Ewch i’r prif gynnwys

Beth allwch chi ei ennill

Gallwch gwblhau profiad gwaith drawsnewid eich taith gyrfa.

Gall cael profiad gwaith mewn sector, diwydiant neu hyd yn oed sefydliad penodol yn amhrisiadwy fel ffordd o gadarnhau eich cynlluniau neu fel arall eich newid i gyfeiriad gwahanol.

Mae treulio amser yn archwilio eich dewisiadau pan rydych yn astudio yn ddelfrydol, gan fod y profiad rydych yn ennill yn gallu rhoi mwy o ffocws i chi pan fyddwch yn mynd i'r farchnad swyddi i raddedigion. Os mae eich CV yn cynnwys eich profiad gwaith a'r sgiliau rydych wedi ennill o'r profiad gwaith, mae'n gallu eich helpu chi i sefyll allan i recriwtio graddedigion.

"Mae graddedigion sydd heb brofiad gwaith blaenorol yn annhebygol o fod yn llwyddiannus yn ystod y broses recriwtio, ac yn annhebygol o gael cynnig swydd ar un o raglenni'r sefydliadau hynny i raddedigion."

High Fliers Research - The Graduate Market 2015

Mae profiad gwaith hefyd yn eich helpu chi i:

  • wella eich gwybodaeth amdanoch chi eich hun
  • datblygu eich hyder drwy weithio gydag eraill
  • dangos tystiolaeth o’ch gallu i ymgymryd â her a llwyddo
  • pontio'r bwlch rhwng y brifysgol a byd gwaith
  • cael cyngor gwerthfawr gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y maes a chlywed eu straeon
  • cael geirdaon ar gyfer ceisiadau graddedig a wnewch chi yn y dyfodol.
  • eich helpu i ddeall sut mae sefydliadau’n gweithredu o safbwynt mewnol.

Mae hefyd yn eich galluogi i sefydlu darlun cliriach o’r math o amgylchedd gweithio a allai fod yn addas i chi pan fyddwch chi’n graddio.

Sgiliau y mae ar gyflogwyr eu heisiau

Gall profiad gwaith eich helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau y gellir eu marchnata y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw wrth recriwtio graddedigion.

Ffordd o ymuno â byd gwaith

Os yw eich lleoliad gwaith yn llwyddiannus, mae'n bosibl y gellir rhoi eich cais cynllun hyfforddi i raddedigion ar y llwybr carlam yn y dyfodol (weithiau yn syth i'r cyfweliad) neu mae'n bosibl y gallech chi wneud cais yn uniongyrchol. Ceisiwch gyngor gan eich cyflogwr yn ystod eich lleoliad.

Mae'n bosibl y bydd rhagor o gyfrifoldebau yn cael eu cynnig i chi fel gweithiwr llawn amser, ond gall fod yn llai diddorol neu'n llai gwerthfawr na'ch profiad gwaith. Mae angen i chi arfarnu cyfleoedd eraill sydd ar gael i sicrhau eich bod chi'n gwneud penderfyniad cadarnhaol.

Os ydych chi'n llai pendant ynghylch eich cynlluniau yn y dyfodol, yna ystyriwch ymchwilio i gyfleoedd a fydd yn gyfle da i chi ddatblygu rhai o'r sgiliau trosglwyddadwy generig y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Er enghraifft, bydd gweithio mewn gwersyll plant yn eich helpu i ddatblygu sgiliau fel gwaith tîm, arweinyddiaeth, dylanwadu a negodi, fydd yr un mor berthnasol ym maes gwerthu TG neu ymgynghori ag y byddant ym myd addysg.

Cyfradd tâl teg

Rydym yn argymell nad ydych chi’n derbyn profiad gwaith am lai o dâl na'r isafswm cyflog. Gallwch weld y ffigur diweddaraf ar gyfer eich grŵp oedran drwy wefan Cyngres yr Undebau Llafur.  Noder bod blynyddoedd rhyngosod a lleoliadau sy'n rhan o'ch cwrs astudio wedi eu heithrio o'r cyfraddau hyn gan eu bod yn rhan o gynlluniau neu gyrsiau hyfforddi cydnabyddedig.

Mae rhai interniaethau/lleoliadau wedi'i eithrio o'r ddeddfwriaeth hon os ydynt yn ffurfio rhan orfodol o'ch cwrs neu os yw'r sefydliad yn elusen, sefydliad gwirfoddol, corff codi arian cysylltiedig neu gorff statudol.

Mae'r tîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau i gynnig cyfleoedd profiad gwaith di-dâl, byr, hyblyg. Rydym yn hysbysebu rhai profiadau gwaith di-dâl, hyblyg, tymor byr a galluogi elusennau i hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli di-dâl sydd i'w gweld ar eich Cyfrif Gyrfaoedd. Gallwch gysylltu â'r Tîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol.

Rydym yn gwneud hyn i ddarparu amrywiaeth eang o ddewisiadau ar draws sectorau swyddi a chynnig mynediad at brofiad gwaith os na lwyddodd myfyrwyr i sicrhau lleoliad cyflogedig. Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr i ddod o hyd i brofiad gwaith â thâl lle bo hynny'n bosibl.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd