Ewch i’r prif gynnwys

Techneg STAR

Mae techneg STAR (sefyllfa, tasg, gweithredu a chanlyniad) yn ffordd ragorol o gyfathrebu eich sgiliau a'ch galluoedd i gyflogwyr.

Gallwch ddefnyddio'r dechneg hon mewn ffurflen gais neu mewn cyfweliad nid yn unig i ddisgrifio sut gwnaethoch ymateb i sefyllfa benodol, ond hefyd pa mor frwd yr aethoch chi ati i greu cyfle i ddatblygu neu ddangos sgil neu rinwedd arbennig.

Bydd rhai cyflogwyr yn defnyddio'r dechneg eu hunain i ddadansoddi'r wybodaeth yn eich cais.

Sut mae'n gweithio

Yn gyntaf, nodwch y sgil neu'r cymhwysedd y mae angen i chi ei ddangos i'ch cyflogwr posibl (e.e. gweithio mewn tîm, annibyniaeth, y gallu i ysgogi eraill) a meddyliwch am achlysur pan wnaethoch chi ei ddefnyddio.

Yna, defnyddiwch y dechneg STAR i'ch helpu i ddwyn y digwyddiad i gof a sut gwnaethoch chi ddefnyddio neu ddatblygu'r sgil neu'r cymhwysedd hwn:

S - Situation (Sefyllfa): Gosodwch yr olygfa. Lle'r oeddech chi? Beth oeddech chi’n ei wneud? Rhowch ddigon o wybodaeth i alluogi rhywun i ddeall cyd-destun eich enghraifft.

T – Task (Tasg): Rhowch fanylion am y dasg a oedd yn eich wynebu neu beth oeddech chi'n ceisio ei gyflawni. Beth oedd y canlyniad roeddech chi'n dymuno ei weld? Dangoswch yn glir eich bod yn pennu tasg i chi eich hun mewn ymateb i sefyllfa.

A- Action (Gweithred): Beth wnaethoch chi'n benodol? Sut gwnaethoch chi ymdrin â'r sefyllfa? Dylai hyn ffurfio prif gorff eich ymateb, a chofiwch, os ydych chi'n trafod gweithio mewn tîm, peidiwch â gorddefnyddio 'ni'. Mae'r recriwtiwr eisiau gwybod beth wnaethoch chi.

R - Result (Canlyniad): Beth oedd y canlyniad? Ceisiwch wneud hyn mor benodol a chadarnhaol â phosibl, gan ddefnyddio canlyniadau meintiol neu ansoddol yn dibynnu ar ddewis y cwmni, gan fyfyrio ar y rheswm dros y canlyniad penodol hwnnw. Beth bynnag oedd y canlyniad, beth wnaethoch chi ei ddysgu? Sut byddech chi'n ymdrin â phethau’n wahanol y tro nesaf i wella eich perfformiad?

Osgowch ailadrodd eu geiriau eu hunain iddyn nhw, fel parot, drwy beidio â defnyddio gair sgiliau heb ei gymhwyso gydag enghraifft ymarferol.

I ddefnyddio'r dechneg STAR yn effeithiol, cofiwch mai chi yw 'seren' y stori, felly canolbwyntiwch ar eich camau gweithredu, hyd yn oed os mai dim ond rhan fach o'r cyfanswm mwy o faint yw hynny.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd