Ewch i’r prif gynnwys

Y farchnad lafur i raddedigion

Mae gan y farchnad swyddi i raddedigion yn y DU lefel uchel o hyblygrwydd, gyda hyd at 50% o swyddi gwag i raddedigion yn agored i ymgeiswyr o unrhyw bwnc gradd.

Mae'r sectorau cyflogaeth cyffredin a allai recriwtio graddedigion o unrhyw bwnc gradd yn cynnwys:

  • hysbysebu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus
  • ymgynghoriaeth busnes, cyllid a rheoli
  • cyhoeddi a’r cyfryngau
  • gwerthu, manwerthu a phrynu
  • cynlluniau hyfforddiant rheoli’r sector cyhoeddus.

Ystod o bynciau gradd

Gall cyflogwyr recriwtio gweithwyr o ystod o bynciau gradd am y rhesymau canlynol:

  • mae arnynt angen pobl ar gyfer rolau rheoli cyffredinol nad oes angen gwybodaeth am bwnc penodol
  • maent yn chwilio am nodweddion generig sydd gan raddedigion megis creadigrwydd, sgiliau dadansoddi, penderfyniad, gwaith tîm a chyfathrebu, yn hytrach na gwybodaeth dechnegol benodol
  • maent am gael mynediad at gronfa ehangach o dalent er mwyn dewis eu recriwtiaid
  • mae’n well ganddynt hyfforddi graddedigion yn y rolau sydd eu hangen ar yr adeg honno.

Sgiliau yn hytrach na phwnc

Bydd llawer o hysbysebion swyddi a manylion swyddi gwag yn benodol o ran y sgiliau a'r profiad y maent yn chwilio amdanynt, yn hytrach na phwnc y radd.

Bydd argyhoeddi cyflogwr ynghylch y sgiliau rydych wedi’u meithrin o ganlyniad i’ch gradd yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant, yn ogystal â marchnata’r sgiliau rydych wedi’u datblygu drwy brofiad gwaith a gweithgareddau eraill yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol.

  • Nododd90%o recriwtwyr graddedigion 'angerdd' ac 'agwedd gadarnhaol' ar eu rhestr ddymuniadau ar gyfer graddedigion, yn ôl Employability Skills Insights from the Career Design Employer Survey

Bydd pwnc eich gradd wedi bodloni diben hanfodol fel cyfrwng diddorol a boddhaus ar gyfer meithrin ystod o sgiliau a nodweddion graddedigion generig. Dysgwch pa sgiliau cyflogadwyedd rydych wedi - neu y byddwch wedi - eu datblygu yn ystod eich gradd.

Mewn llawer o'r rolau hyn, rydych yn debygol o symud i ffwrdd oddi wrth bwnc eich gradd. Gall hyn fod yn ddewis bwriadol gennych, neu efallai eich bod am chwilio am gyfle lle gall eich pwnc gradd ychwanegu gwerth at eich gallu i gyflawni’r rôl hyd yn oed os nad oedd ei angen yn benodol.

Pa mor bwysig yw hi i chi eich bod yn defnyddio eich gradd (ac yn arbennig unrhyw astudiaeth ôl-raddedig) yn uniongyrchol yn eich gwaith? Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drafod hyn gyda'ch tiwtor personol neu gynghorydd gyrfaoedd wrth wneud penderfyniadau ynghylch swyddi a meysydd cyflogaeth posibl. Gallwch drefnu apwyntiad gyda chynghorwr gyrfaoedd drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Sefyll allan mewn marchnad gystadleuol

Bydd cymryd perchnogaeth dros eich gyrfa, ynghyd â brwdfrydedd ac agwedd gadarnhaol, yn eich helpu i sefyll allan mewn marchnad raddedigion gystadleuol.

Drwy ymchwilio i opsiynau o flwyddyn gyntaf eu gradd, ennill profiad gwaith perthnasol a gallu dangos sut y gallant gymhwyso eu sgiliau a'u profiadau yn y gweithle, mae llawer o’n myfyrwyr yn cael cynigion gan gyflogwyr graddedigion mawr hyd yn oed cyn gadael y brifysgol.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd