Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu ar hap

Os ydych yn teimlo nad yw’r math o swydd rydych ei heisiau byth yn ymddangos, gallech gysylltu â chyflogwyr perthnasol yn uniongyrchol i ofyn am gyfleoedd posibl.

Gallech wneud hyn waeth pa fath o gyfle gyrfa y mae gennych ddiddordeb ynddo, gan gynnwys:

  • swyddi gwag parhaol
  • swyddi gwag dros dro neu ran-amser
  • profiad gwaith
  • cysgodi yn y gwaith
  • ymweliad byr â’r safle
  • sgwrs 30 munud
  • cyfle i gwrdd ag unigolyn a raddiodd yn ddiweddar.

Awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu llythyrau ar hap

Cadarnhewch at bwy y dylech ysgrifennu’r llythyr, gan gynnwys ei deitl, enw a swydd. Bydd llythyr sydd wedi’i gyfeirio’n bersonol at rywun yn cael mwy o sylw.

Ysgrifennwch lythyr ffurfiol, cadarnhaol, ond peidiwch â’i gor-wneud hi - gall gwerthu eich hun yn rhy daer fod yn annymunol. Rydym hefyd yn eich cynghori i ysgrifennu’n gryno, ac yn glir – rydych yn fwy tebygol o gael ymateb os yw eich cais yn glir. Defnyddiwch eiriau megis 'cyfleoedd' neu 'agoriadau' yn hytrach na 'swyddi' neu 'swyddi gwag'.

Maent yn fwy penagored a gallant annog y cyflogwr i feddwl mwy am y posibiliadau ar gyfer defnyddio’r sgiliau a’r profiad a amlinellwyd gennych yn eich llythyr a'ch CV. Os byddwch yn gofyn am swydd ac nid oes un ar gael ar y pryd, bydd yn hawdd iddo ddweud na yn bendant.

Ceisiwch gyfleu'r neges, 'Rwyf wedi trafferthu dysgu amdanoch a dyma beth y gallaf ei gynnig i chi' yn hytrach na 'Rwy’n raddedig gwych; beth all eich cwmni ei wneud i mi?'

Yn y llythyr, cynigiwch ddod i gyfarfod a gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich manylion cyswllt.

Dilyn i fyny

Arhoswch 10-14 diwrnod cyn dilyn eich llythyr ar hap gyda galwad ffôn. Gofynnwch a ydynt wedi cael eich cais ar hap ac a oes ganddynt unrhyw agoriadau ar gael y gellid eich ystyried ar eu cyfer.

Pwysleisiwch eich brwdfrydedd a’r ffaith eich bod ar gael i gwrdd â nhw os hoffent drafod unrhyw bosibiliadau gyda chi. Byddwch yn barod i gael eich gwrthod – nid yw llwyddiant wedi’i warantu, ond mae’n digwydd, ac nid oes gennych unrhyw beth i'w golli.

Cysylltu â ni

Er mwyn dysgu mwy am gysylltu ar hap:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd