Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilio i’ch dewisiadau gyrfa

Mae ymchwilio i sectorau, swyddi a chyflogwyr amrywiol yn rhan hanfodol o gynllunio gyrfa.

Gall god yn haws gwneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau am swyddi a chyfeiriadau gyrfaol, trwy archwilio rolau a sectorau gwaith gwahanol yn gyntaf, a meddwl am sut maen nhw’n cyd-fynd â beth sy’n bwysig i chi - eich gwerthoedd, eich diddordebau a’ch sefyllfa.

Dechrau arni

Neilltuwch amser penodol yn eich dyddiadur i gyflawni eich ymchwil a rhowch gynnig ar ddatblygu camau gweithredu cadarn a fydd yn eich helpu chi i wneud penderfyniadau pellach.

Gallech ddechrau trwy ymchwilio i’n meysydd gyrfaoedd, y mathau o swyddi sydd ar gael i chi fel myfyriwr graddedig, y prif mathau o sectorau cyflogaeth i raddedigion y gallech weithio ynddynt ynghyd â’r mathau gwahanol o gyflogwyr ledled y DU.

Rydym ni hefyd yn cynnig mwy o wybodaeth am weithio yng Nghymru a buddion defnyddio eich sgiliau Cymraeg yn y gwaith.

Proses i’ch arwain chi

Gall defnyddio’r model PROCESS weithredu fel canllaw hefyd i archwilio’r yrfa addas, gywir i chi:

  • Diben: Beth yw diben y rôl neu brif ganlyniadau'r gwaith? Ceisiwch amlygu prif ddiben eich swydd neu rôl bywyd delfrydol. Sut mae gwaith yn cyd-fynd â’ch uchelgeisiau bywyd? Ai i roi rhyw fath o foddhad i chi neu i ariannu diddordebau eraill neu ffordd benodol o fyw?
  • Rôl: Mae hyn yn cynnwys y prif gyfrifoldebau. Pa fath o waith allai fodloni’r diben hwn? Beth yw canlyniadau eich rôl – beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni? Beth sy’n fwyaf addas ar gyfer eich cymeriad – gweithio gyda phobl, syniadau a chysyniadau, neu bethau ymarferol?
  • Sefydliad: Pa fath o sefydliad fyddai'n bodloni eich anghenion a’ch diddordebau? Y sector cyhoeddus neu breifat? Sefydliad mawr neu fach?
  • Cymhelliant gyrfaol: Beth sy’n eich ysgogi chi? Bod yn arbenigwr? Bod yn greadigol? Gwaith tîm? Annibyniaeth? Diogelwch swydd? Statws? Rhedeg eich cwmni eich hun? Gweithio ar brosiectau?
  • Yr Amgylchedd: Beth sy’n eich sbarduno? Meddyliwch am y math o weithgareddau gwaith rydych chi'n eu mwynhau fwyaf a pham. Ydych chi’n byw i weithio neu’n gweithio i fyw?
  • Sector: Pa fath o sector cyflogaeth sy’n fwyaf addas i chi? Bydd angen i chi wirio a oes unrhyw arwyddion o dwf yn eich sector targed a ble mae’r prif gyfleoedd. Peidiwch â rhoi'r gorau ar ôl un. Darganfyddwch fwy am y farchnad waith.
  • Sgiliau: Beth ydych chi’n ei wneud yn dda? Beth sydd ei angen? Pa sgiliau, cymwysterau a phrofiad allweddol sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich swydd ddelfrydol? Amlygwch unrhyw fylchau yn eich sgiliau er mwyn i chi allu cymryd camau i fynd i’r afael â nhw.

Rydym ni hefyd yn awgrymu eich bod chi’n pori hysbysebion swyddi, a pharu eich hun yn erbyn manyleb yr unigolyn i amlygu rhai opsiynau a gwerthuso pa feysydd sgiliau y bydd angen i chi eu gwella o bosibl, ar gyfer swyddi penodol.

Cydweddiad cywir

Gall dysgu amdanoch chi eich hun mewn sefyllfaoedd gwaith newydd eich helpu chi i wneud amcangyfrifon mwy cywir, er mwyn cyflawni cydweddiad gwell. Gall gweithio allan beth rydych chi eisiau ei wneud pan fydd eich profiad o’r byd gwaith yn gyfyngedig ymddangos yn dasg amhosibl.

Mae’n debygol y bydd unrhyw swydd y byddwch yn ei gwneud yn wahanol i’ch disgwyliadau, i raddau. Fodd bynnag, gall darganfod cymaint â phosibl am gyflogaeth bosibl trwy drefnu cyfweliadau gwybodaeth, diwrnodau cysgodi a phrofiad gwaith eich helpu chi i wneud dewisiadau mwy gwybodus cyn i chi ddechrau gwneud cais am interniaethau a chyfleoedd i raddedigion.

Gallwch hefyd gysylltu â chyrff proffesiynol a chymdeithasau masnachu perthnasol os oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am feysydd gwaith penodol. Cewch wybodaeth lawn am y cyrff proffesiynol a’r cymdeithasau masnachu hyn yn ein meysydd gyrfaoedd unigol.

Os ydych chi’n ansicr o hyd ynghylch eich opsiynau gyrfaol, gallech gyrchu ein cyngor ar ymdrin ag ansicrwydd, sy’n gyffredin i bawb, nid graddedigion yn unig.

Ail-werthuso eich amgylchiadau

Mae cynllunio gyrfa yn broses ddi-ddiwedd ac, er mwyn bod yn llwyddiannus, dylech ail-werthuso eich sefyllfa a’ch hamgylchiadau presennol drwy’r amser.

Myfyriwch ar eich profiad penodol ac archwiliwch a yw’n ategu pwy ydych chi, gyda’ch model PROCESS. Yna, penderfynwch a ddylech barhau â’r cyfeiriad gyrfaol hwn neu ddechrau ymchwilio i yrfa newydd.

Weithiau, nid yw cynlluniau gyrfaol yn datblygu fel yr hoffem. Felly, y cynharaf y dechreuwch chi, lleia’ y straen y bydd yn ei achosi.

Ac, yn olaf, peidiwch â phoeni gormod dros wneud y penderfyniad anghywir. Nid yw eich dyfodol yn dibynnu ar un penderfyniad. Bydd eich llwybr galwedigaethol yn cael ei ddylanwadu gan gyfres o ddewisiadau a newidiadau graddol.

Cysylltwch â ni

Os oes angen help arnoch i ymchwilio i’ch opsiynau gyrfaol, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd