau ymddygiad myfyrwyr y Brifysgol, lle gellir atal myfyrwyr neu, am droseddau difrifol, eu heithrio.

Rydym yn gweithio'n galed i gefnogi myfyrwyr yn eu trefniadau Nadolig, p'un a ydynt yn dewis aros yng Nghaerdydd dros wyliau'r Nadolig neu deithio adref.

Bydd y rhan fwyaf o'n haddysgu yn symud ar-lein o ddydd Llun 7 Rhagfyr ar gyfer gweddill 2020. Mae hyn er mwyn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Gadael Caerdydd ar gyfer gwyliau'r Nadolig

Bydd Ysgolion Academaidd yn ebostio myfyrwyr i gadarnhau a fydd eu haddysgu yn symud ar-lein am weddill y tymor ac, os felly, pryd fydd eu diwrnod addysgu diwethaf.

Os yw'r addysgu'n symud ar-lein ar gyfer eu rhaglen, bydd myfyrwyr yn gallu trefnu prawf coronafeirws (COVID-19) gyda'n Gwasanaeth Sgrinio mewnol. Mae profion yn wirfoddol ac rydym yn cynghori myfyrwyr i drefnu eu prawf 2-3 diwrnod cyn eu diwrnod addysgu diwethaf ar y campws.

Drwy gymryd prawf ac aros am eu canlyniad, bydd myfyrwyr yn gallu gwneud penderfyniad ynghylch teithio adref yn ddiogel.

Gall myfyrwyr gael rhagor o wybodaeth am adael Caerdydd ac threfnu prawf cyn gadael ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gall rhieni a gwarcheidwaid ddarllen gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru am helpu myfyrwyr i ddychwelyd adref yn ddiogel ar gyfer y Nadolig.

Aros yng Nghaerydd dros wyliau'r Nadolig

Bydd gwyliau'r Nadolig yn dechrau ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr. Bydd ein campysau a'n neuaddau preswyl yn parhau i fod ar agor. Bydd llai o staff ar gael yn ystod diwedd y cyfnod addysgu o 18 Rhagfyr i 4 Ionawr 2021. Bydd cymorth bugeiliol, lles a llety ar gael drwy gydol yr amser hwn.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr roi gwybod i ni os ydynt yn bwriadu aros ar y campws drwy SIMS ar-lein er mwyn i ni roi'r cymorth sydd ei angen arnynt.

Gall myfyrwyr gael rhagor o wybodaeth am ba wasanaethau a chymorth sydd ar gael os ydynt yn aros yng Nghaerdydd ar gyfer y Nadolig ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Cysylltu

Os ydych chi'n rhiant neu warchodwr i fyfyrwyr presennol a bod gennych gwestiynau am y coronafeirws (COVID-19), mae ein tîm Student Connect ar gael i ateb eich galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 16:30.

Dylech nodi ni fyddwn yn gallu trafod materion yn ymwneud â myfyriwr penodol.

Cyngor i rieni a gwarcheidwaid

Dewiswch Opsiwn 1 ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'r coronafeirws.

 • Telephone+44 (0)29 2251 8888