Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud ymchwil am y cyflogwr a'r rôl

Cyn cyflwyno eich CV, llythyr eglurhaol, ffurflen gais neu fynd i gyfweliad am rôl benodol, bydd angen i chi wneud ymchwil fwy manwl am y sefydliad a'r swydd.

Fel ymgeisydd am swydd, mae cyflogwyr yn disgwyl i chi fod wedi gwneud rhywfaint o ymchwil a dod i wybod mwy am eu cwmni neu sefydliad. Byddant hefyd yn disgwyl i chi ddeall y swydd neu’r cyfle maen nhw’n eu cynnig.

Dysgu am y sefydliad

Yn aml mae eu gwefan yn dda ar gyfer edrych ar farchnadoedd allweddol, cleientiaid, cynhyrchion a gwasanaethau, adroddiadau strategol a datganiad cenhadaeth. Tra byddwch chi yno, dylech weld os gallwch ganfod mwy am ei werthoedd fel ei safonau gwasanaeth cwsmeriaid, er enghraifft. Ac a oes unrhyw beth yn wahanol am ei diwylliant? Ydy nodau ac ethos y cwmni’n cyd-fynd â’ch gwerthoedd a’ch nodau personol chi?

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn pennu’r canlynol o ran y cwmni - nod, maint, trosiant, lleoliad, strwythur trefniadol, sefyllfa yn y diwydiant neu wasanaeth cyfan. A dylech ystyried p’un a fydd maint a lleoliad y cyflogwr yn effeithio ar eich rhagolygon o ran cael dyrchafiad.

Edrychwch ar y darlun ehangach - ceisiwch gael synnwyr o’r materion allweddol ar gyfer y sector mae’r sefydliad yn gweithio ynddo, ee drwy edrych ar gystadleuwyr, ar faterion a amlygwyd gan gymdeithasau proffesiynol neu wneud chwiliad cyfryngau ehangach ar gyfer y sefydliad hwnnw - ydyn nhw wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar?

Awgrymwn hefyd eich bod yn cadw â materion cyfredol sy'n wynebu'r diwydiannau a gwasanaethau drwy ddarllen cylchgronau perthnasol a phapurau newydd. Gallwch hefyd chwilio i’n meysydd gyrfa, sy’n amlinellu gwybodaeth am rolau penodol (a’u sectorau) yn fwy manwl.

Dysgu mwy am y farchnad swyddi presennol, yn ogystal â’r gwahanol fathau o gyflogwr a sector y gallech weithio iddynt.

Dilynwch nhw ar LinkedIn, Twitter, a Facebook, yn benodol. Yn aml, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru cyn gwefan y sefydliad felly mae’n ffynhonnell wych o wybodaeth.

Os nad oes gennych broffil LinkedIn, byddai nawr yn amser gwych i ddechrau un - darllenwch ein hawgrymiadau a chyngor allweddol ar sut i greu eich proffil a defnyddio’r swyddogaeth ‘Dod o hyd i Alumni’ i wneud cysylltiadau newydd yn y sefydliad rydych chi’n gwneud cais iddo.

Gwiriwch y ffeiriau cyflogwyr a digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar y campws yn eich Cyfrif Gyrfaoedd. Ydy’r cyflogwr hwn yn dod i roi sgwrs neu’n mynychu ffair gyrfaoedd? Gallai hyn fod yn gyfle gwych i gwrdd â rhai o'r gweithwyr a chael cipolwg ychwanegol a allai helpu i chi lwyddo.

Ond cofiwch, mae angen i chi baratoi am y math hwn o sgwrs oherwydd bydd y cyflogwr yn eich asesu, felly dylech edrych yn broffesiynol a cheisio gwneud argraff gyntaf fawr.

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gweithio i’r sefydliad hwn? Gall siarad â rhywun sydd eisoes yn gweithio yno roi rhywfaint o fewnwelediad gwerthfawr a fydd o fudd i’ch cais.

Cysylltwch â nhw i ofyn am 20 munud o'u hamser i siarad dros y ffôn neu mewn cyfarfod byr. Mae llawer o bobl yn cofio bod yn eich sefyllfa a gwneud cais am swyddi, a byddant yn hapus i helpu. Rhagor o wybodaeth am rwydweithio.

Ymchwilio i’r swydd

Bydd rhan fwyaf o gyflogwyr yn anfon disgrifiad swydd a manyleb y person, yn ogystal â mwy o wybodaeth cefndir felly bydd hyn yn helpu i chi ddechrau. (Os nad ydynt wedi darparu un, defnyddiwch ein meysydd gyrfa i roi syniad i chi o’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer y fath hon o rôl fel arfer.)

Gallwch hefyd lawrlwytho enghraifft o swydd ddisgrifiad a manyleb y person.

Yn ogystal ag ymchwilio i’r hyn mae swydd yn ei gynnwys, dylech geisio canfod:

  • sut mae’n cyd-fynd â rolau eraill yn y sefydliad
  • cyfrifoldebau rheoli llinell ac adrodd
  • y lefel o annibyniaeth neu oruchwyliaeth a fyddai gennych
  • unrhyw hyfforddiant proffesiynol y bydd disgwyl i chi ymgymryd ag o.

Deall eu hiaith

Mae dadansoddi disgrifiad cyflogwr o’r sgiliau maen nhw’n chwilio amdanynt, a’u cyfateb â’ch profiadau eich hun, gan ddefnyddio eu hiaith, yn ei gwneud yn hawdd iddynt weld sut y byddwch yn gweddu i’r rôl.

Wrth ymchwilio i’r cwmni a’r rôl, nodwch unrhyw eiriau allweddol sy’n ymwneud â sgiliau, cymwyseddau a rhinweddau’r cwmni a’r staff. Mae'n ddefnyddiol rhannu'r rhain yn ddwy restr (gweithwyr, cwmni), er ei bod yn bosibl y byddwch yn gweld yr un geiriau yn y ddwy restr.

Gwnewch yn siŵr eich bod wir yn deall ystyr y termau mae’r sefydliad yn eu defnyddio. Ydy’r geiriau hyn yn cael eu diffinio yn y testun o gwbl? Os yw term allweddol yn cael ei ailadrodd, ydy o’n cael ei ailadrodd yn union yr un cyd-destun? A oes gwahaniaeth rhwng y rhestr ar gyfer y swydd mae gennych chi ddiddordeb ynddi, a’r sefydliad yn ei gyfanrwydd?

Dylech ail fframio eich termau’n rhai mae’r cyflogwr yn eu defnyddio. Er enghraifft, gall 'gweithio mewn tîm' a 'gweithio mewn grŵp' yn aml gyfeirio at yr un peth, felly dewiswch y fersiwn a ddefnyddir gan y sefydliad yr ydych chi'n gwneud cais iddo. Dysgu mwy am y sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Cysylltu â ni

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd