Ewch i’r prif gynnwys

Meysydd gyrfaoedd

Mynnwch arweiniad penodol ar amrywiaeth o swyddi a sectorau poblogaidd.

A ydych chi’n meddwl am ddechrau gyrfa benodol neu’n ystyried cyfeiriad newydd? Archwiliwch ein detholiad o feysydd gyrfaoedd, pob un ohonynt yn amlinellu pethau fel y mathau o gyflogwyr y byddwch yn dod ar eu traws, eich dewisiadau o ran swyddi a’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i’w cyflawni.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rôl neu sector nad yw wedi cael ei restru yma, cysylltwch â ni a byddwn ni’n hapus i gynnig arweiniad pwrpasol i chi.

Cyfrifeg, busnes a chyllid

Dysgwch fwy am y rhain, yn ogystal â’r sectorau economeg ac actiwaraidd, pensiynau ac yswiriant.

Gwaith elusennol a gwirfoddol

Mae’r posibiliadau i raddedigion sy’n gweithio yn y maes di-elw yn enfawr, gan gwmpasu amrywiaeth eang o rolau o fewn amrywiaeth eang o sefydliadau.

Y celfyddydau creadigol, dylunio a cherddoriaeth

Yn y diwydiannau hyn, sy’n cynnwys dylunio, celfyddydau gweledol, ffasiwn a thecstilau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth, rydych chi’n fwyaf tebygol o fod yn hunangyflogedig.

Ynni a chyfleustodau

Dysgwch fwy am swyddi ym maes adnoddau naturiol, gan gynnwys hydroddaearegwyr ac ymgynghorwyr amgylcheddol.

Peirianneg, gweithgynhyrchu, eiddo ac adeiladu

P’un ai a ydych chi’n chwilio am waith ym maes dylunio, adeiladu neu reoli’r amgylchedd adeiledig, mae hwn yn faes eang ag amrywiaeth enfawr o lwybrau gyrfa i ddewis ohonynt.

Yr amgylchedd ac amaethyddiaeth

Mae’r maes gyrfa enfawr hwn, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o broffesiynau, yn agored i raddedigion o nifer o gefndiroedd, gydag amrywiaeth o bwyntiau mynediad.

Gwasanaethau cyhoeddus a’r llywodraeth

Darganfyddwch fwy am weithio i’r Gwasanaeth Sifil, iechyd cyhoeddus a diogelu defnyddwyr, yn ogystal â gweinyddu a gwasanaethau cyhoeddus.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Archwiliwch amrywiaeth o yrfaoedd mewn seicoleg a gwaith cymdeithasol.

Lletygarwch, rheoli digwyddiadau, hamdden a thwristiaeth

Mae amrywiaeth enfawr o yrfaoedd yn y sector hwn, ar gael yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Adnoddau dynol a recriwtio

Mae cwmnïau, sy’n cydnabod gwerth a phwysigrwydd eu swyddogaethau adnoddau dynol a’r angen i recriwtio’r gweithlu gorau, yn cyflogi graddedigion â sgiliau allweddol yn y sector poblogaidd a hynod gystadleuol hwn.

Gwybodaeth, ymchwil a TG

Dysgwch fwy am rolau ym maes treftadaeth, amgueddfeydd ac archaeoleg, yn ogystal â TG a thechnoleg, patentau, llyfrgelloedd, archifau a rheoli gwybodaeth.

Y gyfraith a diogelwch

Archwiliwch amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cyfreithwyr, bargyfreithwyr, gweithredwyr cyfreithiol siartredig, trawsgludwyr trwyddedig, y rheiny yn y lluoedd arfog, a mwy.

Y cyfryngau, marchnata, hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus

Gallech ddechrau gyrfa yn y sector amrywiol hwn drwy radd berthnasol neu gasglu profiad gwaith ar eich CV.

Manwerthu a gwerthu

Mae’r sector hwn, sy’n hanfodol i economi’r DU, yn cynnig cymysgedd amrywiol o gyfleoedd, mewn amrywiaeth o feysydd.

Gwyddoniaeth a deunyddiau fferyllol

Mae’n cynnwys gyrfaoedd ym maes ffiseg, ymchwil anwyddonol, a gyrfaoedd y tu mewn a’r tu allan i labordy.

Addysgu

Mae gan y maes gwaith heriol ac ysbrydoledig hwn amrywiaeth o bwyntiau mynediad a gofynion hyfforddi.

Trafnidiaeth, cynllunio a logisteg

Darganfyddwch fwy am rolau yn y sectorau cynllunio trefol, trafnidiaeth a logisteg, a chynllunio trafnidiaeth.