Ewch i’r prif gynnwys

Paratoi ar gyfer cyfweliad

Mae cyflogwyr am wybod tri pheth: eich bod yn gallu gwneud y swydd; eich bod chi eisiau’r swydd; ac y byddwch yn gweddu i’r tîm neu’r adran.

Ni fyddant yn gofyn y cwestiynau hyn yn blwmp ac yn blaen, ond byddant yn siapo’r cyfweliad o amgylch darganfod a ydych yn bodloni’r tri maen prawf.

Mae cyflogwyr am sicrhau eu bod yn dewis yr ymgeisydd gorau posib ar gyfer y swydd, ac fe wnânt hyn drwy asesu cyfweleion yn ôl rhestr o nodweddion a galluoedd a bennwyd ymlaen llaw.

Mae cyfwelwyr am benodi ymgeiswyr cyflawn sy’n arddangos eu haddasrwydd at y penodiad. Nid y person gorau ar gyfer y swydd, o reidrwydd, yw’r un sy’n rhoi’r cyfweliad gorau, neu’r un sy’n gallu derbyn y cyflog isaf.

Ymchwiliwch i’r cwmni a’r rôl

Y peth pwysicaf y gellwch ei wneud i baratoi am gyfweliad yw ymchwilio i’r sefydliad a’r rôl.

Rhagweld y cwestiynau

Strwythurir cyfweliadau o amgylch y swydd-ddisgrifiad a manyleb yr unigolyn, felly bydd yn fuddiol i chi ymgyfarwyddo â’r galluoedd hanfodol (cyfathrebu, datrys problemau, ac yn y blaen) cyn y cyfweliad, a chanfod ffyrdd o ddangos eich bod yn eu defnyddio yn rheolaidd. Dod o hyd i rai enghreifftiau o gwestiynau cyfweliad y gellir eu gofyn i chi.

Pwysleisio'r cadarnhaol

Mae cyflogwyr yn hoff o weithwyr atblygol, felly gorau po fwyaf o enghreifftiau yr ydych yn eu darparu er mwyn dangos eich hunanymwybyddiaeth. Byddwch yn barod i bwysleisio deilliannau cadarnhaol, a pham rydych yn meddwl eich bod wedi mwynhau rhywbeth a pham y cawsoch ganlyniadau penodol.

Ar adegau, fodd bynnag, rydym oll yn cael profiadau llai cadarnhaol, ac mae’n bwysig i chi gnoi cil ar hyn a dangos eich bod yn dysgu a pha beth y byddech yn ei wneud yn wahanol.

Wrth asesu’ch hunan, ystyriwch:

Sicrhewch eich bod yn adolygu’ch CV neu ffurflen gais. Meddyliwch am sut y gellwch chi ymhelaethu ar unrhyw enghreifftiau a sgiliau, ac ystyried rhai amgen. Pa enghreifftiau fyddai orau i’w hamlygu ar gyfer y swydd benodol?

Ymarferwch, ymarferwch, ymarferwch

Er nad oes dim byd tebyg i’r peth go iawn, bydd ymarfer ateb cwestiynau cyfweliad posib eich helpu i gofio atebion  ac enghreifftiau yn y cyfweliad ei hun.

Bydd ymarfer yn uchel, gyda ffrind, efallai, neu drwy recordio’ch hun, yn eich helpu i glywed a yw eich atebion yn swnio’n gywir.

Cadwch le mewn gweithdy, ffug gyfweliad, neu apwyntiad

Ystyriwch gadw lle mewn ffug gyfweliad gyda’ch Cynghorydd Gyrfaoedd er mwyn gwarantu adborth a chyngor gwrthrychol. Rydym hefyd yn cynnig gweithdai cyfweliad sy’n rhoi cyfle i chi ymarfer. Fe’u cynhelir bob semester a gellir cadw lle yn y ddau ohonynt drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd mynychu’r gweithdy cyfweliad yn eich paratoi yn ddigonol ar gyfer cyfweliadau. Os hoffech ragor o gymorth, fodd bynnag, gellwch gadw lle ar gyfer apwyntiad 30 munud gyda’ch cynghorydd gyrfaoedd drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd. Byddai’n ddefnyddiol i chi ddarparu manylion y swydd a’r ffurflen gais, CV, neu lythyr eglurhaol rydych wedi eu cwblhau cyn eich apwyntiad.

Ffug gyfweliadau fideo

Os hoffech gynnal ffug gyfweliad fideo, cofrestrwch ar LaunchPad Recruits drwy ddefnyddio’ch cyfeiriad ebost caerdydd.ac.uk. Dyma ffug gyfweliad generig a fydd yn eich paratoi cyn y cyfweliadau fideo ar gyfer interniaethau, lleoliadau gwaith, a chynlluniau graddedigion.

Os ydych yn cwblhau’r holl gwestiynau, byddwn yn monitro’ch adborth a cheisio cynhyrchu ymarferion cyfweliadau ar gyfer eich dewis sector yn benodol. Os ydych yn cael anhawster yn mewngofnodi neu ddefnyddio’r wefan, ebostiwch support@launchpadrecruits.com. Os oes gennych adborth ynghylch y cwestiynau cyfweliad neu argymhellion ar gyfer cyfweliadau pellach, cysylltwch â ni.

Rhagor o wybodaeth

Am gymorth paratoi ar gyfer cyfweliad, gan gynnwys trefnu ffug gyfweliad, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd