Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor i rieni a gwarchodwyr

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiad dysgu cyson ac o ansawdd uchel ar yr un pryd â’u cadw’n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Rydym ym gwerthfawrogi y bydd gan rieni neu warchodwyr gwestiynau am y sefyllfa presennol ac rydym wedi ceisio eu hateb neu eich cyfeirio at y wybodaeth berthnasol. Mae modd i fyfyrwyr gael gafael ar y wybodaeth hon drwy fewnrwyd y myfyrwyr.

Cael brechlyn COVID-19

Mae myfyrwyr sy'n byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg, sydd wedi cofrestru gyda meddyg, yn cael eu gwahodd i dderbyn eu dos cyntaf o frechlyn COVID-19.

Gofynnwyd i fyfyrwyr ystyried aildrefnu eu hapwyntiad brechlyn os ydynt yn poeni am effaith sgîl-effeithiau posibl y brechlyn ar eu harholiadau neu ddyddiadau cau asesiadau eraill. Fodd bynnag, os ydynt yn dioddef sgîl-effeithiau o’r brechlyn yn ystod y cyfnod asesu, gallan nhw ymgeisio am amgylchiadau esgusodol.

For students living in Cardiff or the Vale of Glamorgan who have not received an appointment letter, or their contact details are not up to date with their doctor, they can complete the Cardiff and the Vale University Health Board Leave Nobody Behind form or call their booking line on +44(0)29 2184 1234.

Guidance for students living elsewhere in Wales is available on the Welsh Government website.

Mae gan Lywodraeth Cymru ragor o wybodaeth am frechiad COVID-19 i fyfyrwyr Addysg Uwch ledled Cymru.

Pryd i hunanynysu

Rhaid i fyfyrwyr hunanynysu os ydyn nhw:

 • â symptomau cyffredin coronafeirws (COVID-19) neu yn aros am ganlyniad prawf y GIG
 • wedi derbyn canlyniad positif neu amhendant gan Wasanaeth Sgrinio Prifysgol Caerdydd
 • wedi cael canlyniad positif o brawf coronafeirws (COVID-19) y GIG
 • wedi cael eu nodi fel eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws (COVID-19)
 • yn byw gyda rhywun sydd â symptomau coronafeirws (COVID-19) neu sydd wedi cael canlyniad positif neu amhendant gan Wasanaeth Sgrinio Prifysgol Caerdydd neu’r GIG.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael i fyfyrwyr am beth i'w wneud wrth hunanynysu ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Mae gan bob myfyriwr fynediad llawn at y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a byddant yn cael eu trin ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) os bydd angen.

Rhoi gwybod i'r Brifysgol

Gall myfyrwyr rhoi gwybod i ni'n gyflym am unrhyw symptomau, canlyniadau prawf neu'r angen i hunanynysu oherwydd y coronafeirws (COVID-19) drwy fewngofnodi i SIMS Ar-lein.

Cael prawf ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Os oes gan fyfyrwyr symptomau cyffredin COVID-19 (tymheredd uchel, peswch newydd a pharhaol, colli synnwyr arogli neu flas) dylent hunan-ynysu a threfnu prawf COVID-19 y GIG ar unwaith.

Mae profion GIG Cymru am ddim ac ar hyn o bryd maent ar gael ar y campws ac o gwmpas y ddinas.

Profi am symptomau ehangach o’r coronafeirws (COVID-19)

Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Caerdydd a'r Fro bellach yn cynghori pobl i drefnu prawf coronafirws y GIG (COVID-19) a hunan-ynysu nes i chi gael y canlyniad os rydych chi'n dechrau teimlo’n flinedig, dioddef myalgia (poen yn y cyhyrau), dolur gwddf, cur pen, tisian, trwyn yn rhedeg, colli chwant bwyd, cyfog, chwydu, neu ddolur rhydd.

Mae profion ar gyfer amrywiaeth eang o symptomau'n cael eu cyflwyno yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg er mwyn helpu i ddod o hyd i achosion o amrywiadau newydd o COVID-19 a nodi pobl a all fod mewn perygl o drosglwyddo'r clefyd i eraill heb iddynt wybod.

Gwasanaeth Sgrinio Prifysgol Caerdydd

Mae ein Gwasanaeth Sgrinio am ddim ac ar gael i'n holl fyfyrwyr a staff. Mae gwybod pwy sydd â COVID-19 yn hanfodol er mwyn atal ei ledaeniad. Gall myfyrwyr drefnu prawf sgrinio ar unrhyw adeg heb aros am wahoddiad neu neges atgoffa.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer myfyrwyr heb symptomau cyffredin neu ehangach o’r coronafirws (COVID-19).

Cefnogi myfyrwyr sy'n hunanynysu

Gall myfyrwyr gysylltu â ni drwy Student Connect os oes angen cymorth arnynt wrth hunanynysu. Mae modd cael gafael ar Student Connect drwy:

 • ofyn cwestiwn i'r sgyrsfot 24/7 drwy ddefnyddio'r botwm sgwrsio glas a gwyn ar waelod dde'r sgrin ar fewnrwyd y myfyrwyr
 • ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
 • ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Gall myfyrwyr y flwyddyn gyntaf hefyd gysylltu â'u mentor myfyriwr yn eu Hysgol Academaidd. Efallai bydd modd iddyn nhw ganfod pobl i'w helpu yn eu Hysgol.

Rydym yn deall y gall hunanynysu fod yn anodd ac achosi straen. Mae gennym ystod o gymorth ar gael i helpu myfyrwyr ofalu am eu hiechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol tra byddent yn y Brifysgol.

 • Talk Campus:safle rhwydweithio cymdeithasol yw hwn sy’n cynnig man diogel i siarad yn ddienw am unrhyw beth heb gael eich beirniadu. Cefnogir Talk Campus gan rwydwaith iechyd meddwl blaenllaw, Talk Life, ac mae’n cael ei fonitro gan dîm proffesiynol yn ogystal â myfyrwyr sy’n wynebu’r un heriau â chi. Gall myfyrwyr lawrlwytho ap TalkCampus o'r siop apiau neu Google Play a chofrestru gyda'u cyfeiriad ebost @caerdydd.ac.uk.}
 • Gall myfyrwyr gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr.
 • Gwasanaethau cymunedol a llinellau cymorth.

Gall myfyrwyr sy'n byw ym Mhreswylfeydd Prifysgol Caerdydd gael gafael ar ystod o gymorth drwy'r Tîm Bywyd Preswylfewydd. Bydd y Tîm Lles yn cysylltu â myfyrwyr sy'n byw mewn llety preifat.

Mynediad at wasanaethau llety i fyfyrwyr sy'n hunanynysu

Mae ein timau preswylfeydd ar gael i gefnogi myfyrwyr sy'n hunanynysu yn llety'r Brifysgol. Maent wedi darparu canllaw i fyfyrwyr ar fewnrwyd y myfyrwyr am sut i gael gafael ar wasanaethau fel golchi dillad, glanhau, cynnal a chadw, cymorth TG a chasglu sbwriel ac ailgylchu tra eu bod nhw'n hunanynysu.

Ni fydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at gyfleusterau golchi dillad tra eu bod nhw'n hunanynysu. Fodd bynnag, mae'r Brifysgol wedi trefnu a thalu ar gyfer gwasanaeth COVID-19 ddiogel i fyfyrwyr sy'n hunanynysu yn llety'r Brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn gallu golchi dillad (gwerth 3kg) yn ystod ei gyfnod hunanynysu. Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth golchi dillad COVID-19 diogel ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Rydym yn gwybod ei fod yn gyfnod pryderus i'n myfyrwyr. Mae gennym Dîm Cymorth a Lles Myfyrwyr pwrpasol i'w helpu i wneud y gorau o fywyd myfyrwyr. Rydym yn recriwtio mwy o staff cwnsela a lles rheng flaen i helpu ein myfyrwyr wrth i ni ddod i arfer â gwahanol ffyrdd o weithio, addysgu a dysgu.

Gall myfyrwyr gysylltu â ni drwy Cyswllt Myfyrwyr os oes angen cymorth arnynt. Gallant gael mynediad at Gyswllt Myfyrwyr drwy:

 • ofyn cwestiynau i'r chatbot 24/7 pan welant y botwm sgwrsio glas a gwyn ar gornel dde isaf mewnrwyd y myfyrwyr
 • e-bost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
 • ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Gall myfyrwyr gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth am ein dull o addysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Rydym wedi dychwelyd at ddull dysgu cyfunol gyda chymysgedd o sesiynau addysgu ar y campws ac ar-lein.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod ein campws yn parhau i fod yn ddiogel. Mae ein preswylfeydd, llyfrgelloedd, mannau astudio ac adeiladau eraill yn parhau i fod ar agor yn unol â mesurau Llywodraeth Cymru.

Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cadw mewn cysylltiad â'u Hysgol am y wybodaeth ddiweddaraf am eu cwrs.

Cymorth sgiliau astudio

Gall ein hadnoddau sgiliau astudio a'n gwasanaethau cymorth helpu myfyrwyr gyda'u dysgu a goresgyn unrhyw anawsterau y gallent fod yn eu profi gyda'u hastudiaethau.

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth cymorth astudio ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn cadw ein campws yn ddiogel i fyfyrwyr.

Mae ein holl fesurau wedi'u cymeradwyo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n caniatáu i ni barhau i gynnig addysgu wyneb yn wyneb fel rhan o ddarpariaeth ddysgu gyfunol, wedi'i chefnogi gan elfennau ar-lein.

Gwasanaeth Sgrinio'r Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Sgrinio coronafeirws parhaus (COVID-19) i'n myfyrwyr a staff sy'n asymptomatig. Mae asymptomatig yn golygu nad ydych yn dangos unrhyw arwyddion na symptomau'r feirws.

Mae mwy o wybodaeth i fyfyrwyr am y Gwasanaeth Sgrinio ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Achosion dyddiol o'r coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cyhoeddi achosion newydd o'r coronafeirws (COVID-19) ymhlith staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ddyddiol (o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Rheoliadau coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio system o lefelau rhybudd genedlaethol ac mae'r cyfyngiadau'n newid yn rheolaidd.

Nid yw hyn yn newid mynediad myfyrwyr at wasanaethau addysg neu gymorth a byddwn yn parhau â'n dull dysgu cyfunol.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bawb barhau i wneud hynny:

 • hunanynysu os ydych yn dangos symptomau’r coronafeirws (COVID-19) a threfnu prawf COVID-19 y GIG
 • gwisgo gorchudd wyneb (os allwch wneud hynny) ym mhob man cyhoeddus sydd o dan do
 • golchi eich dwylo'n rheolaidd a dilyn unrhyw gyngor ar hylendid
 • cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr gydag unrhyw un y tu allan i'ch cartref neu eich swigen gymorth.

Gall rhieni a gwarcheidwaid ddarllen gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru am helpu myfyrwyr i ddychwelyd adref yn ddiogel ar gyfer y Nadolig.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod ein campws yn parhau'n ddiogel. Mae ein preswylfeydd, llyfrgelloedd, mannau astudio ac adeiladau eraill yn parhau i fod ar agor yn unol â mesurau Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell i wneud yn siŵr y gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau ar-lein os na allant fod ar y campws.

Mae'r dewis i astudio o bell bellach yn bosib yn semester dau. Mae hyd y cyfnod y gallwch astudio o bell yn dibynnu ar ddyddiad cychwyn y rhaglen.  Mae'r tabl isod yn rhoi rhagor o fanylion:

Dyddiad dechrau'r rhaglenAstudio o bell wedi'i ymestyn tan
Yn ystod Hydref/Tachwedd 202025 Gorffennaf 2021
Yn ystod Ionawr 202122 Awst 2021

Sylwch na fydd rhai rhaglenni yn gallu darparu cyfle i astudio o bell, ac ni fydd rhai eraill oedd yn gallu cynnig astudio o bell ar gyfer semester 1 yn gallu gwneud hynny ar gyfer semester 2 oherwydd dysgu a drefnwyd sydd angen presenoldeb ar y campws.

Gall myfyrwyr wirio eu cymhwysedd a chael gwybodaeth am sut i wneud cais am astudiaeth o bell ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gohirio astudiaethau

Os nad yw myfyriwr eisiau gwneud cais i astudio o bell yna gallant wneud cais i ohirio eu hastudiaethau.

Os bydd eu Hysgol Academaidd yn cytuno, gallant roi'r gorau i'w hastudiaethau ac ailgychwyn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae yna rai cyfyngiadau ac amrywiaeth o oblygiadau felly cyn gwneud cais dylai myfyrwyr sy'n ystyried gohirio siarad â'u Tiwtor Personol, eu Goruchwyliwr neu Bennaeth yr Ysgol.

Mae goblygiadau hefyd i ffioedd llety a dysgu felly dylent gysylltu â'r Tîm Cyngor Ariannol, Cymorth a Lles Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth. Mae cyngor annibynnol hefyd ar gael gan Dîm Cynghori Undeb y Myfyrwyr.

Mae rhagor o wybodaeth i fyfyrwyr am ohirio astudiaethau ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Tynnu'n ôl o'u hastudiaeth

Os yw myfyriwr yn dymuno tynnu'n ôl a gadael yn llwyr dylent drafod hyn yn gyntaf gyda'i Diwtor Personol, ei Oruchwyliwr neu Bennaeth yr Ysgol.

Dylent hefyd gysylltu â'r Tîm Cyngor Ariannol i ddeall y goblygiadau ariannol. Mae cyngor annibynnol ar gael gan Dîm Cynghori Undeb y Myfyrwyr.

Ad-daliad am ffioedd llety

Mae'r opsiwn i ofyn am ad-daliad ffioedd preswylfeydd bellach wedi cau.

Cymorth preswylfeydd

Mae ein Tîm Bywyd Preswyl yn ymroddedig i wella profiad ein myfyrwyr. Maent yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle mae myfyrwyr yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn cael eu cynnwys.

Mae Cydgysylltwyr Bywyd Preswyl a Chynorthwywyr Bywyd Preswyl myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth â Chymorth a Lles Myfyrwyr, Rheoli Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r tîm yn annog myfyrwyr i rannu eu profiadau ac i gael mynediad at wasanaethau cymorth o safon i'w helpu i wneud y gorau o'u hamser gyda ni.

Mae rhagor o wybodaeth am y Tîm Bywyd Preswylfeydd ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gall ein tîm Cyngor Ariannol helpu myfyrwyr a’u cynghori os ydynt yn profi caledi ariannol neu os oes ganddynt bryderon ynghylch arian wrth hunan-ynysu. Os nad oes arian ar ôl ganddynt, mae'n bosibl y bydd cyllid argyfwng ar gael i'w cefnogi.

Dylai myfyrwyr barhau i gael taliadau cyllid myfyrwyr fel arfer, ond dylent roi gwybod i’r Brifysgol am unrhyw absenoldeb o’u hastudiaethau drwy ddefnyddio SIMS Ar-lein. Ni ddylai absenoldebau byr o’u cwrs (e.e. 14 diwrnod) effeithio ar eu cefnogaeth gan ddarparwyr cyllid myfyrwyr fel arfer.

Os oes angen i fyfyrwyr fod yn absennol o’u cwrs am fwy na 14 diwrnod, neu os oes ganddynt bryderon ynghylch sefyllfa eu cyllid, dylent gysylltu â Chyswllt Myfyrwyr a gofyn i siarad â Chynghorydd Cyllid Myfyrwyr.

Gall myfyrwyr gael gafael ar Student Connect drwy:

 • ofyn cwestiynau i'r sgyrsfot 24/7 drwy'r botwm sgwrsio glas a gwyn yng nghornel dde isaf y sgrîn ar fewnrwyd y myfyrwyr
 • ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
 • ffôn: +44 (0)29 2251 8888.

Ffioedd dysgu ar gyfer 2020/21

Er ein bod yn gwybod y gallai myfyrwyr fod yn siomedig, yn unol â phrifysgolion eraill y DU, mae'n dal yn ofynnol i ffioedd dysgu gael eu talu'n llawn am y flwyddyn academaidd a byddant yn cael eu casglu fel arfer.

Rydym yn ymwybodol iawn y gallai pandemig y coronafeirws (COVID-19) fod yn achosi anhawster ariannol i rai myfyrwyr. Mae nifer o ffyrdd y gall Prifysgol Caerdydd gynorthwyo pe bai angen cymorth ariannol ar ein myfyrwyr ar hyn o bryd.

Gall opsiynau gynnwys:

 • Cytuno ar gynllun ad-dalu mwy hylaw. Os ydych yn teimlo y byddech yn elwa o'r opsiwn hwn, llenwch y ffurflen gais am randaliad ffioedd dysgu.
 • Rhoi saib dros dro ar y swm sy'n weddill o'ch ffioedd am gyfnod amser byr tan bod eich sefyllfa'n fwy clir.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud, lle bydd darpariaeth fel hyn yn digwydd, y dylai myfyrwyr ddisgwyl talu ffioedd am yr addysg hon fel arfer ond y bydd p'un a oes gan fyfyriwr unigol hawl i ad-daliad ffioedd ai peidio yn dibynnu ar y trefniadau cytundebol penodol rhyngddynt hwy a'u darparwr, a'r profiad penodol cânt ar eu cwrs.

Ni waeth sut y cyflwynir ein cyrsiau, y peth pwysig yw bod myfyrwyr yn cael eu cefnogi i gyflawni'r deilliannau dysgu gofynnol ar gyfer eu cwrs astudio. Byddwn hefyd yn darparu cyngor gyrfaoedd a chymorth iechyd meddwl a lles ar-lein ac ar y campws yn ystod y flwyddyn academaidd newydd.

Gofynnir i bawb yng nghymuned y Brifysgol gadw at ein hymrwymiad cymunedol coronafeirws (COVID-19), sy'n egluro'r disgwyliadau a'r ymddygiadau rydym yn gofyn i'n holl staff a myfyrwyr eu mabwysiadu.

Rydym yn disgwyl i'n holl fyfyrwyr ddilyn y cyfyngiadau newydd a'r canllawiau ehangach gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i gadw ein cymuned yn ddiogel. Mae'r ymrwymiad cymunedol yn cynnwys mesurau dwysáu lle nad yw'r disgwyliadau hyn yn cael eu bodloni.

Mae gennym ebost a rhif ffôn penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n pryderu am ymddygiad pobl eraill.

Bydd tîm o staff yn mynd ar drywydd pob adroddiad. Pan fydd materion yn codi, a myfyriwr yn methu â chadw at y rheolau, bydd Heddlu De Cymru yn cyhoeddi Contractau Ymddygiad Derbyniol.

Lle bydd myfyrwyr yn troseddu dro ar ôl tro, byddwn yn gweithio gyda'r Heddlu i benderfynu ar y camau gweithredu mwyaf priodol. Gall hyn olygu lefelau cynyddol o gosbau penodedig (sy'n codi i £1,920) yn ogystal â gweithredu o dan weithdrefnau ymddygiad myfyrwyr y Brifysgol, lle gellir atal myfyrwyr neu, am droseddau difrifol, eu heithrio.

Amrywiadau COVID-19 newydd

O ganlyniad i'r amrywiadau coronafeirws newydd, rhaid i fyfyrwyr sydd eto i ddychwelyd i Gaerdydd wneud yn siŵr eu bod yn dilyn cyngor iechyd cyhoeddus lleol. Dylent roi gwybod i'w Hysgol Academaidd os yw hyn yn golygu na allant gael eu haddysgu wyneb yn wyneb, er bod eu cwrs yn ei gynnig, oherwydd mesurau lleol sydd â'r nod o atal amrywiadau eraill rhag lledaenu ymhellach.

Myfyrwyr sy’n teithio o wlad dramor

Os bydd myfyriwr yn dweud wrthym am ei gynlluniau teithio gallwn wneud yn siŵr ei fod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen pan fydd yn dychwelyd i Gaerdydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arweiniad ynghylch pa reolau i'w dilyn wrth gyrraedd o dramor.

Bydd y cyngor yn amrywio yn dibynnu o ble rydych chi'n teithio:

Pan gyrhaeddwch y DU, dylech ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i hunanynysu wrth deithio i Gymru.

Cael prawf COVID-19 wrth ddychwelyd i'r campws

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori myfyrwyr i drefnu prawf sgrinio COVID-19 os ydych yn bwriadu defnyddio cyfleusterau'r campws neu ddychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb. Bydd hyn yn helpu'r rheiny sydd heb symptomau i wybod os oes angen iddynt hunanynysu i helpu i leihau lledaeniad y feirws yn eich cymuned.

Gall myfyrwyr gynllunio ymlaen llaw a threfnu eu dau brawf cyntaf cyn cyrraedd Caerdydd. Dylent hefyd drefnu profion sgrinio pellach ar ôl dychwelyd i Gaerdydd.

Sylwch, er bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at brofion 'llif unffordd', nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr gan fod gan Brifysgol Caerdydd ei gwasanaeth sgrinio mewnol ei hun.

Gall myfyrwyr gael gwybod mwy am gael prawf a sut i archebu profion ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Osgoi cymdeithasu

Gofynnir i fyfyrwyr sy'n aros am ganlyniadau eu profion osgoi cymdeithasu yn ystod y cyfnod hwn a lleihau cyswllt ag eraill. Gallant barhau i fynd i weithgareddau addysgu ar y campws neu leoliad gwaith yn ystod y cyfnod hwn. Os byddwch yn profi'n bositif bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar hunanynysu.

Cysylltu

Os ydych chi'n rhiant neu warchodwr i fyfyrwyr presennol a bod gennych gwestiynau am y coronafeirws (COVID-19), mae ein tîm Student Connect ar gael i ateb eich galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 16:30.

Dylech nodi ni fyddwn yn gallu trafod materion yn ymwneud â myfyriwr penodol.

Cyngor i rieni a gwarcheidwaid

Dewiswch Opsiwn 1 ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'r coronafeirws.

 • Telephone+44 (0)29 2251 8888