Ewch i’r prif gynnwys

Lleoedd gwag

Os ydych wedi cael eich canlyniadau, Ffoniwch ni nawr ar +44 (0)33 3241 2800 i drafod eich dewisiadau.

Hidlo canlyniadau
Social sciences

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn addysg ac sy'n edrych am gyfle i ddilyn y diddordeb hwn mewn cyd-destun gwyddor gymdeithasol eang.

Mae addysg yn bwnc yn y gwyddorau cymdeithasol sy'n ysgogi ac yn herio ac sy'n archwilio ac yn cwestiynu seiliau cymdeithasol, seicolegol, gwleidyddol ac economaidd addysg.

Mae'r modiwlau craidd wedi eu hanelu at ddatblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg.

Ffeithiau allweddol

 • Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu.
 • Astudio dadleuon ehangach am addysg.
 • Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill lleol, yn darparu cyfleoedd i chi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion.
Click to play

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Mae siarad Almaeneg yn golygu eich bod yn rhan o fyd sy'n wleidyddol, economaidd a chymdeithasol bwysig.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’. Drwy astudio Almaeneg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Dangosodd arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gosodwyd Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ar frig rhestr y Times Good University Guide 2019.

Rydym yn cynnig Almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. Bydd y sgiliau ieithyddol a ddatblygwch nid yn unig yn rhoi mynediad uniongyrchol i chi at y gymdeithas gyfoes, ond hefyd i hanes, llenyddiaeth, drama, cerddoriaeth a ffilm yr Almaen.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnig modiwlau rhyngwladol sy'n eich galluogi i archwilio grym ac ehangder yr iaith (neu ieithoedd) o'ch dewis ar lwyfan y byd.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaeth o Almaeneg sy'n iaith boblogaidd yn Ewrop, â cherddoriaeth.

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig. Dangosodd arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.

Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatach ar gyfer cyngherddau.

Ffeithiau allweddol

 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Almaeneg a Phortiwgaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gosodwyd Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ar frig rhestr y Times Good University Guide 2019.

Mae gan Bortiwgaleg bwysigrwydd byd-eang, o Bortiwgal a Brasil i nifer o wledydd a rhanbarthau dros Affrica ac Asia. Mae'r Cyngor Prydeinig wedi nodi Portiwgaleg fel un o'r ieithoedd mwyaf hanfodol i'r DU dros yr ugain mlynedd nesaf, a hi yw un o'r ieithoedd cymunedol a siaredir mwyaf yn y DU. Rydym yn cynnig Almaeneg a Phortiwgaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Almaeneg na Phortiwgaleg i lefel Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaeth o Almaeneg a Sbaeneg, sy'n ieithoedd poblogaidd yn Ewrop.

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.

Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg neu Sbaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Blwyddyn dramor wedi’i rhannu rhwng yr Almaen neu Awstria a gwlad lle siaredir Sbaeneg. Yn ystod eich blwyddyn dramor, gallwch naill ai fynd ar drywydd llwybr academaidd a pharhau â'ch astudiaethau mewn prifysgol, neu gallwch ddysgu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol drwy gynnal lleoliad gwaith yn y wlad yr ydych yn aros ynddi.

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaeth o Almaeneg ac Eidaleg sy'n ieithoedd Ewropeaidd poblogaidd.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’. Drwy astudio Almaeneg ac Eidaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau o ran gyrfa.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.Gosodwyd Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ar frig rhestr y Times Good University Guide 2019.

Ers cyfnod y Rhufeiniaid, mae cyfraniad yr Eidal i ddiwylliant y byd wedi bod yn enfawr, ac mae hyn yn aml i unrhyw un sy'n mynd i'r wlad boed hynny am gyfnod byr neu hir. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Rydym ni’n cynnig Almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Almaeneg nac Eidaleg i lefel Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Yn y rhaglen hon, byddwch yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd, a fydd yn cael ei drefnu, ei gymeradwyo, ei ariannu a'i asesu gan yr Ysgol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Archeoleg yn 12fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

Mae gradd Archeoleg a Hanes Canoloesol Integredig yn rhoi cyfle i chi gyfuno astudiaethau'r gorffennol dynol o gyn-hanes i'r canoloesoedd trwy eu holion ffisegol, gyda mewnwelediad penodol i hanes pobl ganoloesol.

Gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
Click to play

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Mae elfen Archeoleg y cwrs gradd hwn yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, roedd Archaeoleg yn y 12fed safle yn y DU am ansawdd ymchwil, ac roedd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn y 10fed safle.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.
A student working in the undergraduate laboratory.

Astudiwch agweddau damcaniaethol ym maes ffiseg ac astroffiseg, ac ennill dealltwriaeth o seryddiaeth arsylwadol.

Mae’r rhaglen ddiddorol hon yn ymdrin â chysyniadau ffisegol a mathemategol craidd, ac mae’n rhoi pwyslais penodol ar ein dehongliad ni o’r Bydysawd.

Byddwch yn cael sylfaen dda ym maes mathemateg a ffiseg – mae’r ddau yn werthfawr ar gyfer gyrfaoedd da i raddedigion wrth i chi ddilyn eich diddordeb mewn astroffiseg.

Ffeithiau allweddol

 • Addysg a arweinir gan ymchwil ar ffurfio seren, esblygiad yr alaeth a thechnegau arsylwi.
 • Mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio a chyflwyno’r cwrs.
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
A student working in the undergraduate laboratory.

Ar y cwrs meistr hwn byddwch yn cael dealltwriaeth ddyfnach o seryddiaeth arsylwadol a'r bydysawd gan ddefnyddio agweddau damcaniaethol ffiseg ac astroffiseg.

Mae’r rhaglen pedair blynedd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP), a’i dylunio ar gyfer y rhai hynny sydd ag awydd astudio astroffiseg yn fanylach na'r hyn a ganiateir gan y cwrs BSc tair blynedd. Byddwch hefyd yn cael sylfaen dda mewn Ffiseg a Mathemateg, gyda’r ddau bwnc yn eich galluogi i fynd ar ôl cyfleoedd gyrfa ardderchog pan fyddwch yn graddio. Ar yr un pryd, byddwch yn gallu canolbwyntio ar Seryddiaeth – sy’n bwnc hynod o ddiddorol – ac yn eich blwyddyn olaf byddwch yn treulio hanner eich amser yn gweithio ar brosiect ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Addysg a arweinir gan ymchwil ar ffurfio seren, esblygiad yr alaeth a thechnegau arsylwi.
 • Prosiect ymchwil mawr yn eich blwyddyn olaf.
 • Bydd yr holl gynnwys craidd sydd ei angen ar gyfer y radd yn cael ei achredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP) a bydd yn rhan o'r cwrs.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Yn bennaf, mae'r elfen Gerddoriaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen astudio sy'n addas i chi, a byddwch yn arbenigo yn eich diddordebau cerddorol eich hun a'u datblygu, ac ennill addysg gadarn eang yn y celfyddydau ar yr un pryd.

Ffeithiau allweddol

 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.

Mae BA Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg (Cydanrhydedd) yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio crefydd – sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers i ddynoliaeth fodoli’n y lle cyntaf – ag astudio un o’r ieithoedd a siaredir yn fwyaf eang ar draws y byd.

Cewch y cyfle i astudio hanes, diwylliannau a chredoau’r prif draddodiadau crefyddol yn ogystal â’r rhai sy’n llai hysbys, gan ddewis o blith amrywiaeth o ddulliau ac arbenigedd ymchwil sy’n cwmpasu holl brif grefyddau’r byd (Hindŵaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn Sbaen, neu mewn gwlad lle caiff Sbaeneg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Dyma gyfle i fyfyrwyr gyfuno un o ieithoedd poblogaidd Ewrop, Almaeneg, ag Astudiaethau Crefyddol.

Cewch y cyfle i astudio hanes, diwylliannau a chredoau’r prif draddodiadau crefyddol yn ogystal â’r rhai sy’n llai hysbys, gan ddewis o blith amrywiaeth o ddulliau ac arbenigedd ymchwil sy’n cwmpasu holl brif grefyddau’r byd (Hindŵaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig. Gwelir yr Almaen fel conglfaen i’r Undeb Ewropeaidd, sy’n golygu bod yr iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ydyw ym Merlin.

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn yr Almaen, neu mewn gwlad lle caiff Almaeneg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Mae BA Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith Romáwns glasurol ochr yn ochr â chrefydd – rhan o’r profiad dynol o’r olion cynharaf o fodolaeth dynol hyd at heddiw.

Cewch y cyfle i astudio hanes, diwylliannau a chredoau’r prif draddodiadau crefyddol yn ogystal â’r rhai sy’n llai hysbys, gan ddewis o blith amrywiaeth o ddulliau ac arbenigedd ymchwil sy’n cwmpasu holl brif grefyddau’r byd (Hindŵaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn yr Eidal, neu mewn gwlad lle caiff Eidaleg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
Click to play

Mae dwy elfen gysylltiedig o’r radd BA mewn Athroniaeth yng Nghaerdydd sy’n ei gwneud yn nodedig ymhlith prifysgolion Grŵp Russell.

Un o’r elfennau hynny yw bod llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg yn y modiwlau a gynigiwn.

Er ein bod yn talu sylw i’r ystod lawn o faterion athronyddol cyfoes, rydym yn anghyffredin o ran ein bod yn cynnig cymaint o gyfle yn y meysydd hyn.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus ers amser hir o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith â'n dull o addysgu Athroniaeth, sy'n rhoi pwyslais cryf ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg, ac sy'n cwmpasu ystod o faterion athronyddol cyfoes.

Our teaching is research-led. We are ranked tenth nationally for the quality of our research in Religion and fourth nationally for the impact of our research in Philosophy within the wider world (Research Excellence Framework 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein modiwl newydd am gyflogadwyedd i ddylunio ar gyfer meithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.
 • Rydym ni'n cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam, gan gyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy'r flwyddyn.
Click to play

Nod y rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eu paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol.

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf sefydliadau megis Llywodraeth Cymru a chyflwyno Safonau’r Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Yn yr un modd mae galw cynyddol am raddedigion â sgiliau a phrofiad galwedigaethol.

Bydd y Rhaglen yn cynnig llwybr craidd penodol ac iddo ffocws galwedigaethol pendant a fydd yn meithrin ymwybyddiaeth a sgiliau priodol i’r gweithle proffesiynol ac i astudio maes y Gymraeg fel ei gilydd. Y nod fydd arfogi myfyrwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer y Gymraeg. Cynnwys hyn yrfaoedd sy’n gofyn am wybodaeth a sgiliau penodol, megis cyfieithu, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, addysg neu’r diwydiant treftadaeth, ond ceir hefyd bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy.

Ffeithiau allweddol

 • 100% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol yn yr Ysgol (NSS 2018).
 • 91% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).
 • Cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg yn feunyddiol (yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf).

The aim of this exciting, contemporary and varied programme is to produce graduates who have first class academic and employability skills, preparing them for a successful career in a range of different fields.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd Biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi. Mae'n cynnig opsiwn o flwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Cyfle i ddilyn cwrs Meistr integredig

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r cwrs hwn, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad biocemeg yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n rhoi hyfforddiant ymarferol mewn technegau ymchwil yn y labordy ac yn ystod gwaith maes.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio. Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant mewn technegau ymchwilio datblygedig a phrosiect estynedig mewn labordy ymchwil gweithredol.
 • Gallwch ddewis o blith ystod amrywiol o fodiwlau yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf, sy'n eich galluogi i deilwra eich profiad gradd i gyd-fynd â'ch diddordebau a'ch cryfderau.

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd Biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill. Hefyd, gallwch ddewis graddio â theitl mwy arbenigol i'ch gradd e.e. BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Swoleg).
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Hefyd, gall fyfyrwyr ddewis dilyn cwrs maes, naill ai yn lleol neu mewn lleoliad tramor fel Tobago neu Borneo

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r cwrs hwn, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad biocemeg yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n rhoi hyfforddiant ymarferol mewn technegau ymchwil yn y labordy ac yn ystod gwaith maes.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae'r rhaglen hon yn hynod o hyblyg, a gallwch ddewis o blith ystod amrywiol o fodiwlau yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf, sy'n eich galluogi i deilwra eich profiad gradd i gyd-fynd â'ch diddordebau academaidd.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill. Hefyd, gallwch ddewis graddio â theitl mwy arebigol i'ch gradd e.e. BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Swoleg).
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Hefyd, gall fyfyrwyr ddewis dilyn cwrs maes, naill ai yn lleol neu mewn lleoliad tramor fel Tobago neu Borneo

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd Biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill. Hefyd, gallwch ddewis graddio â theitl mwy arebigol i'ch gradd e.e. BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Swoleg).
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Hefyd, gall fyfyrwyr ddewis dilyn cwrs maes, naill ai yn lleol neu mewn lleoliad tramor fel Tobago neu Borneo
Click to play

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'n BSc mewn Mathemateg yn cynnwys lleoliad cyflogedig mewn sefydliad o'ch dewis, sy'n gwella cyflogadwyedd.

Mae'r radd hyblyg hon yn caniatáu i chi arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg.

Rhowch eich dysgu ar waith a gwella eich rhagolygon cyflogaeth gyda lleoliad gwaith cyflogedig am flwyddyn mewn sefydliadau fel mathemategydd neu ystadegydd.

Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau cyffrous mewn sefydliadau gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, y Weinyddiaeth Amddiffyn, GIG Cymru, Nationwide, BAE Systems, IBM a Disney.

I have had an excellent placement year at NATS; having had the opportunity to get involved in a number of interesting projects such as the Annual Delay Forecast, iFacts Implementation and Runway Capacity Studies. These have broadened my understanding of many of the processes that go on at NATS and in the aviation industry.
Andy Warren, Mathematics Undergraduate, National Air Traffic Services Ltd (NATS)

Ffeithiau allweddol

 • Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).
 • Mynediad at diwtorialau wythnosol, labordai cyfrifiadurol wedi'u goruchwylio, sesiynau galw heibio ar gyfer Cymorth Mathemateg un-i-un.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

P’un ai harneisio ffynonellau ynni adnewyddadwy, nanodechnoleg y genhedlaeth nesaf neu ddatblygiadau arloesol ym myd meddygaeth, mae cemeg yn offeryn hanfodol ar gyfer ffurfio technolegau’r dyfodol.

Mae ein BSc Cemeg yn cynnwys profiad labordy ac mae wedi’i lunio i ddatblygu’r sgiliau ymchwil, mathemategol a chyfrifiadurol angenrheidiol i symud ymlaen i yrfa lwyddiannus ym maes cemeg.

Mae llawer o gyflogwyr yn gosod gwerth ar gymhwyster cemeg, a bydd y sgiliau a gewch yn eich galluogi i fynd i’r afael ag amrywiaeth o rolau ym myd busnes, addysgu neu ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae amrywiaeth o gyfleoedd i gwblhau prosiectau ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd.
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
Click to play

Mae’r radd Meistr integredig hon yn mynd â chi at wraidd gwyddoniaeth fodern a thechnoleg ac yn cwmpasu mathemateg, ffiseg, meddygaeth a gwyddorau bywyd mewn un cwrs.

Mae ein cwrs MChem Cemeg pedair blynedd yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Gyda mwy o bwyslais ar ddadansoddi, cyfosod a datrys problemau na gradd BSc, yn ogystal â llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol, gallwch gaffael yr holl rinweddau sy'n angenrheidiol i weithio fel cemegydd hunangynhaliol.

Byddwch yn datblygu sylfaen gadarn ar draws holl bwnc cemeg, cyn teilwra eich gradd ar ffurf modiwlau dewisol a phrosiect ymchwil sylweddol i ganolbwyntio’n fanwl ar eich meysydd diddordeb penodol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae graddedigion MChem yn gymwys i dderbyn aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig (CChem) wedi profiad pellach mewn swydd berthnasol.
 • Cytunodd 92% o’r myfyrwyr eu bod yn fodlon ar eu profiad cyffredinol ar y cwrs hwn yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019.
Click to play

Mae’r fersiwn pedair blynedd hon o’r BSc Cemeg yn rhoi cyfle i chi dreulio eich trydedd flwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor.

Bydd BSc Cemeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Dramor yn rhoi addysg cemeg eang i chi, ac ystod amrywiol o sgiliau ymchwil, mathemategol a chyfrifiadurol.  Mae’r cwrs hwn yn cynnwys blwyddyn o weithio yn labordy ymchwil un o’n sefydliadau partner yn Ewrop, Gogledd America, Affrica, Asia neu Awstralasia.

Mae astudio dramor yn ffordd wych o ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymgolli mewn diwylliant arall a chaffael sgiliau y gallai cyflogwyr eu gwerthfawrogi.

Ffeithiau allweddol

 • Mae amrywiaeth o gyfleoedd i gwblhau prosiectau ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd.
 • Os na allwch fodloni’r gofynion i gael eich derbyn i flwyddyn gyntaf y cwrs, mae’n bosib i chi gael mynediad trwy gymryd blwyddyn astudiaeth ragarweiniol.
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
Click to play

Mae’r fersiwn pum mlynedd hon o’r MChem Cemeg yn rhoi cyfle i chi dreulio eich trydedd flwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor.

Bydd y cwrs MChem Cemeg yn rhoi i chi'r wybodaeth a'r sgiliau y mae eu hangen i fynd ymlaen i yrfa gemeg lwyddiannus, ac mae’n ymgorffori blwyddyn o weithio yn labordy ymchwil un o’n sefydliadau partner yn Ewrop, Gogledd America, Affrica, Asia neu Awstralasia.

Mae astudio dramor yn ffordd wych o ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymgolli mewn diwylliant arall a chaffael sgiliau y gallai cyflogwyr eu gwerthfawrogi.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae graddedigion MChem yn gymwys i dderbyn aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig (CChem) wedi profiad pellach mewn swydd berthnasol.
 • Gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn lleoliad gwaith mewn diwydiant ofyn am drosglwyddo i MChem gyda Blwyddyn mewn Diwydiant. Mae cyfleoedd ar gael hefyd i ymgymryd â phrosiectau ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd dan oruchwyliaeth staff academaidd.
 • Cytunodd 97% o’r myfyrwyr eu bod yn fodlon ar eu profiad cyffredinol o’r cwrs hwn yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019.
Click to play

Mae’r fersiwn pum mlynedd hon o’r MChem Cemeg yn cynnwys blwyddyn mewn lleoliad gwaith cyflogedig mewn labordy diwydiannol yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Mae’r cwrs yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Gyda mwy o bwyslais ar ddadansoddi, cyfosod a datrys problemau na gradd BSc, yn ogystal â llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol, gallwch gaffael yr holl rinweddau sy'n angenrheidiol i weithio fel cemegydd hunangynhaliol.

Byddwch yn datblygu sylfaen gadarn ar draws holl bwnc cemeg, cyn teilwra eich gradd ar ffurf modiwlau dewisol a phrosiect ymchwil sylweddol i ganolbwyntio’n fanwl ar eich meysydd diddordeb penodol.

I spent my industrial placement year at the Dow Chemical Company, which is one of the world’s largest chemistry companies. I worked within the Dow Chemical Materials department and was based in Valbonne, Sophia Antipolis, South of France. The experience of working in a professional laboratory was second to none, and not an experience I shall forget and it shall always be on my CV.
Sarah Morris,

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae graddedigion MChem yn gymwys i dderbyn aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig (CChem) wedi profiad pellach mewn swydd berthnasol.
 • Cytunodd 92% o’r myfyrwyr eu bod yn fodlon ar eu profiad cyffredinol ar y cwrs hwn yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019.
Click to play

Mae’r fersiwn pedair blynedd hon o’r radd BSc Cemeg yn cynnwys blwyddyn mewn lleoliad gwaith cyflogedig mewn labordy diwydiannol yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Mae ein BSc Cemeg yn cynnwys profiad labordy ac mae wedi’i lunio i ddatblygu’r sgiliau ymchwil, mathemategol a chyfrifiadurol angenrheidiol i symud ymlaen i yrfa lwyddiannus ym maes cemeg.

Mae llawer o gyflogwyr yn gosod gwerth ar gymhwyster cemeg, a bydd y sgiliau a gewch yn eich galluogi i fynd i’r afael ag amrywiaeth o rolau ym myd busnes, addysgu neu ymchwil.

I spent my Industrial Placement Year working for Purolite based in South Wales. My project involved producing a new resin containing an organophosphorus extractant that can be used in industrial columns to remove metal ions from wastewater. The staff at Purolite were very welcoming and friendly allowing me to feel completely integrated into the team. I would highly recommend a Year in Industry as valuable experience is gained, which will be extremely beneficial for future employment.
Corey Jones,

Ffeithiau allweddol

 • Mae amrywiaeth o gyfleoedd i gwblhau prosiectau ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd.
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Os na allwch fodloni’r gofynion i gael eich derbyn i flwyddyn gyntaf y cwrs, mae’n bosib i chi gael mynediad trwy gymryd blwyddyn astudiaeth ragarweiniol.
Student at Cardiff University School of Music Playing Drums

Mae prif ffocws y rhaglen hon ar gerddoriaeth ond hefyd gallech chi ehangu eich addysg drwy astudio pynciau eraill.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â sicrhau addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a pherfformio.

Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i fyfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhad ar gyfer cyngherddau.

Heb os nac oni bai, astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd oedd un o fy mhenderfyniadau gorau erioed. Mae'r rhaglen BA mewn Cerddoriaeth yn wych gan fod y dull dysgu'n cael ei addasu i ddiwallu anghenion yr unigolyn. Mae amrywiaeth o fodiwlau i'w dewis bob blwyddyn gan olygu y gallwch ganolbwyntio ar yr hyn yr hoffech ei wneud drwy ddewis pynciau a fydd o fudd i chi ar ôl graddio neu roi cynnig ar bethau na fyddech erioed wedi ystyried eu hastudio.
Katherine Willets, Myfyriwr Graddedig BA Cerddoriaeth 2015

Ffeithiau allweddol

 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Student at Cardiff University School of Music playing guitar

Addas ar gyfer myfyrwyr sydd am arbenigo ym maes Cerddoriaeth, gan eich galluogi i dreulio eich holl amser yn arbenigo cerddoriaeth a’i hastudio yn fanwl.

Byddwch yn datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â chaffael addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddo. Y BMus yw’r dewis delfrydol os hoffech ganolbwyntio ar gerddoriaeth. O’r holl gyrsiau, dyma’r cwrs sy’n cynnig yr astudiaeth fanylaf, gan ganiatáu i chi dreulio eich amser i gyd yn astudio cerddoriaeth ac arbenigo yn y pwnc. Mae hefyd yn eich galluogi i gymryd y dewisiadau arbenigol 30 credyd Cyfansoddiad a / neu Ddatganiad Cyhoeddus ym mlwyddyn tri (opsiynau nad ydynt ar gael ar ein cwrs BA).

Mae'r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig detholiad mawr ac amrywiol o fodiwlau, sy’n cyfuno’r byd academaidd a pherfformiad i gynnig un o'r cyrsiau gorau yn y Deyrnas Unedig. Roeddwn i’n teimlo mai braint fawr oedd cael astudio o dan ddarlithwyr sy’n ysbrydoli i’r fath raddau, y mae llawer ohonynt yn arweinwyr yn eu maes penodol. Mae cyfleoedd niferus i berfformio, ac mae gan yr ysgol rai o’r tiwtoriaid offerynnol a lleisiol uchaf eu bri. Mae'r adran yn eithriadol o gyfeillgar, ac mae’r gefnogaeth gan gymheiriaid yn amhrisiadwy yn eich datblygiad fel cerddor.
Will Ellis, Myfyriwr Graddedig (BMus) 2016

Ffeithiau allweddol

 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Click to play

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun ochr yn ochr ag astudio llenyddiaeth Saesneg o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd hyd at yr unfed ganrif ar hugain.

Bydd hyblygrwydd y cwrs yn caniatáu i chi ddatblygu rhaglen astudio sy'n eich gweddu orau. Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun ochr yn ochr ag astudio cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Ffeithiau allweddol

 • Addas i fyfyrwyr sydd am weld cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol eang ac sy'n coleddu elfennau llenyddol, cymdeithasol a gwleidyddol
 • Mae’r cwrs hyblyg yn eich caniatáu i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain ochr yn ochr â chael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.

Datblygu eich sgiliau cerddorol a’ch dealltwriaeth o’r maes ochr yn ochr ag astudio mathemateg, sy’n bwnc heriol a diddorol dros ben, ar y radd Gydanrhydedd hon.

Mae sgiliau cyflogadwyedd wedi'u gwreiddio yn y cwrs fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth, sgiliau rhifiadol ac academaidd y gellir eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle.

Ffeithiau allweddol

 • Defnyddir dosbarthiadau Mathemateg i drafod cysyniadau damcaniaethol a thechnegau hanfodol.
 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio
 • Mae eich modiwlau Busnes Cerddoriaeth yn cynnig lleoliad gwaith byr, gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, darlithoedd John Bird gan academyddion gwadd a sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i chi ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol sy’n weithredol ym myd cerddoriaeth.
Student at Cardiff University School of Music Playing Drums

Cewch ddatblygu eich dealltwriaeth a’u sgiliau cerddorol ochr yn ochr ag astudio Athroniaeth sy’n bwnc hynod ddiddorol a heriol.

Bydd hyblygrwydd y cwrs yn caniatáu i chi ddatblygu rhaglen astudio sy'n eich gweddu chi orau. Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth astudio cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Ffeithiau allweddol

 • Addas i fyfyrwyr sy’n gweld cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol eang ac sy'n coleddu elfennau llenyddol, cymdeithasol a gwleidyddol.
 • Mae’r cwrs hyblyg yn caniatáu i chi arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain wrth gael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd sy’n cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Advanced performance

Mae prif ffocws y rhaglen hon ar gerddoriaeth ond hefyd gallech chi ehangu eich addysg drwy astudio pynciau eraill.

Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â sicrhau addysg gadarn ac eang.

Bydd treulio blwyddyn dramor yn cynnig cyfle i astudio gwahanol safbwyntiau ynghyd â darganfod gwlad a diwylliant newydd.

Ffeithiau allweddol

 • Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn y cwrs pedair blynedd hwn yn astudio mewn gwlad dramor.
 • Mae’r cwrs hyblyg yn eich caniatáu i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain ochr yn ochr â chael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Music scholarships

Addas ar gyfer myfyrwyr sydd am arbenigo ym maes Cerddoriaeth, gan ganiatáu i chi dreulio eich amser i gyd yn arbenigo mewn cerddoriaeth a’i hastudio yn fanwl.

Byddwch yn datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â chaffael addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a pherfformio. Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.

Ffeithiau allweddol

 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn y cwrs pedair blynedd hwn yn astudio mewn gwlad dramor.
 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Yn ein gradd Crefydd a Diwinyddiaeth, gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Byddwch yn cyfuno dulliau thematig, y gwyddorau cymdeithasol, ieithyddol a hanesyddol, a byddwch yn ystyried hanes a chredoau sylfaenol traddodiadau crefyddol a'u hastudiaeth thematig, o grefydd yn y cyfryngau i fytholeg mewn sinema fodern.

Gan archwilio hanes a diwylliant crefydd ar draws sbectrwm eang, byddwch hefyd yn ystyried dimensiynau gwleidyddol a chymdeithasol crefydd, o rywedd a rhywioldeb i ryfeleodd a moeseg gymdeithasol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae cyfieithu yn hanfodol mewn byd lle mae pawb a phopeth o fewn cysylltiad â’i gilydd.

Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol bob amser yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr iaith. Mae galw cynyddol am sgiliau cyfieithu yn y DU ac Ewrop.

Rydym yn cynnig rhaglen gyfieithu arbenigol sy'n rhoi sgiliau cyfieithu ymarferol a phroffesiynol i chi, ochr yn ochr â chyfle i ddysgu iaith yn fanwl mewn un neu ddwy iaith fodern.

Ffeithiau allweddol

 • Y cyfle i ddysgu methodolegau cyfieithu a dysgu iaith fodern neu ieithoedd modern ar yr un pryd.
 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Sgiliau cyfieithu cyffredinol ac arbenigol mewn meysydd fel cyfieithu cyfreithiol, masnachol a gwyddonol.
Adeilad y Gwyddorau Cymdeithasol

Drwy astudio BSc Cymdeithaseg, byddwch yn dilyn un o'r disgyblaethau ym maes gwyddoniaeth cymdeithasol hynaf a mwyaf urddasol yn un o ganolfannau mwyaf y DU, ac un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ym maes gwyddoniaeth.

Mae'r rhaglen yn ymrwymedig i astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.

Byddwch yn meithrin y sgiliau hanfodol ar gyfer deall pob agwedd ar ymddygiad cymdeithasol, o ryngweithiadau wyneb yn wyneb i sut mae grymoedd economaidd yn llunio’r gymdeithas fyd-eang ac yn cael eu llunio gan y gymdeithas honno.

Roedd cymaint o gyfleoedd ar gael i ni. Yn ystod yr haf yn fy ail flwyddyn, derbyniais fwrsariaeth i astudio Sbaeneg yn Barcelona am gyfnod o fis. Yn dilyn hynny daeth taith ymchwil i Efrog Newydd, profiad anhygoel ac fe ddysgais lawer yno. Roedd fy amser yng Nghaerdydd yn un hapus iawn, a byddem yn argymell y cwrs i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Cymdeithaseg.
Alexandra Buckley, Myfyriwr graddedig BSc Cymdeithaseg 2017

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r modiwlau a gynigir yn adlewyrchu diddordebau ymchwil y staff, fel addysgu, gwaith a globaleiddio, bywyd bob dydd a threfol a'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg
 • Cyfle i astudio modiwl ar leoliad sy’n arwain at gredydau.
Adeilad y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae'r rhaglen hon yn defnyddio amrywiaeth eang o ymagweddau i'ch helpu i ddysgu'r dulliau a'r syniadau sydd eu hangen i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg.

Mae addysgu addysg yn edrych ar y datblygiadau diweddaraf ym meysydd polisïau ac ymarfer ac mae'n seiliedig ar ein hymchwil mewn addysg. Mae modiwlau cymdeithaseg yn astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.

Ffeithiau allweddol

 • Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu.
 • Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill lleol, yn darparu cyfleoedd i chi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sy’n 3ydd yn y DU am ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.
Click to play

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes.

Nod y rhaglen yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig.

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf Llywodraeth Cymru a chyflwyno Deddf yr iaith Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn gyfle i elwa ar ymchwil sy’n gymdeithasol-berthnasol ac sy'n cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain.

Dewisais astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd gan ei fod yn bwnc modern gyda thraddodiad llenyddol hir. Roedd yr amrywiaeth o fodiwlau a gynigir gan Ysgol y Gymraeg yn apelio’n fawr ata i yn arbennig y modiwlau creadigol a Blas ar Ymchwil. Mae Ysgol y Gymraeg yn gyfeillgar iawn ac mae'r darlithwyr bob amser yn hapus i helpu.
Anys Jones, Myfyriwr Cymraeg,

Ffeithiau allweddol

 • 100% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2018).
 • 91% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).
 • Cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg yn feunyddiol.
Click to play

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn radd sy’n cael ei chyflwyno gan ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil.

Rydym wedi ymrwymo i roi dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr i chi o’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig er mwyn i chi allu wneud gwahaniaeth yn y Gymru fodern.

Ffeithiau allweddol

 • 100% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2018).
 • 91% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).
 • Datblygwch sgiliau sy'n berthnasol i'r byd academaidd a'r gweithle Gymraeg gyfoes.
Click to play

Bydd cyfuno Cymraeg â Cherddoriaeth yn rhoi cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo i chi, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Ei nod yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae cyrsiau israddedig yn yr Ysgol Gerdd yn hyblyg ac yn heriol, gan eich galluogi chi i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hun gan feithrin sylfaen drylwyr mewn estheteg cerddoriaeth, dadansoddi, cyfansoddi, cerddoriaeth werin, hanes cerddoriaeth a pherfformio.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Mae'r modiwl Busnes Cerddoriaeth yn cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Mae'r hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Gerdd ar gyfer eich prif offeryn astudio, yn cynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant â Ffrangeg.

Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o statws y Gymraeg yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae'n cynnig sgiliau lefel uchel wrth ysgrifennu a siarad Cymraeg, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Bydd yr elfen Ffrangeg yn darparu cyfoeth o sgiliau mae modd eu trosglwyddo a gwybodaeth fuddiol ar gyfer y byd gwaith. Bydd yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy ystod o weithgareddau dysgu ac amrywiaeth o ddeunyddiau sain weledol. Yn ein blwyddyn gyntaf, yn ogystal â hyfforddiant iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yn ceisio rhoi sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi fwrw ymlaen â’ch cwrs a’ch paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad sy'n siarad Ffrangeg.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Blwyddyn yn astudio neu'n gweithio mewn gwlad sy'n siarad Ffrangeg.
 • Addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil gyda phwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol.
Click to play

Drwy’r rhaglen radd cydanrhydedd hon, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo a allai agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfennau Saesneg yn cynnig mynediad at holl ystod llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r 21ain ganrif. Mae hefyd yn ystyried y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol mewn llenyddiaeth Saesneg a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa.
 • Traddodiad mewn ysgrifennu creadigol, wedi'i addysgu gan awduron sy'n gwneud eu marc ar ddiwylliant heddiw.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio Cymraeg â Newyddiaduraeth.

Byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Ei nod yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Nod cyffredinol yr elfen Newyddiaduraeth yw arfogi chi i ddod yn ddinasyddion gwybodus mewn cymdeithas sy'n orlawn o gyfryngau ac mae’n dechrau o’r rhagdybiaeth bod angen i ni ddeall y rôl ganolog y mae’r cyfryngau a’r diwydiannau diwylliannol yn ei chwarae er mwyn deall cymdeithas fodern. Mae’r radd yn pwysleisio’r elfennau academaidd a dadansoddol ond yn cael ei hategu gan rywfaint o fodiwlau ymarferol.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Ystod eang o fodiwlau amrywiol ar y themâu llenyddol, ieithyddol, diwylliannol a'r cyfryngau.
 • Cysylltiadau agos gyda sefydliadau cynhyrchu a'r cyfryngau.
Click to play

Mae’r rhaglen radd gyd-anrhydedd hon yn fodd o astudio’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, ochr yn ochr ag iaith ryngwladol sy’n tyfu’n gyflym, Sbaeneg.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Sbaeneg yn eich galluogi chi i ddadansoddi a gwerthuso datblygiadau ar draws y gwledydd lle siaredir Sbaeneg, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol. Yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant Sbaen yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol a’ch paratoi ar gyfer eich trydedd flwyddyn yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Ar ôl astudio Sbaeneg, byddwch chi’n barod i fanteisio ar y cyfleoedd eang sy’n agored i raddedigion iaith heddiw.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Pwyslais ar ddysgu’n annibynnol mewn amgylchedd cefnogol.
 • Byddwch yn treulio’r drydedd flwyddyn mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg.
Click to play

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf gyfuno astudio’r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth, diwylliant a hunaniaeth - â’r polisi addysg a’r theori datblygu.

Byddwch yn cael eich croesawu i amgylchedd dysgu cefnogol a chyfeillgar, ac yn mwynhau dilyn cwricwlwm heriol, fydd yn procio'r meddwl. Gallai rhaglen gytbwys o astudio helpu i agor drysau i nifer o wahanol lwybrau gyrfa yn y system addysg a pholisi yng Nghymru.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Cysylltiadau agos â llunwyr polisi, yn ogystal ag ysgolion lleol, colegau a sefydliadau addysg/hyfforddiant eraill.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sy’n 3ydd yn y DU am ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.
Click to play

Bydd cyfuno astudio Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol yn rhoi cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo i chi, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Nod y cwrs yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae crefydd wedi bod yn rhan o brofiad dyn o’r olion cynharaf o fodolaeth ddynol hyd heddiw. Dyma'r ffordd y mae’r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd a’r sylfaen i ymddygiad personol a chymdeithasol. Fel myfyriwr Astudiaethau Crefyddol, bydd gennych gyfle i archwilio eich hanes a’ch diwylliant crefyddol eich hun a phobl eraill, a rhai o’r cwestiynau sylfaenol ynghylch ein bodolaeth.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol yn yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa.
 • Archwilio ystod o ddulliau methodolegol i astudiaethau crefyddol, gan gynnwys esboniadaeth destunol, astudio iaith, damcaniaethau rhyw, astudiaethau gwrthdaro, anthropoleg ddiwylliannol a damcaniaethol.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio Cymraeg ag Athroniaeth.

Byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Ei nod yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Athroniaeth yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth, ac estheteg, tra mae’r elfennau ymchwilio ac addysgu’n gyfartal ar draws arddulliau 'cyfandirol’ a ‘dadansoddol’ athroniaeth y Gorllewin.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn amgylchedd cefnogol.
 • Hyrwyddo sgiliau ymchwil ymarferol a beirniadol, a fydd o fudd i chi drwy gydol eich gyrfa.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant ag Eidaleg.

Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Bydd yr elfen Eidaleg yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau iaith lefel uchel gyda’r nod o sicrhau eich bod yn gallu ei siarad bron cystal â’ch iaith gyntaf, ynghyd â gwybodaeth fanwl am agweddau ar ddiwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a chymdeithas yr Eidal. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Eidal yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau iaith.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, iaith a diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa.
 • Treulio’r drydedd flwyddyn yn yr Eidal neu gwlad sy'n siarad Eidaleg.
Click to play

Drwy’r rhaglen radd cydanrhydedd hon, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo a allai agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Saesneg yn rhoi sylfaen gadarn i ddadansoddi’r iaith ac yn sicrhau bod gennych y sgiliau technegol i ddehongli dulliau cyfathrebu mewn ffordd ystyrlon.

Ffeithiau allweddol

 • 3ydd yn y DU ar gyfer Astudiaethau Celtaidd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa.
 • Cyfle i astudio dramor.
Click to play

Mae'r rhaglen gyffrous hon yn canolbwyntio ar pam mae lleoedd - megis dinasoedd, trefi a chefn gwlad - yn newid, a sut y gellir eu gwella drwy gynllunio.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y broses o greu mannau gwell i fyw ynddynt. Bydd y cwrs yn enwedig o ddiddordeb os ydych chi'n awyddus i archwilio'r berthynas rhwng pobl a'r amgylchedd adeiledig a naturiol.

Ffeithiau allweddol

 • 93% o raddedigion yn gweithio neu'n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).
 • Achrediad gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad astudio yn y maes (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).
Click to play

Dyma raglen gyffrous sy'n canolbwyntio ar pam mae lleoedd - megis dinasoedd, trefi a chefn gwlad - yn newid, a sut y gellir eu gwella drwy gynllunio.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y broses o greu mannau gwell i fyw ynddynt.  Gellir astudio ar gyfer y radd hon dros gyfnod o bedair blynedd, gyda blwyddyn ar leoliad gyda chyflog yn y drydedd flwyddyn.

Ffeithiau allweddol

 • 93% o raddedigion yn gweithio neu'n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).
 • Achrediadau gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
 • Cyfle i ddatblygu eich sgiliau a phrofiad proffesiynol gyda blwyddyn mewn diwydiant.
Adeilad y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae ein BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol yn rhoi cyfle unigryw i chi gyfuno modiwlau gwyddorau cymdeithasol gan gynnwys Cymdeithaseg, Troseddeg, Polisi Cymdeithasol, Addysg neu Wleidyddiaeth gyda hyfforddiant arloesol mewn dulliau ymchwil meintiol a sicrwydd o leoliad gwaith.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfle unigryw i archwilio cymdeithas drwy ymchwil meintiol.

Mae Dadansoddeg Gymdeithasol yn radd ryngddisgyblaethol sy'n addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn themâu ar draws y gwyddorau cymdeithasol megis anghydraddoldeb, iechyd, gwyriad, rhywedd ac ethnigrwydd.

Ffeithiau allweddol

 • Cynlluniwyd y rhaglen Dadansoddeg Gymdeithasol gyda chyflogwyr i sicrhau bod graddedigion yn bodloni'r angen cynyddol am wyddonwyr cymdeithasol sydd wedi'u hyfforddi i ddefnyddio dulliau ymchwil meintiol.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg lle gallwch gyfuno modiwlau yn y gwyddorau cymdeithasol â hyfforddiant arloesol i ddulliau ymchwil meintiol.
 • Modiwl gyda chredydau a sicrwydd o leoliad gwaith sy'n eich galluogi i wneud prosiect ymchwil gyda sefydliad allanol.
Click to play

Mae ein BSc mewn Daeareg yn rhoi golwg eang i chi ar esblygiad ein planed - gan ddeall sut y cafodd ei llunio dros biliynau o flynyddoedd a rhagweld sut y bydd yn y dyfodol.

Fel daearegwr, byddwch yn dysgu sut i arsylwi'r hanes hwn mewn cerrig brig a dehongli'r prosesau o reoli strwythur ac amgylcheddau'r Ddaear. Bydd y cwrs yn hoelio sylw ar themâu allweddol, fel tarddiad y gramen gefnforol, datblygiad basnau gwaddodol a’r potensial i gael olew a nwy ohonynt, a datblygiad a dymchweliad cadwyni o fynyddoedd.

Byddwch yn cae her fav part was the l cyfle i fireinio’ch sgiliau gwaith maes mewn amrywiaeth o amgylcheddau cyffrous yn Ne Cymru ac yn y DU, yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd ar ddwy o deithiau maes mewn gwledydd tramor gyda chyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer teithio a llety.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 93% o fyfyrwyr yn fodlon gydag ansawdd y cwrs (NSS 2019).
 • Dwy o deithiau maes, gyda’r Ysgol yn talu am deithio a llety, yn ogystal â digonedd o waith maes yn Ne Cymru ac yn y DU.
 • Treulio cyfartaledd o 59 diwrnod allan ar waith maes lleol a phreswyl a phrosiect mapio annibynnol am 5 wythnos.
Click to play

Mae ein MESci mewn Daeareg yn archwilio ffurfiant y Ddaear a'i hesblygiad parhaus gan ganolbwyntio ar ddysgu sut i gynnal ymchwil.

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn yn rhoi golwg eang i chi ar esblygiad ein planed - gan ddeall sut y cafodd ei llunio dros biliynau o flynyddoedd a rhagweld sut y bydd yn y dyfodol.  Byddwch yn dysgu sut i arsylwi'r hanes hwn mewn cerrig brig a dehongli'r prosesau o reoli strwythur ac amgylcheddau'r Ddaear.

Mae’r MESci pedair blynedd yn adeiladu ar y cwrs BSc cyfatebol drwy gyflwyno hyfforddiant arbenigol o ran profi damcaniaethau, dadansoddi beirniadol, datrys problemau ac ymchwil. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ymchwil yn y maes academaidd, y llywodraeth neu ddiwydiant, yna gallai’r cwrs hwn fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Byddwch yn cael cyfle i weithio ar brosiect mapio annibynnol am 5 wythnos a thraethawd ymchwil Meistr mewn pwnc o'ch dewis.

Cardiff was a fantastic place to study, so brilliant I decided to stay and work! The geology course gave me skills I needed to survive in my workplace – geological understanding, report writing, presentation and communication skills, general software training and, the importance of meeting deadlines.
Ben Lepley, MESci Geology,

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Byddwch yn treulio cyfartaledd o 59 diwrnod allan yn gwneud gwaith maes lleol a phreswyl.
 • Dwy o deithiau maes, gyda’r Ysgol yn talu am deithio a llety, yn ogystal â digonedd o waith maes yn Ne Cymru ac yn y DU.
Click to play

Mae ein BSc mewn Daeareg Archwilio ac Adnoddau yn galluogi i chi arbenigo mewn archwilio a rheoli ein hadnoddau naturiol.

Fel daearegwr archwilio byddwch yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau gan gynnwys y gallu i wneud gwaith maes, sgiliau technoleg gwybodaeth da, a'r gallu i wneud penderfyniadau allweddol ar sail gwybodaeth gyfyngedig.

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn eithriadol brin, a Chaerdydd yw'r unig Brifysgol yn y DU sy'n cynnig cwrs israddedig yn benodol yn y pwnc hwn.

Mae gan ein Hysgol gysylltiadau â chwmnïau ymgynghori lleol a chwmnïau archwilio ledled byd. Mae gennym Gymdeithas Daearegwyr Economaidd (SEG) ffyniannus sy'n ein cysylltu â'r gymuned ryngwladol hon, gan ddenu siaradwyr gwadd arbenigol a hwyluso ymweliadau maes â chwareli a phyllau glo gweithredol.

Studying Exploration and Resource Geology at Cardiff University gave me the knowledge, skills and experiences that were key to standing out in an increasingly crowded graduate job market. Research placements with industry partners in the mineral exploration industry proved to be hugely beneficial experiences and allowed me to make contacts which continue to aid my career progression, several years after leaving Cardiff.
,

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 100% o fyfyrwyr yn fodlon gydag ansawdd y cwrs (NSS 2019).
 • Dwy o deithiau maes, gyda’r Ysgol yn talu am deithio a llety, yn ogystal â digonedd o waith maes yn Ne Cymru ac yn y DU.
 • Byddwch yn treulio oddeutu 63 diwrnod ar waith maes yn ystod y cwrs.
 • Wedi'i osod yn 3ydd yn y DU yn Rhestr detholion QS 2019 ar gyfer peirianneg mwynau a mwyngloddio.
Click to play

Mae ein MESci mewn Daeareg Archwilio ac Adnoddau yn arbenigo mewn archwilio a rheoli adnoddau naturiol ein planed  ac yn cynnwys prosiect ymchwil uwch mewn maes o'ch dewis.

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn eithriadol brin, a Chaerdydd yw'r unig Brifysgol yn y DU sy'n cynnig cwrs israddedig yn benodol yn y pwnc hwn.

Mae’r MESci pedair blynedd yn adeiladu ar y cwrs BSc cyfatebol drwy gyflwyno hyfforddiant arbenigol o ran profi damcaniaethau, dadansoddi beirniadol, datrys problemau ac ymchwil. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ymchwil gysylltiedig yn y maes academaidd, y llywodraeth neu ddiwydiant, yna gallai’r cwrs hwn fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Byddwch yn cael cyfle i ddilyn eich diddordebau personol eich hun dwy lunio prosiect ymchwil mewn maes pwnc o'ch dewis.

Studying Exploration and Resource Geology at Cardiff University gave me the knowledge, skills and experiences that were key to standing out in an increasingly crowded graduate job market. Research placements with industry partners in the mineral exploration industry proved to be hugely beneficial experiences and allowed me to make contacts which continue to aid my career progression, several years after leaving Cardiff.
,

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae gennym gangen ffyniannus o'r Gymdeithas Daearegwyr Economaidd (SEG) sy'n ein cysylltu â'r gymuned ryngwladol hon, gan ddenu siaradwyr gwadd arbenigol a hwyluso ymweliadau maes â chwareli a phyllau glo gweithredol.
 • Cyfuno astudio is-raddedig ac ôl-raddedig mewn un cwrs ar y radd Feistr integredig hon.
Click to play

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'n BSc mewn Daeareg Archwilio ac Adnoddau yn cynnwys lleoliad proffesiynol cyflogedig mewn sefydliad o'ch dewis.

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn eithriadol brin, a Chaerdydd yw'r unig Brifysgol yn y DU sy'n cynnig cwrs israddedig yn benodol yn y pwnc hwn.

Fel daearegwr archwilio byddwch yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau gan gynnwys y gallu i wneud gwaith maes, sgiliau technoleg gwybodaeth da, a'r gallu i wneud penderfyniadau allweddol ar sail gwybodaeth gyfyngedig.

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn yn cynnwys lleoliad proffesiynol mewn sefydliad perthnasol. Gall yr amser a dreulir mewn amgylchedd gwaith wella eich datblygiad personol a'ch cyflogadwyedd yn sylweddol i'r dyfodol.

Studying Exploration and Resource Geology at Cardiff University gave me the knowledge, skills and experiences that were key to standing out in an increasingly crowded graduate job market. Research placements with industry partners in the mineral exploration industry proved to be hugely beneficial experiences and allowed me to make contacts which continue to aid my career progression, several years after leaving Cardiff.
,

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Dwy o deithiau maes, gyda’r Ysgol yn talu am deithio a llety, yn ogystal â digonedd o waith maes yn Ne Cymru ac yn y DU.
 • Wedi'i osod yn 3ydd yn y DU yn Rhestr detholion QS 2019 ar gyfer peirianneg mwynau a mwyngloddio.
 • Mae gennym gangen ffyniannus o'r Gymdeithas Daearegwyr Economaidd (SEG) sy'n denu siaradwyr gwadd arbenigol a hwyluso ymweliadau maes â chwareli a phyllau glo gweithredol.

Mae ein BSc mewn Daearyddiaeth a Chynllunio gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol wedi'i chynllunio'n benodol i roi sgiliau cyflogadwyedd allweddol i chi a fydd yn eich cefnogi mewn marchnad lafur sy'n gynyddol gystadleuol.

Byddwch chi’n magu dealltwriaeth o brosesau newid byd-eang, cenedlaethol a lleol, tueddiadau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd allweddol a’r rôl y mae cynllunio’n ei chwarae drwy bennu eu heffeithiau ar wahanol leoedd.

Bydd elfen lleoliad proffesiynol y rhaglen yn rhoi'r cyfle i chi ddefnyddio’r wybodaeth a'r sgiliau a gewch yn ystod y ddwy flynedd gyntaf o astudio ac yn ffordd o ddatblygu dealltwriaeth ymarferol a sgiliau cynllunio yn y sectorau cyhoeddus neu breifat.

Ffeithiau allweddol

 • Yn y 100 uchaf yn y byd ar gyfer Daearyddiaeth (Restr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2019).
 • 8fed yn y DU ar gyfer Cynllunio Gwlad a Thref a Thirlunio (The Times/Sunday Times Good University Guide 2019).
 • 93% o raddedigion yn gweithio neu'n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle unigryw i astudio cyfuniad o ddaearyddiaeth ddynol a chynllunio hyd at lefel gradd, gan adeiladu ar arbenigedd ar y cyd academyddion daearyddiaeth a chynllunio yn yr Ysgol.

Byddwch chi’n magu dealltwriaeth o brosesau newid byd-eang, cenedlaethol a lleol, tueddiadau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd allweddol a’r rôl y mae cynllunio’n ei chwarae drwy bennu eu heffeithiau ar wahanol leoedd.

Mae’r cwrs hwn, sydd yn deilwng ar gyfer achrediad gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, yn rhoi addysg ofodol eang i chi sy'n cyfuno dulliau datrys problemau o ran cynllunio gyda chipolwg amserol ar ddaearyddiaeth.

“Gwnaeth Astudio Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Caerdydd fy ngalluogi i edrych ar y cysylltiadau cymhleth a diddorol rhwng pobl a lleoedd, o safbwyntiau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol. Wrth fyw yng Nghaerdydd cefais y cyfle perffaith i ddatblygu fy astudiaethau a phrofi'r awyrgylch cyffrous o fynd i brifysgol mewn prifddinas.”
Charlotte Eales,

Ffeithiau allweddol

 • 93% o raddedigion yn gweithio neu'n ymgymryd ag astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).
 • Wedi achredu gan yr RTPI.
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad maes astudiaeth (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).
Click to play

Mae ein BSc mewn Daearyddiaeth Amgylcheddol yn edrych ar y berthynas rhwng pobl a’r amgylchedd naturiol drwy gymysgedd o waith maes ac astudio yn y labordy.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynd i’r afael â phroblemau sy’n codi o ryngweithio pobl â’r blaned, yna gallai’r cwrs hwn fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Fel daearyddwr amgylcheddol, byddwch yn gallu esbonio sut y mae’r Ddaear yn gweithredu fel system, gan gynnwys y peryglon a’r adnoddau. Byddwch yn edrych ar hanes hirfaith ein planed, y presennol sy’n newid yn barhaus ac effaith ein gweithgareddau ni ar y dyfodol.

Byddwch yn cael cyfle i fireinio’ch sgiliau gwaith maes mewn amrywiaeth o amgylcheddau cyffrous yn Ne Cymru ac yn y DU, yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd ar ddwy o deithiau maes mewn gwledydd tramor gyda chyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer teithio a llety.

During the first few weeks at Cardiff Uni, you will go on many field trips. These not only help to teach you about new techniques you will use throughout the three years and to give you an over view of the course, but they are also a great opportunity to meet new people. When you are dropped off on one of your first trips, you can’t help but make friends. Whilst all my flatmates were sat in lectures day after day, I was out exploring Cardiff and the surrounding area which was a great way to start the year. Also, not many people get to wear a hard hat and hi-vis jacket during their degree!
Philippa Smith, BSc Environmental Geography

Ffeithiau allweddol

 • Mae De Cymru yn safle gwych ar gyfer astudiaethau maes ac yn darparu amrywiaeth o amgylcheddau naturiol.
 • Mae 100% o fyfyrwyr yn fodlon gydag ansawdd y cwrs (NSS 2019).
 • Byddwch yn treulio oddeutu 50 diwrnod ar waith maes yn ystod y cwrs.
Click to play

Mae ein MESci mewn Daearyddiaeth Amgylcheddol yn edrych ar y rhyngweithio rhwng pobl a’r amgylchedd naturiol ac yn cynnwys prosiect ymchwil uwch mewn maes o’ch dewis chi.

Mae’r MESci pedair blynedd yn adeiladu ar y cwrs BSc cyfatebol drwy gyflwyno hyfforddiant arbenigol o ran profi damcaniaethau, dadansoddi beirniadol, datrys problemau ac ymchwil. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ymchwil gysylltiedig yn y maes academaidd, y llywodraeth neu ddiwydiant, yn gallai’r cwrs hwn fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Fel daearyddwr amgylcheddol, byddwch yn gallu esbonio sut y mae’r Ddaear yn gweithredu fel system, gan gynnwys y peryglon a’r adnoddau. Byddwch yn edrych ar hanes hirfaith ein planed, y presennol sy’n newid yn barhaus ac effaith ein gweithgareddau ni ar y dyfodol.

Gallwch fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol byd-eang sy’n agos at eich calon drwy lunio eich prosiect ymchwil annibynnol eich hun a’ch traethawd ymchwil Meistr ar bwnc o’ch dewis chi.

During the first few weeks at Cardiff Uni, you will go on many field trips. These not only help to teach you about new techniques you will use throughout the three years and to give you an over view of the course, but they are also a great opportunity to meet new people. When you are dropped off on one of your first trips, you can’t help but make friends. Whilst all my flatmates were sat in lectures day after day, I was out exploring Cardiff and the surrounding area which was a great way to start the year. Also, not many people get to wear a hard hat and hi-vis jacket during their degree!
Philippa Smith, BSc Environmental Geography

Ffeithiau allweddol

 • Cyfuno astudio is-raddedig ac ôl-raddedig mewn un cwrs ar y radd Feistr integredig hon.
 • Mae De Cymru yn safle gwych ar gyfer astudiaethau maes ac yn darparu amrywiaeth o amgylcheddau naturiol.
 • Byddwch yn treulio oddeutu 50 diwrnod ar waith maes yn ystod y cwrs.
Click to play

Mae’r rhaglen hon yn rhoi trosolwg cynhwysfawr i fyfyrwyr o’r pwnc, yn ogystal â chyfleoedd i arbenigo mewn meysydd penodol fel daearyddiaeth ddiwylliannol, datblygu, economaidd, amgylcheddol neu wleidyddol.

Bydd y rhaglen radd hon hefyd yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn trafodaethau polisi pwysig mewn cymdeithas gyfoes.

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich gwybodaeth i ddylanwadu ar safbwyntiau a gweithredoedd y bobl sydd wedi’u hethol i wneud penderfyniadau, y sector gwirfoddol a’r diwydiant er mwyn gwella cymdeithas.

“Gwnaeth Astudio Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Caerdydd fy ngalluogi i edrych ar y cysylltiadau cymhleth a diddorol rhwng pobl a lleoedd, o safbwyntiau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol. Wrth fyw yng Nghaerdydd cefais y cyfle perffaith i ddatblygu fy astudiaethau a phrofi'r awyrgylch cyffrous o fynd i brifysgol mewn prifddinas.”
Charlotte Eales,

Ffeithiau allweddol

 • Yn y 100 uchaf yn y byd ar gyfer Daearyddiaeth (Restr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2019).
 • 93% of graduates were in employment or further study six months after graduating (DLHE 2016/17).
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad astudio yn y maes (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).
A first year fieldtrip on board our research vessel, the Guiding Light.

Mae ein BSc mewn Daearyddiaeth y Môr yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol amgylcheddau morol y dyfnfor ac arfordirol.

Gellir dadlau mai'r môr  yw'r ffin fawr olaf ar y Ddaear ar gyfer archwilio a darganfod, ac mae daearyddwyr morol yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatrys materion ffisegol, hydrograffeg a rheolaethol yn ymwneud â'r môr a'r arfordir.

Mae'r cwrs tair blynedd hwn yn canolbwyntio ar waith maes ymarferol gan gynnwys mapio'r amgylchedd morol ar yr arfordir ac yn y môr, yn ogystal â hyfforddiant ar beth o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael.

Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol.

Fel rhan o'm gradd fe wnes i gwblhau lleoliad o flwyddyn gyda 'Titan Environmental Surveys'. Rwy'n argymell cael profiad ymarferol yn y diwydiant morol achos enillais sgiliau roeddwn yn gallu eu defnyddio pan ddychwelais i'r Brifysgol. Fe cefais swydd hefyd o ganlyniad i fy ngwaith ar leoliad.
James Thomas, BSc Daearyddiaeth Morol.,

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r rhaglen radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IMarEST) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).
 • Mae cyfleoedd ar gael am leoliadau dros yr haf ym maes ymchwil ecosystemau a rheolaeth amgylcheddol porthladdoedd.
 • Cewch dreulio oddeutu 47 diwrnod ar waith maes lleol a phreswyl yn ystod y cwrs hwn.
Click to play

Mae ein MESci mewn Daearyddiaeth y Môr yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol amgylcheddau morol y dyfnfor ac arfordirol gyda ffocws ar ddysgu sut i gynnal ymchwil.

Mae’r MESci pedair blynedd yn adeiladu ar y cwrs BSc cyfatebol drwy gyflwyno hyfforddiant arbenigol o ran profi damcaniaethau, dadansoddi beirniadol, datrys problemau ac ymchwil. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ymchwil gysylltiedig yn y maes academaidd, y llywodraeth neu ddiwydiant, yna gallai’r cwrs hwn fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn cynnwys digonedd o waith maes gan gynnwys mapio'r amgylchedd morol, yn ogystal â hyfforddiant ar beth o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael.

Byddwch yn cael cyfle i lunio eich prosiect ymchwil annibynnol eich hun a thraethawd ymchwil Meistr ar bynciau o'ch dewis.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r radd hon wedi ei achredu gan y Sefydliad Peirianneg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Forol (ImarEST)
 • Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol.
 • Mae'r radd wedi cael ei chynnal ers 1976, ac wedi profi'n llwybr hyfforddiant hynod lwyddiannus i gyflogaeth yn y sector morol ac arfordirol, neu i wneud astudiaethau academaidd yn y dyfodol.
A first year fieldtrip on board our research vessel, the Guiding Light.

Mae'r fersiwn hwn o'n BSc mewn Daearyddiaeth y Môr yn cynnwys lleoliad proffesiynol cyflogedig mewn sefydliad o'ch dewis.

Mae'r radd wedi cael ei chynnal ers 1976, ac wedi profi'n llwybr hyfforddiant hynod lwyddiannus i gyflogaeth yn y sector morol ac arfordirol, neu i wneud astudiaethau academaidd yn y dyfodol.

Gyda ffocws ar waith maes ymarferol, mae'r cwrs pedair blynedd hwn yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol amgylcheddau morol y dyfnfor a'r arfordir. Byddwch yn cwblhau gwaith mapio'r amgylchedd morol, yr arfordir a'r môr, yn ogystal â hyfforddiant ar beth o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael.

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn yn cynnwys lleoliad proffesiynol mewn sefydliad perthnasol. Gall yr amser a dreulir mewn amgylchedd gwaith wella eich datblygiad personol a'ch cyflogadwyedd yn sylweddol i'r dyfodol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r rhaglen radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IMarEST) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).
 • Mae 100% o fyfyrwyr yn fodlon gydag ansawdd y cwrs (NSS 2019).
 • Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol.
 • Mae gan yr Ysgol ei Chwch Ymchwil 12 metr ei hun, Guiding Light, sydd ar gael i'r holl israddedigion fel rhan o’r rhaglen addysgu dan arweiniad ymchwil.
Click to play

Mae'r Eidal yn meddu ar un o’r prif draddodiadau diwylliannol, artistig a hanesyddol yn Ewrop. Mae yr Eidal wedi chwarae rôl unigryw wrth ddatblygu celfyddyd gain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

Mae'r ysgol Ieithoedd Modern yn ceisio datblygu a dysgu ei myfyrwyr i fod yn 'ddinasyddion byd-eang'. Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol fel y mae'n amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr.

Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Mae gradd mewn Eidaleg yn galluogi myfyrwyr i ddadansoddi a gwerthuso datblygiadau yng nghymdeithas yr Eidal, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol.

Drwy astudio Eidaleg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnig modiwlau rhyngwladol sy'n eich galluogi i archwilio grym ac ehangder yr iaith (neu ieithoedd) o'ch dewis ar lwyfan y byd.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Drwy astudio Cerddoriaeth ac Eidaleg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth.

Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatach ar gyfer cyngherddau.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Mae gan yr adran Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd enw da yn rhyngwladol am ei dulliau addysgu a'i gwaith ymchwil.

Mae ein cwricwlwm yn cynnig mynediad at holl rychwant llenyddiaeth Saesneg, o gyfnod yr Eingl-Sacsoniaid hyd at yr unfed ganrif ar hugain. Ond ni chyfyngir y cwricwlwm i’r gair printiedig - gan fod y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd yn ennyn ein chwilfrydedd, mae’n haddysgu ni’n adlewyrchu’r diddordebau hynny.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Mae Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich galluogi chi i gael mynediad, dadansoddi a gwerthuso datblygiadau cyfredol ar draws y byd sy'n siarad Eidaleg yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol. Ar ôl astudio Eidaleg, byddwch chi’n barod i fanteisio ar y cyfleoedd eang sy’n agored i raddedigion iaith heddiw.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu
 • Addysg gan staff sy’n flaenllaw mewn amrywiaeth eang o arbenigeddau ymchwil. Rydym yn rhoi cryn bwyslais ar gryfhau sgiliau darllen, ysgrifennu, llafar a gwrando.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Eidaleg a Sbaeneg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig.

Mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae dros 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn dros 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd.

Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol. Rydyn ni’n cynnig Ffrangeg a Sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Addysg dan arweiniad ymchwil sy’n eich galluogi i ymgysylltu â syniadau newydd sy’n helpu i lunio dyfodol astudiaethau Eidaleg a Sbaeneg.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Eidaleg na Sbaeneg i lefel Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.

Drwy astudio Athroniaeth ac Eidaleg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Mae dwy agwedd gysylltiedig ar y cwrs athroniaeth yng Nghaerdydd sy'n ei wneud yn nodedig ymysg prifysgolion Grŵp Russell. Un ohonynt yw’r pwyslais cryf ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg ymhlith y modiwlau a gynigir. Y llall yw bod ein gwaith ymchwil a’n haddysgu yn rhoi’r un faint o sylw i arddulliau 'dadansoddol' a 'Chyfandirol' athroniaeth y Gorllewin, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth lawn o'r ddau gyda'r posibilrwydd o wneud dewis gwybodus i arbenigo mewn un dull neu'r llall.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol fel y mae'n amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Click to play

Mae ein gradd is-raddedig pedair blynedd Meistr mewn Fferylliaeth (MPharm) wedi ei hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol, a dyma'r cam cychwyn perffaith i'ch gyrfa mewn Fferylliaeth.

Mae'n gwrs sy'n uchel ei barch yn rhyngwladol, ac mae'n cyfuno gwyddoniaeth â therapiwteg ac ymarfer clinigol, a bydd yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â lleoliadau gwaith mewn ysbytai ac yn y gymuned er mwyn eich paratoi'n llawn ar gyfer eich gyrfa ddewisol.

Hefyd, byddwch yn astudio yn un o Ysgolion Fferylliaeth mwyaf llwyddiannus y DU, lle mae myfyrwyr yn derbyn ystod eang o gymorth, ac mae'r bobl sy'n eich addysgu'n gwneud gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol.

Mae astudio fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad dymunol a gwerthfawr. Rwy’n teimlo fy mod wedi ennill gwybodaeth a sgiliau a fydd gen i drwy weddill fy mywyd. Rwy’n hyderus bod y safonau uchel a osodwyd yn Ysgol Fferylliaeth Caerdydd wedi fy mharatoi ar gyfer fy mlwyddyn cyn cofrestru ac ar gyfer fy llwybr gyrfa wedi hynny. Byddwn yn ei argymell yn fawr.
Esther Ntanganika,

Ffeithiau allweddol

 • Ni yw’r Ysgol Fferylliaeth sydd yn y safle uchaf ar draws Cymru a Lloegr, yn ôl Complete University Guide 2020.
 • Ers sawl blwyddyn, bellach, mae 100% o'n graddedigion wedi ennill swyddi hyfforddi cyn cofrestru.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, roeddem yn gydradd gyntaf ymhlith ysgolion fferylliaeth am ein hymchwil arloesol.
A student works in the Physics lab on a project

Astudiwch y brif ddisgyblaeth o'r holl ddisgyblaethau gwyddonol sy'n ymwneud â dod o hyd i atebion am gyfrinachau'r Bydysawd a deall y byd o'n cwmpas.

Dyluniwyd y cwrs hwn er mwyn rhoi dealltwriaeth eang i chi o ffiseg ddamcaniaethol ac arbrofol, yn ogystal â dysgu nifer o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol. Bydd yn eich paratoi chi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys ymchwil a datblygu diwydiannol neu academaidd, unrhyw yrfa sy’n ymwneud â sgiliau mathemategol neu ddadansoddol megis cyllid, busnes a llywodraeth neu ddysgu a chyfathrebu ym maes gwyddoniaeth. Rydym yn adran gyfeillgar a chroesawgar a’n nod yw cynnig y profiad dysgu gorau posibl i’n myfyrwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfleoedd cyson am waith ymarferol yn labordai’r Ysgol sy’n llawn offer.
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP).
 • Amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol.

Astudiwch y ddisgyblaeth fwyaf sylfaenol o’r holl ddisgyblaethau gwyddonol yn ystod y rhaglen pedair blynedd hon.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig addysg ar lefel fanwl a chyfle i ddeall sut y gellir defnyddio ffiseg ddamcaniaethol ac arbrofol i ddisgrifio’r bydysawd.

Mae’r Sefydliad Ffiseg wedi’i achredu a bydd yn eich galluogi i feddu ar ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol, wrth ddatblygu dealltwriaeth soffistigedig o Ffiseg. Bydd yn eich paratoi chi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd, gan gynnwys ymchwil a datblygu, gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg, cyllid a busnes, gweinyddu llywodraethol ac ymchwil ac addysgu academaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Astudio gyda ffisegwyr sy'n cael eu parchu'n rhyngwladol.
 • Lefelau uchel o foddhad myfyrwyr gyda’u cwrs a’u haddysgu (Unistats).
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP).
 • Roedd 93% o'n myfyrwyr mewn swydd neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
A student working in the undergraduate laboratory.

Mae’r rhyngwyneb rhwng Mathemateg a Ffiseg yn dod yn llawer anos ei ddiffinio’n glir. Cyfunwch y pynciau diddorol hyn i gael gwybod rhagor am y bydysawd ac ysgogi eich chwilfrydedd academaidd.

Mae cyrsiau cydanrhydedd wedi'u llunio ar gyfer y myfyriwr sydd eisiau addysg ehangach ar sail gwyddoniaeth. Byddwch yn cael cyfle i astudio mewn dwy ysgol wahanol lle y byddwch yn derbyn sylfaen drylwyr yn y ddau bwnc. Mae cyflogwyr yn aml yn gwerthfawrogi graddau cydanrhydedd am eu bod yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o wahanol yrfaoedd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio a chyflwyno’r cwrs.
 • Llwybr achrededig i broffesiwn sy’n gysylltiedig â mathemateg neu ffiseg
 • Bydd yr holl gynnwys craidd sydd ei angen ar gyfer y radd yn cael ei achredu gan y Sefydliad Ffiseg (IoP) a’r Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA)
Click to play

Astudiwch sut y gellir cymhwyso ffiseg i drin a rhoi diagnosis i nifer o gyflyrau a chlefydau meddygol, yn y maes astudio cyffrous hwn sy'n ehangu'n gyflym.

Dyluniwyd y cwrs i roi sylfaen gadarn i chi mewn ffiseg a chyflwyniad eang i’r nifer o feysydd arbenigol mewn ffiseg feddygol. Caiff ei addysgu ar y cyd â ffisegwyr meddygol proffesiynol, ac mae’n cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y sector gofal iechyd ac yn y diwydiant.

.

Ffeithiau allweddol

 • Mae elfennau ffiseg feddygol o'r rhaglen hon yn cael eu cynnig gan ffisegwyr meddygol sy'n ymarfer, rhai o Ysgolion eraill ym Mhrifysgol Caerdydd, a rhai o'r Ymddiriedolaeth GIG leol.
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil.
 • Mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio a chyflwyno’r cwrs.

Gallwch astudio un o'r disgyblaethau gwyddonol mwyaf diddorol a sylfaenol sydd â'r nod o ddeall ein bydysawd.

Dyluniwyd y cwrs pedair blynedd hwn i roi addysg ffiseg eang i chi, yn ogystal â rhoi amrywiaeth eang o sgiliau cyfrifiadurol a mathemategol. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys lleoliad proffesiynol am flwyddyn ym myd diwydiant, a fydd yn rhoi cyfle i chi ennill profiad gwaith perthnasol yn y maes, ac yn rhoi'r cyfleoedd cyflogaeth gorau ar ôl graddio.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i gwblhau blwyddyn o leoliad proffesiynol cyflogedig mewn diwydiant.
 • Cyfleoedd cyson i gynnal gwaith ymarferol yn labordai’r Ysgol.
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil.

Ffiseg yw un o'r prif ddisgyblaethau ym maes gwyddoniaeth, sy'n ymwneud â dod o hyd i atebion am gyfrinachau'r Bydysawd a deall y byd o'n cwmpas.

Nod y rhaglen bum mlynedd hon yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o ffiseg ddamcaniaethol ac arbrofol, a chael profiad proffesiynol yn y byd go iawn hefyd. Byddwch yn ennill profiad gwaith mewn cwmni neu sefydliad wrth ennill cyflog. Gall hyn roi mantais go iawn i chi gyda llawer o gyflogwyr pan fyddwch yn graddio.

Mae’r cwrs wedi’i achredu a bydd yn eich galluogi i feddu ar ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol, wrth ddatblygu dealltwriaeth soffistigedig o Ffiseg. Bydd yn eich paratoi chi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd, gan gynnwys ymchwil a datblygu, gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg, cyllid a busnes, gweinyddu llywodraethol ac ymchwil ac addysgu academaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Cewch ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
 • Cyfle am leoliad proffesiynol.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr sydd ar flaen y gad mewn ymchwil seryddol yn ystod y rhaglen tair blynedd hon.

Mae’r cwrs hwn, sy’n seiliedig ar seryddiaeth, yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb yn y cwestiynau sylfaenol am ein Bydysawd ac sydd am ddatblygu sgiliau ym maes ffiseg arbrofol. Byddwch yn datblygu sylfaen dda mewn mathemateg a ffiseg, a fydd yn gwella eich rhagolygon gyrfa pan fyddwch yn graddio. Er y byddwch yn astudio nifer o’r un modiwlau, mae mwy o bwyslais ar waith yn y labordy a gwaith prosiect ymarferol nag y sydd ar y cyrsiau Astroffiseg. Daw i’r amlwg i chi fod ystod eang o gyfleoedd gyrfa ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg, diwydiant, ymchwil a datblygu, busnes, cyllid, ac addysg wyddonol.

Ffeithiau allweddol

 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP).
 • Pwyslais ar ddysgu annibynnol.
 • Amrywiaeth eang o labordai, darlithfeydd a chyfleusterau cyfrifiadureg a adeiladwyd yn bwrpasol.

Astudiwch gyda ffisegwyr a berchir yn rhyngwladol, sydd â'u gwaith yn rhoi sail ar gyfer datblygiadau chwyldroadol newydd.

Bydd y cwrs pedair blynedd hwn yn rhoi dealltwriaeth fanylach i chi o ffiseg a seryddiaeth wrth ddatblygu ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol a fydd yn gwella eich cyfleoedd gyrfa pan fyddwch yn graddio. Er y byddwch yn astudio nifer o’r un modiwlau â myfyrwyr ar y cyrsiau gradd Astroffiseg, rhoddir mwy o bwyslais ar waith yn y labordy a gwaith prosiect ymarferol nag y sydd ar y cyrsiau Astroffiseg. Daw i’r amlwg i chi fod ystod eang o gyfleoedd gyrfa ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg, diwydiant, ymchwil a datblygu, busnes, cyllid, ac addysg wyddonol.

Ffeithiau allweddol

 • Mynediad at offer modern gan gynnwys laserau, peiriannau pelydr-X ac electroneg.
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
 • Prosiect ymchwil mawr yn eich blwyddyn olaf.

Astudiwch y dulliau seryddol ac arsylwi a ddefnyddir i ddeall a dehongli'r cwestiynau sylfaenol am ein bydysawd.

Ar yr un pryd byddwch yn cael sylfaen gadarn mewn ffiseg a'r technegau angenrheidiol ar gyfer ffiseg arbrofol. Byddwch yn astudio mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar ac yn gweithio mewn cyfleusterau labordy a adeiladwyd yn bwrpasol. Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle i ennill profiad gwaith amhrisiadwy, cyflogedig, i’ch paratoi chi ar gyfer gyrfa yn y sector hynod o ddiddorol hwn.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i wneud profiad gwaith proffesiynol cyflogedig.
 • Cyfleoedd cyson am waith ymarferol yn labordai’r Ysgol sy’n llawn offer.
 • Amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol mewn Ysgol sydd ag enw da am ymchwil.

Bydd y rhaglen yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r dulliau seryddol ac arsylwi a ddefnyddir i ddeall a dehongli'r cwestiynau sylfaenol am ein bydysawd.

Mae’r cwrs wedi’i lunio ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb brwd mewn seryddiaeth ond yr hoffent gael sylfaen gref mewn ffiseg – yn enwedig ffiseg arbrofol – a gwaith ymarferol yn y labordy. Yn ogystal, bydd cyfle i fynd ar leoliad cyflogedig er mwyn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr sydd ar flaen y gad o ran ymchwil seryddol.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP).
 • Cwblhau blwyddyn o leoliad proffesiynol cyflogedig mewn diwydiant.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig.

Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd ac mae’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Drwy astudio Ffrangeg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnig modiwlau rhyngwladol sy'n eich galluogi i archwilio grym ac ehangder yr iaith (neu ieithoedd) o'ch dewis ar lwyfan y byd.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern a'r Ysgol Cerddoriaeth yw addysgu ein myfyrwyr i fod yn 'ddinasyddion byd-eang'.

Drwy astudio Ffrangeg a Cherddoriaeth, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd ac mae’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd. Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig.

Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatach ar gyfer cyngherddau.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.

Drwy astudio Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae gan Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd enw da yn rhyngwladol am ei dysgu a'i gwaith ymchwil. Mae ein cwricwlwm yn cynnig mynediad at Lenyddiaeth Saesneg yn ei chyfanrwydd, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i'r unfed ganrif ar hugain. Ond ni chyfyngir y cwricwlwm i’r gair printiedig - gan fod y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd yn ennyn ein chwilfrydedd, mae’n haddysgu ni’n adlewyrchu’r diddordebau hynny.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Rydym yn rhoi cryn bwyslais ar gryfhau sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Ffrangeg a Phortiwgaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd. Mae gan Bortiwgaleg bwysigrwydd byd-eang, o Bortiwgal a Brasil i nifer o wledydd a rhanbarthau dros Affrica ac Asia.

Mae'r Cyngor Prydeinig wedi nodi Portiwgaleg fel un o'r ieithoedd mwyaf hanfodol i'r DU dros yr ugain mlynedd nesaf, a hi yw un o'r ieithoedd cymunedol a siaredir mwyaf yn y DU. Rydym ni’n cynnig Ffrangeg a Phortiwgaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg neu Portiwgaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Gan astudio Ffrangeg a Sbaeneg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang. Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Ffrangeg na Sbaeneg Safon Uwch.
 • Blwyddyn dramor wedi’i rhannu rhwng gwlad lle siaredir Ffrangeg a gwlad lle siaredir Sbaeneg.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Ffrangeg ac Almaeneg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg neu Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Ein nod yw addysgu ein myfyrwyr i fod yn 'ddinasyddion byd-eang'.

Drwy astudio Athroniaeth ac Ffrangeg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Mae dwy agwedd gysylltiedig ar y cwrs athroniaeth yng Nghaerdydd sy'n ei wneud yn nodedig ymysg prifysgolion Grŵp Russell. Un ohonynt yw’r pwyslais cryf ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg ymhlith y modiwlau a gynigir. Y llall yw bod ein gwaith ymchwil a’n haddysgu yn rhoi’r un faint o sylw i arddulliau 'dadansoddol' a 'Chyfandirol' athroniaeth y Gorllewin, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth lawn o'r ddau gyda'r posibilrwydd o wneud dewis gwybodus i arbenigo mewn un dull neu'r llall.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Rydym yn rhoi cryn bwyslais ar gryfhau sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Ffrangeg ac Eidaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth.Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Ffrangeg nac Eidaleg i lefel Safon Uwch.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Click to play

Mae ein BSc mewn Geowyddorau Amgylcheddol yn archwilio sut y mae daeareg yn rhyngweithio â’n hamgylchedd naturiol gan ganolbwyntio ar geoecoleg, llygredd a pheryglon daearegol.

Mae ein hamgylchedd yn wynebu heriau difrifol - o ansawdd dŵr i esblygu tirwedd, newid yn yr hinsawdd, llygredd a chynaliadwyedd.

Ar y cwrs tair blynedd hwn, byddwch yn meddwl yn holistaidd ac yn defnyddio adnoddau gwyddonol i ddeall a gweithio gyda’n systemau naturiol ac yn datrys ystod eang o broblemau amgylcheddol.

Byddwch yn cael cyfle i fireinio’ch sgiliau gwaith maes mewn amrywiaeth o amgylcheddau cyffrous yn Ne Cymru ac yn y DU, yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd ar ddwy o deithiau maes mewn gwledydd tramor gyda chyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer teithio a llety.

I spent three amazing years studying Environmental Geoscience at Cardiff University. Since graduating I have become the Conservation Officer for the Bermuda National Trust, where I manage 270 acres of green space in Bermuda. This will always be a challenge, but I am constantly aided by the experiences and processes taught during the BSc Environmental Geoscience course. I gained invaluable international experience and made many lifelong friends during my time at Cardiff University.
Lawrence Doughty, BSc Environmental Geoscience 2012

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio geowyddorau amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith iddo.
 • Byddwch yn treulio oddeutu 65 diwrnod ar waith maes yn ystod y cwrs.
Click to play

Mae ein MESci mewn Geowyddorau Amgylcheddol yn edrych ar y ffordd y mae daeareg yn rhyngweithio â’n hamgylchedd naturiol ac yn cynnwys prosiect ymchwil uwch mewn maes o’ch dewis chi.

Mae’r cwrs pedair blynedd hwn yn adeiladu ar y cwrs BSc cyfatebol drwy gyflwyno hyfforddiant arbenigol o ran profi damcaniaethau, dadansoddi beirniadol, datrys problemau ac ymchwil. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ymchwil gysylltiedig yn y maes academaidd, y llywodraeth neu ddiwydiant, yna gallai’r cwrs hwn fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Byddwch yn meddwl yn holistaidd ac yn defnyddio adnoddau gwyddonol i ddeall a gweithio gyda’n systemau naturiol a datrys ystod eang o heriau amgylcheddol.

Gallwch fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol byd-eang sy’n agos at eich calon drwy lunio eich prosiect ymchwil annibynnol eich hun a’ch traethawd ymchwil Meistr ar bynciau o’ch dewis chi.

The course gave me fantastic training for my future career in a vibrant, research-led and supportive department. The University is perfectly situated for putting your learning into practice locally, and this was complimented by the international field trips that opened my eyes to new environments (and were really fun!). The varied training – including lab practicals, field trips, computer practicals and the individual research project gave me the skills I needed to pursue a research career.
,

Ffeithiau allweddol

 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio Geowyddorau Amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith.
 • Dwy o deithiau maes, gyda’r Ysgol yn talu am deithio a llety, yn ogystal â digonedd o waith maes yn Ne Cymru ac yn y DU.
 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
Click to play

Mae’r fersiwn o’n BSc mewn Geowyddorau Amgylcheddol yn cynnwys blwyddyn gyflogedig a dreulir yn gweithio yn y diwydiant geowyddorau mewn sefydliad o’ch dewis.

Mae ein BSc cymhwysol mewn Geowyddorau Amgylcheddol yn archwilio sut y mae daeareg yn rhyngweithio â’n hamgylchedd naturiol gan ganolbwyntio ar geoecoleg, llygredd a pheryglon daearegol.

Byddwch yn meddwl yn holistaidd ac yn defnyddio adnoddau gwyddonol i ddeall a gweithio gyda’n systemau naturiol a datrys ystod eang o heriau amgylcheddol.

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn yn cynnwys lleoliad proffesiynol mewn sefydliad perthnasol. Gall yr amser a dreulir mewn amgylchedd gwaith wella eich datblygiad personol a'ch cyflogadwyedd yn sylweddol i'r dyfodol.

Cardiff University could not have provided me with a better environment to continue my academic studies and progress in my career. The Environmental Geoscience programme was so diverse, and enabled me to explore numerous elements of environmental sciences which in turn allowed me to pursue my studies in the field I was interested in, Environmental Hydrogeology. Thanks to the incredible support of the lecturers and the confidence I developed through my time at Cardiff, I have been able to progress in my career within environmental consultancy and contracting, and am currently thoroughly enjoying in my role as Senior Remediation Consultant. I genuinely believe that without the supportive network and positive learning platform provided by the university during my four years of studies, I would not be where I am in my career today.
,

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio Geowyddorau Amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith.
 • Mae'r cwrs hwn yn cynnwys dwy o deithiau maes, gyda’r Ysgol yn talu am deithio a llety, yn ogystal â digonedd o waith maes yn Ne Cymru ac yn y DU.
Adeilad y Gwyddorau Cymdeithasol

Astudiwch ar draws sbectrwm y gwyddorau cymdeithasol yn un o ganolfannau mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Mae'r rhaglen hyblyg hon yn eich galluogi i ddilyn dull rhyngddisgyblaethol o astudio, gan ddilyn modiwlau ym maes Troseddeg, Addysg, Seicoleg, Cymdeithaseg, Dadansoddeg Gymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.
 • Y dewis i naill ai gael blas ar ystod eang o bynciau o'r opsiynau amrywiol sydd ar gael, neu drefnu eich astudiaethau yn ôl themâu.
 • Nifer fach iawn o fodiwlau craidd a'r hyblygrwydd i ddewis a dethol modiwlau o'r rhaglenni israddedig eraill a gynigir gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn Ysgol y Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn Gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang a chaiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn yr Ysgol Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Yn y flwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect ymchwil estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn Ysgol y Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu aros gyda'ch cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn Gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae ein gradd Gwyddorau Biolegol yn rhoi’r dewis a’r hyblygrwydd gorau posib, yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau i astudio gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microbioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba fodiwlau rydych yn eu dewis drwy gydol y cwrs, efallai byddwch yn dewis graddio â gradd fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Sŵoleg).

Mae’r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn bioleg, cemeg a mathemateg ac wedi’i ddylunio ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt ddigon o gefndir mewn gwyddoniaeth i ffynnu ar gwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn aros yn hyblyg hyd at y trydedd flwyddyn. Gallwch ddewis i aros gyda’ch gradd cofrestru wreiddiol, neu ddewis cwrs biowyddorau arall sydd yn gweddu i’ch diddordebau academaidd.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor i roi profiad ymarferol hanfodol o dechnegau modern a sgiliau ymarferol ym maes bioleg.

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn Ysgol y Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg).

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn yr Ysgol Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.


Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg). Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn Gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'r arwain Sefydliad Mannau Cynaliadwy a Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol, sy'n eich galluogi i gael ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, sy'n eich galluogi i deilwra eich gradd i'ch diddordebau wrth iddynt ddatblygu. Gallwch ddewis o ystod amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i gwblhau prosiect ymchwil estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.
Otter

Mae'r radd hon yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb ym maes eang bioleg anifeiliaid. Mae’n gwrs gwirioneddol amlddisgyblaethol sy’n seiliedig ar gryfderau ymchwil yr Ysgol gyfan.

Yn ogystal ag edrych ar esblygiad, amrywiaeth ac ymddygiad y prif grwpiau o anifeiliaid, gallwch hefyd ddewis o blith nifer o fodiwlau eraill sydd ar gael yn yr ysgol, gan gynnwys ecoleg, ffisioleg a geneteg. Bydd hyn yn eich galluogi i adeiladu rhaglen radd sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau sŵolegol.

Mae ein gradd Sŵoleg hefyd yn cynnig digonedd o gyfleoedd ar gyfer gwaith maes ymarferol, sy’n eich galluogi i gael profiad ymarferol o dechnegau ymchwil maes.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor. Mae’r rhain yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol a chael profiad uniongyrchol o amrywiaeth o anifeiliaid yn eu cynefin naturiol.
 • Mae Ysgol y Biowyddorau yn cynnig cyfleoedd hyfforddi cyffrous gyda chanolfan maes ym Morneo sy'n canolbwyntio ar gadwraeth. Mae ganddi hefyd rôl amlwg yn Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy'r Brifysgol.
 • Manteisiwch ar strwythur cwrs hyblyg sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau a;ch dyheadau, gan gynnwys yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn lleoliad proffesiynol.

Mae'r radd hon yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb ym maes eang bioleg anifeiliaid. Mae’n gwrs gwirioneddol amlddisgyblaethol sy’n seiliedig ar gryfderau ymchwil yr Ysgol gyfan.

Yn ogystal ag edrych ar esblygiad, amrywiaeth ac ymddygiad y prif grwpiau o anifeiliaid, gallwch hefyd ddewis o blith nifer o fodiwlau eraill sydd ar gael yn yr ysgol, gan gynnwys ecoleg, ffisioleg a geneteg. Bydd hyn yn eich galluogi i adeiladu rhaglen radd sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau sŵolegol.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (neu 'Ryngosod'), a gaiff ei threulio ar leoliad mewn sefydliad perthnasol, gan roi profiad gwaith ymarferol gwerthfawr i chi a chipolwg ar ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor. Mae’r rhain yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol a chael profiad uniongyrchol o amrywiaeth o anifeiliaid yn eu cynefin naturiol.
 • Mae Ysgol y Biowyddorau yn cynnig cyfleoedd hyfforddi cyffrous gyda chanolfan maes ym Morneo sy'n canolbwyntio ar gadwraeth. Mae ganddi hefyd rôl amlwg yn Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy'r Brifysgol.
 • Manteisiwch ar strwythur cwrs hyblyg sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau a’ch dyheadau.
 • Cyfle i gael profiad proffesiynol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol ar leoliad mewn sefydliad allanol perthnasol.

Mae'r radd hon yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb ym maes eang bioleg anifeiliaid. Mae’n gwrs gwirioneddol amlddisgyblaethol sy’n seiliedig ar gryfderau ymchwil yr Ysgol gyfan.

Yn ogystal ag edrych ar esblygiad, amrywiaeth ac ymddygiad y prif grwpiau o anifeiliaid, gallwch hefyd ddewis o blith nifer o fodiwlau eraill sydd ar gael yn yr ysgol, gan gynnwys ecoleg, ffisioleg a geneteg. Bydd hyn yn eich galluogi i adeiladu rhaglen radd sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau sŵolegol.

Mae ein gradd Sŵoleg hefyd yn cynnig digonedd o gyfleoedd ar gyfer gwaith maes ymarferol, sy’n eich galluogi i gael profiad ymarferol o dechnegau ymchwil maes.

Mae'r Flwyddyn Ragarweiniol wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth. Mae'n cynnwys pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg a bydd yn rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i ffynnu ar y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor. Mae’r rhain yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol a chael profiad uniongyrchol o amrywiaeth o anifeiliaid yn eu cynefin naturiol.
 • Mae Ysgol y Biowyddorau yn cynnig cyfleoedd hyfforddi cyffrous gyda chanolfan maes ym Morneo sy'n canolbwyntio ar gadwraeth. Mae ganddi hefyd rôl amlwg yn Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy'r Brifysgol.
 • Manteisiwch ar strwythur cwrs hyblyg sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau a;ch dyheadau, gan gynnwys yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn lleoliad proffesiynol.
Otter

Mae'r radd hon yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb ym maes eang bioleg anifeiliaid. Mae’n gwrs gwirioneddol amlddisgyblaethol sy’n seiliedig ar gryfderau ymchwil yr Ysgol gyfan.

Yn ogystal ag edrych ar esblygiad, amrywiaeth ac ymddygiad y prif grwpiau o anifeiliaid, gallwch hefyd ddewis o blith nifer o fodiwlau eraill sydd ar gael yn yr ysgol, gan gynnwys ecoleg, ffisioleg a geneteg. Bydd hyn yn eich galluogi i adeiladu rhaglen radd sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau sŵolegol.

Mae'r Flwyddyn Ragarweiniol wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth. Mae'n cynnwys pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg a bydd yn rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i ffynnu ar y cwrs gradd BSc.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (neu 'Ryngosod'), a gaiff ei threulio ar leoliad mewn sefydliad perthnasol, gan roi profiad gwaith ymarferol gwerthfawr i chi a chipolwg ar ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor. Mae’r rhain yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol a chael profiad uniongyrchol o amrywiaeth o anifeiliaid yn eu cynefin naturiol.
 • Mae Ysgol y Biowyddorau yn cynnig cyfleoedd hyfforddi cyffrous gyda chanolfan maes ym Morneo sy'n canolbwyntio ar gadwraeth. Mae ganddi hefyd rôl amlwg yn Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy'r Brifysgol
 • Manteisiwch ar strwythur cwrs hyblyg sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau a’ch dyheadau.
 • Cyfle i gael profiad proffesiynol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol ar leoliad mewn sefydliad allanol perthnasol.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Sefydliad Mannau Cynaliadwy a Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor sy'n rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, sy'n eich galluogi i deilwra eich gradd i'ch diddordebau wrth iddynt ddatblygu. Gallwch ddewis o ystod amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad. Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i gwblhau prosiect ymchwil estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliadau Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac Ymchwil Dŵr, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Sefydliad Mannau Cynaliadwy a Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol,sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.
Adeilad y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae'r rhaglen yn gyfle gwirioneddol unigryw i astudio seicoleg fel arbenigedd unigryw ym maes y gwyddorau cymdeithasol yn un o ganolfannau mwyaf y DU ac un o'r mwyaf llwyddiannus ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth ar faterion megis newid cymdeithasol, rhywedd, dosbarth ac ethnigrwydd, ochr yn ochr â datblygu dealltwriaeth feirniadol o seicoleg.

Yn ogystal â modiwlau craidd mewn seicoleg a dulliau ymchwil gymdeithasol, gallwch astudio amrywiaeth eang o fodiwlau mewn Addysg, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol a Dadansoddeg Gymdeithasol.

Mae'r rhaglen yn gyfle i gynnal astudiaeth academaidd o’r pethau a welwn yn ein bywydau cymdeithasol o ddydd i ddydd ac mae achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) yn agor ystod o gyfleoedd ôl-raddedig.
Hebe Fletcher, BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol

Ffeithiau allweddol

 • Mae’n cael ei chydnabod gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) yn sail ar gyfer aelodaeth raddedig - y man cychwyn ar gyfer gyrfa ym myd seicoleg.
 • Yr unig gwrs o'i fath ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sy’n 3ydd yn y DU am ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.

Mae ein gradd BA Hanes yn eich galluogi i ddysgu am fydoedd gwahanol iawn pobl y gorffennol, a deall y presennol yn well.

Mae’n rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o'r cyfnod modern cynnar i'r cyfnod modern. Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru.

Mae Hanes yng Nghaerdydd yn radd gyffrous, ac o’r radd flaenaf sy’n eich addysgu i ddod yn ddysgwr ac yn ymchwilydd annibynnol o dan arweiniad ein staff academaidd cyfeillgar.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.

Mae'r rhaglen hon yn archwilio'r byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Archwiliwch y byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm, wrth i chi ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae'r rhaglen integredig hon yn cwmpasu'r bydoedd Canoldirol ac Ewropeaidd o'r Oes Efydd hyd at ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg, Rhufain a chanoloesol, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
Click to play

Mae ein cwrs BA Iaith a Llenyddiaeth yn rhoi cyfle i chi gyfuno’r ddwy ddisgyblaeth mewn ffordd greadigol a chydlynol.

Rhennir y flwyddyn gyntaf yn gyfartal rhwng y ddau bwnc, ond ym mlwyddyn dau a thri byddwch yn cael dewis dilyn mwy o’ch modiwlau mewn naill ai iaith neu lenyddiaeth, yn dibynnu ar eich diddordebau a’ch uchelgais o ran gyrfa.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
Click to play

Yr hyn sy'n gwneud astudio Saesneg Iaith ym Mhrifysgol Caerdydd yn arbennig yw ein ffocws ar y cysylltiad rhwng iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a'r meddwl.

Byddwn yn eich paratoi gyda sgiliau dadansoddi technegol, ac yn disgwyl i chi fynd i'r afael â theorïau cyffrous fydd yn eich galluogi i ystyried y gwahanol agweddau ar gyd-destun iaith a ddefnyddir, a dehongli cyfathrebu mewn modd cymhleth ac ystyrlon.

Ein nod yw cynnig cwrs y gallwch ei deilwra yn ôl eich gofynion eich hun. Rydym yn cynnig set o fodiwlau craidd a luniwyd yn ofalus sy'n cynnig sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn eich galluogi, gyda chyngor eich tiwtor personol, i lunio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.";1;(cy;“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.
Nancy BA English Language 2017,

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
Click to play

Yr hyn sy'n gwneud astudio Saesneg Iaith ym Mhrifysgol Caerdydd yn arbennig yw ein ffocws ar y cysylltiad rhwng iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a'r meddwl.

Byddwn yn eich paratoi gyda sgiliau dadansoddi technegol, ac yn disgwyl i chi fynd i'r afael â theorïau cyffrous fydd yn eich galluogi i ystyried y gwahanol agweddau ar gyd-destun iaith a ddefnyddir, a dehongli cyfathrebu mewn modd cymhleth ac ystyrlon.

Ein nod yw cynnig cwrs y gallwch ei deilwra yn ôl eich gofynion eich hun. Rydym yn cynnig set o fodiwlau craidd a luniwyd yn ofalus sy'n cynnig sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn eich galluogi, gyda chyngor eich tiwtor personol, i lunio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o'r Iaith Saesneg a Ffrangeg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae hi hefyd yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Fel rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn Ffrainc neu mewn gwlad lle mae Ffrangeg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.
Click to play

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth systematig o allu pobl i ddefnyddio iaith yn ei holl ffurfiau mynegiant ar draws y byd.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar yr iaith ddynol, gan gynnwys sut mae pobl yn caffael, yn creu ac yn deall gwybodaeth ieithyddol mewn gwahanol gyd-destunau, a sut collir hynny weithiau, er enghraifft drwy salwch neu anafiadau.

Cewch ddewis modiwlau sy’n gweddu i’ch diddordebau a’ch gofynion, gan gynnwys modiwlau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gyrfaoedd mewn dysgu ieithoedd, therapi lleferydd, newyddiaduraeth (ddigidol), a'r system gyfreithiol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o Iaith Saesneg gyda Sbaeneg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ar gyfer yr elfen Sbaenaidd, byddwch yn astudio hanner eich modiwlau yn yr Ysgol Ieithoedd Modern. Byddwch hefyd yn treulio eich trydedd flwyddyn yn Sbaen neu mewn gwlad lle mae Sbaeneg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Sbaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Mae’r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o Iaith Saesneg gydag Almaeneg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gosodwyd Almaeneg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ar frig rhestr y Times Good University Guide 2019.

Fel rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Almaen neu mewn gwlad lle mae Almaeneg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn y deg uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil mewn Saesneg Iaith a Llên (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.

Mae’r cwrs Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Mae ein rhaglen Athroniaeth yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg. Er ein bod yn talu sylw i’r ystod lawn o faterion athronyddol cyfoes, rydym yn unigryw o ran ein bod yn cynnig cymaint o gyfleoedd yn y meysydd hyn.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.

Mae’r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o Iaith Saesneg gydag Eidaleg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Fel rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Eidal neu mewn gwlad lle mae Eidaleg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.
Click to play

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth systematig o allu pobl i ddefnyddio iaith yn ei holl ffurfiau mynegiant ar draws y byd.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar yr iaith ddynol, gan gynnwys sut mae pobl yn caffael, yn creu ac yn deall gwybodaeth ieithyddol mewn gwahanol gyd-destunau, a sut collir hynny weithiau, er enghraifft drwy salwch neu anafiadau.

Cewch ddewis modiwlau sy’n gweddu i’ch diddordebau a’ch gofynion, gan gynnwys modiwlau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gyrfaoedd mewn dysgu ieithoedd, therapi lleferydd, newyddiaduraeth (ddigidol), a'r system gyfreithiol.

“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.";1;(cy;“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.
Nancy BA English Language 2017,

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Rydym yn cynnig rhaglen gyfieithu arbenigol sy'n rhoi sgiliau cyfieithu ymarferol a phroffesiynol i chi ochr yn ochr â gwersi manwl mewn un neu ddwy o'r ieithoedd modern.

Bydd ein cwricwlwm cyfieithu, sy’n cydymffurfio â safonau Sefydliad y Ieithyddion a Sefydliad y Cyfieithwyr, yn canolbwyntio ar gyfuno'r theori sydd y tu ôl i gyfieithu â methodoleg a sgiliau ymarferol.

Yn ogystal, byddwch yn astudio modiwlau iaith craidd, ac mewn rhai achosion, opsiynau diwylliannol fydd yn ymdrin â nifer o bynciau penodol a chyffredinol am y wlad, fel y sinema Ewropeaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Y cyfle i ddysgu methodolegau cyfieithu a dysgu iaith fodern neu ieithoedd modern ar yr un pryd.
 • Blwyddyn dramor yn eich trydedd flwyddyn lle byddwch yn cael y cyfle i ddefnyddio ac ymarfer yr iaith/ieithoedd o'ch dewis chi.
 • Rydym yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd. Byddwch yn dysgu sgiliau cyfieithu arbenigol a phroffesiynol a fydd yn eich helpu wrth ddilyn gyrfa yn gyfieithydd, neu fynd ymlaen i astudio ymhellach ym maes astudiaethau cyfieithu.
Click to play

Mae gan Gaerdydd enw da ar lefel ryngwladol ers tro byd am ei ffordd o ddysgu llenyddiaeth Saesneg a’i gwaith ymchwil yn y maes.

Ond yn fwy na hyn – rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd cyfeillgar, cefnogol sy’n fwy personol ar gyfer ein myfyrwyr. Rydym yn anelu i sicrhau’r gorau ac i lwyddo ym mhopeth a wnawn.

Caiff ein myfyrwyr ddewis ar y rhaglen hon – nid oes modiwlau gorfodol ar ôl y flwyddyn gyntaf. Mae ein dewisiadau yn rhoi cyfle i chi fanteisio ar ddarllen deunyddiau damcaniaethol, trafod testunau o bob cyfnod gan roi sylw i faterion cyfoes am ryw pobl,  hunaniaeth, rhywioldeb, cenedligrwydd, hil, y corff, yr amgylchedd a thechnoleg ddigidol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17)
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017
 • Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn y deg uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil mewn Saesneg Iaith a Llên ac ymhlith yr 20 uchaf ar gyfer Hanes (<1}{2>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Mae gan Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd enw rhyngwladol a gan nad oes yna fodiwlau gorfodol, mae yna ddigonedd o ddewis.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae nifer o fyfyrwyr o’r farn bod astudio gradd gydanrhydedd yn cyffroi ac yn brofiad gwerth chweil gan eu bod nhw’n gallu gweld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc.

Drwy astudio Economeg a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae gan Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd enw da yn rhyngwladol am ei dysgu a'i gwaith ymchwil. Mae ein cwricwlwm yn cynnig mynediad at Lenyddiaeth Saesneg yn ei chyfanrwydd, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i'r unfed ganrif ar hugain. Ond ni chyfyngir y cwricwlwm i’r gair printiedig - gan fod y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd yn ennyn ein chwilfrydedd, mae’n haddysgu ni’n adlewyrchu’r diddordebau hynny.

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig. Dangosodd arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.

Ystyrir mai’r Almaen yw conglfaen yr Undeb Ewropeaidd, felly mae medru’r iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ym Merlin.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Cyfunwch hyn â'n rhaglen Llenyddiaeth Saesneg yn y radd gydanrhydedd hon er mwyn astudio'r cyfoeth o lenyddiaeth Saesneg sydd ar gael, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd hyd at yr unfed ganrif ar hugain. Rydym yn ymddiddori yn y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd, ac mae ein ffordd o addysgu'n adlewyrchu'r diddordebau hyn.

Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn y degfed safle yn rhyngwladol am ansawdd ein hymchwil mewn Crefydd yn ogystal â Saesneg Iaith a Llên (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Rydym ni'n cynnig gwybodaeth, cyngor ac i'n myfyrwyr ar bob cam, gan gyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy'r flwyddyn.
 • Mae ein modiwl newydd am gyflogadwyedd i ddylunio ar gyfer meithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.
Click to play

Mae llawer o fyfyrwyr o’r farn bod graddau cydanrhydedd yn ysgogi ac yn dwyn boddhad wrth iddynt sylwi ar y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng y ddau bwnc.

Mae llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd yn cynnig mynediad at holl ystod llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r 21ain ganrif. Byddwn yn edrych ar y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes, iaith, a'r diwylliant poblogaidd, a bydd ein ffordd o addysgu yn adlewyrchu'r diddordebau hyn.

Mae’r cwrs Athroniaeth yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth, ac estheteg a rhoddir yr un pwys ar arddulliau 'Cyfandirol’ a ‘dadansoddol’ athroniaeth y Gorllewin.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Mae rhaglen BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn rhoi cyfle i chi astudio pob cyfnod o lenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r unfed ganrif ar hugain, ynghyd â hyfforddiant mewn Ysgrifennu Creadigol.

Drwy’r rhaglen, byddwch yn symud ymlaen o fodiwlau rhagarweiniol ar ddarllen ac ysgrifennu’n greadigol i waith arbenigol mewn ffurfiau a genres penodol fel ffuglen, barddoniaeth, ffeithiol creadigol ac ysgrifennu sgript, sy’n arwain at greu casgliad estynedig o waith creadigol.

Mae llawer o’n myfyrwyr yn mwynhau manteisio ar agweddau creadigol ein Llwyfannau Ymgysylltu hefyd, fel Cardiff BookTalk, Cardiff Poetry Experiment a’n Fiction Fiesta.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2016/17/0
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017
 • Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn y deg uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil mewn Saesneg Iaith a Llên ac ymhlith yr 20 uchaf ar gyfer Hanes (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Mae’r rhaglen BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn eich caniatáu i astudio’r holl gyfnodau llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r unfed ganrif ar hungain, ynghyd â hyfforddiant mewn Ysgrifennu Creadigol.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Click to play

P'un ai a ydych yn cael ei gyrru gan chwilfrydedd neu'r cymwysiadau modern, ym Mhrifysgol Caerdydd byddwch yn darganfod prydferthwch Mathemateg.

Gallwch deilwra ein cwrs tair blynedd BSc mewn Mathemateg yn unol â'ch cryfderau, eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol drwy Flwyddyn ddewisol mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor, a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dros yr haf.

Mae amrediad eang o fodiwlau dewisol yn caniatáu i chi arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg.

Everyone here is really friendly. I’m really enjoying the course as well. There is loads of new content that’s really different to what you’ve done at A level. The courses are really flexible and it’s easy to switch and choose your modules and options.
Austin Pearce, BSc Mathematics

Ffeithiau allweddol

 • Opsiwn i dreulio blwyddyn mewn lleoliad proffesiynol neu flwyddyn yn astudio dramor.
 • Mynediad at diwtorialau wythnosol, labordai cyfrifiadurol wedi'u goruchwylio, sesiynau galw heibio ar gyfer Cymorth Mathemateg un-i-un.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

P’un ai a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein cwrs Meistr integredig MMath eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

Gallwch deilwra ein cwrs pedair blynedd MMath mewn Mathemateg yn unol â'ch cryfderau, eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol drwy Flwyddyn ddewisol mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor, a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dros yr haf.

Mae amrediad eang o fodiwlau dewisol yn caniatáu i chi arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg.

Mae’r cwrs pedair blynedd hwn yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Byddwch yn cael cyfle i archwilio'ch diddordebau personol ymhellach drwy lunio eich prosiect ymchwil annibynnol eich hun mewn pwnc o'ch dewis.

It offers a lot of variety - there’s loads of different things that you can do. The first year it’s like a good base level and then it helps you to decide what you want to do from there. The thing I’ve enjoyed most is the variety of things that we learn here.
Shauna Ford, MMath Mathematics

Ffeithiau allweddol

 • Yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd 100% o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu yn gyffredinol (Unistats).
 • Cyfuno astudio israddedig ac ôl-raddedig mewn un cwrs a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gwahaniaethu eu hunain drwy feistrolaeth uwch o'r ddisgyblaeth.
 • Pwyslais cryf ar ymchwil gyda phrosiect sylweddol mewn maes o’ch dewis.
 • Mynediad at diwtorialau wythnosol, labordai cyfrifiadurol wedi'u goruchwylio, sesiynau galw heibio ar gyfer Cymorth Mathemateg un-i-un.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'r Radd Gydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio Cerddoriaeth a Mathemateg gyda blwyddyn yn astudio dramor.

Datblygu eich sgiliau cerddorol a’ch dealltwriaeth tra'n astudio pwnc heriol a diddorol mathemateg.

Mae sgiliau cyflogadwyedd wedi'u gwreiddio yn y radd fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth, sgiliau rhifiadol ac academaidd y gellir eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle.

Defnyddir dosbarthiadau Mathemateg i drafod cysyniadau damcaniaethol a thechnegau hanfodol.

Mae'r fersiwn hwn o'r radd yn eich galluogi i dreulio eich trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n sefydliadau partner ledled Ewrop, yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia, a chewch gefnogaeth i gyflwyno cais ar gyfer eich blwyddyn dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymgolli mewn diwylliant arall ac ennill sgiliau y gallai cyflogwyr eu gwerthfawrogi, gydag opsiwn o Flwyddyn Dramor.
 • Mae eich hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer y prif offeryn yr ydych chi’n ei astudio, os ydych chi'n astudio modiwl Sgiliau Cerddorol Ymarferol.
 • Mae eich modiwlau Busnes Cerddoriaeth yn cynnig lleoliad gwaith byr, gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, darlithoedd John Bird gan academyddion gwadd a sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i chi ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol sy’n weithredol ym myd cerddoriaeth.
A student works in the Physics lab on a project

Mae ein cwrs Cydanrhydedd BSc mewn Ffiseg a Mathemateg yn cyfuno rhesymeg a phrawf mathemateg gyda chipolwg dwfn ar y byd ffisegol.

Mae cyrsiau cydanrhydedd wedi'u llunio ar gyfer y rhai sydd eisiau addysg ehangach ar sail gwyddoniaeth. Byddwch yn cael cyfle i astudio mewn dwy ysgol wahanol lle y byddwch yn derbyn sylfaen drylwyr yn y ddau bwnc. Mae cyflogwyr yn aml yn gwerthfawrogi graddau cydanrhydedd am eu bod yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o wahanol yrfaoedd.

Gallwch wneud ffrindiau, profi diwylliant arall a chael hwyl gydag opsiwn o Flwyddyn Dramor. Gallwch dreulio'ch trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n sefydliadau partner mewn cyrchfannau yn Ewrop yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yn yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia.

Deciding to go abroad as part of my undergraduate studies was possibly the best decision I’ve ever made. I chose to study at the University of British Columbia in Vancouver, and while I was there I got the chance to pick classes from almost any faculty. I would definitely recommend a year abroad to anyone, it added so much to my university experience and gave me memories and friends I’ll have for years to come.
Matthew Lunn, BSc Mathematics and its Applications with a Year Abroad

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i dreulio blwyddyn tri eich cwrs yn astudio mewn diwylliant ac amgylchedd gwahanol yn un o'n prifysgolion partner.
 • Llwybr achrededig i broffesiwn sy’n gysylltiedig â mathemateg neu ffiseg.
 • Bydd yr holl gynnwys craidd sydd ei angen ar gyfer y radd yn cael ei achredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP) a’r Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA).
Click to play

Mae ein BSc mewn Mathemateg Ariannol yn darparu'r paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym maes cyllid, bancio ac yswiriant.

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn eich helpu i ddatblygu sylfaen eang o sgiliau mathemategol ac ariannol, yn ogystal ag ystod o sgiliau ymarferol sy'n berthnasol i fyd cyllid cyfoes sy'n newid yn barhaus.

Cael blas o senarios gwneud penderfyniadau buddsoddi gwirioneddol yn ein hystafell fasnach ffug.

Everyone here is really friendly. I’m really enjoying the course as well. There is loads of new content that’s really different to what you’ve done at A level. The courses are really flexible and it’s easy to switch and choose your modules and options.
Austin Pearce, BSc Mathematics

Ffeithiau allweddol

 • Ewch i ymweld â gwahanol sefydliadau cymunedol a ariennir lle y gallwch ennill sgiliau gwerthfawr a phrofiad y mae galw amdanynt gan gyflogwyr.
 • Elwa ar y cymorth a'r cydweithrediad lleol gan gwmnïau buddsoddi a masnachu lleol y ddinas.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

Mae'r fersiwn hwn o'r BSc mewn Mathemateg Ariannol yn cynnwys lleoliad cyflogedig mewn amgylchedd ariannol sy'n symud yn gyflym ac yn gwella cyflogadwyedd.

Bydd y cwrs pedair blynedd hwn yn eich helpu i ddatblygu sylfaen eang o sgiliau mathemategol ac ariannol, yn ogystal ag ystod o sgiliau ymarferol sy'n berthnasol i fyd cyllid cyfoes sy'n newid yn barhaus.

Byddwch yn cwblhau blwyddyn o waith cyflogedig mewn rôl mathemategydd neu ystadegydd mewn sefydliad o'ch dewis. Gall yr amser a dreulir mewn amgylchedd gwaith wella eich datblygiad personol a'ch cyflogadwyedd yn sylweddol i'r dyfodol.

Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau cyffrous mewn sefydliadau gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, y Weinyddiaeth Amddiffyn, GIG Cymru, Nationwide, BAE Systems, IBM a Disney.

I have had an excellent placement year at NATS; having had the opportunity to get involved in a number of interesting projects such as the Annual Delay Forecast, iFacts Implementation and Runway Capacity Studies. These have broadened my understanding of many of the processes that go on at NATS and in the aviation industry.
Andy Warren, Mathematics Undergraduate, National Air Traffic Services Ltd (NATS)

Ffeithiau allweddol

 • Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).
 • Ewch i ymweld â gwahanol sefydliadau cymunedol a ariennir lle y gallwch ennill sgiliau gwerthfawr a phrofiad y mae galw amdanynt gan gyflogwyr.
 • Cael blas o senarios gwneud penderfyniadau buddsoddi gwirioneddol yn ein hystafell fasnach ffug.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'r BSc mewn Mathemateg Ariannol yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio mewn prifysgol dramor.

Mae'r cwrs yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym maes cyllid. Byddwch yn datblygu sylfaen eang o sgiliau mathemategol ac ariannol, yn ogystal ag ystod o sgiliau ymarferol sy'n berthnasol i fyd cyllid cyfoes sy'n newid yn barhaus.

Gallwch wneud ffrindiau, profi diwylliant arall a chael hwyl gydag opsiwn o Flwyddyn Dramor. Gallwch dreulio'ch trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n sefydliadau partner mewn cyrchfannau yn Ewrop yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yn yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia.

Deciding to go abroad as part of my undergraduate studies was possibly the best decision I’ve ever made. I chose to study at the University of British Columbia in Vancouver, and while I was there I got the chance to pick classes from almost any faculty. I would definitely recommend a year abroad to anyone, it added so much to my university experience and gave me memories and friends I’ll have for years to come.
Matthew Lunn, BSc Mathematics and its Applications with a Year Abroad

Ffeithiau allweddol

 • Ewch i ymweld â gwahanol sefydliadau cymunedol a ariennir lle y gallwch ennill sgiliau gwerthfawr a phrofiad y mae galw amdanynt gan gyflogwyr.
 • Cael blas o senarios gwneud penderfyniadau buddsoddi gwirioneddol yn ein hystafell fasnach ffug.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'n BSc mewn Mathemateg yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o'n prifysgolion partner o gwmpas y byd.

Gallwch ddewis arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg. Mae ein llwybrau astudio amrywiol a'n modiwlau dewisol yn eich galluogi i ddilyn eich diddordebau personol.

Mae'r fersiwn hwn o'r radd yn caniatáu i chi dreulio eich trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n sefydliadau partner, gyda'r cymorth sydd ei angen arnoch gan ein tîm lleoliadau. Mae'r cyrchfannau'n cynnwys Ewrop, yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia.

Mae astudio dramor yn ffordd wych o ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymgolli mewn diwylliant arall ac ennill sgiliau y gallai cyflogwyr eu gwerthfawrogi.

Deciding to go abroad as part of my undergraduate studies was possibly the best decision I’ve ever made. I chose to study at the University of British Columbia in Vancouver, and while I was there I got the chance to pick classes from almost any faculty. I would definitely recommend a year abroad to anyone, it added so much to my university experience and gave me memories and friends I’ll have for years to come.
Matthew Lunn, BSc Mathematics and its Applications with a Year Abroad

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio mathemateg mewn diwylliant ac amgylchedd gwahanol.
 • Mynediad at diwtorialau wythnosol, labordai cyfrifiadurol wedi'u goruchwylio, sesiynau galw heibio ar gyfer Cymorth Mathemateg un-i-un.
 • Achredir gan Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

Mae'r fersiwn pum mlynedd hwn o'r cwrs Meistr integredig MMath yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio mathemateg yn un o'n prifysgolion partner o gwmpas y byd.

Mae’r cwrs yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Gallwch ddewis arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg. Hefyd, byddwch yn cael cyfle i archwilio'ch diddordebau mathemategol drwy brosiect ymchwil sylweddol mewn maes o'ch dewis.

Gallwch wneud ffrindiau, profi diwylliant arall a chael hwyl gydag opsiwn o Flwyddyn Dramor. Gallwch dreulio'ch trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n sefydliadau partner mewn cyrchfannau yn Ewrop yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yn yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia.

Deciding to go abroad as part of my undergraduate studies was possibly the best decision I’ve ever made. I chose to study at the University of British Columbia in Vancouver, and while I was there I got the chance to pick classes from almost any faculty. I would definitely recommend a year abroad to anyone, it added so much to my university experience and gave me memories and friends I’ll have for years to come.
Matthew Lunn, BSc Mathematics and its Applications with a Year Abroad

Ffeithiau allweddol

 • Profiad o fyw a dysgu mewn diwylliant ac amgylchedd gwahanol.
 • Cyfle i ymgymryd â phrosiect mathemategol sylweddol ar lefel uwch.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
 • Mae 100% o fyfyrwyr yn fodlon gydag ansawdd y cwrs (NSS 2019).
Click to play

P’un ai a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein cwrs Meistr integredig MMORS eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn meistroli dulliau modelu ystadegol a ddefnyddir gan ystadegwyr proffesiynol ac arbenigwyr ymchwil weithrediadol.

Mae’r radd pum mlynedd hon yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Hefyd, byddwch yn cael cyfle i archwilio'ch diddordebau mathemategol drwy lunio eich prosiect ymchwil annibynnol eich hun mewn pwnc o'ch dewis.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfuno astudio is-raddedig ac ôl-raddedig mewn un cwrs ar y radd Feistr integredig hon.
 • Pwyslais cryf ar ymchwil gyda phrosiect sylweddol mewn maes Ymchwil Weithrediadol neu Ystadegau o’ch dewis.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

Bydd ein BSc mewn Mathemateg Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth yn rhoi i chi'r sgiliau, y dulliau a’r ffyrdd o feddwl y bydd arnoch eu hangen i ddod yn ddadansoddwr ystadegol hyderus.

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn eich helpu i ddatblygu sylfaen eang o sgiliau mathemategol ac ystadegol, yn ogystal ag ystod o sgiliau ymarferol sy'n berthnasol i ymchwil weithrediadol. Byddwch yn meistroli dulliau modelu ystadegol a ddefnyddir gan ystadegwyr proffesiynol ac arbenigwyr ymchwil weithrediadol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datrys problemau'r byd go iawn sy'n effeithio ar ystod o sefydliadau, yna gallai'r cwrs hwn fod yn ddelfrydol i chi.

Ffeithiau allweddol

 • Opsiwn i dreulio blwyddyn mewn lleoliad proffesiynol neu flwyddyn yn astudio dramor.
 • Arbenigo ym maes Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
 • Yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd 100% o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu yn gyffredinol (Unistats).
Click to play

Mae'r fersiwn hwn o'n BSc mewn Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio mewn prifysgol dramor.

Ar y cwrs pedair blynedd hwn, byddwch yn meistroli dulliau modelu ystadegol a ddefnyddir gan ystadegwyr proffesiynol ac arbenigwyr ymchwil weithrediadol.

Gallwch wneud ffrindiau, profi diwylliant arall a chael hwyl gydag opsiwn o Flwyddyn Dramor. Gallwch ddewis o gyrchfannau yn Ewrop ac ymhellach i ffwrdd yn yr Unol Daleithiau, Canada, Hong Kong, De Korea a Singapore.

Deciding to go abroad as part of my undergraduate studies was possibly the best decision I’ve ever made. I chose to study at the University of British Columbia in Vancouver, and while I was there I got the chance to pick classes from almost any faculty. I would definitely recommend a year abroad to anyone, it added so much to my university experience and gave me memories and friends I’ll have for years to come.
Matthew Lunn, BSc Mathematics and its Applications with a Year Abroad

Ffeithiau allweddol

 • Profiad o fyw a dysgu mewn diwylliant ac amgylchedd gwahanol.
 • Achredir gan Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
 • Yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd 100% o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu yn gyffredinol (Unistats).
Click to play

Mae ein cwrs Meistr integredig MMORS yn cyfuno astudiaeth uwch o Fathemateg, Ystadegaeth ac Ymchwil Weithrediadol gyda lleoliad proffesiynol cyflogedig am flwyddyn, sy'n gwella cyflogadwyedd.

Enillwch y sgiliau, y dulliau a'r ffyrdd o feddwl angenrheidiol i fynd i'r afael â phroblemau trefnu cymhleth a dod yn ddadansoddwr ystadegol hyderus.

Mae’r radd pum mlynedd hon yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Byddwch yn cael cyfle i archwilio'ch diddordebau mathemategol drwy brosiect ymchwil sylweddol mewn maes Ymchwil Weithrediadol neu Ystadegaeth o'ch dewis.

Rhowch eich dysgu ar waith a chynyddu eich rhagolygon cyflogaeth  gyda lleoliad gwaith cyflogedig am flwyddyn mewn sefydliadau gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, y Weinyddiaeth Amddiffyn, GIG Cymru, Nationwide, BAE Systems, IBM a Disney.

I have had an excellent placement year at NATS; having had the opportunity to get involved in a number of interesting projects such as the Annual Delay Forecast, iFacts Implementation and Runway Capacity Studies. These have broadened my understanding of many of the processes that go on at NATS and in the aviation industry.
Andy Warren, Mathematics Undergraduate, National Air Traffic Services Ltd (NATS)

Ffeithiau allweddol

 • Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).
 • Daeth ein Hysgol i'r brig o blith holl Brifysgolion Grŵp Russell ym mhrif gategori Boddhad Cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr eleni.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
Click to play

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'n BSc mewn Mathemateg Ymchwil Weithrediadol yn cynnwys lleoliad cyflogedig mewn sefydliad o'ch dewis, sy'n gwella cyflogadwyedd.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau, y dulliau a’r ffyrdd o feddwl y bydd arnoch eu hangen i ddod yn ddadansoddwr ystadegol hyderus. Byddwch chi'n gallu mynd i'r afael â phroblemau sefydliadol cymhleth, gan ddefnyddio dulliau megis casglu data, modelu ystadegol, ac efelychu.

Mae’r fersiwn hwn o'r radd yn caniatáu i chi dreulio eich trydedd flwyddyn yn gwneud gwaith cyflogedig fel mathemategydd neu ystadegydd gydag ystod eang o ddarparwyr ar draws diwydiant a llywodraeth yn y DU neu Ewrop.

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant a thîm lleoliadau penodol i'ch cynorthwyo i ganfod lleoliad a chymorth yn ystod eich cyfnod yma.

I have had an excellent placement year at NATS; having had the opportunity to get involved in a number of interesting projects such as the Annual Delay Forecast, iFacts Implementation and Runway Capacity Studies. These have broadened my understanding of many of the processes that go on at NATS and in the aviation industry.
Andy Warren, Mathematics Undergraduate, National Air Traffic Services Ltd (NATS)

Ffeithiau allweddol

 • Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).
 • Yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf, roedd 100% o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu yn gyffredinol (Unistats).
 • Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau cyffrous mewn sefydliadau gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, GIG Cymru, y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac IBM.
Click to play

Mae'r fersiwn hwn o'r MMORS mewn Mathemateg, Ystadegaeth ac Ymchwil Weithrediadol yn cynnwys blwyddyn llawn antur yn astudio mewn prifysgol dramor.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn meistroli dulliau modelu ystadegol a ddefnyddir gan ystadegwyr proffesiynol ac arbenigwyr ymchwil weithrediadol.

Mae’r cwrs gradd Meistr integredig pum mlynedd hwn yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Gallwch wneud ffrindiau, profi diwylliant arall a chael hwyl gydag opsiwn o Flwyddyn Dramor. Gallwch dreulio'ch trydedd flwyddyn yn astudio dramor yn un o'n sefydliadau partner mewn cyrchfannau yn Ewrop yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yn yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia.

Deciding to go abroad as part of my undergraduate studies was possibly the best decision I’ve ever made. I chose to study at the University of British Columbia in Vancouver, and while I was there I got the chance to pick classes from almost any faculty. I would definitely recommend a year abroad to anyone, it added so much to my university experience and gave me memories and friends I’ll have for years to come.
Matthew Lunn, BSc Mathematics and its Applications with a Year Abroad

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i dreulio blwyddyn tri eich cwrs yn astudio mewn diwylliant ac amgylchedd gwahanol yn un o'n prifysgolion partner.
 • Pwyslais cryf ar ymchwil gyda phrosiect sylweddol mewn maes Ymchwil Weithrediadol neu Ystadegau o’ch dewis.
 • Astudio modiwlau mathemateg bur, ystadegau ac ymchwil weithrediadol sy'n gysylltiedig â modiwlau dewisol o feysydd mathemateg gymhwysol a chyfrifiadureg. Mewn blynyddoedd diweddarach, bydd y pwyslais ar ffyrdd uwch o roi theori ystadegaeth ac ymchwil weithrediadol fodern ar waith.
Click to play

Mae'r fersiwn pedair blynedd hwn o'n BSc mewn Mathemateg yn cynnwys blwyddyn o leoliad cyflogedig mewn sefydliad o'ch dewis, sy'n gwella cyflogadwyedd.

Mae’r radd pum mlynedd hon yn ymhelaethu ar y BSc i’ch paratoi ar gyfer mynediad lefel uchel i alwedigaethau perthnasol.  Mae hefyd yn sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

Gallwch ddewis arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg. Hefyd, byddwch yn cael cyfle i archwilio'ch diddordebau mathemategol drwy brosiect ymchwil sylweddol mewn maes o'ch dewis.

Rhowch eich dysgu ar waith a gwella eich rhagolygon cyflogaeth gyda lleoliad gwaith cyflogedig am flwyddyn mewn sefydliadau fel mathemategydd neu ystadegydd.

Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau cyffrous mewn sefydliadau gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, y Weinyddiaeth Amddiffyn, GIG Cymru, Nationwide, BAE Systems, IBM a Disney.

I have had an excellent placement year at NATS; having had the opportunity to get involved in a number of interesting projects such as the Annual Delay Forecast, iFacts Implementation and Runway Capacity Studies. These have broadened my understanding of many of the processes that go on at NATS and in the aviation industry.
Andy Warren, Mathematics Undergraduate, National Air Traffic Services Ltd (NATS)

Ffeithiau allweddol

 • Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).
 • Mae'r cwrs hwn yn cynnwys craidd hanfodol o fathemateg bur sy'n gysylltiedig â modiwlau mathemateg gymhwysol, ystadegau, cyfrifiadureg ac ymchwil weithredol, a chewch gipolwg ar bob un o'r canghennau hyn yn ystod eich blwyddyn gyntaf.
 • Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau cyffrous mewn sefydliadau gan gynnwys Cyllid a Thollau EM, GIG Cymru, y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac IBM.
 • Achredir y radd hon gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA).
A femail student reads a book in a library

Byddwch yn cynhyrchu portffolios, yn ymarfer sgiliau ysgrifennu newyddiadurol gan gynnwys ar-lein, darlledu, print a chylchgronau, cynnig syniadau ar gyfer cynhyrchion a busnesau golygyddol newydd, a defnyddio amrywiaeth o feddalwedd i gynhyrchu allbynnau graffig, blogiau, apiau, ac ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rhan hanfodol o’r cwrs yw y byddwch yn datblygu’r gallu i ymchwilio, ysgrifennu a beirniadu eich prosiectau ysgrifenedig eich hun yn unol â’r safonau academaidd uchaf, ac yn defnyddio technoleg gwybodaeth fodern i ymchwilio a chyflwyno.

Yn olaf, byddwch yn datblygu ac yn mireinio’ch ymwybyddiaeth o’r grymoedd ymarferol ac economaidd sy’n ffrâm i’r cyfryngau a’r diwydiannau diwylliannol a chreadigol ar y cwrs. Ar ôl cwblhau’r radd, byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i weithio mewn unrhyw faes lle y bydd gofyn arfer sgiliau cyfathrebu.

Roedd hyblygrwydd y broses dewis modiwlau yn ei wneud yn hwyl ond hefyd yn her, oherwydd rydych chi'n cael meddwl am syniadau newydd sydd wir o ddiddordeb i chi.
Guto Rhys Huws (BA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol 2017),

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r Ysgol wedi'i lleoli yng nghanol ardal cyfryngau Caerdydd ger cwmnïau cyfryngau cenedlaethol sy'n cynnwys y darlledwr BBC Cymru/Wales.
 • Yn rhyngwladol, rydym ymhlith Ysgolion Astudiaethau Cyfathrebu a'r Cyfryngau gorau'r byd. (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2017)
 • Rydym wedi dod yn 2il yn y DU am ansawdd ein hymchwil Astudiaethau Cyfathrebu, Diwylliannol a'r Cyfryngau. (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil)
Social sciences

Mae’r radd fodern hon yn eich galluogi i wneud synnwyr o gymdeithas a rôl cyfathrebu torfol mewn oes o globaleiddio a newid cymdeithasol.

Mae'n cynnig cyfle i archwilio'r dadleuon presennol o ran cysyniadau a dulliau cymdeithasegol, cyfathrebu ac astudiaethau cyfryngau.

Ffeithiau allweddol

 • Bydd modiwlau cymdeithaseg yn helpu i wneud synnwyr o gyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol sydd wrth wraidd newyddiaduraeth.
 • Bydd modiwlau Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau yn cyflwyno llawer o'r themâu allweddol, y cysyniadau, y fframweithiau a’r sgiliau angenrheidiol i ddechrau eich dadansoddiad beirniadol o’r cyfryngau, eich astudiaeth o newyddiaduraeth a'ch dealltwriaeth o gyfathrebu torfol.
 • Y cyfle i chi ddysgu mewn Ysgolion sy’n 2il yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ymchwil mewn newyddiaduraeth, yn 3ydd mewn cymdeithaseg ac yn 5ed mewn addysg.
Click to play

Mae’r radd BA mewn Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc prifysgol ag anrhydedd.

Ochr yn ochr â digonedd o ddewis o fodiwlau Llenyddiaeth Saesneg, byddwch yn astudio'r agweddau niferus ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau mewn cyfnod sydd wedi’i globaleiddio a lle mae newid deinamig mewn cymdeithas, a’u heffaith ar gymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant poblogaidd.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau presennol gwybodaeth ym maes Niwrowyddoniaeth, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil gwyddonol yn y dyfodol.

A all yr ymennydd ddeall yr ymennydd? A all yr ymennydd ddeall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth yw'r ymennydd, neu a yw'n fwy na hynny? Trwy ddefnyddio dulliau sy'n amrywio o fiocemeg a bioffiseg y nerfgell i ymchwiliad seicolegwyr i beirianwaith y meddwl, mae ein gradd Niwrowyddoniaeth, sy'n cael ei harwain gan ymchwil, yn archwilio'r cwestiynau diddorol hyn, a llawer mwy.

Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant mewn technegau ymchwilio datblygedig, ac, yn y flwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r Ysgol yn gartref i Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i gael ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.

A all yr ymennydd ddeall yr ymennydd?

A all yr ymennydd ddeall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth yw'r ymennydd, neu a yw'n fwy na hynny? Mae ein gradd Niwrowyddoniaeth, sy'n cael ei arwain gan ymchwil, yn archwilio sut gallwn ddechrau ateb y cwestiynau hyn a mwy, gan ddefnyddio dulliau sy'n amrywio o fiocemeg a bioffiseg y nerfgell i ymchwiliad seicolegwyr i beirianwaith y meddwl.

Hefyd, mae Ysgol y Biowyddorau yn arwain Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwilio datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau presennol gwybodaeth ym maes Niwrowyddoniaeth, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil gwyddonol yn y dyfodol.

A all yr ymennydd ddeall yr ymennydd? A all yr ymennydd ddeall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth yw'r ymennydd, neu a yw'n fwy na hynny? Trwy ddefnyddio dulliau sy'n amrywio o fiocemeg a bioffiseg y nerfgell i ymchwiliad seicolegwyr i beirianwaith y meddwl, mae ein gradd Niwrowyddoniaeth, sy'n cael ei harwain gan ymchwil, yn archwilio'r cwestiynau diddorol hyn, a llawer mwy.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac mae'n rhoi profiad gwaith gwerthfawr i chi, yn ogystal â mewnwelediad i'ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol. Yn y flwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect estynedig mewn labordy ymchwil gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r Ysgol yn gartref i Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.

A all yr ymennydd ddeall yr ymennydd?

A all yr ymennydd ddeall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth yw'r ymennydd, neu a yw'n fwy na hynny? Mae ein gradd Niwrowyddoniaeth, sy'n cael ei harwain gan ymchwil, yn archwilio sut gallwn ddechrau ateb y cwestiynau hyn a mwy, gan ddefnyddio dulliau sy'n amrywio o fiocemeg a bioffiseg y nerfgell i ymchwiliad seicolegwyr i beirianwaith y meddwl.

Hefyd, mae Ysgol y Biowyddorau yn arwain Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.

A all yr ymennydd ddeall yr ymennydd?

A all yr ymennydd ddeall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth yw'r ymennydd, neu a yw'n fwy na hynny? Mae ein gradd Niwrowyddoniaeth, sy'n cael ei harwain gan ymchwil, yn archwilio sut gallwn ddechrau ateb y cwestiynau hyn a mwy, gan ddefnyddio dulliau sy'n amrywio o fiocemeg a bioffiseg y nerfgell i ymchwiliad seicolegwyr i beirianwaith y meddwl.

Hefyd, mae Ysgol y Biowyddorau yn arwain Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.  Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.

A all yr ymennydd ddeall yr ymennydd?

A all yr ymennydd ddeall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth yw'r ymennydd, neu a yw'n fwy na hynny? Mae ein gradd Niwrowyddoniaeth, sy'n cael ei harwain gan ymchwil, yn archwilio sut gallwn ddechrau ateb y cwestiynau hyn a mwy, gan ddefnyddio dulliau sy'n amrywio o fiocemeg a bioffiseg y nerfgell i ymchwiliad seicolegwyr i beirianwaith y meddwl.

Hefyd, mae Ysgol y Biowyddorau yn arwain Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn?

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Mae nyrsio iechyd meddwl yn yrfa uchel ei pharch, heriol a gwerth chweil. Mae ein rhaglen yn rhoi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i chi ddod yn nyrs iechyd meddwl gofrestredig ar ôl tair blynedd. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl; gwerth nad oes llawer o weithwyr proffesiynol eraill yn gallu ei gynnig.

Mae nyrsys iechyd meddwl yn cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl o bob oedran, eu teuluoedd a gofalwyr i gefnogi Adferiad yn dilyn amrywiaeth eang o gyflyrau iechyd meddwl. Mae’r rôl yn amrywiol; gallwch helpu un unigolyn i ddechrau deall ei brofiad o’r anhwylder, wrth ymgysylltu â rhywun arall am y therapïau perthnasol eraill a allai ei helpu i wella.

Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus ym maes nyrsio iechyd meddwl sy’n dylanwadu ar ofal iechyd ac addysg ar draws Cymru a thu hwnt drwy eu gwaith ymgysylltu a’u hymchwil. Dangosir hyn gyda'r ffaith bod ein Hysgol yn y safle cyntaf yn y DU ar gyfer amgylchedd ymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).
 • Mae ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn darparu sefyllfaoedd hynod realistig i’ch helpu chi feithrin eich sgiliau.
 • Mae 100% o’n graddedigion nyrsio iechyd meddwl mewn gwaith cyflogedig neu’n gwneud astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS 2018).
 • Bydd gennych yr opsiwn i ddewis lle wedi’i ariannu’n llawn ar y rhaglen.  Mae bwrsariaeth lawn ar gael gan y GIG ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso.
Click to play

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Mae nyrsio oedolion yn yrfa gyffrous, heriol a gwerth chweil. Mae ein rhaglen yn rhoi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i chi ddod yn nyrs gofrestredig ar ôl tair blynedd. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl; gwerth nad oes llawer o swyddi eraill yn gallu ei gynnig.

Byddwch yn gweithio gydag oedolion o bob oedran (dros 16 oed). Gallant fod yn dioddef o un neu ragor o gyflyrau iechyd tymor byr neu fwy hirdymor, gan gynnwys anafiadau o ddamwain, canser neu ddiabetes.

Byddwch yn meithrin perthnasoedd llawn ffydd ag unigolion yn eich gofal a’u teuluoedd. Eich nod yw gwella ansawdd bywyd eich claf, beth bynnag eu sefyllfa. Bydd angen i chi ystyried llawer o ffactorau a rheoli nifer o flaenoriaethau i sicrhau’r canlyniad gorau posibl.

Drwy gwblhau'r radd hon, byddwch yn gymwys i gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel Nyrs Oedolion. Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, cewch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Roedd fy mhrofiad o fewn yr Ysgol yn wych. Derbyniais gefnogaeth sylweddol wrth fy nhiwtor personol a'r staff academaidd ehangach.
Sarah Trzcinski, Nyrs Plant Graddedig

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.
 • Mae 100% o fyfyrwyr yn gweithio / astudio chwe mis ar ôl gorffen.
 • Yn ystod yr ail flwyddyn, cewch fanteisio ar gyfle i ddysgu ymarfer ar leoliad mewn amgylchedd gwahanol, naill ai yn y DU neu dramor.
 • Bydd gennych yr opsiwn i ddewis lle wedi’i ariannu’n llawn ar y rhaglen.  Mae bwrsariaeth lawn ar gael gan y GIG ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso.
Student studying Engineering model

Mae ein cyrsiau, sydd wedi’u hachredu’n llawn, mewn Peirianneg Bensaernïol mewn un o’r Ysgolion Peirianneg Sifil gorau yn cynnig cyfleoedd cyffrous, heriol a gwerth chweil i’ch gyrfa.

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno manylder peirianneg â chreadigrwydd dylunio adeiladau ynghyd â phwyslais ar ffactorau amgylcheddol. Byddwch chi’n cael sylfaen gadarn ym maes peirianneg sifil yn ogystal â’r sgiliau y bydd eu hangen i weithio ochr yn ochr â phenseiri. Defnyddir dull dysgu eang a fydd yn eich galluogi i ddeall y broses sylfaenol o godi adeilad.

Ffeithiau allweddol

 • Datblygir sgiliau ymarferol drwy gyrsiau maes a phrosiectau ymchwil.
 • O fewn chwe mis iddynt raddio, mae 100% o’n graddedigion mewn swydd broffesiynol neu reolaethol (Unistats).
 • Caiff ein holl gyrsiau eu creu drwy gydweithio â'r diwydiant, ac maent wedi'u hachredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Architectural Engineering students working on a project

Mae creu adeiladau yn waith cymhleth sy'n gofyn am sgiliau o sawl disgyblaeth amrywiol.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi i chi ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil, gan roi sylw arbennig i beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig. Byddwch chi’n mireinio eich sgiliau ymarferol ac ymchwilio drwy deithiau maes a phrosiectau ymchwil yn ogystal â dysgu am y diwydiant drwy’r cwmnïau peirianneg pwysig sy’n gysylltiedig â’r cwrs.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Student studying Engineering model

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol i chi o beirianneg sifil, ac yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig.

Byddwch chi’n cael sylfaen gadarn ym maes peirianneg sifil yn ogystal â’r sgiliau y bydd eu hangen i weithio ochr yn ochr â phenseiri. Defnyddir dull dysgu eang a fydd yn eich galluogi i ddeall y broses sylfaenol o godi adeilad.

Mae hefyd yn cynnig cyfle i astudio dramor, a fydd yn rhoi profiad rhyngwladol gwerthfawr ac yn gwella eich cyfleoedd o ran gyrfa.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Engineering students work on a model

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol i chi o beirianneg sifil, ac yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig.

Yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth a sgiliau craidd ym maes peirianneg sifil, nod y cwrs yw esbonio proses sylfaenol codi adeilad. At hynny, mae’n cynnig cyfle i astudio dramor mewn sefydliad partner yn ogystal â chyfle i weithio yn y byd diwydiannol am flwyddyn. Bydd y ddwy agwedd hyn yn cryfhau’ch sgiliau o ran cyflogadwyedd ac yn gwella’ch rhagolygon gyrfa.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Engineering students work on a model

Mae ein cyrsiau, sydd wedi’u hachredu’n llawn, mewn Peirianneg Bensaernïol mewn un o’r Ysgolion Peirianneg Sifil gorau yn cynnig cyfleoedd cyffrous, heriol a gwerth chweil i’ch gyrfa.

Mae’r cwrs pedair blynedd hwn yn cynnig dull dysgu eang a fydd yn eich galluogi i ddeall proses sylfaenol codi adeilad. Mae'r cwrs hwn hefyd yn rhoi cyfle i chi wneud lleoliad gwaith cyflogedig er mwyn cael profiad perthnasol ac ehangu eich sgiliau cyflogadwyedd.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
 • Cyfle i gael profiad ymarferol gyda lleoliad gwaith am flwyddyn, sy'n eich galluogi i gael Gwobr Uwch Licentiateship drwy ein partneriaeth ffurfiol â City and Guilds Llundain.
Architectural Engineering students working on a project

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol i chi o beirianneg sifil, ac yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi i chi ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil, gan roi sylw arbennig i beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig. Byddwch chi’n mireinio eich sgiliau ymarferol ac ymchwilio drwy deithiau maes a phrosiectau ymchwil yn ogystal â dysgu am y diwydiant drwy’r cwmnïau peirianneg pwysig sy’n gysylltiedig â’r cwrs.

Ar ben hynny, byddwch chi’n cael cwblhau blwyddyn mewn swydd broffesiynol gyflogedig yn rhan o’r cwrs hwn i wella eich rhagolygon gyrfa ar ôl graddio.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Engineering students work on a model

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol i chi o beirianneg sifil, ac yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig.

Byddwch chi’n mireinio eich sgiliau ymarferol ac ymchwilio drwy deithiau maes a phrosiectau ymchwil yn ogystal â dysgu am y diwydiant drwy’r cwmnïau peirianneg pwysig sy’n gysylltiedig â’r cwrs.

Mae hefyd yn cynnig cyfle i astudio am flwyddyn yn Sbaen, i wella’ch sgiliau ieithyddol a chael profiad rhyngwladol gwerthfawr.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Engineering students work on a model

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol i chi o beirianneg sifil, ac yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig.

Byddwch chi’n mireinio eich sgiliau ymarferol ac ymchwilio drwy deithiau maes a phrosiectau ymchwil yn ogystal â dysgu am y diwydiant drwy’r cwmnïau peirianneg pwysig sy’n gysylltiedig â’r cwrs.

Mae’n cynnig cyfle i astudio am flwyddyn yn yr Almaen hefyd, i wella’ch sgiliau ieithyddol a chael profiad rhyngwladol gwerthfawr.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
Architectural Engineering students working on a project

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl a phrofiad uniongyrchol i chi o beirianneg sifil, ac yn canolbwyntio'n benodol ar beirianneg strwythurol a'r amgylchedd adeiledig.

Byddwch chi’n mireinio eich sgiliau ymarferol ac ymchwilio drwy deithiau maes a phrosiectau ymchwil yn ogystal â dysgu am y diwydiant drwy’r cwmnïau peirianneg pwysig sy’n gysylltiedig â’r cwrs.

Mae’n cynnig cyfle i astudio am flwyddyn yn Ffrainc hefyd, i wella’ch sgiliau ieithyddol a chael profiad rhyngwladol gwerthfawr.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio â'r diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, byddwch chi yng nghanol maes bywiog sydd ar gynnydd ac yn berthnasol i amryw ddiwydiannau megis electroneg, technoleg gwybodaeth, gweithgynhyrchu, cynhyrchu a chyflenwi ynni, cludiant a chyfathrebu.

Mae gan yr Ysgol gysylltiadau cryf â’r cyflogwyr pwysig – ac ôl graddio, bydd galw mawr amdanoch chi.

Byddwch chi’n cael sylfaen gadarn yn y pynciau craidd megis mathemateg, electroneg, cyfathrebu, peirianneg pŵer a deunyddiau.

Bydd hefyd sawl cyfle i wneud gwaith ymarferol yn labordai addysgu rhagorol yr Ysgol.

Ffeithiau allweddol

 • O fewn chwe mis iddynt raddio, mae 95% o’n graddedigion mewn swydd broffesiynol neu reolaethol (Unistats).
 • Mae cwrs wedi'i achredu gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).
 • A hithau ar flaen y gad ym maes ymchwil beirianegol, mae gan Gaerdydd gysylltiadau cryf â byd diwydiant.

Gallwch astudio er mwyn dod yn rhan o ddisgyblaeth fywiog a chyflym sy’n berthnasol i ddiwydiannau fel electroneg, technoleg gwybodaeth, gweithgynhyrchu, cynhyrchu a chyflenwi ynni, trafnidiaeth a chyfathrebu.

Mae cwrs pedair blynedd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig yn cynnig llwybr cyflymach, mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na chwrs tair blynedd BEng.

Byddwch chi’n astudio pynciau craidd peirianneg drydanol ac electronig wrth gwrs, ond yn fanylach.

Bydd sawl cyfle i roi eich sgiliau a’ch gwybodaeth ar waith mewn prosiectau ymchwil a sesiynau ymarferol yn y labordy.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs a arweinir gan waith ymchwil, sy'n cydbwyso sesiynau labordy, darlithoedd a phrofiad ymarferol.
 • Dyluniwyd drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Rydym yn aelod o'r Power Academy a'r Sefydliad Sgiliau Electronig.

Gallwch astudio er mwyn dod yn rhan o ddisgyblaeth fywiog a chyflym sy’n berthnasol i ddiwydiannau fel electroneg, technoleg gwybodaeth, gweithgynhyrchu.

Mae cwrs MEng yn cynnig llwybr cyflymach, mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na’r cwrs tair blynedd BEng.

Byddwch chi’n astudio pynciau craidd peirianneg drydanol ac electronig wrth gwrs, ond yn fanylach.

Bydd sawl cyfle i roi eich sgiliau a’ch gwybodaeth ar waith mewn prosiectau ymchwil a sesiynau ymarferol yn y labordy.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle cyffrous i astudio dramor yn un o’n sefydliadau partner.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs a arweinir gan waith ymchwil, sy'n cydbwyso sesiynau labordy, darlithoedd a phrofiad ymarferol.
 • Dyluniwyd drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Rydym yn aelod o'r Power Academy a'r Sefydliad Sgiliau Electronig.

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, byddwch chi yng nghanol maes bywiog sydd ar gynnydd ac yn berthnasol i amryw ddiwydiannau megis electroneg, technoleg gwybodaeth, gweithgynhyrchu, cynhyrchu a chyflenwi ynni, cludiant a chyfathrebu.

Byddwch chi’n astudio pynciau craidd peirianneg drydanol ac electronig yn drylwyr.

Bydd sawl cyfle i roi’r dysgu ar waith yn ystod ein sesiynau yn y labordy a thrwy brosiectau myfyrwyr.

At hynny, mae’n cynnig cyfle gwerthfawr i dreulio blwyddyn mewn swydd broffesiynol gyflogedig i gael profiad perthnasol a gwella eich rhagolygon gyrfa.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs a arweinir gan waith ymchwil, sy'n cydbwyso sesiynau labordy, darlithoedd a phrofiad ymarferol.
 • Dyluniwyd drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Mae'r cwrs yn elwa oherwydd ein bod yn aelod o'r Power Academy a'r Sefydliad Sgiliau Electronig.
Two students working in the Electrical Power Lab

Gallwch astudio er mwyn dod yn rhan o ddisgyblaeth fywiog a chyflym sy’n berthnasol i ddiwydiannau fel electroneg, technoleg gwybodaeth, gweithgynhyrchu.

Mae rhaglen MEng yn cynnig llwybr cyflymach, mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na chwrs tair blynedd BEng. Byddwch chi’n astudio pynciau craidd peirianneg drydanol ac electronig yn drylwyr yn ogystal â gwybodaeth a sgiliau uwch.

Bydd modd rhoi’r cyfan ar waith yn rheolaidd yn ystod sesiynau yn y labordy a thrwy’r prosiectau ymchwil y byddwch chi’n eu gwneud.

At hynny, bydd cyfle i dreulio blwyddyn mewn swydd ddiwydiannol gyflogedig yn ogystal ag astudio dramor am semester.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs a arweinir gan waith ymchwil, sy'n cydbwyso sesiynau labordy, darlithoedd a phrofiad ymarferol.
 • Dyluniwyd drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Rydym yn aelod o'r Power Academy a'r Sefydliad Sgiliau Electronig.

Mae astudio Peirianneg Electronig a Thrydanol yn eich rhoi yng nghanol disgyblaeth fywiog a chyflym sy’n berthnasol i ddiwydiannau megis electroneg, technoleg gwybodaeth, gweithgynhyrchu, cynhyrchu a chyflenwi ynni, trafnidiaeth a chyfathrebu.

Mae cwrs pedair blynedd MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig yn cynnig llwybr cyflymach, mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na chwrs tair blynedd BEng.

Wrth astudio pynciau craidd peirianneg yn fanwl, cewch chi ddigon o gyfleoedd i roi’r wybodaeth hon ar waith mewn sesiynau yn y labordy yn ogystal â thrwy brosiectau ymchwil.

Ar ben hynny, bydd y cwrs yn rhoi’r cyfle i gwblhau blwyddyn mewn diwydiant i ddysgu sgiliau gwerthfawr a fydd yn cryfhau’ch rhagolygon gyrfa.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’n cynnig y cyfle i wneud blwyddyn ar leoliad â thâl yn y diwydiant yn ystod eich gradd.
 • Mae wedi’i achredu gan y sefydliadau peirianneg proffesiynol perthnasol ac yn cynnig llwybr cyflym at statws Peiriannydd Siartredig.
 • Mae myfyrwyr yn elwa ar fod yn aelod o Sefydliad Sgiliau Electronig y DU a’r Power Academy.

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau.

Bydd y rhaglen dair blynedd hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant. Mae ein cwrs gradd wedi’i ddylunio i roi cymaint o hyblygrwydd â phosibl i chi, gan ddarparu addysg peirianneg o ansawdd uchel ar sail eang. Mae galw mawr ar raddedigion peirianneg fecanyddol ac mae gyrfaoedd yn amrywiol, yn heriol ac yn werth chweil.

Ffeithiau allweddol

 • Achrediad gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol.
 • Y cyfle i gymryd rhan yn y gwaith o ddylunio, datblygu, adeiladu, profi, a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr profedig.
 • Mae’r cwrs wedi’i ddylunio gyda mewnbwn gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Bydd y rhaglen pedair blynedd hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant.

Mae'r MEng yn eich galluogi i astudio peirianneg fecanyddol ar lefel uwch ac i arbenigo yn y blynyddoedd olaf. Yn eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr peirianneg o bob rhan o’r Ysgol ar brosiectau peirianneg go iawn. Mae’r cwrs hefyd yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na’r radd BEng tair blynedd.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cymerwch ran wrth ddylunio, datblygu, adeiladu, profi a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr.
 • Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Meddygol.

Bydd y rhaglen MEng hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant.

Mae’r cwrs hefyd yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na’r radd BEng tair blynedd, yn ogystal â'r cyfle i astudio dramor. Mae'r MEng yn eich galluogi i astudio peirianneg fecanyddol ar lefel uwch ac i arbenigo yn y blynyddoedd olaf. Yn eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr peirianneg o bob rhan o’r Ysgol ar brosiectau peirianneg go iawn.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cymerwch ran wrth ddylunio, datblygu, adeiladu, profi a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr.
 • Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Meddygol.
Students working on Formula Student racing car

Bydd y rhaglen MEng hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant.

Mae'r MEng yn eich galluogi i astudio peirianneg fecanyddol ar lefel uwch ac i arbenigo yn y blynyddoedd olaf. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr peirianneg o bob rhan o’r Ysgol ar brosiectau peirianneg go iawn. Mae’r cwrs hefyd yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na’r radd BEng tair blynedd.

Mae'r radd hon yn cynnwys blwyddyn yn y diwydiant â thâl a fydd yn rhoi i chi’r profiad, y wybodaeth a’r sgiliau i wella eich rhagolygon gyrfa. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i astudio dramor am semester yn un o’n sefydliadau partner.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cymerwch ran wrth ddylunio, datblygu, adeiladu, profi a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr.
 • Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Meddygol.

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau.

Bydd y cwrs pedair blynedd hwn yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol ar draws y gymdeithas a’r diwydiant.

Mae ein cwrs gradd wedi’i ddylunio i roi cymaint o hyblygrwydd â phosibl i chi, gan ddarparu addysg peirianneg o ansawdd uchel ar sail eang. Mae galw mawr ar raddedigion peirianneg fecanyddol ac mae gyrfaoedd yn amrywiol, yn heriol ac yn werth chweil.

Bydd y rhaglen radd hon hefyd yn gyfle o weithio am flwyddyn gyda thâl yn y diwydiant a fydd yn rhoi i chi’r wybodaeth, y profiad a’r sgiliau i wella eich rhagolygon gyrfa chi.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio yn yr ysgol peirianneg sifil orau yn y DU (REF 2014).
 • Cwrs sydd wedi’i achredu gan Sefydliadau Peirianwyr Sifil a Strwythurol.
 • Cyfle i gael profiad ymarferol gyda lleoliad gwaith am flwyddyn, sy'n eich galluogi i gael Gwobr Uwch Licentiateship drwy ein partneriaeth ffurfiol â City and Guilds Llundain.

Bydd y rhaglen MEng hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant.

Mae'r MEng yn eich galluogi i astudio peirianneg fecanyddol ar lefel uwch ac i arbenigo yn y blynyddoedd olaf. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr peirianneg o bob rhan o’r Ysgol ar brosiectau peirianneg go iawn. Mae’r cwrs hefyd yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na’r radd BEng tair blynedd.

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys blwyddyn yn y diwydiant â thâl a fydd yn rhoi i chi’r profiad, y wybodaeth a’r sgiliau i wella eich rhagolygon gyrfa.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cymerwch ran wrth ddylunio, datblygu, adeiladu, profi a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr.
 • Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Meddygol.
Students working on Formula Student racing car

Bydd y rhaglen MEng hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant.

Mae'r MEng yn eich galluogi i astudio peirianneg fecanyddol ar lefel uwch ac i arbenigo yn y blynyddoedd olaf. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr peirianneg o bob rhan o’r Ysgol ar brosiectau peirianneg go iawn. Mae'r cwrs yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na chwrs tair blynedd BEng, yn ogystal â'r cyfle i astudio yn Ffrainc.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cymerwch ran wrth ddylunio, datblygu, adeiladu, profi a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr.
 • Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Meddygol.
Students working on Formula Student racing car

Bydd y rhaglen MEng hon yn rhoi'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gyfuno dychymyg a thechnoleg er mwyn cynnig atebion arloesol yn y gymdeithas ac mewn diwydiant.

Mae'r MEng yn eich galluogi i astudio peirianneg fecanyddol ar lefel uwch ac i arbenigo yn y blynyddoedd olaf. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr peirianneg o bob rhan o’r Ysgol ar brosiectau peirianneg go iawn.

Mae'r cwrs yn cynnig llwybr cyflymach, mwy uniongyrchol at statws Peiriannydd Siartredig na’r cwrs tair blynedd BEng, yn ogystal â'r cyfle i astudio yn Sbaen.

Ffeithiau allweddol

 • Cwrs sydd wedi'i ddylunio drwy gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant ac ymchwilwyr blaenllaw.
 • Cymerwch ran wrth ddylunio, datblygu, adeiladu, profi a rasio ein car rasio Fformiwla Myfyrwyr.
 • Wedi'i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Meddygol.