Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Bensaernïaeth: Gwneud Tŷ Pryfed CA1

A bug house
Tŷ pryfed a grëwyd yng ngŵyl Grangetown

Tasg hwyliog a chyffrous i blant ei chwblhau gartref, gan roi cyflwyniad cynnar i bwnc pensaernïaeth.

Syniad

Mae'r pecyn 'Cyflwyniad i Bensaernïaeth' hwn, a ddatblygwyd gan fyfyriwr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), yn cynnwys ystod o adnoddau, argymhellion a gweithgareddau gwersi i'w cyflwyno yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth i ddysgwyr Derbyn a Chyfnod Allweddol 1 (Oed 4- 7).

Oherwydd yr achosion o coronafeirws (COVID-19) hoffem ddarparu'r prosiect hwn i ysgolion a theuluoedd fel tasg y gall plant a theuluoedd ei chwblhau yn ei gartrefi.

Cynnydd

Datblygwyd y pecyn yn dilyn stondin celf a chrefft 3 awr yng Ngŵyl Grangetown, Mehefin 2015, lle gwnaeth plant lleol roi cynnig ar wneud tŷ pryfed. Darparwyd ystod o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu ac roedd y gweithgaredd yn weddol eang er mwyn caniatáu i'r plant fod mor greadigol â phosibl, i weld faint o arweiniad ac anogaeth oedd ei angen, a gwahanol dechnegau / dyluniadau adeiladu a ddefnyddir yn naturiol gan blant. Dros y 3 awr, ymwelodd tua 20 o blant â'n stondin, o oedran Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 7.

Mae'r pecyn yn canolbwyntio ar y dasg o greu tŷ pryfed gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu, sy'n caniatáu i blant ddechrau deall pensaernïaeth yng nghyd-destun dylunio ar gyfer anifeiliaid bach yn hytrach na phobl.

Gobeithiwn, trwy'r dasg hwyliog a chyffrous hon, y bydd plant yn dod yn gyfarwydd â phensaernïaeth. Rydym yn bwriadu, trwy ddylunio rhywbeth at bwrpas penodol, trwy ddysgu am anghenion pryfed penodol a’u cymhwyso i’w dyluniad, y bydd creadigrwydd dysgwyr a galluoedd datrys problemau yn cael eu datblygu. Nod y cynllun gwers hefyd yw adeiladu ar sgiliau rhifedd a llythrennedd trwy nifer o daflenni gwaith gyda thasgau ysgrifennu a lluniadu, sydd i'w gweld yn ein hadran o adnoddau ategol.

Prif nod y gweithgaredd hwn yw annog plant i ddatblygu eu sgiliau creadigrwydd a datrys problemau trwy'r her o greu tŷ ar gyfer pryfed, wrth gyflwyno pensaernïaeth fel proffesiwn.

Camau nesaf

Prif ganlyniad y prosiect hwn fydd tŷ pryfed maint llawn ar gyfer creadur benodol sydd wedi'i hadeiladu o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu a'u hailddefnyddio ac y gellir byw ynddynt yn yr amgylchedd y tu allan.

I gymryd rhan yn y prosiect, lawrlwythwch y Pecyn Adnoddau: Gwneud tŷ pryfed.