Ewch i’r prif gynnwys

Ystyried astudio ymhellach

Mae astudio ymhellach neu hyfforddiant galwedigaethol yn ofyniad hanfodol i gael mynediad at rai rhannau o’r farchnad lafur i raddedigion.

Mae astudiaeth ôl-raddedig, a elwir weithiau yn ‘astudio ymhellach’, yn golygu astudio tuag at radd Meistr neu radd Doethurol (PhD), Diploma neu Dystysgrif Ôl-raddedig ar ôl eich gradd israddedig. Gallai astudio ymhellach hefyd olygu cymryd rhan mewn meddygaeth raddedig neu gwrs nyrsio.

Mae hyfforddiant galwedigaethol yn cynnig gwybodaeth a sgiliau sy'n gysylltiedig â swyddi penodol, ac mae’n bosibl bod ei angen i weithio mewn gyrfaoedd penodol.

Datblygu ar ôl gradd gyntaf berthnasol

Mae enghreifftiau o sectorau lle byddai angen astudio ymhellach neu hyfforddiant galwedigaethol arnoch yn cynnwys:

 • addysgu – mae Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yn ffordd sefydledig i mewn i’r proffesiwn
 • y gyfraith – yn ogystal â gradd gyntaf yn y Gyfraith, byddai angen i chi gwblhau Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) i fod yn gyfreithiwr a Chwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (BPTC) i fod yn fargyfreithiwr
 • seicoleg – mae gradd gyntaf mewn seicoleg yn arwain at astudiaethau ôl-raddedig pellach mewn maes arbenigol cyn dechrau ymarfer.

Os nad oes gennych radd gyntaf perthnasol

Mae hefyd yn bosibl defnyddio astudiaethau pellach a hyfforddiant galwedigaethol fel llwybr i gyflogaeth mewn meysydd lle nad ydych wedi astudio gradd gyntaf perthnasol:

 • therapi iaith a lleferydd – Diploma Ôl-raddedig mewn Therapi Lleferydd ac Iaith ar ôl gradd gyntaf
 • y gyfraith – cwblhau’r Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith ar ôl gradd gyntaf cyn hyfforddiant galwedigaethol fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr.
 • gofal iechyd – mae meddygaeth graddedig neu gyrsiau nyrsio yn cynnig mynediad i'r rolau hyn.
 • seicoleg – mae cyrsiau trosi ar gael os ydych chi am hyfforddi fel seicolegydd.

Manteision

Mae manteision astudio ymhellach neu hyfforddiant galwedigaethol yn cynnwys:

 • ennill y cymwysterau hanfodol sydd eu hangen i gael mynediad at rai meysydd cyflogaeth i raddedigion
 • cael gwerth y farchnad o fod yn gymwys yn broffesiynol
 • cyfle i ddatblygu arbenigedd neu ddiddordeb penodol
 • mynediad at fanteision academaidd a deallusol astudiaeth bellach.

Materion i'w hystyried

Bydd angen i chi ystyried sut mae astudio ymhellach yn cyd-fynd â’ch cynlluniau gyrfa yn y tymor hirach. Mae rhai myfyrwyr yn dewis astudio ymhellach gan eu bod yn credu y bydd yn gwella eu rhagolygon cyflogi yn gyffredinol, yn hytrach nag oherwydd ei fod yn un o ofynion y maes y maent yn dymuno cael eu cyflogi ynddo.

Mae'n bwysig ystyried a yw’n debygol mai dyma’r achos. Os caiff ei gynllunio'n ofalus, gall wella eich sgiliau a'ch profiad, yn ogystal â bod yn brofiad deallusol buddiol.

Ond mae'n annhebygol y bydd yn gweithredu fel llwybr carlam i gyflogaeth neu wella eich gallu cychwynnol i ennill os nad yw'n uniongyrchol galwedigaethol. Nid yw gwaith wedi’i warantu ar ddiwedd eich hyfforddiant, a bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i’ch swydd eich hun.

Os ydych yn ystyried PhD

Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn ymwybodol o realiti cwblhau PhD yn eich disgyblaeth. Mae rhai myfyrwyr PhD yn cael anawsterau gydag unigrwydd ac arwahanrwydd, eraill yn ei chael yn anodd os oes gofyn iddynt weithio mewn grwpiau agos lle mae’n bosibl nad ydynt yn hoff o bawb sy’n cymryd rhan. Beth fyddai'r realiti i chi a sut y byddech chi'n ymdopi â hyn?

Mae siarad â myfyrwyr PhD cyfredol yn hanfodol – beth yw'r agweddau gorau? Beth yw'r agweddau gwaethaf?  Beth yw eu cynlluniau ar ôl y PhD?

Rhagor o wybodaeth

Os ydych chi angen unrhyw gyngor, gallwn eich helpu i benderfynu p’un a yw astudiaeth bellach neu hyfforddiant galwedigaethol yn ddewis iawn i chi:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd