Ewch i’r prif gynnwys

Beth alla i'w wneud gyda fy ngradd?

Darganfyddwch pa sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd, beth mae graddedigion eraill wedi mynd ymlaen i’w wneud, yn ogystal â’r dewisiadau gyrfa sydd ar gael i chi.

Mae pob un o’r adrannau’n cynnwys canlyniadau arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2014/2015.

Fel arall, gallwch gyrchu canlyniadau llawn arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2014/15 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) – rhowch yr enw defnyddiwr CardiffDLHE a’r cyfrinair Cardiff123

Mae’r BSc/MArch ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd unigryw oherwydd, ar ôl cwblhau’r cwrs BSc tair blynedd (neu gymhwyster cyfatebol o brifysgol arall), bydd y myfyrwyr yn treulio rhan fwyaf o flwyddyn gyntaf y cwrs MArch, mewn ymarfer pensaernïol. Yn dilyn hyn, treulir y flwyddyn derfynol yn yr Ysgol.

Dewisiadau gyrfa

Bydd nifer o fyfyrwyr yn cyflawni cymwysterau ôl-raddedig eraill ar ôl eu BSc, a bydd nifer fach ohonynt yn dilyn gyrfaoedd eraill, yn arddangos y proffil sgiliau eang y maen nhw wedi’i ddatblygu fel israddedigion.

Caiff Rhan 1 a Rhan 2 o gymhwyster proffesiynol y DU ar gyfer penseiri eu cyflawni gan y graddau BSc ac MArch, yn ôl eu trefn. Mae’r ddwy radd wedi cael eu cymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB).

Fodd bynnag, bydd y mwyafrif o raddedigion yn ymgymryd â cyflogaeth, gan gynnwys practisiau penseiri, ymgynghorwyr ynni adeiladu, adrannau cynllunio tref, cwmnïau adeiladu a phrifysgolion. Mae’r cyrchfannau gyrfa yn cynnwys penseiri, dylunwyr trefnol a swyddogion ymchwil.

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Pensaernïaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol Hefyd, gallwch ddarganfod mwy am yrfa mewn pensaernïaeth.

Eich sgiliau cyflogadwyedd

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Pensaernïaeth i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Mae gradd mewn biowyddorau yn radd y mae galw mawr amdani, sy’n darparu sylfaen ardderchog i symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd mewn labordy neu heb fod mewn labordy, mewn diwydiannau sy’n amrywio o gynhyrchion fferyllol, agro-gemegol, bwyd, amddiffyn, awyrofod ac ynni.

Dewisiadau gyrfa

Bydd llawer o raddedigion ymgymryd â gradd uwch, gan ddod yn arbenigwyr yn eu maes. Efallai y byddant hefyd yn dewis defnyddio eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd eraill, gan gynnwys cyfathrebu gwyddorau, gwaith patent, gwerthiant technegol a marchnata. Hefyd, maen nhw’n defnyddio eu gwybodaeth i weithio mewn gyrfaoedd y tu allan i leoliad labordy.

Dyma rai o’r meysydd gyrfa y mae graddedigion Biowyddorau yn ymgymryd â nhw:

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Biowyddorau wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol Mae’r Gymdeithas Fioleg Frenhinol hefyd yn cyhoeddi llyfryn camau nesaf ar gyfer graddedigion â gradd mewn biowyddorau.

Eich sgiliau cyflogadwyedd

Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn ennill nifer o sgiliau penodol i’r pwnc (e.e. meddwl dadansoddol, dadansoddi data, datrys problemau a rhifedd gwyddonol), ochr yn ochr â sgiliau cyflogadwyedd cyffredinol fel gwaith tîm, rheoli prosiect a chyfathrebu.

Bydd yr holl sgiliau hyn yn eich paratoi chi ar gyfer y gweithle a chânt eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr sydd eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Biowyddorau i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Dyma rai o’r meysydd gyrfa y mae graddedigion Busnes yn ymgymryd â nhw:

Cyllid

Gwerthiant a marchnata

Manwerthu

Recriwtio, adnoddau dynol ac ymgynghori

Logisteg a rheoli trafnidiaeth

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Busnes wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Eich sgiliau cyflogadwyedd

Rydym ni wedi amlinellu’r sgiliau y byddwch wedi’u caffael yn ystod eich rhaglen. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Cyfrifeg

Yn ystod eich gradd Cyfrifeg, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r cyd-destunau lle defnyddir cyfrifeg.

Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy y mae mawr alw amdanynt gan gyflogwyr, fel sgiliau rhifiadol a meintiol, gallu dadansoddol a datrys problemau, sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, a gwybodaeth am sefydliadau busnes a fydd yn gwella eich ymwybyddiaeth masnachol.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau i ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd.

Rheoli Busnes

Bydd gradd mewn Rheoli Busnes yn caniatáu i chi ddatblygu cymysgedd dda o sgiliau penodol i bwnc a thechnegol, yn ogystal â chymwyseddau seiliedig ar waith trosglwyddadwy y mae mawr alw amdanynt.

Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion Rheoli Busnes ag ymwybyddiaeth masnachol gadarn, sgiliau dadansoddol a datrys problemau, arweinyddiaeth, gwaith tîm, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau i ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd.

Economeg

Os ydych chi’n astudio Economeg, byddwch yn cael cyfle i fireinio eich sgiliau dadansoddi, datblygu eich sgiliau cyfathrebu a datrys problemau, eich sgiliau rhifiadol a chyfrifiadurol, yn ogystal â’ch ymwybyddiaeth gwleidyddol a masnachol.

Mae cyrsiau economeg yn eich galluogi i ddeall egwyddorion economaidd craidd, sy'n cael eu defnyddio i lunio polisïau cyhoeddus. Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau i ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gradd mewn cemeg yn agor y drws ar gyfer ystod eang o ddewisiadau, yn y labordy a’r tu allan. Bydd eich gradd mewn cemeg yn rhoi sylfaen ardderchog i chi i ymgymryd â nifer o yrfaoedd seiliedig ar wyddoniaeth mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys cemegion, cynhyrchion fferyllol, bwyd ac ynni.

Mae llawer o gemegwyr eisiau parhau mewn gyrfaoedd wedi’u lleoli mewn labordy, ac iddyn nhw, y dewis ar ôl graddio yw naill ai dechrau gweithio ar ôl eu gradd gyntaf neu barhau i astudio gradd Meistr neu PhD.

Mae mwy na 40% o gemegwyr yn genedlaethol yn cyflawni astudiaeth ôl-raddedig, felly os ydych chi’n ystyried ymuno â chwmnïau mawr o’r radd flaenaf mewn ymchwil a datblygu, bydd angen i chi ystyried yn ofalus a fydd peidio â chael PhD yn cyfyngu ar ddatblygu eich gyrfa.

Os hoffech ddefnyddio eich gradd, heb fod mewn lleoliad labordy, mae amrywiaeth o yrfaoedd eraill ar gael:

Hefyd, mae cyfleoedd yn bodoli mewn newyddiaduraeth a chyhoeddi gwyddonol, rheoli cynhyrchu yn y diwydiant cemegol, iechyd a diogelwch, a sicrwydd ansawdd.

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Cemeg wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol Mae gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol drosolwg hefyd o beth mae graddedigion cemeg wedi mynd ymlaen i’w wneud yn genedlaethol.

Eich sgiliau cyflogadwyedd

Mae’n werth cofio bod galw mawr am y sgiliau a ddatblygir yn ystod gradd mewn Cemeg - rhesymu rhifiadol, meddwl dadansoddol, datrys problemau - gan gyflogwyr sydd eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd. Mae cyflogwyr yn caru gwyddonwyr.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Cemeg i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Bydd pob gradd ym maes Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnwys ymarfer meddwl haniaethol a dulliau gweithio hynod ddatblygedig a rhesymegol.

Dewisiadau gyrfa

Er bod y priodoleddau hyn yn uniongyrchol berthnasol i’r diwydiant TG, mae galw amdanynt hefyd ar gyfer ystod ehangach o yrfaoedd, lle mae cyflogwyr yn gweld manteision mawr i gyflogi graddedigion sy’n eu cyfuno nhw â grŵp ehangach o sgiliau cyffredin, gan gynnwys:

Gallech hefyd ddefnyddio eich gradd tuag at gyrfa mewn addysgu. Mae’r BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, yn cynnig bwrsariaethau ar gyfer athrawon dan hyfforddiant.

P’un ai a yw eich dyfodol ym maes TG neu mewn maes arall, bydd rhyw fath o brofiad gwaith cysylltiedig, fel swydd yn ystod yr haf, lleoliad neu flwyddyn rhyngosod,= yn bendant yn gwella eich rhagolygon o gael cyfweliadau ar gyfer swyddi lefel graddedig ar ôl i chi orffen eich gradd.

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd y sgiliau y byddwch wedi’u hennill yn amrywiol - gallant gynnwys:

 • gweithio mewn tîm
 • datrys problemau
 • sgiliau dadansoddol
 • rhifedd
 • arweinyddiaeth
 • cyfathrebu (ysgrifenedig a llafar)
 • bod yn arloesol ac yn greadigol
 • barod i dderbyn syniadau newydd.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Cyfrifiadureg a Gwybodeg i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Ar ôl ennill gradd mewn deintyddiaeth, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr deintyddol yn parhau mewn practis ac efallai y bydd rhai’n dewis ennill mwy o gymwysterau a gydnabyddir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC).

Bydd rhai yn mynd ymlaen i hyfforddi i fod yn ymgynghorwyr mewn ysbytai, ym meysydd deintyddol arbenigol fel orthodonteg, iechyd deintyddol plant, iechyd cyhoeddus deintyddol a deintyddiaeth adferol, gyda nifer fach yn cymhwyso fel meddygon hefyd, a mynd ymlaen i fod yn llawfeddygon y genau a'r wyneb.

Efallai y bydd nifer fach yn hyfforddi yn mewn arbenigeddau unigol, fel endodonteg, peridonteg a phrostheteg, i fod yn arbenigwyr mewn practisau neu ysbytai.

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Ddeintyddiaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Gall gradd mewn Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr arwain at amrywiaeth eang o broffesiynau o fewn y diwydiannau amgylcheddol, olew, mwyngloddio, archwilio, ynni, dŵr a morol.

Mae cyflogwyr yn amrywio o gyflogwyr mawr fel cwmnïau olew a nwy naturiol rhyngwladol, a 6 chwmni ynni mawr y DU, i’r cwmnïau ymgynghori amgylcheddol llai, a’r diwydiant preifat.

I ddarganfod beth mae graddedigion Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae myfyrwyr o’r disgyblaethau hyn hefyd yn datblygu sgiliau yn sgil eu gradd, fel dadansoddi beirniadol, ymchwil, a sgiliau trefnu a chyfathrebu, a gaiff eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr sydd eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae unrhyw radd mewn Peirianneg yn rhoi sylfaen ardderchog ar gyfer nifer o feysydd cyflogaeth, yn ogystal â darparu gwybodaeth sylfaenol, sgiliau meddwl rhesymegol, a chreadigrwydd i ymarfer fel peiriannydd proffesiynol.

Mae profiad gwaith cysylltiedig, fel lleoliad rhyngosod neu swydd yn ystod yr haf gydag ychydig o gynnwys peirianneg, yn bendant yn ased gwerthfawr wrth i chi ddechrau wneud cais am swyddi lefel graddedig

Mae'r sectorau gyrfa lle gallech ddefnyddio eich gradd yn cynnwys:

Os hoffech ddefnyddio eich gradd, ond heb fod mewn lleoliad cysylltiedig, mae amrywiaeth o yrfaoedd eraill lle mae gradd mewn peirianneg yn ased gwerthfawr, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Peirianneg wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Peirianneg i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gradd yn y meysydd pwnc hyn yn rhoi sylfaen ardderchog ar gyfer amrywiaeth eang o feysydd cyflogaeth, yn arbennig y rheiny mewn newyddiaduraeth, cyhoeddi a’r cyfryngau yn ogystal â marchnata, hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus a’r celfyddydau creadigol a dylunio.

Dyma rai o’r dewisiadau o ran gyrfa a swyddi sydd ar gael gyda’ch pwnc, a chyrchfannau poblogaidd ar gyfer graddedigion mewn Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Er nad yw’n rhestr gynhwysfawr, mae’n fan cychwyn ardderchog i chi ar gyfer cynllunio gyrfa a bydd yn eich helpu chi i feddwl am yr amrywiaeth o sectorau a meysydd gyrfa sydd ar gael i chi.

Bydd llawer o raddedigion yn cyflawni astudiaethau pellach ac efallai y bydd angen i chi ymgymryd â chwrs trosi ar gyfer rhai o’r rolau hyn.

Busnes a masnachol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gwasanaethau proffesiynol

Technoleg Gwybodaeth

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Fel myfyriwr graddedig mewn Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, byddwch chi wedi datblygu cyfoeth o sgiliau a phriodoleddau cyflogadwyedd trwy eich astudiaethau, y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr, gan gynnwys:

 • sgiliau cyfathrebu, ysgrifenedig ac ar lafar
 • trefnu eich llwyth gwaith
 • arwain a chymryd rhan mewn trafodaethau
 • meddwl yn feirniadol a datblygu barn a dadleuon
 • darbwyllo pobl eraill am eich safbwyntiau
 • cyfleu ystyr yn fanwl
 • cyflwyno syniadau a gwybodaeth
 • sgiliau ymchwilio a dadansoddi
 • barnu a gwerthuso gwybodaeth gymhleth.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth neu ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Athroniaethi ddarganfod mwy am y sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gan y cwrs Daearyddiaeth (Dynol) bwyslais cymdeithasegol eang sy’n cynnwys effaith cymdeithasol ehangach bywyd dynol ar yr amgylchedd datblygedig.

Er na chaiff y cwrs ei achredu’n uniongyrchol gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), mae cyfran sylweddol o raddedigion yn ymuno â’r maes cynllunio’n uniongyrchol, ac wedyn yn dilyn cyrsiau RTPI amser llawn neu ran-amser (dan nawdd cyflogwr yn aml).

Mae’r cwrs gradd mewn Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol yn cynnwys elfen arwyddocaol o hyfforddiant galwedigaethol, a chaiff ei achredu gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) ar gyfer rhai o’i ofynion academaidd ar gyfer aelodaeth lawn.

Mae gan y myfyrwyr ar y cwrs gradd hwn y dewis i dreulio blwyddyn ar leoliad yn gweithio mewn practisau cynllunio neu adrannau cynllunio awdurdodau lleol, ac mae hyn yn ffordd ardderchog i ddefnyddio’r wybodaeth a enillwyd mewn cyd-destun ymarferol.

Dyma rai o’r meysydd gyrfa y mae graddedigion Daearyddiaeth a Chynllunio yn ymgymryd â nhw:

Busnes a masnachol

Gwasanaethau proffesiynol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Ddaearyddiaeth a Chynllunio wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae daearyddwyr hefyd yn datblygu sgiliau yn sgil eu gradd, fel dadansoddi beirniadol, ymchwil, a sgiliau trefnu a chyfathrebu, a gaiff eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr sydd eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae cyrsiau iechyd yn tynnu ar amrywiaeth o ddisgyblaethau academaidd prif ffrwd, gan gynnwys bioleg, cymdeithaseg a seicoleg, gan sicrhau bod gennych chi amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth, a’ch bod chi’n barod ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Yn ogystal â’r sgiliau cyffredinol, gan gynnwys trefnu, cynllunio, rheoli amser, byddwch yn cael gwybodaeth feddygol ac iechyd, dealltwriaeth o strwythurau cymdeithasol, ac ymwybyddiaeth o sut mae’r rhain yn effeithio ar ymddygiad grwpiau ac unigolion.

Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Dyma swyddi sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’ch gradd:

 • archeolegydd cynorthwyol
 • archeolegydd maes
 • goruchwylydd safle archaeolegol
 • cydlynydd ansawdd
 • swyddog cadwraeth
 • cynorthwy-ydd archifau
 • curadur oriel dan hyfforddiant
 • rheolwr treftadaeth
 • swyddog addysg amgueddfa
 • ymchwilydd
 • cynghorydd ar bolisi gwledig
 • swyddog y gofrestrfa
 • gweinidog dan hyfforddiant
 • cynorthwy-ydd bugeiliol
 • curadur.

Mae gradd mewn Hanes (gan gynnwys Hanes Hynafol a Chanoloesol), Archaeoleg a Chrefydd, yn aml yn arwain at yrfaoedd arbennig o eang, lle mae cyflogwyr eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd, yn enwedig gyrfaoedd â phwyslais gref ar sgiliau ymchwilio, dadansoddi a dehongli, gan gynnwys:

Busnes a masnachol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gwasanaethau proffesiynol

Technoleg Gwybodaeth

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Hanes

Bydd gradd mewn Hanes yn eich help chi i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys: sgiliau ymchwilio, dadansoddi, gwaith tîm a chyfathrebu, y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau i ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd.

Archeoleg

Mae gradd mewn Archeoleg (gan gynnwys Cadwraeth Archeolegol) yn cyfuno nifer o ddulliau academaidd, ymarferol a thechnegol, ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau, a fydd yn rhoi i chi’r sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer gwaith penodol i bwnc ac unrhyw ddisgyblaeth gradd. Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau i ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd.

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol

Mae gradd mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol yn rhoi i chi nifer o sgiliau ymchwilio, dadansoddi, rhesymu beirniadol ac ieithyddol. Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau i ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn ystod eich gradd.

Archwiliad sgiliau ychwanegol

Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gradd yn y maes pwnc hwn yn rhoi sylfaen wych ar gyfer amrywiaeth eang o feysydd cyflogaeth.

Dyma rai meysydd gyrfa y mae graddedigion Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn ymgymryd â nhw:

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gyrfa yn y sector cyhoeddus

Gwasanaethau proffesiynol a gyrfaoedd masnachol

Gyrfaoedd sy’n canolbwyntio ar bobl a gwasanaethau

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Sgiliau Cyflogadwyedd

Efallai mai prif gryfder pob gradd sy’n seiliedig ar gyfathrebu yw sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Fodd bynnag, mae'r sgiliau eraill yn cynnwys:

 • trefnu eich llwyth gwaith
 • arwain a chymryd rhan mewn trafodaethau
 • meddwl yn feirniadol a datblygu barn
 • darbwyllo pobl eraill am eich safbwyntiau
 • cyfleu ystyr yn fanwl
 • cyflwyno syniadau a gwybodaeth

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gradd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudiaeth academaidd o’r pwnc, a all gwmpasu’r saith elfen graidd sydd eu hangen ar gyfer hyfforddiant pellach mewn gyrfaoedd cyfreithiol proffesiynol. Bydd oddeutu 50% o raddedigion y gyfraith yn dilyn llwybrau gyrfa cysylltiedig â’r gyfraith, ond mae llawer o ddewisiadau eraill yn bodoli i ddefnyddio’r sgiliau dadansoddol a’r wybodaeth gyfreithiol a enillwyd ar y cwrs.

Mae gan gyflogwyr barch mawr at radd mewn gwleidyddiaeth, yn yr amgylchedd gwleidyddol a’r tu allan. Fel myfyriwr graddedig, gallwch arddangos portffolio eang o sgiliau caffaeledig, fel cyflwyno, dadansoddi, a dadlau rhesymegol, y mae mawr alw amdanynt ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys:

Gyrfaoedd yn y sector cyhoeddus a gwleidyddiaeth

Gyrfaoedd sy’n ymwneud â’r gyfraith

Gwasanaethau proffesiynol a gyrfaoedd masnachol

Gyrfaoedd sy’n canolbwyntio ar bobl a gwasanaethau

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Efallai y bydd canllaw Chambers Student 2016 a The Training Contract and Pupillage Handbook 2016, yn ddefnyddiol wrth i chi chwilio am ddewisiadau a swyddi. Gallwch gasglu copïau o’n swyddfa yn 51a Plas y Parc.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd y Gyfraith neu ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Gwleidyddiaeth i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Gallwch ddilyn gyrfa mewn ystadegau, ymchwil weithredol neu dadansoddi risg a modelu. Efallai y bydd yn well gan rai o’r cyflogwyr hyn raddau meistr perthnasol mewn ymchwil weithredol neu ystadegau meddygol, ond bydd rhai eraill yn hapus i dderbyn ceisiadau gan raddedigion â gradd gyntaf.

Mae nifer y swyddi gwag yn amrywio rhwng meysydd gwahanol mathemateg - nifer cymharol fach o swyddi gwag sydd ar gael ym maes mathemateg pur, ond mae llawer ar gael ym maes ystadegau.

Ar gyfer mathemateg pur, mae'r dewisiadau’n cynnwys:

 • ymchwil academaidd
 • torri cod (GCHQ)
 • systemau amddiffyn neu ddiogelu (e.e. diogelu cardiau credyd).

Gall mathemateg gymhwysol gwmpasu gwaith mewn ystod eang o feysydd, fel:

 • peirianneg
 • modelu
 • mathemateg ariannol.

Mae cyflogwyr yn cynnwys ystod eang o sectorau, yn enwedig o ran modelu, a all gynnwys systemau biolegol, systemau meteorolegol, cyllid, ynni, amddiffyn. Fel arfer, mae sgiliau TG yn bwysig ar gyfer y math hwn o waith, yn ogystal â sgiliau mathemategol. Efallai y bydd arnoch angen radd ôl-raddedig i fod yn fwy arbenigol mewn meysydd fel modelu neu ddylunio peirianyddol.

Dyma rai o’r meysydd gyrfa eraill y mae graddedigion Mathemateg yn ymgymryd â nhw:

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Mathemateg wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol. Mae gan y Sefydliad Mathemateg wefan bwrpasol ar gyfer gyrfaoedd mathemateg, yn ogystal â chanllaw, Beth alla’ i ei wneud â’m gradd mewn mathemateg?

Sgiliau Cyflogadwyedd

Caiff y sgiliau dadansoddi a datrys problemau rydych chi wedi’u datblygu yn sgil eich cwrs, eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr ariannol, yn ogystal â nifer o gyflogwyr sydd eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Mathemateg i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Meddygaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae cwrs gradd meddygol yn ceisio cyflwyno agweddau ac ymddygiad proffesiynol a phersonol priodol, gan gynnwys gwerthusiad beirniadol, chwilfrydedd a sgiliau dysgu gydol oes, yn ogystal â fframwaith moesegol a chyfreithiol ymarfer meddygol. Y dibenion yw darparu addysg yn y gwyddorau sylfaenol a chlinigol, a’ch paratoi chi ar gyfer ymarfer proffesiynol.

Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato.

Dewisiadau gyrfa

Ar ôl graddio, gall graddedigion ieithoedd ystyried gyrfaoedd arbenigol mewn ieithoedd sy’n ymwneud â’r iaith iaith dan sylw ac, yn ail, gyrfaoedd sy'n defnyddio ieithoedd, tra'n cadw eu prif ffocws ar sgiliau neu faes arbenigedd arall.

Bydd rhai o’r proffiliau swyddi hyn yn gofyn am astudiaeth neu hyfforddiant ychwanegol, felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwirio’r gofynion mynediad wrth wneud cais am swyddi:

Dyma rai o’r meysydd gyrfa eraill y mae graddedigion Ieithoedd Modern yn ymgymryd â nhw:

Busnes a masnachol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gwasanaethau proffesiynol

Technoleg Gwybodaeth

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol

Sgiliau Cyflogadwyedd

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Ieithoedd i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gradd mewn cerddoriaeth yn rhoi sylfaen wych ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. Gall y sgiliau academaidd a’r sgiliau cysylltiedig â pherfformio o’ch gradd, arwain at yrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth a diwydiant y celfyddydau.

Dyma enghreifftiau:

 • cerddor a pherfformiwr
 • cyfansoddwr
 • arweinydd
 • athro cerdd
 • cynhyrchydd cerddoriaeth
 • gweinyddu’r celfyddydau
 • llyfrgellydd cerddoriaeth
 • newyddiadurwr cerddoriaeth.

Gall cyfleoedd fodoli hefyd gyda rhai cyflogwyr sydd eisiau recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd, gan gynnwys:

Busnes a masnachol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gwasanaethau proffesiynol

Technoleg Gwybodaeth

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Cerddoriaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Fel myfyriwr graddedig mewn Cerddoriaeth, byddwch chi wedi datblygu cyfoeth o sgiliau a phriodoleddau cyflogadwyedd trwy eich astudiaethau, y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr, gan gynnwys:

 • sgiliau cyfathrebu (gan gynnwys gwrando a chwestiynu)
 • gweithio mewn tîm
 • datrys problemau
 • arweinyddiaeth
 • creadigrwydd
 • y gallu i ddehongli a dilyn cyfarwyddiadau
 • ymchwil a dadansoddi
 • sgiliau cyflwyno
 • y gallu i ddysgu o gamgymeriadau ac ymdrin â chyngor a beirniadaeth.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Cerddoriaeth i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae eich gradd mewn optometreg yn gwrs galwedigaethol, ac mae cam nesaf angenrheidiol er mwyn dod yn optometrydd cofrestredig - y flwyddyn cyn-cofrestru.

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Optometreg wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Optometreg i’ch helpu i ddangos y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn sgil eich gradd. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae eich gradd mewn fferylliaeth yn gwrs galwedigaethol, ac mae cam nesaf angenrheidiol er mwyn dod yn fferyllwyr cofrestredig - y flwyddyn cyn-cofrestru.

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Fferylliaeth i’ch helpu i ddangos y sgiliau cyflogadwyedd rydych chi wedi’u hennill yn sgil eich gradd.

Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae dogfen uned y Gwasanaeth Gyrfaoedd Addysg Uwch, ‘Beth mae graddedigion yn ei wneud?’ yn nodi, yn 2016, yr oedd 36.6% o raddedigion ffiseg â gradd gyntaf yn gweithio amser llawn yn y DU chwe mis ar ôl graddio.

Caiff graddedigion Ffiseg eu cyflogi mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, a lleiafrif bach yn unig sy’n defnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau fel rhan fawr o’u gwaith.

Yn aml, bydd gan rai o brif gyflogwyr graddedigion ffiseg (e.e. sefydliadau ymchwil, prifysgolion a chwmnïau peirianneg electronig) ddiddordeb mewn ychydig o (neu holl) gynnwys eich gradd, felly gall dewis eich opsiynau’n ofalus yn ystod eich astudiaethau, wella eich cyfle’n sylweddol o ennill cyflogaeth lefel graddedig mewn meysydd penodol. Dylai unrhyw brofiad gwaith, p’un ai a yw’n hynod gysylltiedig neu ychydig yn gysylltiedig â ffiseg neu beirianneg fod yn ddefnyddiol.

Yn aml, caiff graddedigion ffiseg eu hystyried yn ymgeiswyr da ar gyfer swyddi graddedig lle mae cyflogwyr yn awyddus i recriwtio graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth gradd, a lle efallai y byddai eich sgiliau meddwl rhesymegol ar eu gorau pan cânt eu cyfuno â sgiliau a phriodweddau eraill, mwy cyffredin (e.e. gwaith tîm, darbwyllo, sgiliau cyflwyno ac ati).

Darganfyddwch fwy am y rolau sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’ch gradd, yn ogystal â swyddi lle gallai eich gradd fod yn ddefnyddiol.

Dechrau astudiaethau ôl-raddedig

Mae llawer o raddedigion Ffiseg eisiau parhau mewn gyrfaoedd cysylltiedig ac, iddyn nhw, y dewis ar ôl graddio yw naill ai dechrau gweithio ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf neu barhau i astudio gradd Meistr neu PhD.

Mae Beth mae graddedigion yn ei wneud? yn nodi, yn 2016, yr oedd 34.5% o raddedigion ffiseg yn cwblhau astudiaethau pellach, hyfforddiant neu ymchwil, o fewn chwe mis ar ôl graddio. Felly, os ydych chi’n ystyried mynd i weithio i gwmni mawr o'r radd flaenaf mewn ymchwil a datblygu, bydd angen i chi ystyried yn ofalus a fydd peidio â chael PhD yn cyfyngu ar eich gyrfa.

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Gall gradd mewn ffiseg gynnwys rhaglen eang o bynciau, dros gwrs tair blynedd (BSc) neu bedair blynedd (MPhys). Gall y rhain amrywio rhwng y cryn gysyniadau hynod haniaethol a damcaniaethol (e.e. perthynoledd neu ddisgyrchiant), i feysydd o wybodaeth gymhwysol gyda chymhwysiad ar unwaith (e.e. laserau, ffiseg cyflwr solet ac ati).

Dylai fod gennych sylfaen solet o fathemateg cymhleth, ond efallai fod gennych chi lefelau gwahanol o dechnegau arbrofol, gan ddibynnu ar eich dewis pynciau arbenigol. Bydd gan raddedigion astroffiseg, yn arbennig, duedd gref tuag at ddefnyddio systemau modelu mathemategol, a dehongli data rhifyddol.

Dyma’r sgiliau y bydd eich cwrs wedi ceisio eu datblygu’n benodol:

 • sgiliau dadansoddol
 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau cyfrifiadurol
 • ymddygiad moesegol
 • sgiliau arbrofol
 • sgiliau ymchwiliol
 • sgiliau mathemateg.
 • sgiliau ymarferol
 • sgiliau datrys problemau.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Ffiseg i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae Canllaw Cyflogadwyedd Myfyrwyr Seicoleg yr Academi Addysg Uwch yn nodi yn nodi bod 80% o raddedigion seicoleg yn mynd ymlaen i yrfaoedd y tu allan i seicoleg, gyda 20% yn unig ohonynt yn dod yn seicolegwyr siartredig.

Gall gradd mewn seicoleg yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd, gan gwmpasu gwyddoniaeth a'r celfyddydau, sy'n gadarnhaol. Ond mae ymchwil yn dangos bod graddedigion seicoleg yn cael anawsterau gyda ffocws gyrfa, sy’n arwain at chwilio am waith yn bod yn heriol.  Mae Beth mae graddedigion yn ei wneud? yn nodi, yn 2016, yr oedd 46.1% o raddedigion seicoleg â gradd gyntaf yn gweithio amser llawn yn y DU chwe mis ar ôl graddio.

Mae prif gyflogwyr graddedigion seicoleg yn cynnwys cwmnïau masnachol a diwydiannol, sefydliadau ariannol, adrannau adnoddau dynol, y llywodraeth, cwmnïau marchnata, y cyfryngau, y GIG, yr heddlu a charchardai, ac ysgolion a cholegau.

Dyma swyddi sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’ch gradd:

 • seicolegydd clinigol
 • seicolegydd cwnsela
 • seicolegydd addysgol
 • seicolegydd fforensig
 • athro addysg bellach
 • seicolegydd iechyd
 • therapydd dwysedd uchel
 • seicolegydd galwedigaethol
 • gweithiwr iechyd meddwl graddedig gofal sylfaenol
 • ymarferydd lles seicolegol
 • seicolegydd chwaraeon ac ymarfer corff

Darganfyddwch fwy am yrfaoedd ym maes seicoleg.

Mae'r swyddi lle byddai eich gradd yn ddefnyddiol, yn cynnwys:

 • gweithiwr cyngor
 • cynghorydd gyrfaoedd
 • cwnselydd
 • swyddog adnoddau dynol
 • ymchwilydd i’r farchnad
 • therapydd chwarae
 • seicotherapydd.

Dechrau astudiaethau ôl-raddedig

Mae Beth mae graddedigion yn ei wneud? yn nodi, yn 2016, yr oedd 16.2% o raddedigion seicoleg yn cwblhau astudiaethau pellach, hyfforddiant neu ymchwil, o fewn chwe mis ar ôl graddio.

Mae hyfforddiant ac astudiaethau ôl-raddedig yn ofyniad i fod yn seicolegydd siartredig ac i gofrestru fel seicolegydd sy’n ymarferydd gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).  Mae cael lle ar gwrs ôl-raddedig mewn seicoleg yn gystadleuol, felly mae’n hanfodol paratoi ymlaen llaw.

Mae Canllaw Cyflogadwyedd Myfyrwyr Seicoleg yr Academi Addysg Uwch yn nodi y bydd gan nifer o raglenni hyfforddi ôl-raddedig ofynion mynediad penodol ynghylch faint o brofiad gwaith perthnasol sy’n ofynnol. Mae gan Gymdeithas Seicoleg Prydain adran gyrfaoedd hefyd, a all helpu gyda chynllunio gyrfa.

Darganfyddwch fwy am yrfa fel seicolegydd.

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion yr Ysgol Seicoleg wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Mae Canllaw Cyflogadwyedd Myfyrwyr Seicoleg yr Academi Addysg Uwch yn annog graddedigion seicoleg i ddechrau cynllunio gyrfa yn gynnar, a gall ein tîm eich helpu chi gyda hyn.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae gradd mewn seicoleg yn rhoi sylfaen wych ar gyfer holl feysydd cyflogaeth, gan ddatblygu sgiliau penodol i’r pwnc a llawer o’r sgiliau cyflogadwyedd y mae galw mawr amdanynt, gan gynnwys:

 • ymchwil dadansoddol
 • creu dadl
 • llunio ymateb ystyriol
 • cynhyrchu syniadau newydd
 • trin data ac ystadegau
 • technoleg gwybodaeth
 • trin data
 • datrys problemau
 • llunio dull rhesymegol
 • y gallu i weithio mewn timau.

Lawrlwythwch ein harchwiliad graddedigion Seicoleg i ddarganfod mwy am y sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Mae gradd yn y maes pwnc hwn yn rhoi sylfaen wych ar gyfer amrywiaeth eang o feysydd cyflogaeth.

Mae'r rhestr hon yn amlygu rhai o'r dewisiadau gyrfa a swyddi cyffredin ar gyfer graddedigion y Gwyddorau Cymdeithasol. Er nad yw’n rhestr gynhwysfawr, mae’n fan cychwyn i chi ar gyfer cynllunio gyrfa a bydd yn eich helpu chi i feddwl am yr amrywiaeth o sectorau a meysydd gyrfa sydd ar gael i chi.

Bydd llawer o raddedigion yn cyflawni astudiaethau pellach ac efallai y bydd angen ymgymryd â chwrs trosi ar gyfer rhai o’r rolau hyn.

Busnes a masnachol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gwasanaethau phroffesiynol

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi mynd ymlaen i’w wneud,lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Dyma enghreifftiau o’r sgiliau a enillwyd yn ystod gradd mewn Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol a Throseddeg:

 • sgiliau ymchwilio a dadansoddi
 • barnu a gwerthuso gwybodaeth gymhleth
 • cyflwyno dadleuon rhesymedig - ar lafar ac mewn cyflwyniadau, ac mewn gwaith ysgrifenedig
 • y gallu i weithio mewn tîm - trwy waith grŵp
 • y gallu i ddatrys problemau trwy ddadansoddi astudiaethau achos.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Gwyddorau Cymdeithasol i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Dewisiadau gyrfa

Yn sgil y galw am bobl sy’n medru’r Gymraeg, mae gradd yn y Gymraeg yn gallu bod yn gymhwyster hynod werthfawr ar gyfer rolau sy’n gofyn am siaradwyr dwyieithog.

Er bod nifer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ymgymryd â hyfforddiant athrawon neu weithio yn y cyfryngau, mae swyddi’r sector cyhoeddus a nifer cynyddol o swyddi’r sector preifat, yn gofyn am sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig.

Dyma rai swyddi sy’n gysylltiedig â’ch gradd:

Dyma rai o’r dewisiadau o ran gyrfa a swyddi sydd ar gael gyda’ch pwnc, a chyrchfannau poblogaidd ar gyfer graddedigion y Gymraeg:

Busnes a masnachol

Y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol

Gwasanaethau proffesiynol

Technoleg Gwybodaeth

Canolbwyntio ar bobl neu wasanaeth

Rheoli a gweinyddu’r sector cyhoeddus

Cyflogwyr graddedigion

Mae graddedigion Ysgol y Gymraeg, yn ogystal â graddedigion sy’n siarad Cymraeg, wedi mynd i weithio i sefydliadau fel:

Rhagor o wybodaeth

I ddarganfod beth mae graddedigion Ysgol y Gymraeg wedi mynd ymlaen i’w wneud, lawrlwythwch ganlyniadau arolwg DHLE 2014/15 ar gyfer yr Ysgol.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg yn rhoi i chi nifer o sgiliau trosglwyddadwy, a werthfawrogir yn fawr gan gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau ieithyddol
 • sgiliau dadansoddi data
 • sgiliau ymchwilio
 • meddwl yn feirniadol a rhesymu
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • cydweithio
 • datrys problemau yn greadigol ac yn effeithiol.

Lawrlwythwch ein harchwiliad sgiliau cyflogadwyedd Cymraeg i ddarganfod pa sgiliau cyflogadwyedd o’ch gradd y gallwch eu dangos i gyflogwr. Mae gan yr Academi Sgiliau Addysg Uwch archwiliad sgiliau cyflogadwyedd y gallwch gyfeirio ato hefyd.

Cysylltu â ni

I ddysgu mwy ynghylch beth y gallwch ei wneud â’ch gradd, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd