Ewch i’r prif gynnwys

Gwarant o lety

Rydym yn cynnig gwarant o lety ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n ymuno â ni trwy'r broses clirio.

Cewch warant o lety os ydych yn:

  • derbyn cynnig drwy clirio erbyn 22 Awst 2022
  • cwrdd â'r dyddiadau cau sydd wedi'u nodi yn yr ebost sy’n cynnig lle i chi.

Bydd y mwyafrif o'n hymgeiswyr clirio yn cael ystafelloedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd rhywfaint o lety'n cael ei ddarparu a'i reoli gan ddarparwr llety preifat.

Cynigion a gafwyd erbyn 22 Awst

Os byddwch wedi cael cynnig drwy clirio erbyn 22 Awst, bydd yn rhaid i chi wneud y canlynol er mwyn sicrhau'ch gwarant o lety:

  • ychwanegu eich cwrs at UCAS Hub erbyn 10:30 GMT ar y diwrnod ar ôl i chi gael eich cynnig ar lafar
  • gwneud cais ar gyfer llety yn y Brifysgol erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn yr ebost oedd yn cynnig lle i chi

Byddwch yn cael ebost oddi wrth Swyddfa’r Preswylfeydd erbyn 1 Medi 2022 yn eich cynghori i naill ai:

  • weld yr ystafell a gynigiwyd i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol a’i dderbyn
  • neu gyda manylion am gael ystafell mewn llety preifat

Os na fyddwch yn derbyn eich ystafell o fewn pum niwrnod, byddwn yn ei chynnig i fyfyriwr arall.

Cynigion a gafwyd ar ôl 22 Awst

Os cawsoch eich cais drwy clirio ar ôl 22 Awst, ni allwn warantu llety ar eich cyfer yn anffodus. Gallwch fynd ati i wneud cais am lety yn y Brifysgol o hyd a byddwn yn dechrau prosesu eich cais o 1 Medi ymlaen.

Rydym ni'n prosesu ceisiadau preswyl clirio ar sail y cyntaf i'r felin, felly gorau po gyntaf i chi gyflwyno cais er mwyn i ni allu cynnig ystafell i chi.

  • Os caiff ystafell ei neilltuo i chi, byddwch chi'n cael ebost yn eich cynghori i edrych ar y llety a gynigir a’i dderbyn ar-lein o fewn pum niwrnod.
  • Os na fyddwn ni'n gallu neilltuo ystafell i chi yn gyflym, byddwn yn eich hysbysu'n wythnosol gan roi gwybod i chi mor fuan â phosibl os nad ydym ni'n credu y bydd gennym ni ddigon o leoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Peidiwch â phoeni, mae llawer o dai eiddo preifat yng Nghaerdydd a bydd y Brifysgol yn darparu cyngor a chymorth i'ch helpu chi i ddod o hyd i ystafell e.e. ar dudalennau chwilio am dŷ ar Facebook, Asiantaeth Gosod Myfyrwyr Caerdydd.

Go brin y byddwch wedi methu â dod o hyd i lety preifat neu Brifysgol cyn yr wythnos ymrestru, ond os felly, byddwn yn anfon ebost atoch ynglŷn â chyrraedd yn ystod yr wythnos ymrestru pan allai fod gennym ni ystafelloedd ar gael oherwydd bod rhai myfyrwyr heb ddod.

Os na fydd ystafelloedd ar gael ar yr adeg hon, bydd llety gwesty ar gael dros dro (am gyfnod cyfyngedig yn ystod mis Medi) am ffi o £15 y noson.

Byddwn yn parhau i gadw llygad i weld a oes gan y Brifysgol breswylfeydd ar gael ac yn cynnig cymorth ac arweiniad wrth ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Gwneud cais am le mewn preswylfeydd

Bydd eich ebost sy’n cynnig lle i chi yn esbonio sut i wneud cais am eich ystafell.

Ar ôl i chi gael eich cynnig i astudio drwy UCAS byddwch yn cael negeseuon ebost gan Brifysgol Caerdydd fydd yn cynnwys:

  • eich enw defnyddiwr a‘ch cyfrinair er mwyn i chi allu defnyddio ein porthol myfyrwyr (y diwrnod canlynol fel arfer)
  • gwybodaeth am gyflwyno cais am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol (fel arfer mae eich mynediad i wneyd cais ar-lein yn fyw ymhen 48 awr)

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch residences@caerdydd.ac.uk

Rhagor o wybodaeth am lety yn y Brifysgol.