Ewch i’r prif gynnwys

Ansicr ynghylch eich opsiynau?

Dysgwch sut mae delio ag ansicrwydd - rhan arferol o’r broses o ddatblygu gyrfa.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo’n ansicr ar ryw adeg, hyd yn oed ar ôl dewis gyrfa. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn gwneud penderfyniadau yn gynt nag eraill tra eu bod yn y brifysgol. Gall hyn fod yn sgil llawer o ffactorau, fel personoliaeth a’r pwnc astudio.

Yn gyffredinol, ni ddylech boeni os nad ydych yn siŵr o’ch gyrfa. Yn wir, nid oes llawer o bethau mewn bywyd yn bendant. Felly, mae dysgu i fyw gydag ansicrwydd, i ryw raddau, yn rhan angenrheidiol o wneud cynnydd gyda chynlluniau gyrfa.

Y peth pwysig yw ceisio nodi pam eich bod yn ansicr, sut rydych yn teimlo am hyn ac, os ydych yn dymuno gwneud hynny, edrych ar rai camau ymarferol a allai helpu i leihau eich lefel o ansicrwydd drwy drefnu apwyntiad gyda’ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd i gael cymorth ychwanegol. Gall hefyd eich helpu i edrych ar rai swyddi penodol yn fanylach.

Dechrau ymchwilio

Dysgwch beth y gallwch ei wneud gyda’ch gradd neu edrychwch drwy ein meysydd gyrfa i ddechrau eich ymchwil. Gall asesu eich diddordebau, eich gwerthoedd a’ch gallu hefyd roi syniad i chi o ran yr hyn y dylech ei wneud fel gwaith.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein rhestr wirio ryngweithiol a all eich helpu i ddechrau cynllunio eich gyrfa:

FileDogfen

Rhestr wirio cynllunio gyrfa

4 Mai 2017

Ansicr ynghylch pa gamau i gymryd nesaf? Defnyddiwch ein rhestr wirio ddefnyddiol i helpu amlinellu eich llwybr gyrfa. (Mae'r fersiwn Cymraeg o dan y Saesneg)

DownloadLawrlwytho

Ewch i ennill profiad

Gallech geisio cael profiad gwaith, interniaethau neu leoliadau perthnasol i’ch helpu i benderfynu ar eich llwybr gyrfaol.

Gofynnwch am farn pobl eraill

Siaradwch â phobl sy’n eich nabod chi’n dda - ffrindiau, teulu, tiwtoriaid, cydweithwyr - pa fath o waith fyddai’n addas i chi yn eu barn nhw? Gallai eu barn agor drysau newydd i chi.

Siaradwch â phobl sydd eisoes yn gweithio - graddedigion diweddar a’r rheini sydd â mwy o brofiad - beth maent yn ei wneud, beth maent yn ei hoffi a beth sy’n peri rhwystredigaeth iddynt yn eu gwaith? Os yw’r hyn maent yn ei wneud o ddiddordeb i chi, gallech o bosibl eu cysgodi yn y gwaith.

Ewch i ddigwyddiadau gyrfaoedd

Edrychwch i weld a yw’r cwmnïau sydd o ddiddordeb i chi yn mynychu ffeiriau gyrfaoedd lleol. Gall hyn fod yn ffordd dda o ddysgu mwy am y swyddi sydd ar gael a’r math o bobl sy’n gweithio yno - ond cofiwch fod cwmnïau yno i farchnata eu hunain i chi.

Os ydych yn fyfyriwr o hyd, gallech fynd i gwrdd ag unrhyw gyflogwyr sy’n ymweld â’r Brifysgol.

Dal angen help?

Mae yna sawl tîm yn ein gwasanaeth a all gynnig cymorth i chi gyda’r gwaith o gynllunio eich llwybr gyrfaol. Mae gennym dimau sy’n ymwneud ag arweiniad gyrfaol, profiad gwaith, ymgysylltu â chyflogwyr, menter a Gwobrau Caerdydd.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod beth rydych eisiau ei wneud - gall gymryd amser, ond fe gyrhaeddwch chi ben y daith ac rydyn ni yma i’ch helpu ar bob cam o’r ffordd.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd