Ewch i’r prif gynnwys

Defnyddio asiantaethau recriwtio

Mae mwy na 70% o sefydliadau yn defnyddio asiantaethau recriwtio i helpu i lenwi swyddi gwag.

Mae asiantaethau recriwtio (a elwir hefyd yn asiantaethau cyflogi) yn cynorthwyo sefydliadau i ddod o hyd i ymgeiswyr ar gyfer swyddi gwag dros dro a pharhaol.

Maent yn sefydliadau sy'n gwneud elw – mae cyflogwyr yn talu ffi am y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu. Bydd gan asiantaethau da gronfa ddata sefydledig o gyflogwyr a gallant roi mynediad i chi at swyddi gwag na chânt o bosibl eu hysbysebu mewn mannau eraill. Ond peidiwch â dibynnu ar asiantaethau yn unig i gael swydd i chi – dim ond rhan o'ch strategaeth chwilio am swydd y dylai asiantaethau fod.

Fodd bynnag, mae yna lawer o bethau i'w hystyried wrth ddewis a defnyddio asiantaethau recriwtio a all eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar y gwasanaethau y maent yn eu darparu.

Manteision gweithio gyda nhw

Manteision gweithio gydag asiantaeth yw cael pob cyfweliad wedi’i drefnu drostoch, dim ond gorfod cyrraedd ar amser sydd yn rhaid i chi ei wneud, gan eu bod nhw’n gwneud y gwaith paratoi cychwynnol a helpu gyda’r negodiadau cyflog.

Jessica, sydd â gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg

Gall asiantaeth sy’n chwilio am swyddi gwag ar eich rhan ehangu cwmpas eich chwiliad swydd ac arbed amser i chi. Gallant helpu i baru eich sgiliau, profiad a diddordebau gwaith â chyfleoedd gwaith addas.

Gallant hefyd eich helpu i ddod o hyd i waith dros dro neu waith yn ystod y gwyliau tra rydych yn astudio am eich gradd, neu ffordd o ennill ychydig o arian heb orfod ymrwymo i swydd barhaol ar ôl graddio.

Gall asiantaethau cyflogaeth dros dro eich helpu i ddod o hyd i waith mewn amrywiaeth o rolau ac amgylcheddau gan eich galluogi i ennill profiad gwerthfawr, amrywiol tra rydych yn chwilio am swydd barhaol.

Gall ymgynghorwyr recriwtio roi darlun realistig i chi o’ch sgiliau a chynnig cyngor ar lwybrau gyrfa addas. Fodd bynnag, dylech bob amser geisio cyngor gyrfaoedd gan ffynhonnell ddiduedd, fel ein tîm ni. Trefnwch apwyntiad i weld Cynghorydd Gyrfaoedd.

Gwneud y mwyaf o'u gwasanaethau

Os byddwch yn meithrin cydberthynas lwyddiannus â'ch ymgynghorydd recriwtio, gall arwain at swydd sy'n cyfateb i’ch sgiliau a’ch dyheadau gyrfa.

Gwnewch yn siŵr fod yr asiantaeth rydych yn gweithio iddi yn un dibynadwy. Argymhellion personol yn aml yw’r ffordd orau o ddod o hyd i asiantaethau recriwtio da, felly gofynnwch i ffrindiau a theulu sydd wedi gweithio gydag asiantaethau. Os yw’r asiantaeth yn aelod o’r Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC), gall hyn fod yn arwydd defnyddiol o uniondeb y cwmni.

Gwnewch eich gwaith ymchwil. Nid yw pob asiantaeth yn cwmpasu pob math o swyddi, felly edrychwch ar safleoedd swyddi sector-benodol (mae Agency Central yn un enghraifft) i weld pa asiantaethau sy’n delio â’r swyddi neu’r sectorau y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Mae yna hefyd asiantaethau recriwtio pwrpasol ar gyfer graddedigion.

Dewiswch rai o asiantaethau i gydweithio'n agos â nhw yn hytrach na chofrestru gyda llawer. Rydych yn debygol o gael canlyniadau gwell os byddwch yn meithrin cydberthynas dda ag ambell ymgynghorydd a chysylltu â nhw’n rheolaidd. Efallai y bydd angen i chi chwilio o gwmpas i ddod o hyd i'r asiantaeth gywir ar eich cyfer chi.

Cael profiad perthnasol

Cofiwch y bydd llawer o asiantaethau eisiau rhywfaint o brofiad perthnasol, yn arbennig ar gyfer rhai galwedigaethau penodol e.e. gweinyddu, adnoddau dynol a marchnata (hyd yn oed ar gyfer rolau dros dro).

Fel arfer mae hyn yn golygu chwe mis a gall fod yn rhwystredig i raddedigion newydd gydag ychydig iawn o brofiad gwaith. Os yw hyn yn wir i chi, ceisiwch wneud rhai lleoliadau gwaith byr cyn gwneud cais.

Efallai y bydd asiantaethau yn gofyn i chi gofrestru ar-lein a bydd meddalwedd gyfrifiadurol yn eich paru â swyddi posibl ar unwaith. Pan fyddwch yn cofrestru gydag asiantaeth, byddwch yn glir am eich nodau gyrfa a'r math o waith rydych yn chwilio amdano.

Gwnewch yn siŵr CV yn barod i’w anfon atynt, neu i’w lanlwytho, sy'n tynnu sylw at eich sgiliau, eich profiad a’ch dyheadau gyrfa. Yn ddelfrydol, dylai eich CV gynnwys y sgiliau ac unrhyw brofiad gwaith perthnasol sy'n ofynnol ar gyfer y sector neu’r rôl sydd gennych mewn golwg.

Trefnu cyfarfod

Lle bo'n bosibl, trefnwch gyfarfod wyneb yn wyneb. Bydd hyn yn gyfle i drafod yn fanwl pa waith rydych am ei wneud ac i feithrin cydberthynas dda â'ch Ymgynghorydd Recriwtio. Byddwch yn glir ynghylch pa gyfleoedd rydych yn chwilio amdanynt fel ei fod yn gwybod pa gyfleoedd i gysylltu â chi amdanynt.

Gwnewch nodyn o unrhyw gyngor y mae’n ei roi i chi am eich CV, disgwyliadau cyflog neu sut i wella bylchau o ran sgiliau. Bydd yn adnabod y farchnad swyddi yn well na chi mae'n debyg a bydd ganddo brofiad o osod ymgeiswyr mewn swyddi yn llwyddiannus.

Pan fyddwch mewn cyfarfod ag asiantaeth recriwtio, dylech ei drin fel y byddech yn trin cyfweliad â chyflogwr. Mae'n gyfle i ddangos eich cryfderau a’ch galluoedd a chyfleu pam y byddech yn weithiwr gwerthfawr. Gwisgwch yn drwsiadus, byddwch yn broffesiynol ac yn gwrtais bob amser.

Mae enw da’r asiant recriwtio gyda’r cleient yn dibynnu ar eich prydlondeb, eich dibynadwyedd a’ch brwdfrydedd am eich gwaith. Dangoswch iddynt y byddwch yn debygol o ymddwyn yn y modd hwn.

Os ydych wedi cofrestru ar-lein, dilynwch hyn gyda galwad ffôn – mae llais yn fwy cofiadwy na chyfeiriad e-bost.

Dewch o hyd i fanylion am y sefydliad cyn rhoi caniatâd i gyflwyno eich CV ar gyfer swydd. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol na fydd rhai asiantaethau yn datgelu enw'r cleient nes eich bod wedi rhoi caniatâd i gyflwyno eich CV.

Dylech bob amser fynychu’r cyfweliadau neu’r ganolfan asesu y cewch eich galw iddynt. Nid yw'n adlewyrchu’n dda ar yr asiantaeth os yw eu hymgeiswyr yn annibynadwy, a bydd yn eu gwneud yn amharod i weithio gyda chi eto.

Os nad ydych yn cael canlyniadau

Ffoniwch eich asiantaeth recriwtio bob 10-14 diwrnod os nad ydych yn gweld canlyniadau. Bydd hyn yn ei hatgoffa eich bod yn dal i fod ar gael a bod gennych ddiddordeb. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ofyn am adborth os nad ydych yn llwyddiannus. Os nad ydych yn cael y canlyniadau rydych yn eu disgwyl, chwiliwch am asiantaethau eraill.

Gwnewch yn siŵr fod gan yr asiantaeth recriwtio eich rhif ffôn symudol a’ch cyfeiriad e-bost cyfredol ac ymatebwch yn gyflym os ydynt yn cysylltu â chi gan ei fod yn dangos eich ymrwymiad i chwilio am swydd.

Peidiwch â disgwyl ymateb personol i bob cais rydych yn ei wneud. Os yw eich CV yn briodol ar gyfer y rôl, rydych yn debygol o gael galwad. Os nad yw’n briodol, ni chewch eich galw.

Ewch i ymweld â nhw yn bersonol a dod i adnabod yr ymgynghorwyr. Dim ond ymgeiswyr dymunol sy’n mynd i wneud argraff dda y maen nhw am eu hanfon at gleientiaid. Felly, os gallwch fynd i mewn a gwerthu eich hun gymaint â phosibl, credaf y byddant yn gallu eich defnyddio i wneud iddynt edrych yn dda. Os ydynt yn cynnig lleoliadau nad oes gennych ddiddordeb ynddynt, byddwch yn agored am y peth, ond ailbwysleisiwch eich bod yn awyddus i weithio iddynt, ond yn gwneud rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi.

Susanna, sydd â gradd mewn Daearyddiaeth (Dynol)

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech gyngor ar weithio gydag asiantaethau recriwtio, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd