Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi nad ydynt i raddedigion

Mae swyddi nad ydynt i raddedigion yn rolau nad ydynt yn gofyn am radd.

Gall dechrau gwaith mewn rôl nad yw i raddedigion eich helpu i benderfynu beth rydych eisiau ei wneud yn y dyfodol. Gall y dysgu eich tywys i gyfeiriad newydd, megis hyfforddiant pellach neu newid sector neu fath o gyflogwr.

Mae’n fwyfwy cyffredin i’r rheini mewn swyddi nad ydynt i raddedigion ddatblygu eu rolau drwy arddangos sgiliau a galluoedd lefel uwch. Maent yn datblygu’r rôl i fod yn swydd i raddedigion neu’n ei defnyddio fel carreg gamu i rôl raddedig wahanol.

Rydym yn cynnig cymorth, cyngor ac arweiniad ar gyfer pob dewis o yrfa, ac os nad ydych yn siŵr ynghylch eich camau nesaf ar ôl graddio, mae croeso i chi drefnu apwyntiad neu ein e-bostio ni.

Rhesymau dros wneud swydd nad yw i raddedigion

Gallech ddechrau gweithio yn y rolau hyn am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys:

  • mae’n gyflym ac yn hawdd dod o hyd iddynt
  • rydych yn bwriadu teithio neu gyflawni astudiaeth bellach ac yn chwilio am waith dros dro i godi arian neu i’ch cefnogi eich hun yn ystod y cyfnod hwn
  • nid oes gennych gynlluniau gyrfa hirdymor ar ôl graddio ac rydych yn chwilio am rywfaint o brofiad gwaith tra eich bod yn adeiladu eich CV ac yn ymchwilio i’ch opsiynau
  • hoffech gael lle mewn sector lle nad oes rhaglenni strwythuredig i raddedigion a lle mai’r llwybr sefydledig yw rôl nad yw i raddedigion (e.e. y cyfryngau)
  • gallech fod o dan bwysau ariannol ac yn barod i gymryd unrhyw swydd i leihau’r baich yn y byrdymor
  • buoch yn aflwyddiannus yn eich ceisiadau am swyddi graddedig penodol ac felly rydych yn chwilio am ffordd wahanol o ddechrau eich gyrfa
  • rydych wedi gwneud penderfyniad gweithredol i gymryd math arall o gyflogaeth
  • gallai fod yn addas i’ch ffordd o fyw a’ch gwerthoedd.

Materion i'w hystyried

Bydd angen i chi ystyried a yw’r rôl yn cynnig cyfleoedd datblygu personol digonol a chyfle i ehangu eich cylch gwaith a symud ymlaen o’r swydd hon o fewn y sefydliad.

Dylech hefyd ystyried a allwch weld llwybr gyrfa posibl o’r swydd hon sy’n cynnig cyfrifoldebau a gwobrau yn unol â’ch disgwyliadau a’ch gallu.

Ac yn olaf, gofynnwch i’ch hun a yw’r rôl hon yn cynnig cyfleoedd da i rwydweithio a chreu cysylltiadau a allai eich helpu i symud ymlaen.

Angen rhagor o help?

Gallwn gynnig cyngor ac arweiniad ar unrhyw un o’ch dewisiadau gyrfa. I gael ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd