Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud y mwyaf o’ch amser

Mater i chi i raddau helaeth yw sut byddwch chi ar eich ennill drwy brofiad gwaith.

Yn sicr bydd cynllunio gofalus o gymorth, ond bydd eich agwedd a'ch ymagwedd unwaith y byddwch chi yn y gweithle yr un mor bwysig.

Cyn dechrau

Pryd bynnag y byddwch chi’n ymgymryd â chyfleoedd profiad gwaith â thâl, dylech chi gytuno ar delerau ac amodau gyda'ch cyflogwr cyn dechrau ar y gwaith, gan gynnwys:

  • teitl eich swydd a disgrifiad byr o'r gwaith
  • y gyfradd tâl
  • sut a phryd byddwch chi'n cael eich talu
  • eich oriau gwaith
  • dyddiad dechrau a gorffen cyfnod eich gwaith
  • eich lle gwaith disgwyliedig
  • hawliau o ran salwch a gwyliau.

Tra byddwch chi yn y gwaith

Peidiwch â disgwyl y byddwch chi'n rheoli popeth o'r diwrnod cyntaf un, ond gwnewch yr holl dasgau sylfaenol a gaiff eu gosod i chi, a thrwy fod yn drylwyr ac yn ddiwyd, dangoswch eich bod chi’n ddibynadwy ac yn gallu cymryd cyfrifoldeb. Byddwch yn brydlon, gwisgwch yn briodol a dangoswch eich bod chi’n frwdfrydig ac yn awyddus i ddysgu.

Gwnewch ymdrech i feithrin perthynas waith gyda phawb o'ch cwmpas, cymerwch ddiddordeb yn eu gwaith a sut maen nhw’n cyfrannu at y busnes a chynigiwch eu helpu os oes gennych chi amser i'w sbario. Holwch os nad ydych chi'n siŵr am unrhyw agwedd ar dasg rydych chi wedi ei chael. A chofiwch ofyn am adborth ar eich gwaith bob amser, a gweithredu arno.

Cadwch ddyddiadur neu gofnod o beth sy'n digwydd yn y gwaith, beth rydych chi'n ei wneud, pwy ydych chi'n eu cyfarfod (a'u manylion cyswllt), a sefyllfaoedd penodol y mae'n rhaid i chi ymdrin â nhw. Yn ogystal, cyn i'ch profiad gwaith ddod i ben, gofynnwch i'ch cyflogwr am eirda tra bod eich cyfraniad yn ffres yn eu meddwl.

Pan fydd problemau'n codi

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd sefydlu perthynas weithio effeithiol gyda'ch goruchwyliwr, cadwch olwg am rywun rydych chi'n gweithio'n dda gyda nhw a allai weithredu fel mentor a'ch helpu i wneud y gorau o'r sefyllfa.

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n cael y profiad a addawyd i chi, gofynnwch am gyfarfod gyda'ch goruchwyliwr i drafod hyn ac awgrymu rhai ffyrdd y gallech chi wneud cyfraniad gwell.

Ar ôl eich profiad gwaith

Ysgrifennwch at eich cyflogwr i ddiolch am y profiad a gawsoch os oeddech chi ar leoliad neu'n cysgodi, a chadwch mewn cysylltiad â'r cysylltiadau allweddol rydych chi wedi eu gwneud.

Adolygwch eich dyddiadur a gwnewch amser i fyfyrio ar y profiad rydych chi wedi ei gael. Dylech chi hefyd lunio rhestr glir o'r sgiliau y gwnaethoch chi eu datblygu, gydag enghreifftiau o sefyllfaoedd lle'r ydych chi wedi dangos y rhain.

Diweddarwch eich CV i adlewyrchu'r sgiliau newydd rydych chi wedi eu datblygu.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd