Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais

Dysgwch sut i greu cais cryf ar gyfer cyrsiau astudio ôl-raddedig ar draws y Deyrnas Unedig (DU).

Mae llunio cais cryf ar gyfer astudio’n ôl-raddedig yn hollbwysig, gan fod cyrsiau poblogaidd yn hynod gystadleuol ac mae angen i chi sefyll ar wahân i ymgeiswyr eraill.

Pryd i ddechrau arni

Bydd angen i chi chwilio am gyngor o ran pryd mae angen i chi wneud cais. Fel rheol, dylech ddechrau’r broses ymgeisio o leiaf naw mis ymlaen llaw.

Ymgeisio ar gyfer mwy nag un cwrs

Mae bob amser yn ddoeth gwneud cais am fwy nag un cwrs. Ceisiwch ddod o hyd i o leiaf dau neu dri o gyrsiau yr hoffech eu hastudio. Ar hyn o bryd, nid oes uchafswm o ran nifer y ceisiadau ôl-raddedig y gallwch eu cyflwyno.

At bwy mae gwneud cais?

Yn wahanol i gyrsiau israddedig, mae gan lawer o gyrsiau ôl-raddedig eu gweithdrefn dderbyn eu hunain, felly rydych chi’n gwneud cais i'r cwrs yn uniongyrchol. Golyga hyn y gall y terfynau amser a’r amserlenni ar gyfer ymgeisio amrywio.

Caiff rhai ceisiadau cwrs eu trin gan gyrff canolog (yn y ffordd y mae UCAS yn trin ceisiadau ar gyfer cyrsiau israddedig). Mae enghreifftiau yn cynnwys hyfforddiant i athrawon, cyrsiau trosi’r gyfraith a mynediad graddedig at feddygaeth. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r weithdrefn ar gyfer y math o gwrs yr ydych chi’n dymuno ei ddilyn.

Beth i'w gynnwys

Bydd angen i chi fod yn benodol o ran pam ydych chi am astudio'r cwrs hwn, yn y sefydliad hwn. Edrychwch ar wefannau’r cyrsiau perthnasol i ganfod beth mae’r rheiny sy’n dethol yn chwilio amdano ar bob cwrs – ydynt yn sôn am sgiliau, diddordebau academaidd, profiad neu wybodaeth benodol? Pa ddogfennau a thystiolaeth y mae gofyn i chi eu darparu yn eich cais?

Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu nifer o elfennau yn eich cais – e.e. CV, datganiad personol, cynnig ymchwil (ar gyfer cyrsiau ymchwil), trawsgrifiadau ac efallai tystiolaeth o gyllid. Bydd angen i chi ganiatáu digon o amser i baratoi a chael gafael ar y dogfennau hyn.

Y datganiad personol, heb os ac oni bai, yw rhan bwysicaf unrhyw ffurflen gais ôl-raddedig. Dyma eich cyfle i sefyll ar wahân i ymgeiswyr eraill. Gall hyn fod yn hanfodol os ydych chi’n gwneud cais i astudio cwrs poblogaidd iawn.

Ceisiwch gyfleu eich brwdfrydedd a mynegi beth y gallwch ei gyfrannu at y cwrs. Bydd gofyn i chi argyhoeddi’r rhai sy’n beirniadu’ch cais bod gennych y cymhelliant i berfformio drwy gydol y cwrs. Mae angen i chi ddangos bod gennych y gallu deallusol a'r sgiliau priodol i lwyddo wrth astudio’n ôl-raddedig.

Mae gofyn i chi deilwra’ch datganiad personol i'r cwrs unigol yr ydych chi’n gwneud cais amdano – allwch chi ddim defnyddio’r un datganiad ar gyfer pob cwrs, felly bydd angen i chi ei addasu a'i ddiwygio.

Cyn dechrau ysgrifennu

Meddyliwch am y pwyntiau y mae angen i chi eu gwneud a’r rhai yr ydych chi eisiau eu gwneud yn eich datganiad personol:

  • eich rhesymau am wneud cais am y cwrs penodol hwn (e.e. modiwlau perthnasol a sut y mae'n adeiladu ar eich astudiaethau israddedig)
  • beth y gallwch chi ei gyfrannu at y cwrs
  • pam yr ydych chi’n frwdfrydig am y maes astudio hwn
  • os yw'r cwrs yn newid mewn cyfeiriad, esboniwch yn glir sut y daethoch i’r penderfyniad hwn a pham ei fod yn gywir
  • beth sy’n eich cymell i astudio ymhellach
  • eich rhesymau dros wneud cais i'r sefydliad hwn
  • eich sgiliau a’ch profiad perthnasol
  • sut mae'r cwrs yn cyfrannu at eich cynlluniau gyrfa hirdymor.

Ysgrifennu eich datganiad

Unwaith yr ydych chi wedi nodi beth mae angen i chi ei gynnwys yn eich datganiad personol, y cam nesaf yw casglu'r wybodaeth berthnasol a’i thargedu. Bydd ymchwilio i’r cwrs neu’r maes ymchwil, y sefydliad a'r staff perthnasol yn eich helpu i wneud cais sy’n argyhoeddi.

Mae gwefannau sefydliad yn aml yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol, ond efallai y bydd angen i chi gysylltu â gweinyddwr y cwrs neu arweinydd y cwrs i gael rhagor o fanylion.

Bydd angen i chi gynnwys y prif resymau pam eich bod eisiau lle ar y cwrs. Cynigiwch cymaint o dystiolaeth â phosibl er mwyn atgyfnerthu'r hyn yr ydych yn ei ddweud amdanoch hun. Ceisiwch gyfleu eich bod o ddifrif am astudio’n ôl-raddedig, a’ch bod yn ei ystyried fel cam hanfodol yn eich gyrfa.

Gall edrych ar enghreifftiau o ddatganiadau personol fod yn arbennig o ddefnyddiol. Ceisiwch holi staff yn eich adran bresennol am gyngor. Gall myfyrwyr ôl-raddedig presennol hefyd fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw ganllawiau a nodir yn y ffurflen gais. Cofiwch dalu sylw arbennig i uchafsymiau geiriau ar gyfer datganiadau personol. Bydd anwybyddu cyfarwyddiadau yn anfon negeseuon negyddol amdanoch i’r bobl sy'n darllen eich ffurflen. Hefyd, gwiriwch eich sillafu a’ch gramadeg yn ofalus i sicrhau bod eich datganiad yn cyfleu agwedd broffesiynol.

Rhagor o wybodaeth am ysgrifennu datganiadau personol

Mae rhai sefydliadau yn gofyn i chi gyflwyno CV yn ogystal â ffurflen gais ôl-raddedig, neu yn lle hynny. Os mai dyma'r achos, dylai fod wedi’i nodi'n glir ar y ffurflen gais neu’r hysbyseb ar gyfer y cwrs neu’r maes ymchwil penodol yr ydych chi’n gwneud cais amdano.

Targedu eich CV

Dylech dargedu eich CV i’r cwrs neu’r maes penodol yr ydych chi’n dymuno ymchwilio iddo. Dylai gynnwys gwybodaeth am y modiwlau perthnasol yr ydych wedi’u hastudio ar lefel israddedig, yn ogystal â gwybodaeth am eich traethawd hir neu brosiect flwyddyn olaf.

Os oes gennych eisoes gymhwyster ôl-raddedig ar lefel tystysgrif, diploma neu radd meistr, dylech gynnwys gwybodaeth am hyn hefyd.

Tynnwch sylw at unrhyw gryfderau allweddol a fydd yn hanfodol i astudio’n ôl-raddedig, megis hunangymhelliant, rheoli amser a dyfalbarhad. Hefyd, cofiwch gynnwys y sgiliau yr ydych chi wedi’u hennill, yr wybodaeth yr ydych chi wedi’i datblygu a’r technegau ymchwil yr ydych chi wedi’u defnyddio ar gyfer eich traethawd hir a phwysleisio eich gallu i weithio'n annibynnol.

Er nad ydynt fel arfer yn hanfodol er mwyn cael gallu astudio’n ôl-raddedig, cofiwch dynnu sylw at unrhyw brofiad o ymchwil neu addysgu, neu unrhyw beth yr ydych chi wedi’i gyhoeddi. Mae'r wybodaeth hon yn arbennig o ddefnyddiol wrth wneud cais am raglenni PhD.

cofiwch gynnwys unrhyw brofiad gwaith sydd naill ai'n uniongyrchol berthnasol neu sy’n gallu tynnu sylw at y sgiliau y byddwch yn eu defnyddio yn eich cwrs ôl-raddedig, e.e. y gallu i weithio dan bwysau.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi siarad â thiwtor academaidd am dargedu eich CV ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig. Gallwch hefyd siarad â ni i gael adborth a chyngor.

Rhagor o wybodaeth am ysgrifennu CV

Wrth gwblhau eich cais, dilynwch y cyfarwyddiadau yn ofalus a sicrhau eich bod yn trafod unrhyw ofynion mynediad a restrir e.e. cyrhaeddiad academaidd, gwybodaeth am y pwnc, yn arbennig ar gyfer cyrsiau galwedigaethol, unrhyw sgiliau neu brofiad sydd ei angen.

Os ydych chi'n cael eich gwahodd i gyfweliad

Fel rhan o'r broses ymgeisio, efallai y byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad. Darganfod rhagor am baratoi ar gyfer y rhain a dysgu rhai o'r cwestiynau a all godi.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni i gael cyngor ac adborth ar unrhyw agwedd ar eich cais i astudio’n ôl-raddedig. Gallwn hefyd adolygu datganiadau personol drafft a CVs.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd