Ewch i’r prif gynnwys

Pafiliwn Grange

The Grange Pavilion
The Grange Pavilion

Yn 2014, creodd trigolion Grangetown weledigaeth a rennir. Roeddent am wneud Grangetown yn lle mwy cyfeillgar, gyda gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau lle oedd pawb yn dod at ei gilydd mewn gofod i’w rannu.

Coronavirus (COVID-19)

Gan fod lansiad Pafiliwn Grange wedi’i ohirio oherwydd amgylchiadau digynsail y pandemig coronafirws (COVID-19), rydym yn ymwybodol y gallai pobl boeni am ddyfodol y prosiect, yn enwedig tra bod llawer o bethau yn dal i fod yn y aer. Gydag oedi ym maes adeiladu ac unigolion angen hunan-ynysu a / neu weithio gartref, gall yr ansicrwydd fod yn frawychus, ond rydym yma i'ch sicrhau bod gennym yr un weledigaeth ar gyfer y pafiliwn ag yr oeddem bob amser, ac rydym yn dal i fod. ymdrechu i greu'r gofod gwych y mae'r gymuned hon yn ei haeddu.

Big Lottery

Hanes y prosiect

Ffurfiwyd cynllun: i ailddatblygu Pafiliwn Bowlio Grange a'r lawnt yn adeilad a thiroedd deinamig ac aml-swyddogaethol. Yn ystod haf 2017, gan ddefnyddio’r adborth a’r syniadau y mae trigolion Grangetown wedi’u rhannu dros y pum mlynedd diwethaf, cyflwynodd y Porth Cymunedol ail gam cais y Gronfa Loteri Fawr a cheisiadau i sawl cyllidwr arall, i helpu i wireddu'r weledigaeth o gyfleuster hirdymor wedi'i arwain gan y gymuned.

Cydweithiodd y Porth Cymunedol a'i bartneriaid gyda'r pensaer Dan Benham, grŵp IBI, a CDF Planning ar y cais cynllunio ar gyfer ailddatblygiad y Pafiliwn ac ychwnegiad o un llawr ar ochr dwyrieniol y lawnt Bowlio, wrth greu cyfleuster gyda chaffi, tri man ar gyfer eu cadw ymlaen llaw, tai bach ar gyfer ymwelwyr i'r parc a plotiau garddio cymunedol a amgylch y lawnt.

Cyllid y loteri

Ym mis Chwefror 2018 roeddem wrth ein boddau o glywed bod ail gam cais Cronfa'r Loteri Fawr yn llwyddiannus ac mae'r prosiect wedi derbyn £1,072,692 i ailadeiladu Pafiliwn Grange yng Ngerddi Grange.

Canlyniad yr adeiladu fydd cyfleuster cymunedol aml-swyddogaethol a fydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, hybu iechyd a datblygu menter, gyda chaffi, swyddfa a mannau cyfarfod. Mae yna gynlluniau hefyd i wella'r tiroedd presennol i greu man gwyrdd hygyrch a gardd berllan a pheillwyr.

Mae bwrdd rheoli cymunedol bellach wedi'i ffurfio a bydd yn cymryd prydles 99 mlynedd o dan Drosglwyddiad Asedau Cymunedol, gyda chefnogaeth trosglwyddo gan y Brifysgol.

Gwyliwch y fideo 'Dathlu lansiad ar-lein y Pafiliwn Grange'

Sut y bydd Grangetown yn elwa o'r Pafiliwn Grange

Er y gall pethau fod yn ansicr, bydd timau Pafiliwn y Grange a'r Porth Cymunedol yn dal i fod ar waith ar-lein, gan anelu at ddarparu cefnogaeth a gweithgareddau i aelodau ein cymuned orau ag y gallwn.

Dechreuwyd Pafiliwn Grange fel prosiect angerdd a arweiniwyd gan y gymuned ar gyfer y gymuned, ac rydym am gymryd yr amser i dynnu sylw at sawl rheswm pam y bydd agor y pafiliwn mor fuddiol:

  1. Bydd yn darparu man cyfarfod niwtral. Mae Grangetown yn rhyfeddol o amrywiol, gyda thrigolion o lawer o wahanol gefndiroedd crefyddol, gwleidyddol a diwylliannol. Fel man niwtral ac agored, bydd y pafiliwn yn fan lle mae croeso i bawb ac yn gallu gwneud cysylltiadau a sbarduno sgyrsiau. Bydd y caffi cymunedol, The Hideout, nid yn unig yn gweini'r coffi gorau yn y dref ond bydd hefyd yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol fel y Caffi Diwylliant, lle gall pobl gasglu ac dysgu am ddiwylliannau ac ieithoedd ei gilydd, y Caffi Atgyweirio, lle gall pobl ddod â'u pethau toredig i'w gosod am ddim a bydd yn gweithredu Coffi gyda Chydwybod lle gall pobl brynu paned i rywun mewn angen.
  2. Bydd yn darparu lle ar gyfer gweithgareddau cymunedol. Mae gennym eisoes sawl archeb ar waith ar gyfer pryd y gallwn agor, gan gynnwys dosbarthiadau ioga, wythnos gyrfaoedd, gweithdai celf a ffitrwydd dawns, gan gynnig ystod o weithgareddau i helpu i wella iechyd a lles, addysg, cyflogaeth (a mwynhau wrth gwrs!). Mae ein cyfraddau llogi yn rhesymol iawn, gyda gostyngiad i elusennau a sefydliadau'r trydydd sector. I breswylwyr sy'n rhedeg gweithgareddau i'r gymuned yn rhad ac am ddim, nid oes cost i'r ystafell, gan annog gweithredu cymunedol a chynaliadwyedd lleol.
  3. Bydd yn darparu canolbwynt a chefnogaeth ar gyfer digwyddiadau cymunedol. Bob blwyddyn yn Grangetown, cynhelir digwyddiadau fel yr Iftar Cymunedol a Gŵyl Grangetown. Bydd y pafiliwn yn cefnogi digwyddiadau blynyddol a drefnir gan y gymuned trwy ddarparu ystafelloedd ac amwynderau, byrddau a chadeiriau, cysgodi ar ddiwrnodau poeth a chysgodi rhag y glaw. Bydd gan Farchnad y Byd Grangetown a Fforwm Busnes Grangetown gartref parhaol yn y pafiliwn, ynghyd ag wythnos ‘Modelau Gyrfa a Rôl’ ac Wythnos Ddiogelwch.
  4. Bydd yn darparu cartref i sefydliadau Grangetown. Y pafiliwn fydd cartref swyddogol Prosiect Pafiliwn Grange, Fforwm Ieuenctid Pafiliwn y Grange a Gweithredu Cymunedol Grangetown, gan ddarparu cyfleoedd i aelodau'r gymuned ymgysylltu'n well â grwpiau lleol ac annog mwy a mwy o bobl i gymryd rhan yn eu cymuned.
  5. Bydd yn darparu lle i dyfu a chwarae. Mae'r tu allan yr un mor bwysig â'r tu mewn ym Mhafiliwn Grange ac mae'r tiroedd wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o fannau gwyrdd, bioamrywiaeth a chyfleoedd i dyfu edibles. Bydd grîn ar gyfer chwarae, ymarfer corff a chasgliadau cymdeithasol, pum pwll dŵr glaw yn cadw at egwyddorion cynllun draenio dŵr wyneb Greenget Grangetown, dôl blodau gwyllt wedi'i phlannu gyda'r deg planhigyn gorau ar gyfer peillwyr fel gwenyn a gloÿnnod byw, gwely uchel. rhandir i dyfu ffrwythau a llysiau a pherllan o chwe choed ffrwythau. Gall trigolion Grangetown ddod i fwynhau ein gofod awyr agored fel pe bai'n ardd eu hunain.

Rydym mor gyffrous i agor Pafiliwn Grange cyn gynted ag y gallwn ac edrychwn ymlaen at weld y gymuned yn defnyddio'r cyfleuster gwych y mae'n ei haeddu.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi pan fydd y pafiliwn yn agor a, tan hynny, gallwch aros yn gysylltiedig ar a'n tudalennau Facebook a Twitter i gael mwy o ddiweddariadau ar yr hyn sydd i ddod!