Ewch i’r prif gynnwys

Mathau o sectorau

Fourth year Dentistry student checking teeth

Yn y DU, y prif sectorau cyflogaeth i raddedigion yw’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector nid-er-elw.

Mae angen sgiliau tebyg ar gyfer pob sector. Mae’r sector cyhoeddus a’r sector nid-er-elw yn cael eu rhedeg fwyfwy fel gweithrediadau busnes. Ond mae’r diwylliannau sefydliadol, yr amgylcheddau gwaith a gwerthoedd y sefydliad yn amrywio, hyd yn oed o fewn sector.

Gall fod yn ddefnyddiol cofio hyn wrth ymchwilio i gyflogwyr posibl oherwydd bydd yn eich helpu i wneud penderfyniad doeth ynghylch pwy rydych eisiau gweithio iddo a lle i edrych am swyddi gwag.

Y sector preifat

Yn y sector hwn mae busnesau’n cael eu rhedeg yn bennaf er elw a budd eu rhanddeiliaid. Maent yn ceisio cyflawni hyn drwy sicrhau’r refeniw mwyaf posibl a rheoli costau.

Mae ffocws y busnes ar werthu nwyddau a gwasanaethau, ynghyd ag effeithlonrwydd sefydliadol. Mae busnesau’n amrywio’n fawr o ran eu diwylliannau gwaith, yn dibynnu ar y sector diwydiant y maent yn gweithredu ynddo a’r ffordd y maent yn cael eu harwain a’u rheoli.

Mae’r sector preifat yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddiwydiannau ag amrywiaeth o gyfleoedd swyddi. Bydd cyflogau’n amrywio yn dibynnu ar broffidioldeb cyfredol y busnes, y sgiliau penodol y mae’n chwilio amdanynt, a’r hyn y mae ei gystadleuwyr yn ei gynnig.

Y sector cyhoeddus

Mae’r sector cyhoeddus yn cynnwys y rhannau o’r economi nad ydynt yn cael eu rheoli gan unigolion, sefydliadau gwirfoddol na chwmnïau preifat.

Mae’n cynnwys llywodraeth genedlaethol a lleol a chwmnïau y mae’r llywodraeth yn berchen arnynt, gan gynnwys y BBC, y gwasanaeth diplomyddol a’r lluoedd arfog, yn ogystal â’r rhan fwyaf o wasanaethau addysg, cymdeithasol a chymunedol, yr heddlu a’r gwasanaeth tân. Ymysg y prif gyflogwyr mae GIG Cymru, GIG Lloegr, cynghorau lleol a’r Gwasanaeth Sifil.

Mae’r sector cyhoeddus bob amser wedi bod yn ddewis poblogaidd i raddedigion gan fod ethos y sector yn cefnogi datblygiad proffesiynol a gall y gwasanaethau y mae’n eu darparu gael effaith wirioneddol ar fywydau pobl.

Newidiadau i’r sector

Mae llawer o bobl yn meddwl bod y sector cyhoeddus yn amgylchedd naw-i-bump sy’n cynnig diogelwch swydd hirdymor, lefelau cyflog is na’r sector preifat ond pensiynau hael, ond nid yw hyn yn wir bellach oherwydd mesurau arbed costau’r llywodraeth ganolog. Mae’r Gwasanaeth Sifil a llywodraeth ranbarthol a lleol wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Wrth i wasanaethau cyhoeddus edrych am ffyrdd newydd o ddarparu eu gwasanaethau, mae cyfleoedd newydd yn codi ac mae cyflogwyr yn chwilio am staff ag amrywiaeth ehangach o sgiliau i weithredu’r newidiadau hyn. Mae sefydliadau’n cael eu rhedeg yn fwy fel busnesau preifat, ac mae mwy o atebolrwydd nag erioed o’r blaen.

Y sector nid-er-elw

Mae’r sector nid-er-elw (a elwir yn aml y trydydd sector) yn gymysgedd o sefydliadau sy’n rhannu nodweddion allweddol penodol.

Dyma nhw:

  • maent yn cael eu harwain gan werth - sefydliadau a gafodd eu sefydlu i fynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol yn hytrach nag i ddarparu gwasanaeth neu gynhyrchu refeniw
  • nid ydynt yn gwneud elw, neu maent yn ailfuddsoddi refeniw at y diben o wasanaethu grŵp cleient neu gyflawni amcanion
  • maent wedi’u staffio’n rhannol gan wirfoddolwyr
  • nid ydynt o dan reolaeth wleidyddol uniongyrchol.

Elusennau a sefydliadau gwirfoddol yw’r prif ddarparwyr cyflogaeth i raddedigion yn y sector hwn, ac mae’n denu mwy a mwy o raddedigion, yn rhannol oherwydd y gwerthoedd sydd ynghlwm wrth y gwaith. Gall y gystadleuaeth am swyddi, felly, fod yn chwyrn, er bod y cyflogau’n is.

Cysylltwch â ni

I ddysgu mwy am y mathau o sectorau y gallech weithio ynddynt, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd