Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio yng Nghymru

Mae Cymru yn cynnig cyfle i raddedigion weithio i gyflogwyr mawr mewn diwydiant, yn ogystal â busnesau llai o faint, mewn amrywiaeth o sectorau.

Ers 2015, mae 62% o'r rhai sy'n astudio yng Nghymru yn dechrau gweithio yng Nghymru, yn ôl yr Uned Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch.

Cyflogwyr yng Nghymru

Mae tua 99% o fusnesau yng Nghymru yn fusnesau bach a chanolig (BBaChau) sy'n cyflogi llai na 250 o bobl – caiff y rhan fwyaf eu cyfrif yn ficro-sefydliadau sy'n cyflogi llai na 10 o bobl. Peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag ystyried Cymru – mae llawer o raddedigion sy’n gweithio mewn busnesau bach a chanolig yn aml yn synnu faint o gyfrifoldeb a roddir iddynt.

Mae'r prif sectorau diwydiant, a rhai o'r cyflogwyr allweddol o fewn pob un, yn cynnwys y canlynol:

Fodd bynnag, y sector cyhoeddus yw'r cyflogwr mwyaf yng Nghymru, gan gyfrif am 26.7% o gyfanswm cyflogaeth Cymru yn 2015. Y tri sector diwydiant mwyaf yw’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), addysg a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Hefyd, mae galw cynyddol am sgiliau iaith Gymraeg. Dysgwch ragor am ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

Cyflogwyr graddedigion

Mae tua thraean o gyflogwyr yng Nghymru yn recriwtio graddedigion, gan gynnwys rhai sefydliadau mawr sydd â chynlluniau hyfforddi graddedigion, fel Dŵr Cymru, BAE Systems, Aldi, Capita i enwi dim ond rhai, ac amrywiaeth o fusnesau bach a chanolig.

Yn 2016, roedd gan 35% o gyflogwyr graddedigion a restrwyd yn The Times Top 100 swyddi lefel mynediad ar gael yng Nghymru, yn ôl High Fliers Research. Mae The Guardian UK 300 hefyd yn rhestru nifer o gyflogwyr graddedigion blaenllaw, nifer ohonynt â phresenoldeb yng Nghymru.

Yng Nghymru, nid yw cyfleoedd i raddedigion bob amser mor weladwy nac wedi’u hysbysebu cystal, ac mae chwilio am swyddi yn greadigol yn allweddol. Dysgwch ragor am swyddi cudd.

Twf mewn trosiant

Mae 300 Busnes Gorau Cymru 2015 yn dangos bod cwmnïau mwyaf Cymru wedi gweld twf syfrdanol o 8.5% mewn trosiant, llawer mwy nag economi’r DU sydd wedi cynyddu 2.5%.

Graddedigion yng Nghymru

Nid yw’r mwyafrif helaeth o raddedigion yng Nghymru yn derbyn swyddi traddodiadol i raddedigion mewn cwmnïau mawr; yn hytrach maent yn mynd ymlaen i amrywiaeth eang o swyddi neu'n astudio ymhellach. Mae tua thraean o raddedigion yn cymryd swyddi lle na ystyrir bod eu gradd yn ofynnol ar y dechrau, yn ôl y Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth.

Yn ôl arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DHLE) 2011/12, mae graddedigion Cymru yn fwyaf tebygol o gael eu cyflogi yn y rolau canlynol:

  • rolau gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid (14.15%)
  • rolau gofalu (8.9%)
  • swyddi gweinyddol (8.5%).

Dysgwch beth mae graddedigion o Brifysgol Caerdydd wedi mynd ymlaen i’w wneud. Gallwch ddod o hyd i fanylion cynlluniau hyfforddiant a swyddi gwag i raddedigion yng Nghymru.

Cyflogau is na'r cyfartaledd

Mae'n werth nodi bod cyflogau graddedigion yn amrywio’n sylweddol yng Nghymru a gall cyfartalog cyflogau fod yn is na rhanbarthau eraill y DU, gan adlewyrchu’r ffaith bod cyflogau’n is yn gyffredinol yng Nghymru yn hytrach nag enillion ariannol llai am astudio hyd at lefel gradd. Yn 2015, y cyflog cyfartalog yn y DU oedd £20,637, yn ôl yr Uned Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch.

Cysylltu â ni

Am ragor o gyngor ar weithio yng Nghymru, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd