Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilio i gyrsiau

Unwaith y byddwch wedi penderfynu mai astudiaethau ôl-raddedig yw’r dewis iawn i chi, mae angen i chi nodi pa gyrsiau yr hoffech wneud cais amdanynt.

Gwyliwch fideo byd gan Career Player

Bydd ymchwilio’ch opsiynau ymhell ymlaen llaw yn rhoi mwy o amser i chi gasglu gwybodaeth a myfyrio ar eich opsiynau.

Mae rhai cyrsiau yn boblogaidd iawn, a bydd cynllunio’n dda yn eich galluogi i gyflwyno cais cynnar.

Mae’n bwysig bod gennych ddealltwriaeth glir o’r hyn yr ydych yn gobeithio ei ennill o astudio’n ôl-raddedig a’ch bod yn meddwl beth mae’r cwrs yn ei gynnig i chi. Cymerwch gip ar y prosbectws a chysylltu â staff perthnasol fel bo angen. Bydd hyn yn eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch pa gwrs sydd orau i chi.

Edrychwch yn fanwl ar brosbectws a gwefan y sefydliad dan sylw. Ceisiwch wybodaeth am fodiwlau cwrs ac asesu, oriau cyswllt a chyfleusterau. A yw'r cwrs hwn yn cwmpasu'r holl feysydd yr hoffech eu hastudio?

Cofiwch ystyried y pethau ymarferol hefyd – ydych chi’n gallu fforddio’r cwrs o ran ei gost a’r amser y bydd yn ei gymryd i’w gwblhau? Hefyd, meddyliwch am ragolygon gyrfa’r cwrs – pa swyddi mae graddedigion blaenorol wedi eu cael?

Os hoffech help i ddechrau arni, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â:

Nid yw’r cyrsiau ôl-raddedig a addysgir yn y DU wedi’u graddio yn swyddogol. Mae sector addysg uwch y DU yn amrywiol iawn, felly mae graddio yn anodd a goddrychol. Fodd bynnag, efallai bydd y rhain yn eich helpu gyda’ch penderfyniadau:

Mae hefyd croeso i chi gael copi o Ganllaw Astudio Ôl-raddedig Prospects yn y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Mae copïau o The Guardian Postgraduate Guide a The Postgraduates’ Companion hefyd ar gael i’w benthyg.

Mae llawer o sefydliadau yn cynnal diwrnod agored ôl-raddedig lle mae cynrychiolwyr adrannol ar gael i siarad â chi am eu cyrsiau.

Mae ymweld â sefydliadau yn gyfle gwych i gwrdd â staff ac i holi cwestiynau ynghylch cynnwys a strwythur y cwrs, y broses ymgeisio a'r cyfleusterau sydd ar gael i gefnogi eich astudio. Efallai y byddwch yn gallu siarad â myfyrwyr presennol, a dysgu am eu profiadau nhw o astudio’n ôl-raddedig yno, a chael syniad o’r diwylliant, yr ethos a’r awyrgylch.

Os na allwch gyrraedd diwrnod agored, neu os oes gennych gwestiynau pellach i’w holi, mae e-bostio staff academaidd a chynullwyr cyrsiau a threfnu cyfarfodydd yn gallu bod yn ddefnyddiol.

Pa mor sefydledig yw'r adran? Gall holi academyddion eraill yn y maes  eich helpu i fesur statws yr adran. Rydym hefyd yn cynghori eich bod yn gwirio proffiliau ymchwil a chyhoeddiadau academaidd y staff sydd wedi'u rhestru ar wefan adrannol prifysgolion.

Gallwch hefyd gymryd cip ar ganlyniadau diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), sy'n asesu cymhwysedd ymchwil prifysgolion y DU. Gallai Vitae, y porth ar gyfer ymchwilwyr, goruchwylwyr, rheolwyr ymchwil a chyflogwyr, hefyd fod yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n penderfynu ar gwrs.

Os ydych chi’n ystyried PhD

Mae eich dewis o oruchwyliwr yn hollbwysig. Mae angen i chi ddod o hyd i rywun sy’n hynod gefnogol o’ch ymchwil ac sy’n weithgar yn y maes hwnnw. Mae hefyd angen i chi gael perthynas wirioneddol dda gyda nhw. Beth am ystyried awyrgylch ac amgylchedd yr adran? Byddai rhwydwaith ehangach o gydweithwyr academaidd cefnogol yn beth cadarnhaol iawn.

Cysylltwch â goruchwylwyr posibl, a cheisio dechrau deialog drwy e-bost. Peidiwch ag edrych ar academyddion mwyaf adnabyddus y maes yn unig. Mae angen rhywun sy’n mynd i fod yn hygyrch ac a fydd yn ymddiddori yn eich cynnydd, yn ogystal â meddu ar brofiad a gwybodaeth i'ch tywys chi.

Er nad oes unrhyw amheuaeth mai ansawdd, strwythur a manylder y cwrs yw’r ffactorau pwysicaf i chi eu hystyried wrth wneud eich dewis, dylech hefyd feddwl beth arall gall y sefydliad ei gynnig i chi.

Edrychwch ar y gwasanaethau cefnogi myfyrwyr Sut mae’r llyfrgell a’r cyfleusterau TG? A oes cymorth astudio ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig? Os oes gennych ddiddordeb mewn chwaraeon, efallai y byddwch am gael gwybod am gyfleusterau chwaraeon, clybiau a chymdeithasau.

Mae cyfleoedd i ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig dramor yn tyfu o un flwyddyn i’r llall, ac i lawer o fyfyrwyr gall fod yn brofiad personol ac academaidd anhygoel.

Materion i'w hystyried

Ond hefyd, mae ffactorau ychwanegol i'w hystyried am astudio dramor, gan gynnwys

  • yr agwedd ddaearyddol a sut y byddwch yn addasu i fyw ac astudio mewn diwylliant newydd
  • Gofynion iaith a sut y byddwch yn diwallu'r rhain
  • hinsawdd ac amodau byw
  • gofynion fisa a biwrocratiaeth ar gyfer astudio yn y wlad honno.

Byddwch yn ymwybodol y gallai’r amserlenni ymgeisio fod yn wahanol. Gall y broses gyfan gymryd llawer hirach a gall fod gofyn i chi fuddsoddi cryn dipyn o ymdrech ychwanegol er mwyn dod o hyd i wybodaeth, gwneud y cais a dod o hyd i unrhyw ffynonellau arian.

Fel arfer, mae gofyn i chi ddechrau ymchwilio o leiaf 18 mis cyn yr ydych chi’n dymuno dechrau astudio. Bydd dyddiadau cau yn amrywio ac nid yw llawer o wledydd yn gweithredu i gylch blwyddyn academaidd y DU.

Byddwch yn ymwybodol y bydd angen i chi sefyll (a phasio) arholiadau cyn mynediad. Gan ddibynnu ar y cwrs, gall cystadleuaeth am leoedd hefyd fod yn uwch nag astudio yn y DU. Mae gan Target Postgrad, Universities Worldwide a’r Association of Commonwealth Universities (ACU) oll wybodaeth am astudio dramor yn y Gymanwlad a thu hwnt.

Dechrau ymchwilio

Os ydych chi angen cyngor ar astudio’n ôl-raddedig dramor, gallwch gysylltu â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Fel arall, gallwch ddechrau ymchwilio i gyrsiau a sefydliadau dramor:

Ewrop

Os ydych chi’n bwriadu astudio yn Ewrop, mae'r gwefannau hyn yn cynnig cyngor defnyddiol ar gyrsiau a chyllid:

Awstralia

Os hoffech chi astudio yn Awstralia, mae'r gwefannau hyn yn cynnig canllawiau ar raglenni a chyfleoedd ariannu:

UDA

Os hoffech fynd draw i’r Unol Daleithiau, gall y gwefannau hyn eich helpu gyda'ch gwaith ymchwil:

Dysgwch ragor am rai o’r profion derbyn y mae’n bosibl y byd gofyn i chi eu sefyll yn GRE(Graduate Record Examination) neu GMAT (Graduate Management Admission Test).

Cysylltu â ni

I gael cyngor ar ddewis cwrs ôl-raddedig, yma neu dramor, cysylltwch â ni.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd