Ewch i’r prif gynnwys

Beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw?

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am beth sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio gyda ni.

O’i bri academaidd o fod yr unig Brifysgol Gymreig yng Ngrŵp Russell, i gyfleoedd cymdeithasol a byw yn y brifddinas, cewch ragor o wybodaeth am pam mae cymaint o fyfyrwyr yn syrthio mewn cariad â Phrifysgol Caerdydd.

Virtual tour

Ewch ar daith 360 o'r Brifysgol

Gweld ein cyfleusterau blaenllaw a chlywed gan ein myfyrwyr presennol.

Graduates in St David's Hall

Rhesymau dros astudio gyda ni

Dewch i wybod pam y dylech ein dewis ni ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr wedi’u hudo gan brifddinas Cymru. Dewch i ddarganfod pam.

Main Building - Autumn

Ein campysau

Mae gennym ddau gampws: Parc Cathays yng nghanol y ddinas, a Pharc y Mynydd Bychan, cartref Ysbyty Athrofaol Cymru.

briefcase

Y graddedigion y mae’r galw mwyaf amdanynt yn y DU

Roedd 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio (data HESA)

academic-school

Un o'r prifysgolion harddaf yn y DU - (Times Higher Education 2018)

Byddwch yn astudio mewn prifddinas sy’n enwog am ei chyfeillgarwch, ei diwylliant a’i mannau gwyrdd - mae gennym fwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas graidd arall yn y DU

bike

Campws sy'n hawdd ei grwydro

Mae Castell Caerdydd ac ardaloedd siopa'r ddinas o fewn tafliad carreg o'n campws Cathays

Taith campws Parc Cathays

Ein campws ym Mharc Cathays, lle mae'r rhan fwyaf o'n Hysgolion Academaidd wedi'u lleoli, sy'n cynnwys llwybrau â choed uchel bob ochr iddynt ac adeiladau cerrig Portland cain.

Llety

Dechreuwch eich bywyd fel myfyriwr mewn amgylchedd difyr, bywiog, gan gwrdd â llwyth o bobl newydd o wahanol gefndiroedd. Os ydych yn derbyn cynnig drwy Clirio ac yn bodloni’r dyddiadau cau a nodwyd yn eich cynnig, mae llety wedi'i warantu i chi. Bydd hyn naill ai yn un o letai'r Brifysgol neu lety a gynigir gan ddarparwr preifat.

Cyflwyno’r Tîm Bywyd Preswyl

Gall y tîm Bywyd Preswyl eich helpu i gael profiad diffwdan wrth bontio i fywyd yn y brifysgol.

Undergraduate students walking outside halls

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses Clirio.

Neuaddau Preswyl

Bywyd mewn llety myfyriwr

Ymdrwythwch mewn cymuned gefnogol, groesawgar a chymryd rhan mewn digwyddiadau i’ch helpu i ymgartrefu.

Eight smiling people - seven of whom are students - standing in two rows and wearing red sweatshirts that say 'Residences Life',

Ein Tîm Bywyd Preswyl

Mae ein tîm o fyfyrwyr presennol yn cynnig cefnogaeth i’w cymheiriaid ac yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol drwy gydol y flwyddyn.

Cyllid myfyrwyr

Mae'r cyllid sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ba gwrs rydych chi am ei astudio a ble rydych chi'n byw cyn i chi ddechrau eich cwrs. Gall ein Tîm Cyngor ac Arian helpu i esbonio'r system ariannu, sut i wneud cais, a'ch helpu gydag unrhyw heriau neu anawsterau y byddwch yn dod ar eu traws gyda'ch cyllid.

Yn y cyflwyniad hwn, sy’n seiliedig ar y ffigurau ar gyfer derbyn myfyrwyr yn 2022, byddwn yn sôn am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw, yn ogystal â gwybodaeth am y gost o fyw yng Nghaerdydd. Mae'r cyflwyniad hwn hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrsiau Meddygaeth a Deintyddiaeth hyd at bedwaredd flwyddyn y cwrs.

Esboniad o Gyllid Myfyrwyr

Yn y cyflwyniad hwn, sy’n seiliedig ar y ffigurau ar gyfer derbyn myfyrwyr yn 2022, byddwn yn sôn am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw, yn ogystal â gwybodaeth am y gost o fyw yng Nghaerdydd. Mae'r cyflwyniad hwn hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrsiau Meddygaeth a Deintyddiaeth hyd at bedwaredd flwyddyn y cwrs.

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am yr arian sydd ar gael ar gyfer cyrsiau penodol sy'n ymwneud â gofal iechyd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, yn ogystal â'n cyrsiau Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol.

Ariannu cwrs gofal iechyd

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am yr arian sydd ar gael ar gyfer cyrsiau penodol sy'n ymwneud â gofal iechyd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, yn ogystal â'n cyrsiau Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol.

Cyllid i fyfyrwyr Clirio

Rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael, gan gynnwys benthyciadau, grantiau, bwrsariaethau, ysgoloriaethau a chefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches.

Woman studying and using a calculator

Ffioedd dysgu

Mae’r rhain yn talu am yr holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholiadau.

Undergraduate student having a conversation

Y tîm Cyngor ac Arian

Gall ein myfyrwyr gael gafael ar gyngor rhad ac am ddim, diduedd a chyfrinachol ar ystod eang o faterion ariannol.

A student shopping in a mini mart

Cyfrifiannell costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Cefnogi a lles myfyrwyr

O gwnsela a chyngor gyrfaol i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol, rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau y gallwch gael gafael arnynt yn ystod eich amser yma, neu ar ôl i chi raddio.

Cyflwyniad i’n Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia

Mae gennym fwy na 3,000 o fyfyrwyr cofrestredig yn defnyddio ein gwasanaethau. Os ydych yn teimlo y gallai fod angen cefnogaeth arnoch yn y brifysgol, neu os ydych wedi cael cefnogaeth yn flaenorol ac eisiau iddi barhau, gwyliwch y cyflwyniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am beth allwn ni ei wneud i chi.

Students studying in a lecture theatre

Cyngor i ymgeiswyr anabl

Pethau i'w hystyried cyn i chi wneud cais a gwybodaeth am sut i wneud addasiadau unigol ar gyfer eich cyfnod yn y brifysgol.

Students standing in the back of Main Building

Cynllun Mentor Myfyrwyr

Fel myfyriwr israddedig yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael mentor sy’n fyfyriwr, fydd yn eich helpu i ddod i arfer â bywyd yn y Brifysgol.

Student Advice

Cyngor gyrfaol yn ystod eich astudiaethau

Gallwn eich helpu i ddechrau busnes, trefnu profiad gwaith yn ystod eich gradd, dod o hyd i swydd a gallwn gynnig cefnogaeth yrfaol wedi’i theilwra atoch chi.

Dysgwch iaith am ddim

Ochr yn ochr â’ch prif raglen gradd, gallwch gymryd un o’n cyrsiau Ieithoedd i Bawb rhad ac am ddim mewn Arabeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Japaneg, Tsieinëeg Mandarin, Portiwgaleg, Rwsieg a Sbaeneg. Os hoffech chi ddysgu Cymraeg, gallwch gofrestru am gwrs Cymraeg i Bawb, sydd hefyd yn ffitio o gwmpas eich ymrwymiadau academaidd.

Rydym yn darparu ar gyfer pob gallu, o gyrsiau i ddechreuwyr i rheiny o safon uwch.

Gwyliwch y cyflwyniad diwrnod agored hwn i ddysgu mwy am y cyrsiau hyn, sy'n eich galluogi i ddysgu iaith newydd neu i wella sgiliau iaith sydd gennych eisoes, yn rhad ac am ddim.

Ieithoedd i Bawb - Cyrsiau iaith rhad ac am ddim i fyfyrwyr

Gwyliwch y cyflwyniad diwrnod agored hwn i ddysgu mwy am y cyrsiau hyn, sy'n eich galluogi i ddysgu iaith newydd neu i wella sgiliau iaith sydd gennych eisoes, yn rhad ac am ddim.

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cwrs Cymraeg i Bawb, sy'n gyfle gwych i astudio'r Gymraeg ac i ddysgu am hanes a diwylliant Cymru yn ystod eich cyfnod yma.

Cymraeg i Bawb

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cwrs Cymraeg i Bawb, sy'n gyfle gwych i astudio'r Gymraeg ac i ddysgu am hanes a diwylliant Cymru yn ystod eich cyfnod yma.

Student at table in Students Union

Ein cyrsiau Ieithoedd i Bawb

Agorwch fyd o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer un o'n cyrsiau iaith yn rhad ac am ddim.

Undergraduate

Ein cwrs Cymraeg i Bawb

Mae llawer o gyflogwyr a chwmnïau’n chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a dyma eich cyfle i fanteisio ar ddarpariaeth arbenigol a phroffesiynol.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae gennym bron 100 o gyrsiau gradd - gan gynnwys y rheiny ym meysydd meddygaeth, y gyfraith a newyddiaduraeth - sy’n cynnig rhai neu bob un o’u modiwlau yn Gymraeg. Mae byw mewn prifddinas ddwyieithog yn golygu y byddwch hefyd yn cael llawer o gyfleoedd i brofi diwylliant Cymraeg bywiog, ar y campws ac oddi arni.

Darllewch am sut yr ydym yn cyfrannu'n gadarnhaol at ddatblygiad yr iaith Gymraeg. Ac os ydych am ddysgu Cymraeg, gallwch gofrestru ar gyfer ein cwrs Cymraeg i Bawb, fel y gallwch ddysgu’r iaith, yn rhad ac am ddim, ochr yn ochr â’ch astudiaethau

Dylech nodi mai yn Gymraeg yn unig y mae'r fideos a'r cyflwyniadau ar gael.

Defnyddio'ch Cymraeg yn y brifysgol

Yn y cyflwyniad hwn, cewch wybodaeth am y math o gyrsiau sydd ar gael i'w hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â chipolwg o fywyd cymdeithasol ein myfyrwyr Cymraeg eu hiaith.

Mae'n esbonio'r mantais o astudio rhan o'i gwrs Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma Ben, llysgennad y Coleg Cymraeg

Mae'n esbonio'r mantais o astudio rhan o'i gwrs Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pwy yw pwy ymysg swyddogion cymdeithasau Cymraeg y Brifysgol.

Cwrdd â'r myfyrwyr

Pwy yw pwy ymysg swyddogion cymdeithasau Cymraeg y Brifysgol.

Mae Siwan ac Elen yn sôn am eu profiadau o astudio drwy'r Gymraeg a'r effaith mae defnyddio'r Gymraeg yn ei gael ar gleifion.

Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y maes nyrsio

Mae Siwan ac Elen yn sôn am eu profiadau o astudio drwy'r Gymraeg a'r effaith mae defnyddio'r Gymraeg yn ei gael ar gleifion.

2015 Creative Minds Scholarship winners

Rhesymau dros astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gwellwch eich opsiynau o ran gyrfa ac astudio, yn ogystal ag agor y drws at fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt.

Pobl Caerdydd stand at Tafwyl 2014

Cymryd rhan

Mae’r holl glybiau, cymdeithasau, gigs, gwyliau a chyfleoedd eraill yn agored i’r myfyrwyr hynny sy’n caru diwylliant Cymraeg.

Student lying across three other students

Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cangen Caerdydd

Mae cangen Caerdydd y corff cenedlaethol hwn yn gyfrifol am ddatblygu addysg ac ysgoloriaethau Cymraeg yn y Brifysgol.

Chwaraeon

Mae cyfleoedd diderfyn i chi gymryd rhan – ar y campws ac oddi arno – p’un ai cynghrair pêl-droed 7 yr ochr, parhau â’ch gyrfa chwaraeon elît neu heicio llwybr arfordirol 870 milltir o hyd Cymru.

Mae ein cyfleusterau wedi'u lleoli ar draws pedwar safle, ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, caeau chwaraeon, canolfan ffitrwydd a chyflyru, a stiwdio. Ymgollwch mewn chwaraeon a ffitrwydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cymryd rhan mewn Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

Trosolwg o'r cyfleoedd sydd ar gael ym maes chwaraeon ym Mhrifysgol Caedydd, p'un ai ydych yn bwriadu ymuno â chlwb chwaraeon, ymuno ag un o'n campfeydd, am gymryd rhan mewn modd hamddenol, neu'ch bod chi'n athletwr o'r safon uchaf.

Dyma syniad i chi o'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael, waeth beth yw eich gallu.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd

Dyma syniad i chi o'r ystod o gyfleoedd sydd ar gael, waeth beth yw eich gallu.

Gallwn helpu myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ochr yn ochr â'u haddysg.

Ein Rhaglenni Perfformiad Uchel

Gallwn helpu myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ochr yn ochr â'u haddysg.

Dyma ddigwyddiad chwaraeon mwyaf y genedl i fyfyrwyr ac mae’n cynnwys timau o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wrth iddynt gystadlu mewn dros 30 o chwaraeon gwahanol o flaen 15,000 o gefnogwyr.

Gornest Prifysgolion Cymru

Dyma ddigwyddiad chwaraeon mwyaf y genedl i fyfyrwyr ac mae’n cynnwys timau o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wrth iddynt gystadlu mewn dros 30 o chwaraeon gwahanol o flaen 15,000 o gefnogwyr.

Y camau nesaf

screen

Ymunwch â ni ar Facebook

Cadwch i'r funud o ran beth sy'n digwydd ar y campws

cursor

Dilynwch ni ar Instagram

Tagiwch eich lluniau gyda @cardiffuni a #cardiffuni er mwyn i ni eu rhannu.

people

Darllenwch ein blogiau myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon ateb eich cwestiynau.

icon-contact

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.