Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle

Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn ymrwymedig i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn gwerthfawrogi’r hyn y maent yn eu cynnig i sefydliad.

Fodd bynnag, mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn darparu'r fframwaith cyfreithiol i amddiffyn rhag triniaeth annheg. Mae hefyd yn rhoi’r canllawiau i gyflogwyr a sefydliadau eraill er mwyn sicrhau cyfle cyfartal yn y gweithle ac mewn cymdeithas.

Mae’r Ddeddf yn cwmpasu naw nodwedd warchodedig – oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred), rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Eich helpu i gynllunio eich gyrfa

Rydym yn gadarnhaol o blaid hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac rydym yma i helpu gydag unrhyw agwedd ar eich proses dethol swydd.

Gallwch drefnu ymgynghoriad cyfrinachol a diduedd â chynghorydd gyrfa drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd, neu ddefnyddio'r adnoddau cydraddoldeb ac amrywiaeth hyn gan ystod o sefydliadau i’ch arwain wrth gynllunio eich gyrfa.

Hefyd, mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wybodaeth am hawliau cyflogaeth grwpiau amrywiol.

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn ei gwneud yn anghyfreithlon i unigolion gael eu trin yn llai ffafriol ar sail oedran. Yr eithriad i hyn yw pan fo cyfiawnhad dilys a chymesur (e.e. gofyniad i fod dros 18 oed ar gyfer rhai swyddi, menter benodol i bobl hŷn, neu brentisiaethau i bobl iau).

Os ydych yn ansicr ynghylch sut i ymdrin â phosibilrwydd gwahaniaethu ar sail oedran yn y gweithle, cysylltwch â ni. Gallwch hefyd fynd i wefan Fforwm Cyflogwyr ar Oedran, sef rhwydwaith o gyflogwyr sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor.

Mae'r Student Room hefyd yn rhoi help a gwybodaeth i fyfyrwyr aeddfed, yn ogystal â chyfle i gyfnewid eich safbwyntiau ag eraill.

Mae'r term 'anabledd' yn cynnwys dyslecsia, dyspracsia ac anableddau dysgu eraill.

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb cyfreithiol i wneud addasiadau rhesymol i staff ac ymgeiswyr sydd ag anabledd. Gall dechrau cynllunio gyrfa’n gynnar fod yn werthfawr i rai myfyrwyr anabl, ac i fyfyrwyr eraill nad yw eu hanabledd yn dylanwadu arnynt o ran cynllunio gyrfa. Cewch wybod mwy am ddatgelu anabledd yn y gwaith.

Cymorth ac arweiniad pwrpasol

Yn ogystal â chymorth gan ein tîm, gallwch fanteisio ar arweiniad arall sydd ar gael gan ystod o elusennau a sefydliadau.

Mae EmployAbility yn mynd ati i helpu pobl â phob math o anabledd i gael cyflogaeth. Mae Fforwm Anabledd Busnes yn sefydliad cyflogwyr yn y DU sy’n canolbwyntio ar recriwtio a chadw staff anabl a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid anabl. Defnyddiwch ei adran amdanom ni fel ffordd o nodi cyflogwyr posibl, gan ei bod yn rhestru'r holl aelodau.

Mae Great With Disability yn cynnig cyfleoedd a chyngor gyrfaoedd gan gyflogwyr sy’n hyderus ym maes anabledd. Mae BlindinBusiness (BiB) yn sefydliad sy'n cefnogi israddedigion a graddedigion â nam ar eu golwg i ddod o hyd i swyddi mewn busnes.

Mae MyPlus Students Club yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar recriwtio a datgelu anabledd, yn ogystal â rhai swyddi gwag ac astudiaethau achos. Mae Ymddiriedolaeth Shaw yn elusen sy'n cefnogi pobl anabl i ddod o hyd i waith.

Cyrchfannau graddedigion anabl

Mae What Happens Next? yn adroddiad gan Grŵp Gorchwyl Anabledd Cymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS) ar yr hyn yr aeth graddedigion anabl ymlaen i’w wneud ar ôl graddio, a sut y daethant o hyd i’w swyddi. Mae’r adroddiad yn cynnwys hunangyflogaeth ac astudio ymhellach.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd

Mae Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia y Brifysgol yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd ar gymorth i fyfyrwyr anabl.

Gallwch hefyd gael gwybod am raglenni, megis GO Wales, sy'n creu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr ag anableddau neu gyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar allu pobl i weithio.

Mae cyflogwyr o bob sector yn sylweddoli pwysigrwydd gweithlu amrywiol o ystod o gefndiroedd ethnig a chymdeithasol.

Mae nifer o gynlluniau ar waith sy’n ceisio sicrhau nad yw myfyrwyr a graddedigion yn wynebu rhwystrau wrth iddynt adeiladu eu gyrfaoedd. Mae Cymrodoriaeth Windsor yn cynnig rhaglenni datblygu – rhai o'r cwmnïau sy'n cefnogi Cymrodoriaeth Windsor yw World Service y BBC, Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, Unilever a British Airways.

Mae Sponsors for Educational Opportunity (SEO) Llundain yn sefydliad nid er elw sy'n cynnig interniaethau haf yn y diwydiant gwasanaethau ariannol i fyfyrwyr o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae Asian Jobsite yn hysbysebu swyddi gwag yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat i fyfyrwyr a graddedigion lleiafrifoedd ethnig. Mae Ethnic Minority Jobsite yn wefan recriwtio sy’n gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr mawr.

Bu llawer o ddatblygiadau cadarnhaol o ran sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle, ond mae diffyg cynrychiolaeth o hyd mewn rhai sectorau ac mae problemau o hyd sy’n ymwneud â bylchau cyflog.

Ceir nifer o sefydliadau sy’n darparu canllawiau ac yn hyrwyddo cynhwysiant mewn sectorau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae British Federation of Women Graduates (BFWG) yn cynnig cymorth a chyngor i raddedigion.

Mae Women Into Science, Engineering and Construction (WISE) yn gweithio gyda phobl ym maes busnes, diwydiant ac addysg i gynyddu cyfranogiad, cyfraniad a llwyddiant menywod ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Mae STEM Women yn trefnu digwyddiadau gyrfaoedd a rhwydweithio i fyfyrwyr STEM sy'n uniaethu fel menyw. Maent hefyd yn gweithio ar adeiladu cymunedau myfyrwyr, rhannu adnoddau a theilwra cyngor gyrfaoedd i fenywod sy'n edrych am fynd at sector STEM.

Mae Women in Banking and Finance (WIBF) yn sefydliad aelodau i fenywod ym maes bancio a chyllid gydag adnoddau datblygu gyrfa a rhwydweithio.

Mae gan lawer o gyflogwyr ymrwymiad cadarnhaol i gefnogi staff ac ymgeiswyr LGBT+, a bydd ganddynt bolisïau clir ar fynd i'r afael ag unrhyw achosion o wahaniaethu neu fwlio yn y gweithle.

Ceir nifer o gyflogwyr (gan gynnwys Prifysgol Caerdydd) y mae Stonewall wedi cydnabod eu bod yn darparu gweithle cadarnhaol. Mae Stonewall yn elusen sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ledled Prydain.

Mae Canllaw Gyrfaoedd Starting Out yn adnodd gwych ar gyfer ymchwilio i gyflogwyr, ond mae'n werth nodi ei bod yn bosibl na chaiff sefydliadau llai o faint eu cynnwys.

Os ydych yn ystyried dod allan yn y gwaith, mae TARGETJobs ac AGCAS yn rhoi gwybodaeth am ddatgelu cyfeiriadedd rhywiol, ynghyd â chyngor ar ddod o hyd i gyflogwyr LBGT+.

Cewch wybod mwy am ble i chwilio am gyfleoedd gwaith gyda chyflogwyr ledled y DU sy’n croesawu pobl LGBT+.

Cefnogi myfyrwyr a graddedigion traws

Mae Cynllun Gweithredu Trawsryweddol Llywodraeth Cymru yn nodi strategaeth er mwyn cyflawni cydraddoldeb trawsryweddol. Mae TARGETJobs yn cynnig cyngor ar ddatgelu eich statws traws i gyflogwr, yn ogystal â chanllawiau ar bwyso a mesur y manteision a'r anfanteision.

Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd