Ewch i’r prif gynnwys

Mathau o gyflogwr

Nodwch, mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwyliwch fideo o dri cynfyfyriwr Prifysgol Caerdydd yn siarad am fanteision gweithio mewn BBaCH.

Dysgwch am y gwahanol fathau o gyflogwyr y gallech ddod ar eu traws yn eich bywyd gwaith.

Caiff eich dull o ddod o hyd i waith ei bennu gan y math o gyflogwr rydych eisiau gweithio iddo.

Cwmnïau mawr

Y cyflogwyr hyn yw’r enwau enwog hynny sy’n dueddol o gael eu gweld yn y rhestrau Times Top 100 neu The Guardian UK 300. Maent yn cwmpasu holl sectorau’r economi bron, ac mae’r amrywiaeth o swyddi a chynlluniau hyfforddi i raddedigion y maent yn eu cynnig yn anferth.

Mae llawer o fyfyrwyr yn cael eu denu i weithio gyda’r sefydliadau hyn ac yn aml bydd cyflogwyr mawr yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio mawr mewn llawer o brifysgolion (gan gynnwys Prifysgol Caerdydd) i ddenu nifer fawr o ymgeiswyr er mwyn cyrraedd eu targedau recriwtio uchel.

Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd y nifer fwyaf o rolau gwag i raddedigion mewn cwmnïau cyfrifeg, bancio a chyllid mawr.

Mae’r canlynol ymysg y manteision o weithio i gwmni mawr:

  • rhaglenni hyfforddi a datblygu strwythuredig yn eich blynyddoedd cyntaf
  • dilyniant gyrfa sefydledig o fewn y sefydliad, yn amodol ar berfformiad
  • cyflog cychwynnol a phecyn buddiannau da
  • cyfleoedd i symud o fewn y sefydliad, ar draws swyddogaethau ac yn aml yn ddaearyddol
  • hyfforddiant cychwynnol a phrofiad y bydd cyflogwyr eraill yn ei werthfawrogi.

Mae rhai recriwtiaid yn cael eu siomi braidd gan y gwaith y gofynnir iddynt ei wneud yn eu blynyddoedd cyntaf. Gall hefyd fod yn anoddach denu sylw a’ch sefydlu eich hun mewn sefydliad mwy.

Mae hefyd yn werth nodi y gall sefydliadau mawr a’u gwerthoedd amrywio’n fawr. A fyddech chi’n ffitio i mewn i’r sefydliad? Gall hwn fod yn gwestiwn pwysig o ran eich hapusrwydd a’ch llwyddiant yn y gyflogaeth honno.

Yn gyffredinol, bydd gan y sefydliadau mwy o faint ddyddiadau cau cynharach - fel arfer rhwng mis Tachwedd a mis Ionawr, ond cadwch lygad ar rai sy’n cau’n gynnar iawn, fel y Swyddfa Dramor a Chymanwlad ar ddiwedd mis Medi - 12 mis cyfan cyn i’r swydd gychwyn.

Busnesau bach a chanolig

Mae busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn fusnesau sy’n cyflogi llai na 250 o bobl. Mae BBaChau yn dueddol o fod yn fusnesau newydd sy’n tyfu ar draws amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys TG, y cyfryngau, gweithgynhyrchu a chyllid.

Fel arfer, bydd gan raddedigion sy’n ymuno â BBaCh sgiliau neu wybodaeth dechnegol benodol sy’n uniongyrchol berthnasol i’r busnes hwnnw.

Mae recriwtio’n tueddu i fod drwy hysbysebion swydd uniongyrchol neu geisiadau ar hap, ac rydych yn llai tebygol o weld y geiriau cynllun hyfforddi i raddedigion ynghlwm wrth y swyddi gwag hyn. Nid oes gan lawer o BBaChau yr adnoddau i recriwtio’n weithredol ar y campws fel mae cwmnïau mawr yn ei wneud.

Edrychwch y tu hwnt i’r label.  Gall swydd â hyfforddiant da a’r cyfle i ddatblygu fod lawn cystal ag un sy’n cynnig cynllun hyfforddi i raddedigion.

Mae’r canlynol ymysg y manteision o weithio i gwmnïau bach a chanolig:

  • profiad ymarferol go iawn gydag atebolrwydd o’r dechrau
  • ni fydd eich profiad o reidrwydd yn cael ei gyfyngu i un swyddogaeth busnes
  • llai o hierarchaeth, felly gallech ddod i fwy o gysylltiad ag uwch reolwyr
  • gall cyflogau, er nad ydynt mor uchel ar y dechrau, gynyddu’n gyflym wrth i chi ddatblygu.

Ni fydd BBaChau yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol helaeth, ac efallai na fyddant yn ymweld â llawer o brifysgolion. Efallai na fyddant i’w gweld mewn cyfeiriaduron, ond byddant yn hysbysebu eu swyddi gwag.

Rydych yn fwy tebygol o ddod o hyd i’r rhain ar wefan y cwmni, ar wefannau recriwtio penodol, mewn cylchgronau proffesiynol neu drwy ymgynghorwyr recriwtio.

Dysgwch fwy am chwilio am swyddi.

Mentrau cymdeithasol

Mae’r fenter gymdeithasol yn fodel busnes sy’n tyfu yn y DU. Mae mentrau cymdeithasol yn fusnesau cyffredin sy’n ailfuddsoddi elw yn y gymuned neu mewn achosion elusennol, neu lle mae’r cyflogeion yn grwpiau targed o weithwyr o ardaloedd difreintiedig neu grwpiau dan anfantais.

Nid elusennau yw mentrau cymdeithasol. Mae’r busnes yn cael ei redeg er elw ac nid yw’n dibynnu ar arian gan roddwyr neu’r llywodraeth.

Dyma enghreifftiau o fentrau cymdeithasol blaenllaw:

Cysylltwch â ni

I gael cyngor ar gyflogwyr, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd