Ewch i’r prif gynnwys

Fformatau cyfweld

Y broses gyfweld yw eich cyfle i siarad yn uniongyrchol â’ch darpar gyflogwyr er mwyn darganfod a yw’r swydd yn addas ar eich cyfer.

Gall y mathau o gyfweliad y cewch eich gwahodd iddynt gynnwys rhai wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu drwy fideo.

Cyfweliadau un-wrth-un

Mae cyfweliad un-wrth-un yn digwydd rhyngoch chi a'r cyfwelydd.

Er y gall fod yn gymharol anffurfiol, gwell tybio y bydd yn ffurfiol, ac felly wisgo’n briodol. Sut bynnag, bydd yn fwy na sgwrs anffurfiol, felly paratowch yn drylwyr a gwnewch eich ymchwil.

Efallai y cewch gyfweliad un-wrth-un wrth ymgeisio am:

Cyfweliadau panel

Mae rhai cyfweliadau yn cynnwys panel o aseswyr.

Gall ymddangos yn frawychus, ond meddyliwch am y manteision. Efallai y byddai'n haws a thecach na chyfweliad un-wrth-un. Nid fydd y penderfyniad yn nwylo un person. Bydd gennych amrywiaeth o bobl i siarad a gwneud cyswllt llygad â nhw. Gall fod o fantais wybod pwy fydd ar y panel a maes eu cyfrifoldeb.

Gallai aelodau'r panel gynnwys:

  • cadeirydd i gydgysylltu’r cyfweliad
  • eich darpar reolwr llinell
  • uwch aelod o’r cwmni neu’r sefydliad
  • darpar gyd-weithiwr
  • rhywun o’r swyddfa bersonél neu adnoddau dynol.

Fel arfer bydd y cadeirydd yn eich croesawu ac yn cyflwyno aelodau’r panel i chi, a fydd yn gofyn cwestiynau i chi yn eu tro.

Ceisiwch gyfeirio’ch ateb at y person a wnaeth ofyn y cwestiwn, ac yna cyfeirio’ch ateb at y gweddill pan fo hynny’n briodol. Byddant yn gwneud nodiadau pan fyddwch yn ateb, ond peidiwch â gadael i hynny dynnu’ch sylw.

Cyfweliadau dros y ffôn, dros Skype, a thrwy fideo

Mae cyfweliadau terfynol yn dal yn debygol o ddigwydd yn swyddfeydd y cyflogwr neu mewn swyddfeydd asesu, ond mae cyfweliadau dros y ffôn, dros Skype, a thrwy fideo yn fwyfwy poblogaidd gyda chyflogwyr, yn enwedig recriwtwyr graddedigion, er mwyn hidlo ymgeiswyr yn gynnar yn y broses, ac er mwyn canlyn ceisiadau ar hap cyn y cyfweliadau wyneb yn wyneb.

Mae rhai recriwtwyr mawr yn defnyddio asiantaethau neu ymgynghorwyr i ymdrin â’r cyfweliadau hyn, felly mae’n bosib na fyddwch yn siarad â’r cyflogwr tan yn ddiweddarech.

O ran cyfweliadau dros y ffôn, gallai’r cwmni drefnu amser addas gyda chi ymlaen llaw, neu fe allent eich galw yn ddirybudd. Gallent roi cyfweliad dros y ffôn i chi yn y fan a’r lle os ydych wedi ymgeisio ar hap.

Mae angen cymaint o baratoi arnoch ar gyfer cyfweliad dros y ffôn ag unrhyw fath arall o gyfweliad, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn para 20-30 munud.

Cyn yr alwad

Cyn yr alwad, sicrhewch fod y neges ar eich peiriant ateb yn broffesiynol. Rhowch wybod i’ch cydletywyr, teulu, partner, neu blant eich bod yn ‘ddisgwyl galwad’.

Ffôn sefydlog well, a gwneud yn siŵr bod gennych lloc a'r papur yn ddefnyddiol. Diffoddwch y teledu a radio, a pheidiwch ag yfed neu ysmygu - mae ffonau’n mwyhau sŵn. Rydym yn argymell eich bod yn ymdaclu - bydd yn eich helpu i ymddwyn mewn modd ffurfiol sy’n addas ar gyfer cyfweliad.

Yn ystod yr alwad

Sicrhewch fod gennych yr holl wybodaeth berthnasol gerllaw erbyn i’r alwad ddod trwodd. Cadwch fanylion o’r holl swyddi rydych wedi ymgeisio amdanynt a’r holl ymchwil berthnasol yr ydych wedi ei gwneud mewn ffolderi ar wahân ger y ffôn. Ceisiwch beidio â defnyddio’ch nodiadau fel sgript, fodd bynnag.

Bydd y cyfwelydd dweud ei enw wrthych. Gallwch nodi hyn a’i defnyddio er mwyn naturioli’r sgwrs. Ond peidiwch â defnyddio’u henw cyntaf oni chewch eich gwahodd i wneud felly.

Ni fyddwch yn gallu darllen mynegiannau wyneb neu iaith corff y cyfwelydd, ond byddwch yn gallu gwrando’n astud ar eu llais am unrhyw gliwiau llafar. Byddwch yn ymwybodol na fydd gennych unrhyw gliwiau y tu hwnt i eiriau i fynegi bod y cyfwelydd am ofyn y cwestiwn nesaf. Byddwch yn sensitif i dôn llais y cyfwelydd a’ch llais chi. Sicrhewch eich bod yn swnio’n frwdfrydig, a bod gennych ddiddordeb.

Cadwch eich cwestiynau’n fyr a chryno, oni bai bod y cyfwelydd yn eich ysgogi i gynnig rhagor o wybodaeth. Mae ymatebion byr yn gwneud mwy o argraff na brawddegau hir a chrwydrol. Gall fod yn ddefnyddiol i chi wneud nodiadau, os nad yw hynny’n tynnu’ch sylw. Darganfod rhagor am y mathau o gwestiynau cyfweliad, a sut mae eu hateb.

Os bydd cwestiwn yn anodd i’w ateb, ysgrifennwch ef i lawr a’i ailadrodd i’r cyfwelydd am eglurhad. Bydd hyn yn ennill amser i chi allu meddwl yn glir. Dysgu rhagor am ateb cwestiynau chwithig neu anodd.

Cofiwch wenu - bydd yn effeithio ar dôn eich llais a’ch helpu i swnio’n fwy brwdfrydig a hyderus. A sefwch - byddwch yn fwy effro ac yn canolbwyntio’n well. Ac yn olaf, osgowch unrhyw beth a allai dynnu’ch sylw,a pheidiwch ag edrych ar eich cyfrifiadur neu ffidlan ag ef.

Galwadau awtomataidd

Mae rhai cyfweliadau dros y ffôn yn awtomataidd. Rhoddir rhif ffôn am ddim i chi ynghyd â PIN. Gellir gofyn i chi ymateb i gynifer ag 80 o ddatganiadau a recordiwyd ymlaen llaw, gan ddefnyddio graddfa megis: ‘cytuno’; ‘anghytuno’; ‘ddim yn siŵr’. Cymaint byth, gwell yw ateb yn reddfol, yn hytrach na cheisio dyfalu beth hoffai’r cyflogwr ei glywed.

Mae Forbes yn cynnig chwe cham i sicrhau cyfweliad dros y ffôn.

Fformat cyfweld sy’n dod yn fwyfwy cyffredin yw defnyddio holiadur fideo yn hytrach na chyswllt byw â’r cyfwelydd.

Bydd cyflogwyr yn gosod cwestiynau neu dasgau, ac yna defnyddio cwmnïau fideo megis Webrecruit, Sonru, Launchpad Recruits, ac Interviewstream i gynnal y cyfweliad rhithwir. Gofynnir yr un cwestiynau i’r holl ymgeiswyr, a gall y recriwtwyr ailchwarae neu adolygu unrhyw beth sy’n dal eu sylw. Gall fod opsiwn i chi oedi’r recordiad, ond bydd y cyflogwr yn cael gwybod os defnyddir y swyddogaeth hon, fodd bynnag.

Tueddir i ddefnyddio opsiynau hunan-recordio neu Youtube ar gyfer swyddi yn y cyfryngau neu mewn marchnata a gwethu. Gwahoddir yr ymgeisydd i lwytho fideo bum munud i’w gwefan a ddiogelir gan gyfrinair, i amlygu rhai agweddau ar eu sgiliau, ee cyflwyno.

Eisiau ymarfer? Cynygiwn y cyfle i chi ymgymryd â ffug gyfweliad fideo.

Mae Skype yn caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu â’u cyfoedion drwy negeseuon llais, fideo, a gwib dros y ryngrwyd. Fe’i defnyddir fwyfwy ar gyfer cyfweliadau, yn enwedig o bell neu dramor.

Defnyddir Skype, FaceTime, a holiaduron fideo weithiau lle byddid wedi defnyddio cyfweliadau dros y ffôn yn y gorffennol, gan alluogi penaethiaid i asesu’ch arwedd a’ch gwybodaeth cyn eich gwahodd i gyfweliad wyneb yn wyneb.

Ymddangoswch yn drwsiadus - gwisgwch yn briodol, fel petaech wyneb yn wyneb. Dydych chi ddim eisiau cael eich dal yn gwisgo’ch dillad rhedeg. Byddwch ymwybodol o’r hyn sydd yn y cefndir y tu ôl i chi, ee symudwch unrhyw lestri brwnt, lluniau amheus, ac ati. Sicrhewch fod eich gliniadur ar fodd fideo, a bod y lens gyfuwch â’ch llygaid y tu ôl i ffynhonnell goleuni.

Rhowch nodiadau Post-it o amgylch sgrin eich cyfrifiadur i sicrhau nad ydych yn colli pwyntiau allweddol. Sicrhewch eich bod yn nodi rhif ffôn y recriwtiwr rhag ofn i chi golli cysylltiad rhyngrwyd.

Ewch drwy’r cyfweliad Skype gydag un o’n cynghorwyr gyrfaoedd, ffrind, neu aelod o’r teulu i godi’ch hyder wrth ddefnyddio’r cyfrwng ac i sicrhau eich bod yn edrych ar y camera, nid y sgrin.

Mae Prospects yn cynnig pum cam i gyfweliad fideo llwyddiannus ac mae gan TARGETjobs awgrymiadau perfformiad arbenigol ar gyfer cyfweliadau fideo a Skype.

Rhagor o wybodaeth

I ddysgu rhagor am y gwahanol fathau o gyfweliad a beth i’w ddisgwyl, cysylltwch â ni: