Ewch i’r prif gynnwys

Mathau o gyrsiau a graddau

Dysgwch ragor am y graddau a’r cyrsiau y gallwch chi eu hastudio unwaith yr ydych chi’n graddio.

Mae’r math o gymhwyster ôl-raddedig y byddwch chi’n ei astudio yn dibynnu ar eich llwybr gyrfa a pha gymwysterau sydd gennych eisoes. Mae yna ffactorau ychwanegol, fel a hoffech chi gyfuno ymarfer ac ymchwil? Neu ydych chi’n gobeithio newid gyrfa?

Meddyliwch beth ydych chi wir ei eisiau allan o'r profiad a beth ydych chi’n bwriadu ei wneud gyda'r cymhwyster ôl-raddedig.

Mae'r rhain yn dueddol o fod yn rhai galwedigaethol, gan gynnig astudiaeth bellach sy’n eich galluogi i gael mynediad at faes gyrfa penodol. Maent fel arfer yn para blwyddyn academaidd lawn, a gallant fod yn ddefnyddiol os ydych yn dymuno newid cyfeiriad gyrfa.

Mae cyrsiau diploma a thystysgrif ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau fel:

  • addysgu
  • y gyfraith
  • tai
  • llyfrgellyddiaeth.

Gallwch ddefnyddio ein gwybodaeth galwedigaethol am wahanol yrfaoedd i ddarganfod p'un a oes angen hyfforddiant o’r fath ar gyfer y maes gyrfa sydd gennych ddiddordeb ynddo.

Caiff cyrsiau meistr eu cynnal naill ai fel cyrsiau wedi’u haddysgu, neu drwy ymchwil. Mae llawer o raddau meistr yn academaidd eu natur, ond mae rhai hefyd yn alwedigaethol i roi mynediad i chi i faes gyrfa penodol (e.e. gwaith cymdeithasol).

Graddau meistr a addysgir

Bydd cyrsiau a addysgir yn dilyn strwythur tebyg i’ch gradd israddedig, ac fel arfer cânt eu cynnal dros flwyddyn yn llawn amser neu dros ddwy flynedd yn rhan-amser gyda darlithoedd, seminarau, gwaith cwrs ac arholiadau. Gallwch ymgymryd â phrosiect ymchwil byr gyda thraethawd hir ar ddiwedd eich cwrs.

Graddau meistr ymchwil

Mae graddau meistr ymchwil yn cynnwys mynd ati’n feirniadol i ymchwilio i bwnc sydd wedi'i ddiffinio'n glir, a hynny dros flwyddyn neu ddwy.  Rydych yn gweithio'n annibynnol gyda chymorth goruchwyliwr i gynnal eich ymchwil ac yn debygol o ymgymryd â hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil. Bydd rhai myfyrwyr yn dechrau ar radd meistr drwy ymchwil gyda'r nod o uwchraddio i PhD.

Gwahanol deitlau graddau

Gall y teitlau a ddefnyddir ar gyfer graddau fod yn ddryslyd. Mae Rhydychen, Caergrawnt a phedwar o brifysgolion yr Alban (Aberdeen, Caeredin, Glasgow a St Andrews) yn dyfarnu graddau MA i rai neu bob un o'u myfyrwyr israddedig. O ganlyniad, maent yn defnyddio gwahanol deitlau ar gyfer eu rhaglenni meistr ôl-raddedig (megis MSt neu Feistr Astudiaethau yn Rhydychen a Chaergrawnt).

Gall prifysgolion eraill ddyfarnu MMath, MEng, MChem, neu deitlau tebyg i fyfyrwyr gwyddonol ar gyrsiau israddedig pedair blynedd. Unwaith eto, a bod yn fanwl gywir, nid yw’r rhain yn gymwysterau ôl-raddedig.

Os ydych chi mewn unrhyw amheuaeth, gwiriwch gyda'r sefydliad dan sylw bod eich dealltwriaeth o deitl y radd yn gywir.

PhD (a elwir yn DPhil mewn rhai prifysgolion) yw’r cymhwyster academaidd uchaf ac mae ar gael ar draws pob pwnc academaidd.

Mae’n golygu o leiaf tair blynedd o ymchwil manwl, annibynnol gyda chymorth goruchwyliwr (pump i saith mlynedd os caiff ei gwblhau yn rhan-amser). Ar y diwedd, byddwch yn llunio traethawd.

Mae’n rhaid i’r traethawd gyfrannu’n wirioneddol at wybodaeth yn y ddisgyblaeth, yn ogystal â chysylltu eich canfyddiadau yn ôl i waith sydd eisoes yn bodoli yn y maes. Mae'n rhaid i’r gwaith fod yn wreiddiol ac ychwanegu rhywbeth newydd. Bydd yn cael ei adolygu gan arholwyr mewnol ac allanol a byddwch yn sefyll viva, sef arholiad llafar lle profir eich dadleuon a’ch casgliadau. Unwaith y byddwch yn ennill eich PhD, mae gennych yr hawl i ddefnyddio'r teitl Dr.

Mathau newydd o ddoethuriaeth

Mae mathau newydd o ddoethuriaeth hefyd wedi’u creu. Mae’r DEng a’r DBA, er enghraifft, yn canolbwyntio mwy ar ganlyniadau ymarferol, galwedigaethol na’r PhD traddodiadol ac yn cynnwys elfen ddiwydiannol sylweddol. Maent yn bodoli ochr yn ochr â modelau traddodiadol ar gyfer y ddau bwnc.

Mae'r PhDs seiliedig ar ymarfer yn galluogi myfyrwyr celf, dylunio a meysydd tebyg i gyfuno ymarfer ac ymchwil yn eu pwnc.

Doethuriaethau proffesiynol

Mae doethuriaethau proffesiynol hefyd ar gael mewn rhai meysydd. Mae’r ddoethuriaeth broffesiynol yn gymhwyster doethurol sy'n gwbl gyfwerth â’r PhD, ond mae'n canolbwyntio ar gymhwyso ymchwil mewn maes penodol.

Caiff doethuriaethau proffesiynol eu hastudio gan ymarferwyr sy'n gweithio mewn gyrfa benodol sydd eisiau cymhwyso eu hymchwil yn eu rolau, felly mae'n cyfuno gwybodaeth academaidd a phroffesiynol.

Canlyniadau traethawd ymchwil

Yn y DU, nid yw PhD wedi’i ddosbarthu. Rydych chi naill ai'n pasio, yn gorfod gwneud cywiriadau neu ailysgrifennu rhan o’ch traethawd a’i ail-gyflwyno neu rydych chi’n methu. Os ydych chi’n methu, weithiau fe gewch gynnig gradd is yn lle hynny (e.e. MPhil).

Datblygu i amrywiaeth eang o rolau

PhD yw'r cam cyntaf tuag at adeiladu gyrfa academaidd, ac mae graddedigion PhD hefyd bellach yn cael mynediad at amrywiaeth eang o rolau, llawer mewn ymchwil proffesiynol o fewn meysydd y tu hwnt i'r byd academaidd fel y Gwasanaeth Sifil, llywodraeth leol, elusennau, cwmnïau ymgynghori a chyfathrebiadau meddygol, er enghraifft.

Mae eraill yn ymgymryd â rolau o fewn prifysgolion ond nid fel academyddion, er enghraifft, yn gweinyddu neu yrfa yn y maes addysg yn ehangach. Dewis arall yw dilyn gyrfa gwbl ar wahân i’r PhD gyda rôl raddedig nad yw’n gysylltiedig ag astudiaethau blaenorol.

Rhagor o wybodaeth

I gael cyngor ar ba radd sy’n iawn i chi, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd