Ewch i’r prif gynnwys

Grangetown iach a gweithgar

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Residents at the first Love Grangetown consultation told us that they love being active and that their health was very important to them.

Live projects

Dementia and diversity
Dementia and diversity project

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddementia ac amrywiaeth mewn cydweithrediad ag Alzheimer's Cymru a Diverse Cymru a'i nod yw llywio a gwella gwasanaethau yng nghymuned Grangetown.

Y syniad


Mae gan Dr Sofia Vougioukalou Cymrawd Ymchwil o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ddiddordeb mewn siarad â thrigolion Grangetown am:

  • safbwyntiau diwylliannol a chrefyddol ar ofal dementia
  • pryderon a allai fod ganddynt am henaint a dementia
  • p'un a ydynt yn cael profiadau yn gofalu am berthynas hŷn â dementia
  • beth yw eu barn ar ddeunyddiau sy'n bodoli eisoes ar ysbrydolrwydd a dementia fel y rhai a ddarperir gan y GIG a Chymdeithas Alzheimer.

Awgrymwyd y gallai'r sgyrsiau hyn ddigwydd ar ffurf grwpiau ffocws neu sgyrsiau grŵp gyda the, coffi a bwyd.

Mae yna awydd hefyd i gynnal sesiwn 'ffrindiau dementia' mewn canolfan gymunedol sy'n sesiwn ymwybyddiaeth dementia 1 awr a ddarperir gan y Gymdeithas Alzheimer. Gellid darparu ar gyfer sesiynau i ferched yn unig neu i ddynion neu sesiynau cymysg yn unig os gofynnir am hynny.

Cynnydd

Bydd sesiwn ymwybyddiaeth o ddementia yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Addysgiadol Grangetown ym mis Chwefror ac yna grŵp ffocws ar sut mae dementia yn cael ei ganfod mewn gwahanol ddiwylliannau.

Bydd grŵp ffocws hefyd yn cael ei gynnal gyda Fforwm Ieuenctid Grangetown ym mis Chwefror.

Cynhelir sesiwn agored yn Hwb Grangetown un bore Sadwrn ym mis Chwefror neu fis Mawrth.

Bydd digwyddiad dathlu ym Mhafiliwn y Grange ddydd Sadwrn 16 Mai, a fydd ar agor i'r gymuned gyfan.

Ymwybyddiaeth o boen

Pain management
Pain Awareness Day workshop.

Y Syniad

Darganfod anghenion y gymuned ar gyfer rheoli poen. Mae staff ym Mhrifysgol Caerdydd yn awyddus i weithio gyda'r gymuned a chael y cyfle i ofyn beth fyddai'n helpu pobl i reoli eu poen ac ymdopi ag ef. Y prif nod fyddai cefnogi datblygiadau/gweithgareddau parhaus yn y dyfodol.

Rydym hefyd am gynnig cyfleoedd i bobl fynegi eu poen drwy wahanol gyfryngau ac awgrymu beth mae poen yn ei olygu iddyn nhw, a chodi ymwybyddiaeth o amrywiaeth o adnoddau a allai helpu unigolion i chwilio am y ffyrdd gorau o reoli eu poen parhaus.

Cynnydd

Cynhaliodd y Porth cymunedol a staff academaidd o Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Ddiwrnod Ymwybyddiaeth o Boen ym mis Medi 2018 a oedd yn gysylltiedig â mis rhyngwladol ymwybyddiaeth o boen. Roedd y diwrnod yn ddigwyddiad galw heibio oedd yn caniatáu i breswylwyr lleol ddod i siarad â staff proffesiynol a myfyrwyr Ffisiotherapi a Therapi Galwedigaethol am boen parhaus a dysgu am adnoddau i helpu i reoli poen.

Roedd sesiynau'r dydd yn cynnwys: "Beth yw poen?" Sesiwn chwalu mythau 'Caru gweithgaredd/Casáu ymarfer corff?' a gweithdy Celf am hwyl. Roedd y diwrnod yn gyfle hefyd i drigolion lleol rannu syniadau ar beth fyddai'n eu helpu i reoli eu poen ar lefel leol.

Camau nesaf

Bydd ailagor Pafiliwn y Grange yn cynnig cyfleoedd i gynnal sesiynau rheolaidd yn y gymuned ar reoli poen.

Grange AS

Grange All Stars

A new football team for young people of Grangetown.

Mental Health and Wellbeing Day

Mental health and wellbeing

Providing support to develop a resident-led mental health group.

Run Grangetown

Runners
Run Grangetown runners.

A resident led running group in Grangetown.

The idea

Fifty Grangetown residents were offered free places at the 2016 IAAF/Cardiff University World Half Marathon and were provided support and training by staff from Cardiff University’s Healthcare Sciences and Run Wales.

Following the half marathon Community Gateway supported the development of a local running club to maintain the momentum and enthusiam of novice runners from Grangetown.

Progress

Run Grangetown was launched in November 2016. The group is entirely resident led, meeting one evening a week and members also take part in weekend Park Runs. The group has over 180 members that follow activities on social media and join in with events around the year.

Next steps

To encourage new members and lead more local Park Runs as well as fundraising for the Grange Pavilion rebuild.

For more information on Run Grangetown, visit their Facebook page.

Prosiect Optometreg Tu Mewn Tu Allan (OUTsideIN)

OUTsideIN Optometry Project

Newid amgylcheddau ystafell ddosbarth i'w gwneud yn debycach i'r awyr agored i leihau golwg byr mewn plant

Y syniad


Prosiect dan arweiniad yr Athro Jeremy A. Guggenheim o Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg Caerdydd i brofi'r syniad y bydd newid amgylcheddau ystafell ddosbarth i'w gwneud yn debycach i'r awyr agored yn lleihau nifer yr achosion o olwg byr (myopia).

Gobaith y tîm o Gaerdydd, Bryste ac Iwerddon yw cael mewnbwn plant, rhieni ac athrawon i helpu i ddylunio amgylcheddau ystafell ddosbarth gwahanol. Rhaid i'r rhain fod yn swyddogaethol ac yn ymarferol a pheidio â chael effeithiau andwyol ar ddysgu.

Byddai plant ym Mlwyddyn 3 i Flwyddyn 5 (7 - 10 oed) yn debygol o elwa fwyaf o ymyriad i leihau datblygu golwg byr.

Symud Ymlaen


Cyflwynwyd y cyfle ym Mhanel Cynghori Ysgolion y Porth Cymunedol ym mis Mehefin ac, o ganlyniad, cytunodd Ysgol Gynradd Grangetown i fod yn bartner yn y prosiect ac ysgrifennu llythyr o gefnogaeth.

Bydd y prosiect, os caiff ei ariannu, yn cynnal treialon 6 mis ac yna treialon 2-3 blynedd i asesu derbynioldeb ac effeithiolrwydd y dyluniadau ystafell ddosbarth a ddatblygwyd.

Y Camau Nesaf


Yn aros am ganlyniad y cais am gyllid

Yoga
Testing the effects of yoga.

Bydd ymchwilwyr Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn profi effaith ioga ar straen.

Y syniad

Defnyddio MRI i brofi effaith pedwar mis o Ioga ar reoleiddio straen yr ymennydd mewn oedolion hŷn o gefndiroedd difreintiedig, o'i gymharu â grwpiau cerdded a grwpiau segur.

Symud Ymlaen

Prosiect dan arweiniad Claudia Metzler-Baddeley Cymrawd Ymchwil/Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg, Ysgol Seicoleg, Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), i asesu a yw Ioga yn gwella rheoleiddio straen yn yr ymennydd trwy wella rheolaeth feddyliol a lleihau pwysedd gwaed a hormonau straen. Bydd y tîm yn defnyddio MRI i brofi effaith pedwar mis o Ioga ar reoleiddio straen yr ymennydd mewn oedolion hŷn o gefndiroedd difreintiedig, o'i gymharu â grwpiau cerdded a grwpiau segur. Bydd y prosiect hwn yn cynnig cipolwg newydd pwysig i weld a all Ioga helpu i frwydro yn erbyn y broses heneiddio yn yr ymennydd a dirywiad meddyliol.

Mae Community Gateway yn gyd-ymgeisydd sydd wedi'i enwi. Mae wedi recriwtio un o drigolion Grangetown fel cynrychiolydd lleyg, sy'n cyfrannu at y gwaith o ddylunio, cyflwyno a lledaenu'r ymchwil.

Camau nesaf

Yn aros am ganlyniad y cais am gyllid

Ideas from the community

affordable food

Affordable Food

Addressing food poverty and encouraging healthy eating in the community.

cooking image

Cookery Classes

Establishing local cookery and baking workshops.

walking man

Walking Groups

Helping to set up local walking groups for Grangetown residents.

Completed projects

Child having an eye test

Eye health in schools

Providing eye care to school children in Grangetown.

Runners

IAAF World Half Marathon 2016

Community Gateway has sponsored 50 places in the IAAF World Half Marathon and awarded them to Grangetown residents