Ewch i’r prif gynnwys

Am beth mae cyflogwyr yn chwilio

Ynghyd â gwybodaeth dechnegol dda a gwybodaeth am y pwnc, mae cyflogwyr graddedigion yn aml yn amlinellu set o sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen arnyn nhw gan gyflogai.

Mae sgiliau cyflogadwyedd, neu sgiliau trosglwyddadwy fel y'u gelwir hefyd, yn gymwyseddau ac ymddygiadau cyffredinol a fydd yn helpu i sicrhau eich bod chi’n barod i weithio, ac y bydd cyflogwyr graddedigion eisiau gweld tystiolaeth glir ohonyn nhw.

Byddwch wedi datblygu rhai o'r rhain yn ystod eich gradd, a hynny drwy'r lleoliad diwydiannol, sesiynau addysgu, dysgu hunangyfeiriedig neu annibynnol, gwaith cwrs neu asesiad drwy arholiad.

Dyma rai o'r sgiliau cyflogadwyedd allweddol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw:

Mae ymwybyddiaeth fusnes yn cwmpasu amrywiaeth o sgiliau a chymwyseddau sy'n ymwneud â gweithgareddau busnes. Mae nid yn unig yn ymwneud ag arferion masnachol, ond hefyd yr amgylchedd ehangach lle maen nhw’n digwydd.

Mae sgiliau a galluoedd yn cynnwys:

 • rheoli prosiectau
 • ymwybyddiaeth fasnachol
 • sgiliau dadansoddol
 • sgiliau gwerthu
 • sgiliau ymgynghori
 • ymwybyddiaeth fyd-eang
 • teimladrwydd moesegol
 • gwneud penderfyniadau
 • ymwybyddiaeth o'r farchnad.

Mae cyflogwyr yn dweud weithiau bod gan raddedigion brinder sgiliau yn y maes hwn, ac nid yw hynny'n syndod, o gofio ei bod yn annhebygol eu bod wedi treulio llawer o amser mewn amgylchedd gweithle yn ystod eu graddau.

Ond mae'n bosibl nad yw graddedigion yn rhai da am gydnabod a chyfleu eu hymwybyddiaeth o fusnes. Pa brofiadau perthnasol sydd gennych chi? Mae'n bosibl eich bod chi wedi gweithio mewn bar neu siop – beth wnaeth hynny ei ddangos i chi am fanwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid? A gawsoch chi unrhyw brofiad busnes gwirioneddol neu rithwir fel rhan o'ch gradd? Fel man cychwyn o leiaf, gallwch bron yn sicr siarad o safbwynt defnyddiwr.

I berfformio'n effeithiol mewn cyfweliad, er enghraifft, bydd angen i chi fod wedi rhoi rhywfaint o ystyriaeth i faterion mawr y presennol a sut gallai pethau edrych ymhen ychydig flynyddoedd.

Ydych chi wedi:

 • gwneud gwaith ymchwil cefndirol ar feysydd busnes neu faterion sydd o ddiddordeb i chi?
 • cadw golwg ar bapurau newydd ac ar wefannau perthnasol?
 • cymryd rhan mewn clwb neu gymdeithas gyda chyllideb a chyfrifoldeb dros eraill?
 • rheoli eich arian eich hun a chyllidebu mewn ffordd gyfrifol?
 • canfod sut mae cwmni rydych chi'n gweithio iddo'n rhan amser yn gweithredu a sut mae'n wahanol i'w gystadleuwyr.

Llwythwch i lawr ein rhestr wirio i'ch helpu i wella eich ymwybyddiaeth fasnachol.

Mae sgiliau cyfathrebu, sef un o'r categorïau sgiliau mwyaf cyffredin y mae cyflogwyr yn chwilio amdano, yn ymwneud â pha mor effeithiol ydych chi'n cyfathrebu â phobl eraill, ac mae'n cynnwys cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a gweledol.

Er ein bod ni'n tueddu i dybio mai pobl sy'n gallu siarad yn hyderus yw cyfathrebwyr da, mae cyfathrebu effeithiol yn golygu gwrando yn ogystal ag eiriol, a gall gwmpasu amrywiaeth eang o rolau a chyfrifoldebau.

Mae sgiliau a galluoedd eraill yn cynnwys:

 • sgiliau cyflwyno
 • sgiliau trafod
 • sgiliau dylanwadu
 • cyfaddawdu
 • cydweithio
 • sgiliau ysgrifennu
 • llunio adroddiadau
 • prosesu geiriau
 • sgiliau gwerthu.

Nodi a mynegi

Rydym yn cyfathrebu bron bob dydd mewn llawer iawn o wahanol ffyrdd a lleoliadau. Nodwch, mynegwch a datblygwch eich sgiliau cyfathrebu – ydych chi wedi gwneud unrhyw un o'r canlynol?

 • perswadio pobl eraill i dderbyn eich barn
 • eiriol dros newid
 • cysoni dau neu ragor o safbwyntiau
 • ysgrifennu adroddiad neu grynodeb
 • croesawu rhywun newydd i dîm neu bod yn gyfrifol am ei gyfnod/ei chyfnod ymsefydlu
 • cynnig cymorth a/neu gyngor, gan gynnwys sefyllfaoedd cwnsela mwy ffurfiol
 • cyflwyno set o syniadau (eich syniadau eich hun neu rywun arall)
 • addysgu rhywun sut i wneud rhywbeth
 • cynorthwyo neu annog pobl eraill
 • cymryd rhan mewn dadl (ffurfiol neu fel arall)
 • crynhoi set o syniadau
 • anghytuno heb greu drwgdeimlad.

Mae cyflogwyr eisiau gweithwyr sy'n llythrennog mewn materion digidol sy'n gallu defnyddio'r dechnoleg gywir i'w helpu i ddysgu, dadansoddi a threfnu eu gwaith - er enghraifft, wrth wneud cyflwyniadau neu ddehongli data.

Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a rheoli eich proffil ar-lein.

Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn cyfathrebu eu galw am raddedigion mentrus.

Mae sgiliau mentro yn cynnwys:

 • cymhelliant
 • arweinyddiaeth
 • natur benderfynol
 • datrys problemau
 • meddwl yn greadigol
 • dod o hyd i gyfleoedd
 • gwneud penderfyniadau
 • gweithio gydag eraill.

Enw arall ar fod yn fentrus o fewn busnes yw Intrapreneuriaeth. Intrapreneur yw rhywun sy'n datblygu syniadau newydd o fewn ei sefydliad, o'r lefel lleiaf (newid y ffordd y mae adran yn gweithio neu ei gweithrediadau mewnol) i'r mwyaf (cyflwyno cynnyrch newydd i'r farchnad). Mae'n gweld problemau o fewn a thu allan i'r sefydliad.

Disgrifiwyd intrapreneuriaid fel breuddwydwyr sy'n cyflawni, neu’r bobl sydd yn creu newid. Ond maen nhw’n gwneud hyn heb dorri'n rhydd. Gall hyn olygu ymgodymu â biwrocratiaeth ac eraill nad ydyn nhw’n rhannu'r weledigaeth ar gyfer newid. Gall hefyd olygu creu syniad newydd ac eto cael cryfder busnes profiadol y tu ôl iddo.

Gwyliwch fideo byr am sgiliau menter gan Lywodraeth Cymru.

Gall rhwydweithio eich helpu chi i gyflawni eich rôl yn fwy effeithiol, datblygu o fewn sefydliad a dod i wybod am gyfleoedd a symud o fewn y farchnad gyflogaeth.

Byddwch yn adeiladu rhwydweithiau eang gyda:

 • eich cydweithwyr a rheolwyr
 • pobl ym meysydd eraill eich sefydliad
 • cyflenwyr a chynhyrchwyr
 • cwsmeriaid neu gleientiaid
 • pobl eraill yn eich math chi o waith.

Mae adnabod pobl a bod yn hysbys i eraill yn bwysig iawn yn y gwaith – gall fod yn werthfawr cael eich cydnabod a'ch cofio.

Rhwydweithio a'r farchnad swyddi gudd

Mae llawer o bobl yn canfod eu bod yn clywed am neu'n cael cynnig cyfleoedd i symud i sefydliad arall drwy eu rhwydwaith o gysylltiadau. Mae'r farchnad swyddi cudd yn dibynnu ar bobl yn gwybod pwy yw pwy a'u lleoliad.

Mae ymgynghorwyr recriwtio a helwyr pennau yn defnyddio eu rhwydweithiau helaeth i'w helpu i nodi darpar ymgeiswyr am swyddi y gofynnwyd iddyn nhw eu llenwi. Ni fydd llawer o swyddi yn cyrraedd y cam hwnnw, hyd yn oed, ond maen nhw’n cael eu cynnig yn uniongyrchol i bobl sydd wedi cael eu hargymell neu eu cyfeirio gan gyflogeion presennol.

Gelwir sgiliau datrys problemau chreadigrwydd yn sgiliau meddwl hefyd. Mae llawer o bobl yn eu cysylltu â dim ond nifer fach o bobl ryfeddol, fel dyfeiswyr, entrepreneuriaid ac ati. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gwerthfawrogi'r sgiliau hyn ar gyfer eu defnyddio mewn sefyllfaoedd mwy generig.

Mae sgiliau a galluoedd yn cynnwys:

 • sgiliau myfyriol
 • annibyniaeth
 • hyblygrwydd
 • menter
 • sgiliau meddwl
 • sgiliau ymchwilio
 • empathi.

Nodi a mynegi

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn defnyddio datrys problemau a meddwl yn greadigol yn eu hastudiaethau academaidd, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n cael eu henwi felly.

Mae llunio dadl ar gyfer traethawd a meddwl sut i ddylunio arbrawf yn galw am y sgiliau hyn. Yn y gweithle, y syniadau bach sy'n cael effaith fawr yn aml: gan helpu swyddfeydd i redeg yn fwy effeithlon, gwella perfformiad cynnyrch, creu deunyddiau marchnata effeithiol neu ad-drefnu cyfrifoldebau staff.

Nodwch, mynegwch a datblygwch eich sgiliau datrys problemau – ydych chi wedi gwneud unrhyw un o'r canlynol?

 • Chwilio am atebion amgen i broblem.
 • Goresgyn anawsterau â'ch gwaith.
 • Cyflwyno awgrym sydd wedi gwella pethau i bobl eraill.
 • Darbwyllo eraill i geisio ffordd newydd o wneud pethau.
 • Sefydlu system newydd ar gyfer ymdrin â gwybodaeth.
 • Pennu nodau ar eich cyfer chi eich hun a'u cyflawni.

I ddysgu mwy am ddatrys problemau drwy greadigrwydd, gwyliwch fideo byr gan Accenture.

Gelwir hunanreolaeth hefyd barodrwydd ar gyfer gyrfa, parodrwydd ar gyfer gwaith neu hunanddibyniaeth.

Mae sgiliau a phriodoleddau yn cynnwys:

 • hyder
 • cymhelliant
 • agwedd gadarnhaol
 • brwdfrydedd
 • dawn
 • parodrwydd i ddysgu ac addasu
 • sgiliau rhyngbersonol.

Nodi a mynegi

Sut bynnag ydych chi'n teimlo am y rhinweddau hyn, mae galw mawr amdanyn nhw gan gyflogwyr, yn sicr. Dychmygwch y gwahaniaeth rhwng dau ymgeisydd yr un mor gymwys: un sy'n llawn cymhelliant a all ddangos parodrwydd i ddechrau gweithio, ac un arall nad yw'n dangos brwdfrydedd nac annibyniaeth.

Nodwch, mynegwch a datblygwch eich sgiliau datrys problemau – ydych chi wedi gwneud unrhyw un o'r canlynol?

 • Cymryd gwaith ychwanegol mewn pwnc oherwydd ei fod yn ddiddorol.
 • Wedi mynd ar drywydd breuddwyd a'i chyflawni.
 • Dysgu sgil, hobi neu chwaraeon newydd.
 • Ymgynefino â swydd, rôl neu gwrs newydd.
 • Gwneud ymdrech i oresgyn swildod, diffyg hyder neu ansicrwydd.

Mae llawer o gyflogwyr yn chwilio am dystiolaeth o sgiliau gweithio mewn tîm neu grŵp yn eu cyflogeion. Mae gwaith tîm effeithiol yn cymhwyso sgiliau cyfathrebu a threfnu mewn cyd-destun grŵp.

Mae sgiliau a galluoedd yn cynnwys:

 • gweithio mewn grŵp
 • gweithio mewn tîm
 • meithrin perthynas
 • deallusrwydd emosiynol
 • gallu ymdopi o dan bwysau
 • negodi
 • cydweithio
 • cydlynu
 • dyrannu tasgau
 • dylanwadu
 • cyfaddawdu
 • gwneud penderfyniadau.

Ystyrir llawer o'r rhain fel sgiliau meddal – felly nid oes rheolau diffiniedig, di-feth am sut i reoli eich perthynas gyda phobl eraill, ac eto mae'n ymddangos bod rhai pobl yn eu rheoli'n well nag eraill.

Ond yn sicr, mae technegau sy'n eich helpu chi i weithio'n dda gydag eraill, gyda llawer ohonyn nhw’n cynnwys deall eich cymhellion a'ch credoau eich hun cyn gwneud rhagdybiaethau am bobl eraill.

Nodi a mynegi

Nodwch, mynegwch a datblygwch eich sgiliau gwaith tîm – ydych chi wedi gwneud unrhyw un o'r canlynol?

 • Cyfrannu at brosiect tîm.
 • Cysoni dau neu ragor o safbwyntiau.
 • Darbwyllo pobl eraill ynghylch eich safbwyntiau.
 • Cynllunio a chydlynu gwaith nifer o bobl.
 • Sicrhau bod eraill yn cwblhau gwaith yn brydlon.
 • Derbyn safbwynt y mwyafrif, hyd yn oed os nad ydych chi o'r un farn.
 • Rhannu gwaith grŵp.
 • Rheoli rhywun arall.
 • Ennyn brwdfrydedd neu gymhelliant mewn pobl eraill.

Byddwch eisiau pwysleisio eich cryfderau i gyflogwyr a chadw'n dawel am eich gwendidau. Ond bydd dweud wrth gyflogwyr am eich gallu i oresgyn anawsterau yn datgelu llawer iddyn nhw amdanoch chi fel unigolyn, eich agwedd tuag at newid a'ch gallu i ddysgu neu ddatblygu sgil nad yw'n dod yn naturiol.

Nodi a mynegi

Mae'n ddefnyddiol meddwl am adegau pan ydych chi wedi wynebu a goresgyn her – er enghraifft, mae'n bosibl ei bod hi wedi bod yn anodd i chi strwythuro traethodau neu reoli eich amser pan ddaethoch i'r brifysgol yn y lle cyntaf.

Holwch eich hun:

 • beth oedd yr anawsterau y gwnaethoch eu hwynebu neu'r sgiliau y gwnaethoch chi eu datblygu?
 • beth wnaethoch chi benderfynu ei wneud ynghylch hynny?
 • gawsoch chi gymorth gan unrhyw un?
 • pa mor llwyddiannus oeddech chi?
 • pa brawf sydd o'ch llwyddiant?
 • fyddech chi’n gwneud unrhyw beth yn wahanol y tro nesaf?
 • pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun arall gyda'r un broblem?

Mae'n rhaid i agwedd gadarnhaol fod wrth wraidd yr holl sgiliau a'r priodoleddau hyn: ffordd gadarnhaol o feddwl, parodrwydd i gymryd rhan a chyfrannu, bod yn agored i syniadau newydd ac ymdrechu i wneud i hyn ddigwydd.

Ystyr cyflogadwyedd yw sicrhau bod gennych chi'r asedau i fod yn llwyddiannus yn yr hyn rydych chi'n ei wneud, a gwneud y math o symudiadau gyrfa rydych chi eisiau eu gwneud, hyd yn oed os ydych chi’n dal i geisio meddwl beth allai'r rheiny fod.

Rhagor o wybodaeth

I ddysgu mwy am y sgiliau cyflogadwyedd mae cyflogwyr eu heisiau, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd