Ewch i’r prif gynnwys

Eich gwerthoedd

Eich gwerthoedd yw’r elfennau hynny o’ch bywyd sy’n bwysig i chi’n bersonol.

Maent yn gredoau craidd sy’n eich arwain chi ar sut i gynnal eich bywyd mewn ffordd sy’n ystyrlon a boddhaus i chi.

Gall gwerthoedd fod yn gysylltiedig â:

 • eich personoliaeth (e.e. dyhead i weithio gyda neu reoli pobl eraill)
 • eich anghenion (e.e. newyn, lloches, diogelwch)
 • eich dealltwriaeth eich hun o’ch cyd-destun cymdeithasol (e.e. amgylcheddaeth neu werthoedd gwleidyddol).

Delfrydau yw gwerthoedd. Ond mae’r byd go iawn yn llawn cyfaddawd ac amodoldeb, ac rydym ni’n blaenoriaethu ein gwerthoedd yn barhaus yn unol â hynny. Efallai y byddwn ni’n eu newid nhw trwy fyfyrio, profiad, neu bwysau i alinio ein hunain â gwerthoedd trechol yn ein cyd-destun cymdeithasol neu yn y gweithle.

Rydym ni’n defnyddio gwerthoedd i aseinio priodweddau cadarnhaol a negyddol i yrfaoedd gwahanol, cwmnïau, diwylliannau corfforaethol a ffyrdd o fyw, a gwneud penderfyniadau ar y sail honno. Efallai y byddwch yn rhannu rhai o’r gwerthoedd gyda’r bobl sydd o’ch cwmpas (eich ffrindiau neu deulu, neu eich grŵp cymdeithasol, ethnig neu genedlaethol, er enghraifft), ac efallai fod gennych chi werthoedd eraill sy’n benodol i chi.

Gwerthoedd yn y gwaith

Mae eich gwerthoedd sy'n gysylltiedig â gwaith yn ymwneud â sut hoffech chi weld rhai o’ch gwerthoedd yn cael eu mynegi yn eich gyrfa. Yn ddelfrydol, bydd eich gwerthoedd yn cyd-fynd â'i gilydd a gyda gwerthoedd corfforaethol y sefydliad rydych yn gweithio iddo.

O ran â gyrfaoedd a’r gweithle, efallai y bydd eich gwerthoedd yn cynnwys pethau sy'n gwneud i chi deimlo’n dda (neu’n ddrwg) am eich gwaith, a'r pethau sy'n eich annog i aros mewn swydd (neu adael) – er enghraifft, amodau gwaith diriaethol ac anniriaethol, fel:

 • gweithio mewn tîm neu weithio ar eich pen eich hun
 • cael eich swyddfa eich hun neu rannu swyddfa
 • annibyniaeth neu oruchwyliaeth a chyfarwyddyd
 • bod yn arbenigwr neu’n gyffredinolwr
 • gweithio mewn swyddfa neu yn yr awyr agored
 • nodau a bonysau, neu derfynau amser a heriau
 • cystadlu neu gydweithio
 • amrywiaeth neu drefn
 • risg neu sefydlogrwydd
 • helpu pobl neu gwneud elw
 • gweithio i sefydliad mawr, adnabyddus, neu gwmni bach, addawol.

Gallant hefyd gynnwys buddion diriaethol ac anniriaethol a ddaw yn sgil eich gwaith, fel:

 • cyflog a buddion cysylltiedig
 • bonysau
 • pensiynau
 • statws cymdeithasol
 • statws proffesiynol
 • pŵer a dylanwad
 • ymdeimlad o gyflawniad
 • her bersonol
 • cyfle i deithio.

Yr un sgiliau, diben gwahanol

Gall eich gwerthoedd bennu sut a ble y byddwch yn cymhwyso eich sgiliau. Efallai y bydd pobl sydd â sgiliau tebyg, oherwydd gwerthoedd gwahanol, yn dymuno eu defnyddio nhw at ddibenion amrywiol. Gallech ddefnyddio sgiliau cymdeithasol da ym meysydd gwerthu, gwaith cymdeithasol, cysylltiadau diwydiannol, hysbysebu neu addysgu. Neu efallai eich bod chi’n dda gyda phobl, ond bod eich gwerthoedd yn debygol o bennu a fyddwch chi’n defnyddio’r sgil hwnnw ym maes gwerthu neu gwnsela.

I’r gwrthwyneb, efallai y bydd pobl â gwerthoedd tebyg ond galluoedd gwahanol, yn cyfrannu mewn ffyrdd gwahanol at amcan, ond mae pob un ohonynt yn teimlo’n fodlon. I ddatblygu nodau sefydliad penodol (boed yn Oxfam neu The Investment Company Institute), efallai y bydd un unigolyn yn defnyddio sgiliau cyfathrebu a bydd un arall efallai’n cyfrannu arbenigedd TG.

Safbwynt y cyflogwr

Mae cyflogwyr yn canolbwyntio ar werthoedd llawn gymaint ag ar ddiddordebau a galluoedd deallusol yn y broses recriwtio, felly mae’n bwysig amlygu beth yw eich gwerthoedd.

Fel arfer, mae ganddynt ddiddordeb mewn ymgeiswyr sydd wedi ymchwilio i’w gwerthoedd ac yn gallu dangos eu bod nhw’n uniaethu â nhw. Mae hon yn ffordd dda i gyflogwyr wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd â galluoedd tebyg, ac amlygu’r rheiny sy’n debygol o fwynhau gweithio iddyn nhw.

Pam mae gwerthoedd yn bwysig

Mae cynghorwyr gyrfaoedd, hyfforddwyr bywyd ac ymchwilwyr yn cydnabod fwyfwy bod gwerthoedd yn eich ysgogi chi yn eich gwaith ac yn rhoi teimlad o foddhad i chi. Bydd gwybod pa ffactorau gwaith sy’n werthfawr i chi yn eich helpu i ddod o hyd i waith y byddwch yn ei fwynhau a pharhau i chwilio am waith sy’n foddhaus i chi.

Mae dewis gyrfa ystyriol yn cynnwys cyfres o amcangyfrifon, gan gynnwys:

 • eich sgiliau a’ch gwerthoedd eich hun
 • y sgiliau gofynnol i fod yn llwyddiannus yn yr yrfa
 • y gwerthoedd gwaith sy’n debygol o’u bodloni.

Efallai y bydd y ffordd yr ydych chi’n cysylltu eich gwerthoedd â gwaith gael eu effeithio gan ffactorau fel statws cymdeithasol-economaidd, rhyw, ethnigrwydd a chyd-destun diwylliannol.

Ond i nifer o bobl, po fwyaf yw’r cysondeb rhwng y gyfres o amcangyfrifon, y mwyaf tebygol y byddwch yn ystyried eich dewis gyrfa yn foddhaus. Mae’r gallu i werthuso eich cryfderau a’ch gwendidau unigol, a’ch hoffterau a’ch nodweddion, yn gywir, yn hanfodol.

Yn ddelfrydol, i wneud dewis da o ran gyrfa, bydd angen i chi fod yn glir ynghylch, ac ymgorffori, eich gwerthoedd ynghyd â ffactorau eraill - sgiliau, cymwysterau, diddordebau a phersonoliaeth.

Dysgu mwy

Os hoffech ddarganfod mwy am eich dewisiadau o ran gwerthoedd gwaith, cwblhewch y prawf ar-lein cyflym hwn i gael syniad o beth sydd o’r pwys mwyaf i chi.

Gallwch gysylltu â ni hefyd i drafod sut gall eich gwerthoedd helpu gyda’ch dewis gyrfa:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd