Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio yn y Gymraeg?

Gwyliwch fideo o'r manteision o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd gennych sgil ychwanegol ar eich CV ac mae mwy o gyflogwyr yn chwilio am raddedigion gyda sgiliau dwyieithog cryf yng Nghymru.

Felly mae'n bwysig eich bod yn cael y cyfle i astudio drwy'r Gymraeg a'r Saesneg Mae'r GIG yng Nghymru er enghraifft yn annog myfyrwyr meddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd i ddefnyddio eu dwyieithrwydd wrth gyfathrebu gyda chleifion a'u teuluoedd.

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o Gymru sy'n dymuno astudio rhan sylweddol neu eu holl raglen astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rwyf wedi byw yng Nghymru ers wyth mlynedd ond ers dechrau nyrsio rydw i wedi sylweddoli pwysigrwydd dysgu Cymraeg. Mae siarad dim ond ychydig o eiriau o Gymraeg yn gallu helpu cleifion i deimlo'n gyfforddus yn ystod adegau o bryder.

Jessica Bale

Dysgu dwyieithog

Mae llawer o'n myfyrwyr o'r farn fod astudio dwyieithog wedi'u galluogi i ddeall eu pwnc yn well. Mae myfyrwyr y Gyfraith er enghraifft yn gallu dewis darlithoedd cyfrwng Saesneg a thiwtorialau cyfrwng Cymraeg sydd wedi bod o fudd mawr iddynt gan fod yna alw mawr am gyfreithwyr sy'n gallu siarad Cymraeg.

Mae astudio agweddau o fy ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn fantais fawr i fi. Mae'n golygu fy mod i'n gorfod deall fy mhwnc yn drwyadl mewn dwy iaith sy'n adnodd adolygu buddiol iawn.

Catrin Williams, Myfyrwraig cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Gyfraith

Gweithgareddau allgyrsiol

Mae yna ddigonedd o gyfleoedd allgyrsiol i chi ddatblygu eich sgiliau iaith hefyd. Er enghraifft, fe wnaeth myfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Meddygaeth, loywi ei iaith drwy astudio tystysgrif sgiliau'r Iaith Gymraeg. Fe wnaeth hyn ei alluogi i ennill mwy o arian yn ei amser hamdden fel hyfforddwr pêl-droed cyfrwng Cymraeg.

Mae rhaglen lwyddiannus Ysgol y Gymraeg, Cymraeg i Bawb, hefyd ar gael i fyfyrwyr i ddysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

Gall ein myfyrwyr hefyd ymuno â'r Gym Gym sef Cymdeithas Cymraeg Undeb y Myfyrwyr.  Mae'r Gym Gym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallwch gymryd rhan hefyd yn yr Eisteddfod Rhyng-golegol ac yng Ngŵyl Tafwyl Cewch ragor o wybodaeth am weithgareddau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol a dinas Caerdydd ar ein tudalen Caerdydd a'r Gymraeg.