Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am swydd

Mae ffyrdd rhesymegol ac effeithiol o ymdrin â’r her hon, a fydd yn caniatáu i chi osgoi’r dull sy’n cael ei ddefnyddio gan rai myfyrwyr wrth i’r arholiadau terfynol agosáu ac wrth i’r panig ddechrau, sef chwilio am unrhyw beth.

Mae diwydiannau gwahanol yn gofyn am ddulliau gwahanol. Ni fydd rhwydweithio yn arwain at swydd yn y sector cyhoeddus – mae’r weithdrefn yn un ffurfiol a strwythuredig. Ychydig bach iawn o bobl yn y cyfryngau sydd erioed wedi llenwi ffurflen gais – cysylltiadau a bachu cyfleoedd sy’n mynd â hi yn y maes hwn.

Byddwch yn ddigon dewr i gwestiynu eich strategaeth chwilio am waith ac ystyriwch beth sydd ddim yn gweithio - rhowch gynnig ar rywbeth newydd a allai weithio.

Os oes arnoch angen help, gallwch drafod eich syniadau gyda chynghorydd gyrfaoedd a fydd yn eich helpu i amlygu pa swyddi a all fod yn addas i’ch sgiliau, eich galluoedd a’ch diddordebau chi.

Chwilio ein Bwrdd Swyddi a meysydd gyrfaoedd

Mae cyflogwyr a sefydliadau sy’n targedu ein myfyrwyr a’n graddedigion yn rhoi eu swyddi gwag ar ein Bwrdd Swyddi.

Mae’r Bwrdd Swyddi yn cynnwys cyfleoedd gan sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o amrywiaeth eang o sectorau. Gallwch hidlo eich chwiliad yn ôl y diwydiant yr hoffech weithio ynddo a lleoliad y swydd. Hefyd, mae rhai swyddi gwag sy’n targedu myfyrwyr a graddedigion rhyngwladol i weithio yn y farchnad swyddi dramor.

Gallwch chwilio ein meysydd gyrfaoedd hefyd, sy’n rhestru adnoddau chwilio am waith a phrofiad gwaith arbenigol ar gyfer mwy na 50 o yrfaoedd gwahanol.

Gwefannau recriwtio arbenigol

Mae’n amhosibl gwybod am bob cynllun sydd ar gael i raddedigion, ac nid oes unrhyw un adnodd a fydd yn ganllaw diffiniol. Ond mae llawer o ffynonellau swyddi gwag ar gael ar-lein, sy’n caniatáu i chi gofrestru ar gyfer cael hysbysiadau trwy’r e-bost am y mathau o swyddi sydd o ddiddordeb i chi.

Mae’r gwefannau recriwtio graddedigion mwyaf yn cynnwys:

Cynllun KTP

Mae’r Cynllun Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn un o raglenni recriwtio graddedigion mwyaf y DU. Ceir dros 300 o gyfleoedd gwaith bob blwyddyn. Gall cymryd rhan helpu eich gyrfa ac, yn aml, mae’n arwain at swydd barhaol. Chwiliwch swyddi gwag diweddaraf KTP ar-lein.

Twf Swyddi Cymru

Mae Twf Swyddi Cymru yn creu penodiadau swyddi ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed, ac mae elfen benodol ohoni yn canolbwyntio ar greu cyfleoedd ar lefel graddedigion; ym mis Mai 2015, sicrhaodd £25 miliwn o gyllid pellach yr UE, i redeg am dair blynedd arall.

Myfyrwyr a graddedigion LHDTh+

Mae gan Stonewall ei safle swyddi ei hun, Proud Employers, sy’n cynnwys cannoedd o swyddi gyda chyflogwyr sy’n ystyriol o LHDTh ledled y DU.

Os ydych chi’n siarad Cymraeg

Cewch hyd i swyddi a chyfleoedd profiad gwaith ar:

Mae’r cyfeirlyfrau graddedig diweddaraf a’r cyhoeddiadau penodol i sector yn rhoi manylion am swyddi i raddedigion ac maent ar gael yn rhad ac am ddim yn y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd o fis Hydref ymlaen.

Mae llyfrgell y Brifysgol yn tanysgrifio i ystod eang o gyfnodolion proffesiynol a chyhoeddiadau masnach allweddol, i’ch helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Defnyddiwch LibrarySearch i ddod o hyd iddyn nhw – os nad ydych chi’n siwr pa rai fyddai orau i chi eu defnyddio, cysylltwch â’r llyfrgellydd pwnc ar gyfer y maes sydd o ddiddordeb i chi. Mae gan gyn-fyfyrwyr hawl i aelodaeth llyfrgell.

Gall cyfnodolion proffesiynol a chylchgronau arbenigol sy’n berthnasol i’ch maes cyflogaeth fod yn ffynonellau defnyddiol ar gyfer swyddi gwag hefyd e.e. Nature, New Scientist, The Law Gazette neu The Architects' Journal. Gofynnwch i aelod o’n tîm pa gyhoeddiadau allai fod yn ddefnyddiol i’ch chwiliad gyrfaoedd penodol chi neu chwiliwch ein meysydd gyrfaoedd.

Mae cyflogwyr yn ymweld â’r Brifysgol trwy gydol y flwyddyn, yn mynychu ffeiriau gyrfaoedd ac yn cyflwyno gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau galw heibio ar y campws - mae pob un ohonynt yn gyfle amhrisiadwy i gael gwybodaeth uniongyrchol am swyddi a meysydd gyrfa. Cewch hyd i fanylion am weithgareddau cyflogwyr yn eich Cyfrif Gyrfaoedd.

Os ydych chi’n fyfyriwr presennol

Cewch hyd i adnoddau ar fewnrwyd y myfyrwyr a fydd yn caniatáu i chi ymchwilio i gwmnïau a sefydliadau, yn ogystal â diwydiannau a marchnadoedd, i’ch helpu i baratoi ar gyfer ceisiadau am swyddi a chyfweliadau. Mae’r adnoddau mwyaf defnyddiol yn cynnwys:

  • EBSCO Business Source Premier
  • Financial Information Made Easy
  • Nexus UK
  • IbisWorld
  • Mintel
  • Passport

Gofyn i’ch Ysgol Academaidd

Mae gan rai Ysgolion Academaidd gysylltiadau da iawn gyda chyflogwyr, yn enwedig o ran pynciau mwy galwedigaethol, neu’r rheiny sydd â blynyddoedd ar leoliad. Yn yr achosion hyn, efallai y bydd y cyflogwyr yn cysylltu â’r Ysgol yn uniongyrchol i drefnu cyflwyniad neu hysbysebu swydd wag.

Bydd eich Ysgol yn hysbysebu’r cyfleoedd hyn i chi ac mae’n werth chweil eu canlyn, oherwydd weithiau, caiff y swyddi gwag eu hysbysebu mewn nifer dethol iawn o brifysgolion yn unig.

Rhagor o wybodaeth

I gael mwy o gyngor ynghylch chwilio am swyddi neu os hoffech enwau gwefannau neu gwmnïau eraill sy’n hysbysebu swyddi, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd