Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros astudio’n ôl-raddedig

Bydd ymrwymo i gwrs ôl-raddedig yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol o ran eich amser, eich egni a’ch arian, felly mae angen i chi wneud eich ymchwil i sicrhau mai dyma’r cam cywir i chi.

Mae yna lawer o resymau pam mae pobl yn dewis ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig, ond un elfen i’w hystyried yw sut y gallai eich helpu yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Rhesymau dros astudio ymhellach

Mae gennych yr uchelgais ddeallusol i astudio eich pwnc ymhellach, ac ar lefel uwch. Rydych chi'n angerddol dros eich pwnc ac mae gennych yr amser, yr arian a’r cymhelliant i barhau i astudio a mwynhau.

Hefyd, cofiwch gymryd eich amser i ystyried beth fydd eich camau nesaf ar ôl i chi orffen eich astudiaethau. Pa yrfa hoffech chi yn y tymor hirach? Gall hyn effeithio ar beth ydych chi’n dymuno ei astudio, am ba hyd ac ym mha leoliad daearyddol.

Rydych chi am ddilyn gyrfa mewn maes penodol sy'n gofyn am gymhwyster ôl-raddedig neu lle mae’r math hwn o gymhwyster yn gallu rhoi mantais i chi dros ymgeiswyr eraill. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud eich gwaith ymchwil ac wedi cadarnhau bod angen cymhwyster ôl-raddedig.

Os felly, pa fathau o gyrsiau mae cyflogwyr yn eu ffafrio? A allech chi gyfuno cymhwyster academaidd a phrofiad drwy ddilyn cwrs gyda lleoliad? A yw’n faes lle mae’n bosibl y gallwch ennill nawdd cyflogwr o ran amser ac arian i gwblhau'r cymhwyster?

Os ydych am fod yn academydd yn y dyfodol, yna mae PhD yn ofynnol bron bob amser. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich ymchwil i sut fywyd sydd gan academydd.

Siaradwch ag academyddion am eu rolau neu gofynnwch os allwch chi gwrdd â myfyrwyr PhD cyfredol i ddarganfod rhagor am realiti cwblhau PhD yn eich maes chi. Ewch ati i ystyried elfennau addysgu ac ymchwil gyrfa academaidd, gan fod y rhan fwyaf o rolau yn cyfuno'r ddau beth.

Holwch oruchwylwyr posibl beth mae myfyrwyr PhD a arferant eu goruchwylio wedi mynd ymlaen i’w wneud, eu polisi ar gyhoeddiadau yn ystod eich PhD a trafodwch â nhw beth arall maent yn cynghori ei wneud i roi hwb i'ch proffil academaidd pan fyddwch yn astudio. Darganfod rhagor am ymchwilio i adrannau a goruchwylwyr posibl.

Rhesymau dros beidio ag astudio ymhellach

Dydych chi ddim yn gwybod beth i'w wneud, felly bydd astudiaethau ôl-raddedig yn oedi’r angen i wneud penderfyniad gyrfa. Mae llawer o gymwysterau meistr yn ddwys gyda llwyth gwaith sylweddol, felly mae’n bosibl y byddwch yn gorffen y cwrs 12 mis yn ddiweddarach heb gael amser i fyfyrio a heb unrhyw syniadau pellach am beth yr ydych chi am ei wneud.

Os byddwch chi dal yn penderfynu astudio’r cwrs, cymerwch gamau i roi hwb i'ch cyflogadwyedd a chael cipolwg i gyfeiriad eich gyrfa, a hynny drwy gymryd rhan yng nghlybiau a chymdeithasau’r brifysgol, ennill mwy o brofiad gwaith neu wirfoddoli.

Ewch ati i ystyried eich cynlluniau gyrfa (hyd yn oed os ydynt yn fras) wrth ddewis eich cwrs, er mwyn dewis cwrs a fydd yn cyd-fynd â'ch gyrfa yn y dyfodol.

Mae gan lawer o gyflogwyr yr un faint o ddiddordeb mewn sgiliau, nodweddion a phrofiad a sydd ganddynt mewn cymwysterau academaidd, felly nid yw gradd meistr yn rhoi mantais awtomatig i chi.

Bydd llawer o gyflogwyr yn ystyried ymgeiswyr o unrhyw ddisgyblaeth gradd, felly mae’n bosibl nad oes gofyn i chi gymryd y cam hwn. Ewch ati i ymchwilio’r maes gyrfa a siarad â chyflogwyr a'r bobl sy'n gweithio yn y maes hwn er mwyn i chi fod yn glir cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Weithiau, gall gradd ôl-raddedig hybu eich record academaidd, ond nid bob amser. Mae llawer o gyflogwyr yn dal i fod yn gaeth yn eu gofynion o ran cymwysterau, ac mae’n bosibl na fydd gradd meistr yn bwysicach na’u pwyntiau UCAS neu reolau 2:1.

Aros ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae yna fanteision pendant i aros ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n debygol y byddwch yn adnabod yr adran, ac felly fe fydden nhw yn eich adnabod chi. Efallai bod gennych ffrindiau sy’n aros yn yr ardal ac rydych chi’n teimlo'n hapus am fyw yn y ddinas. Efallai bod opsiynau cyllid ar gael i'ch helpu chi i aros, fel ffioedd gostyngol neu ysgoloriaeth.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig ystyried a allai newid prifysgol fod o fudd i’ch gyrfa yn y tymor hir. Efallai bod cwrs uchel ei fri yn eich maes sydd ar gael mewn prifysgol gwahanol.

Gallech wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd ac ehangu eich profiad, e.e. drwy astudio dramor. Ymwelwch â phrifysgolion eraill cyn gwneud eich penderfyniad, a pheidiwch â dibynnu ar safleoedd y prifysgolion gorau yn y rhestr o ddetholion, gan ei fod yn ymwneud â’r amgylchedd cyfan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darganfod cymaint â phosibl am yr holl opsiynau er mwyn ystyried p’un a fyddai’r un iawn i chi.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych chi angen cymorth i wneud penderfyniad am astudiaethau ôl-raddedig, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd