Ewch i’r prif gynnwys

Eich diddordebau

Gall amlygu eich diddordebau a’ch gweithgareddau y tu allan i’ch gwaith a’ch astudiaethau eich helpu i ddysgu mwy amdanoch chi eich hun, gan gynnwys y rolau a’r sefyllfaoedd rydych chi’n eu mwynhau.

Efallai y bydd yn eich helpu i ddewis rhwng dewisiadau gyrfaol, a gall ddarparu enghreifftiau gwych o’ch ymddygiad a’r camau i’w cymryd gyda chyflogwyr yn y broses recriwtio, o ran ceisiadau ac mewn cyfweliad.

Safbwynt y cyflogwr

Mae gan gyflogwyr ddiddordeb yn eich diddordebau, ond nid er eu lles eu hunain. Maent yn chwilio am dystiolaeth y byddwch yn addas ar gyfer y swydd y maent yn recriwtio ar ei chyfer. Y ffordd orau i wneud hyn yw edrych ar enghreifftiau o’ch ymddygiad gwirioneddol, yn hytrach na’ch ymddygiad rhagweledig.

Mae eich diddordebau yn ffordd gadarn o arddangos eich hoff ffyrdd o weithio ac ymddwyn. Maent yn datgelu eich personoliaeth, eich gwerthoedd, a’ch dewisiadau o ran ymddygiad.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn nodi eich bod chi’n hoffi gweithio mewn tîm, ond os nad oes gennych chi unrhyw dystiolaeth fod hyn yn wir, efallai y bydd cyflogwr yn amheus ynghylch eich honiad. Fodd bynnag, os gallwch roi enghraifft o’ch gwaith tîm, hyd yn oed os nad yw’n ymwneud â thîm yn y gweithle, gall y cyflogwr deimlo’n fwy hyderus am eich honiad.

Mewn rhai achosion, bydd cyflogwyr yn disgwyl i chi gyflwyno tystiolaeth o’ch diddordebau penodol. Er enghraifft, os ydych chi eisiau bod yn gynghorydd ariannol, bydd angen i chi ddangos sut rydych chi’n cael y wybodaeth ddiweddaraf, p’un ai a yw hynny trwy bapurau newydd ariannol, bwletinau gan sefydliadau ariannol, neu eich buddsoddiad eich hun yn y farchnad stoc hyd yn oed.

Beth sy'n cyfrif mewn lleoliad gwaith

Gellir diffinio diddordebau a gweithgareddau fel unrhyw beth rydych chi wedi’i wneud y tu allan i gyfyngiadau llym eich cwrs neu’ch gwaith cyflogedig.

Dyma rai enghreifftiau amlwg:

  • chwaraeon
  • gweithgareddau hamdden
  • hobïau
  • cymdeithasu.

Fodd bynnag, gall diddordebau a gweithgareddau hefyd gynnwys:

  • gwaith gwirfoddol
  • gofal neu waith arall o fewn y teulu
  • gweithgarwch gwleidyddol
  • aelodaeth o glybiau a chymdeithasau, gan gynnwys cymryd cyfrifoldeb dros sefydliad neu bwyllgorau o fewn clybiau o'r fath
  • swyddi â chyfrifoldeb ar bwyllgorau yn eich prifysgol.

Amlygu eich diddordebau

Byddai'r rhan fwyaf ohonom yn hoffi swydd ddiddorol. Mae diddordebau, wrth gwrs, yn bersonol iawn, ac efallai y bydd gan ddau unigolyn ddiddordeb yn yr un gweithgaredd am resymau gwahanol iawn.

Er enghraifft, efallai eich bod chi’n hoffi paentio dyfrlliw oherwydd eich bod chi’n mwynhau dysgu technegau newydd ac arbrofi â lliw yn eich dosbarth nos, ac efallai bod eich ffrind yn paentio oherwydd ei fod yn hoffi treulio amser ar ei ben ei hun y tu allan yn edrych ar, a myfyrio ar, beth y mae’n ei weld.

Defnyddiwch ein taflen waith i fyfyrio ar eich diddordebau:

FileDogfen

Dadansoddi diddordebau

26 Ebrill 2017

Defnyddiwch y daflen gwaith hon i amlinellu eich diddordebau a'u mapio i wahanol feysydd o waith.

DownloadLawrlwytho

Wrth nodi eich diddordebau a’ch gweithgareddau, dylech feddwl am y rhesymau dros y diddordeb hwnnw. Pan fyddwch yn meddwl ymhellach am sut a pham yr ydych chi’n gwneud pethau, dyna pryd y byddwch chi’n dechrau cael tystiolaeth wirioneddol amdanoch chi eich hun.

Os nad oes gennych chi unrhyw ddiddordebau

Os ydych chi’n mwynhau cymdeithasu, ond heb wneud fawr ddim arall, ceisiwch ddadansoddi eich gweithgareddau cymdeithasol. Sut ydych chi’n cymdeithasu? Ydych chi’n drefnydd, yn cadw’r heddwch, neu’n gyfaill i bawb?

Efallai eich bod chi’n mwynhau astudio, ac yn treulio mwy o amser yn gwneud hyn na myfyrwyr eraill. Beth ydych chi’n ei fwynhau? Allwch chi restru unrhyw weithgareddau neu astudiaeth ychwanegol rydych chi wedi’u cyflawni mewn cysylltiad â’ch gradd? Efallai yr hoffech chi dreulio ychydig o amser yn astudio’r deunyddiau sydd ar gael ar y sgiliau trosglwyddadwy a enillwyd gyda eich gradd.

Efallai fod gennych ychydig o amser sbâr yn ystod y tymor. Beth ydych chi’n ei wneud yn ystod y gwyliau? Os ydych chi’n hoffi mynd i ffwrdd, efallai fod teithio yn ddiddordeb pwysig i chi.  Neu efallai fod gennych chi fwy o amser yn ystod y gwyliau i ymgymryd â gweithgareddau hamdden. Nid yw’r ffaith nad ydych chi’n gallu eu gwneud nhw trwy gydol y flwyddyn yn golygu eu bod nhw’n llai dilys.

Cysylltwch â ni

Os hoffech drafod y gyrfaoedd gorau sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd