Ewch i’r prif gynnwys

Mathau o gyfleoedd

Mae digon o ffyrdd o gymryd rhan a chael profiad gwaith gwerthfawr yn ystod eich astudiaethau neu ar ôl i chi raddio.

Profiad gwaith a chysgodi yn y gwaith

Mae'r rhain yn rhoi cyfle gwych i chi archwilio sectorau neu ddiwydiannau rydych yn ystyried fel rhan o'ch cynllunio gyrfa.

Yn anaml bydd angen profiad blaenorol perthnasol, dim ond diddordeb go iawn a pharodrwydd i ddysgu. Yn gyffredinol, yn para cwpwl o wythnosau ar y mwyaf, gellir eu cwblhau yn rhan-amser i gyd-fynd â'ch ymrwymiadau blaenorol.

Er, yn aml, ni fyddwch yn cael eich talu am y math hwn o brofiad gwaith, bydd sefydliadau yn talu treuliau teithio a chyfraniad at gost eich cinio.

Interniaethau a lleoliadau yn ystod y gwyliau

Mae nifer o gyflogwyr graddedigion mawr yn cynnal cynlluniau lleoliadau ffurfiol ac mae'r broses gwneud cais yn gallu bod yn gystadleuol. Yn gynyddol, mae busnesau bach a chanolig (SMEs) yn gweld gwerth cael interniaid ac mae gwerth i weld os oes cyfleoedd ar gael.

Fel intern, gallech gwblhau prosiect ar ran sefydliad neu'n ddisgwyliedig i gyflawni amcanion a gytunwyd arno. Mewn rhan fwyaf o achosion, dylech ddisgwyl cael eich talu am eich amser.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig cyfredol, cysylltwch â'r Tîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol, i gael rhagor o wybodaeth am y cyfle i wneud profiad gwaith, interniaethau a phrosiect profiad gwaith yn ystod eich amser yma.

Lleoliadau rhyngosod

Mae'r rhain yn flynyddoedd lleoliadau gwaith neu hyfforddiant proffesiynol â chredyd (neu leoliadau blwyddyn mewn diwydiant) sydd fel arfer yn digwydd ym mlwyddyn olaf ond un eich astudiaethau. Maen nhw'n rhoi'r cyfle i chi ennill profiad sylweddol mewn maes perthnasol i arbenigedd eich gradd.

Gyda'r rhain, gallech elwa ar y cymorth helaeth yn eich adran i ddod o hyd i leoliad neu nodi prosiect.

Gallai cymryd rhan mewn lleoliad am flwyddyn arwain at eich gradd yn cymryd pedair blynedd i'w chwblhau yn hytrach na thair blynedd, gan ddibynnu ar y rhaglen radd.

Mae'n werth nodi y bydd angen i chi gyllidebu ar gyfer ffioedd sy'n daladwy yn ystod eich blwyddyn ar leoliad. Mae'n bosibl hefyd y bydd angen i chi drefnu llety a thrafnidiaeth, a all ychwanegu at eich costau yn ogystal.

Cyflogaeth ran amser a gwaith achlysurol

Yn ogystal â chyllido eich hun yn ystod eich astudiaethau neu tra'r ydych chi'n chwilio am rôl lawn amser, byddwch yn datblygu sgiliau pwysig fel rheoli amser a rheoli arian, gwasanaethau cwsmeriaid a gwaith tîm. Gall hefyd helpu i roi golwg glir ar y math o swydd rydych chi eisiau ei hystyried - neu ei diystyru, efallai - yn ddiweddarach.

Mae'n werth nodi bod llawer o brifysgolion yn argymell nad ydych chi'n gweithio mwy na 15 awr yr wythnos yn ystod y tymor, gan fod gweithio oriau hir yn gallu effeithio ar eich astudiaethau, ac yn ei dro, eich cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Gwirfoddoli

Mae hyn yn cynnwys gwirfoddoli gyda rolau yng nghymdeithasau'r Brifysgol – e.e. trysorydd neu gydgysylltydd digwyddiad neu drwy Gwirfoddoli Caerdydd neu sefydliadau yn y sector gwirfoddol. Yn aml, mae cyfle i gael rhagor o gyfrifoldeb neu brosiectau y gallwch eu rheoli wrth wirfoddoli i fudiadau trydydd sector a all fod yn fuddiol i'ch astudiaethau.

Mae gwirfoddoli yn haws i'w drefnu ac yn aml yn fwy hyblyg na swydd gyflogedig, ond mae'n ymrwymiad o ddifrif a bydd pobl yn dibynnu ar eich cefnogaeth.

Cyfleoedd dramor

Mae myfyrwyr sydd wedi cael profiad rhyngwladol yn 10% mwy tebygol i fod mwy swydd graddedig unwaith i nhw adael y Brifysgol a mynd ymlaen i ennill ar gyfartaledd 7% yn fwy na myfyrwyr ansymudol (adroddiad UUKI Gone International: Expanding Opportunities). Mae astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn ffordd da i ddatblygu sgiliau allweddol mae cyflogwyr yn chwilio amdano, ehangu eich CV a'ch gwneud chi i sefyll allan. Mae hyn hefyd yn gyfle gwych i deithio ac archwilio rhannau newydd o'r byd.

Mae nifer o ffyrdd o gael profiad rhyngwladol. Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd, dewch i wybod mwy am gyfleoedd byd-eang sy'n cynnig ffyrdd o astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor fel rhan o'ch profiad ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae bwrsariaethau ar gael i wneud y cyfleoedd hyn yn mwy hygyrch, yn ogystal â chyllid ychwanegol i fyfyrwyr sy'n derbyn Bwrsariaeth Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd