Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydweithio

Mae rhwydweithio yn arfer cyffredin – yn arbennig ar draws y diwydiannau creadigol – felly gall datblygu eich sgiliau yn yr arfer hwn yn gynnar yn eich gyrfa helpu eich datblygiad proffesiynol.

Bydd siarad â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn eich galluogi i wneud y canlynol:

  • casglu gwybodaeth am feysydd gyrfa
  • dysgu am y cyfleoedd a all fodoli yn y maes neu’r sefydliad
  • datblygu eich cysylltiadau â phobl allweddol
  • meithrin eich hyder a gwella eich sgiliau cyfweld drwy siarad yn anffurfiol ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol
  • darganfod y farchnad swyddi gudd. Y llwybr anuniongyrchol yn aml yw’r strategaeth orau.

Trafodaeth wyneb yn wyneb yw’r lle gorau i ddechrau cydberthynas rwydweithio. Mae dull uniongyrchol yn gwarantu ymateb ond efallai na fydd e-bost neu lythyr yn ennyn ymateb.

Mae rhwydweithwyr da yn debyg i  gameleonod. Mae'n bwysig meddwl am sut y gallwch gymysgu ag amrywiaeth eang o bobl a siarad â nhw’n effeithiol. Mae argraffiadau cyntaf yn hanfodol. Byddwch yn gyfforddus, ond edrychwch yn briodol ar gyfer y lleoliad ac wrth gwrs gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrtais, yn frwdfrydig ac yn gyfeillgar.

Rydym yn argymell hefyd eich bod yn darllen cylchgronau yn ymwneud â’r diwydiant – bydd yn dangos eich bod yn gwybod am beth rydych yn sôn.

Defnyddio eich cysylltiadau presennol

Yn gyntaf, ystyriwch eich cysylltiadau personol – ydych chi'n adnabod rhywun sy’n gweithio yn y diwydiant, neu sydd â chysylltiadau yn y diwydiant? Rydym yn eich cynghori i holi’r canlynol:

  • staff academaidd
  • perthnasau, teulu, ffrindiau – meddyliwch am eich rhwydwaith estynedig (efallai nad ydych yn adnabod y person – gallai fod yn ffrind i ffrind)
  • cydweithwyr y tu mewn a'r tu allan i'r brifysgol
  • cysylltiadau profiad gwaith blaenorol.

Ystyriwch eich profiad gwaith ysgol hefyd - a oes gennych gysylltiadau y gallech eu defnyddio o hyd?

Dod o hyd i ffynonellau newydd

Er mwyn nodi ffynonellau ar gyfer cysylltiadau newydd, rydym yn eich cynghori i siarad â siaradwyr gwadd ar y campws neu fynychu digwyddiadau cyflogwyr fel ffeiriau gyrfaoedd a sesiynau sgiliau cyflogwyr, neu gynadleddau diwydiant. Gallwch hefyd nodi cysylltiadau drwy'r cyfryngau cymdeithasol, a gall fod yn ddefnyddiol wrth ddod o hyd i swydd gudd.

Cyrff proffesiynol

Gallwch hefyd ddod o hyd i ffynonellau drwy gysylltu â chyrff proffesiynol – mae ein meysydd gyrfaoedd yn cynnwys dolenni i lawer o'r rhain a gall rhai gynnig digwyddiadau rhwydweithio y gallwch eu mynychu.

Cynlluniau mentora

Os oes gennych radd o Brifysgol Caerdydd, ystyriwch gynlluniau mentora a all eich galluogi i feithrin cyswllt â gweithiwr proffesiynol yn eich maes bwriadedig. Defnyddiwch adnodd cyn-fyfyrwyr LinkedIn i’ch helpu i nodi cysylltiadau posibl.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech fwy o gyngor ar rwydweithio, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd