Ewch i’r prif gynnwys

Cymuned gyfeillgar a chlos

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Grangetown residents are great at celebrating, with the Grangetown Festival Week taking place every year as well as various cultural and street parties.

Residents told us they would like to see even more community action and opportunities to build a friendly inter-generational community which welcomes new people and has real ‘community spirit’

Live projects

Grangetown festival

Local Festival

This project sponsored a popular community festival.

Love GT girl

Lansiwyd Caru Grangetown gan Borth Cymunedol yn 2015 fel prosiect cynllunio partneriaeth blynyddol rhwng Prifysgol Caerdydd a thrigolion Grangetown.

Y syniad

I dathlu y phobl, lleoedd ac atgofion amrywiol Grangetown ac ymgysylltu â chynrychiolwyr o bob rhan o'r gymuned i archwilio posibiliadau cydweithredol a datblygu partneriaethau tymor-hir rhwng y gymuned a'r Brifysgol, sydd o fudd i'r ddwy ochr.

Beth wnaethon ni

Bu 15 ymchwilwyr cymunedol gwych rhwng 16 a 70+ o ystod amrywiol o gymunedau ledled Grangetown yn cyfweld â dros 100 o drigolion lleol, gyda'r nod o ddarganfod yr hyn yr oedd pobl yn ei garu a'i werthfawrogi am Grangetown. Aeth yr ymchwilwyr cymunedol i'r strydoedd, ymweld â themlau, mosgiau, eglwysi, nosweithiau bingo, parciau a chanolfannau ieuenctid. Ar 9 Mai 2015, gwahoddwyd preswylwyr i ddod i ddigwyddiad i ystyried canfyddiadau'r ymchwil a datblygu amserlen o weithgareddau lleol y gallai'r Brifysgol fuddsoddi ynddynt.

Canlyniadau

Nododd aelodau'r gymuned 9 thema allweddol ar gyfer buddsoddi a phartneriaethau yn y dyfodol:

 • Mannau Cymunedol
 • Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc
 • Grangetown Diogel
 • Grangetown Iach ac Egnïol
 • Strydoedd Glân a Mannau Gwyrdd
 • Cymuned Gyfeillgar
 • Cyfathrebu heb rwystrau
 • Gweithio a Siopa'n Lleol
 • Parch ar y Ffordd.

Ar 9 Mai 2015, gwirfoddolodd 27 o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau Porth Cymunedol a chytunodd chwech o bobl i arwain prosiectau gyda ni.

Cyn y digwyddiad ar 9 Mai 2015:

 • Dywedodd 50% o'r bobl a gafodd eu cyfweld eu bod yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynglŷn â byw yn Grangetown
 • Dywedodd 88% o bobl eu bod yn teimlo'n niwtral neu nad oeddent yn gwybod beth roedd eu cymuned yn gweithio tuag ato
 • Roedd 82% yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynghylch pa mor gysylltiedig oeddent â'u cymuned leol
 • Roedd 65% yn teimlo'n niwtral neu'n anhapus ynghylch pa mor gysylltiedig oeddent â Phrifysgol Caerdydd

Ar ôl y digwyddiad:

 • Dywedodd 100% o bobl eu bod yn teimlo'n hapus am fyw yn yr ardal ac yn gwybod beth roedd eu cymuned yn gweithio tuag ato
 • Roedd mwy na 50% yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â'r gymuned ehangach
 • Roedd 99% yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cynnydd

Adeiladodd Porth Cymunedol gysylltiadau rhwng arweinwyr prosiectau cymunedol a ddaeth ymlaen ar 9 Mai 2015 a staff Prifysgol Caerdydd.

Ariannwyd neu cefnogwyd partneriaethau a gweithgareddau a oedd yn cyd-fynd â'r naw thema ac yn gysylltiedig ag ymchwil neu addysgu Prifysgol Caerdydd neu a allai wella profiad myfyrwyr trwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli gwerthfawr.

Mae Caru Grangetown wedi parhau fel ymgynghoriad blynyddol ers 2015 ac mae adborth gan y gymuned ym mhob digwyddiad wedi bod yn amhrisiadwy wrth lunio strategaeth a ffocws Porth Cymunedol.

Roedd gwybodaeth a gasglwyd yn ystod Love Grangetown yn allweddol i sicrhau cyllid grant dros £ 2m i ddatblygu Pafiliwn Bowlio Grangetown yng Ngerddi Grange, gan ei drawsnewid yn ganolfan gymunedol hygyrch o ansawdd uchel dan arweiniad preswylwyr.

Caru Grangetown 2020

Bob blwyddyn ers 2015, mae Porth Cymunedol wedi cynnal Caru Grangetown fel digwyddiad partneriaeth blynyddol, gan ddod â phartneriaid presennol a newydd Grangetown a Phrifysgol Caerdydd ynghyd i gryfhau a datblygu prosiectau cydweithredol.

Yn methu â chyflwyno'r dathliad traddodiadol ym Mhafiliwn Grange eleni oherwydd Covid-19, aeth y prosiect ar-lein, gan ddod â dros 50 o bartneriaid prifysgol a chymuned ynghyd i rannu syniadau ac ymrwymo i gydweithio.

Lansiwyd Caru Grangetown 2020, a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â Caerdydd Creadigol, gyda gair llafar gan Hanan Issa, gan ddathlu cyfoeth amrywiaeth ddiwylliannol yn Grangetown a Chymru, a daeth i ben gyda galwad i weithredu gan Ali Abdi, Rheolwr Partneriaethau Porth Cymunedol.

Derbyniodd arolwg Caru Grangetown 2020 dros 150 o ymatebion, yn cynrychioli cymunedau lluosog Grangetown. Nododd cyfranogwyr yr arolwg Strydoedd Glân a Mannau Gwyrdd, Grangetown diogel, a Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc fel meysydd blaenoriaeth ar gyfer 2020-21, ac archwiliodd sgyrsiau yn Caru Grangetown ffyrdd y gallai prosiectau partneriaeth presennol a newydd gefnogi'r nodau hyn.

Bydd Porth Cymunedol yn parhau â'r sgyrsiau trwy gydol mis Ionawr 2021 mewn cyfres o sesiynau ar-lein bach anffurfiol a gynhelir gan aelodau'r tîm. Os hoffech chi ymuno â'r tîm ar-lein ym mis Ionawr, a chwrdd â phartneriaid eraill Prifysgol Caerdydd a Grangetown i ddatblygu prosiectau gyda'n gilydd, neu os oes gennych chi syniad am brosiect partneriaeth i'w ddatblygu gyda ni, cysylltwch â ni ar communitygateway@cardiff.ac.uk

Ideas from the community

Grange gardens ideas

Ideas R Us

Providing advise on developing a residents group for the community.

Completed projects

Smile

Project Smile

Supporting a positive community campaign.

Stockland Street

Stockland Street Party

Planning a creative street party on Stockland Street.

Neighbourhood Leadership

Neighbourhood Leadership

Grangetown residents are being offered training in Community Leadership on a course accredited by Cardiff University and in partnership with Citizens Cymru Wales.

The idea

The course will enable aspiring community leaders to build neighbourhood organisations based around relationship-building, alliance building, community listening and action for the common good.

It will apply the theory and methods of broad-based community organising at a micro level, enabling ordinary people to create and sustain new civil society organisations that can become vehicles for widespread democratic participation and local campaigning for social justice and the common good.

Progress

Over the last eight months, leaders from the Butetown, Riverside and Grangetown areas of Cardiff have been undertaking an accredited Neighbourhood Leadership Module with Cardiff University alongside Citizens Cymru Wales a chapter of Citizens UK that  organises communities to act together for power, social justice and the common good. Citizens Cymru Wales develop the leadership capacity of their members so they can hold politicians and other decision-makers to account on the issues that matter to them.

A number of the module sessions were delivered at the Grange Pavilion and up to 5 of the 20 participants were recruited from the Grangetown Community, including Araf Haq of the Grange Pavilion Project. They will now meet regularly to help bring about change in their communities by building teams around the issues that have been raised.

An event sponsored by David Melding AM at the Pierhead Building in Cardiff Bay was organised by the course participants where representatives of faith groups, businesses and organisations in and around Cardiff Bay were invited to join leaders from the Butetown, Riverside and Grangetown. The ‘Bay Citizens Vision’ attracted over 80 people from the various communities to come together to organise for power, social justice and the common good.

Next steps

The people of Grangetown that completed the Neighbourhood Leadership course will now rally their community into action and find out what the people in their neighbourhood really want.

For further information and to keep up with Citizens Wales activities, contact Jonathan Cox Jonathan.Cox@citizenswales.org.uk or follow @CitizensWales