Ewch i’r prif gynnwys

Beth i'w gynnwys

Os ydych chi’n derbyn swydd ddisgrifiad a manyleb y person, defnyddiwch yr ail fel sail ar gyfer targedu eich CV.

Yn aml mae manylebau person yn cael eu rhannu’n feini prawf hanfodol a meini prawf dymunol. Bydd y meini prawf dymunol yn cael eu defnyddio i leihau maes cryf os oes nifer fawr o ymgeiswyr yn bodloni’r meini prawf hanfodol.

Mae'n bwysig iawn datgan yn glir os ydych yn bodloni rhai neu bob un o'r meini prawf dymunol, yn ogystal â dangos tystiolaeth o sut rydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol.

Dylech deilwra eich CV bob amser i swyddi penodol. Mae cyflogwyr yn gofyn am set wahanol o sgiliau a chymwyseddau ac mae angen i’ch CV ddangos eich bod chi’n gweddu’n berffaith ar gyfer y rôl. Dysgwch fwy am ymchwilio i’r rôl er mwyn targedu eich CV a chael enghreifftiau o swydd ddisgrifiadau a manylebau person.

Felly os bydd cyflogwr yn gofyn am sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig cryf, gwasanaeth cwsmeriaid a’r gallu i ddatrys problemau gan ddefnyddio menter gwnewch yn siŵr eich bod yn meddu ar y sgiliau hyn – a pheidiwch â gwneud datganiadau gwag, rhowch enghreifftiau i brofi hynny.

Adrannau a awgrymir

Fel arfer, bydd eich CV yn cynnwys nifer o’r adrannau canlynol - a gallwch roi mwy neu lai o bwyslais yn dibynnu ar yr hyn sydd gennych i’w gynnig, ac ar ofynion y swydd neu’r cyflogwr.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol neu o’r UE yna dylech ddilyn y canllawiau hyn wrth wneud cais am swyddi neu leoliadau yn y DU.

Cynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost. Dylai eich enw yn sefyll allan, mewn ffont mwy o faint ac mewn print bras – defnyddiwch eich enw fel pennawd ac nid 'Curriculum Vitae'.

Ni ddylai eich manylion personol gymryd gormod o le. Rhowch y rhain ar frig eich CV yn union o dan eich enw. Naill ai rhowch eich cyfeiriad yn ystod y tymor neu eich cyfeiriad cartref, cyn belled â’ch bod yn gwirio eich post yno yn rheolaidd. Os ydych angen rhestru dau gyfeiriad, dylech ei gwneud yn glir pryd fyddwch chi ar gael ym mhob un.

E-bost yw’r dull cyswllt o ddewis ar gyfer y rhan fwyaf o gyflogwyr – a chofiwch fod sarah.jones@gmail yn swnio’n llawer mwy proffesiynol na hotchickatCardiff@gmail.com.

Mae rhai cyflogwyr a recriwtwyr yn hoffi gweld proffil personol neu grynodeb ar CV (ee sefydliadau cysylltiadau cyhoeddus, y cyfryngau, sefydliadau darlledu), nid yw eraill yn hoffi hyn (e.e. rhai cwmnïau cyfraith).

Cwyn gyffredin gan gyflogwyr yw bod proffiliau personol graddedigion i gyd yn swnio'r un fath, gan ddefnyddio geiriau allweddol ac ymadroddion tebyg, sy'n eu gwneud yn ddiystyr.

Ystyriwch yr enghraifft ganlynol:

‘Unigolyn graddedig brwdfrydig, yn llawn cymhelliant gyda sgiliau gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu rhagorol nawr yn edrych am swydd heriol ar lefel graddedigion gyda sefydliad dynamig, elusennol blaengar.’

Os yw eich proffil personol yn swnio’n gyffredinol fel hyn, mae’n debyg ei bod hi’n syniad cael gwared arno neu ei ailysgrifennu. Mae proffil da yn gryno ac yn fyr - dwy neu dair llinell ar y mwyaf. Dylai fod yn benodol i’r rôl neu’r sefydliad rydych chi’n gwneud cais iddo a dylai amlygu eich prif gyflawniadau, sgiliau penodol a nodau gyrfaol, fel:

‘Unigolyn graddedig marchnata meistrolgar o ran y cyfryngau cymdeithasol gyda phrofiad mewn ysgrifennu a phrawf ddarllen copi, marchnata cyfryngau cymdeithasol a threfnu digwyddiadau cyhoeddusrwydd, wedi’u meithrin ar interniaeth dros yr haf gyda chwmni marchnata’r cyfryngau. Bellach yn chwilio am rôl farchnata mewn cwmni ymgynghori ar gyfer y cyfryngau.'

Rhestrwch eich cyflawniadau addysgol mewn trefn gronolegol – h.y. mwyaf diweddar yn gyntaf. Os ydych chi'n gwneud cais ar gyfer gwaith yn ymwneud â’ch pwnc gradd, rhestrwch fodiwlau perthnasol ac amlygu eich blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor.

Gallwch ddarparu gwybodaeth am eich canlyniadau modiwl hyd yma os ydych yn dymuno (ee Cyfartaledd blwyddyn 2: 2:1) ac os ydych yn y flwyddyn olaf gallwch roi syniad o ganlyniad eich gradd ddisgwyliedig (e.e. 'Yn gobeithio graddio gydag anrhydedd 2:1 uchel').

Bydd gan gyflogwyr ddiddordeb yn eich Safon Uwch (neu gyfatebol) felly rhestrwch y pynciau a’r graddau. Gellir cyfuno eich canlyniadau TGAU, ee '12 pwnc gradd A*-C gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth '.

Os ydych wedi ennill gwobrau academaidd, gellid eu cynnwys o dan is-bennawd yn eich adran addysg.

Dylai'r adran hon gynnwys manylion cyflogaeth presennol a blaenorol (gan gynnwys dros dro a rhan-amser), lleoliadau gwaith, profiad gwaith a gwaith gwirfoddol. Os yw'r rhestr yn hir, dewiswch yr enghreifftiau mwyaf perthnasol neu sylweddol.

Os oes gennych gymysgedd o brofiadau perthnasol sy’n ymwneud â’ch maes o ddiddordeb (ee peirianneg) yn ogystal â swyddi rhan amser (ee gwaith bar, manwerthu), gallwch ystyried rhannu eich adran profiad yn brofiad perthnasol a phrofiad arall.

Peidiwch â diystyru eich swyddi rhan-amser, hyd yn oed os yw’n ymddangos fel nad yw’n berthnasol i rolau graddedig rydych chi’n gwneud cais amdanynt. Byd gan gyflogwyr ddiddordeb yn y sgiliau rydych chi wedi’u datblygu drwy’r swyddi hyn (ee gwasanaeth cwsmeriaid) yn ogystal â’r ffaith eich bod wedi gweithio tra’n astudio - mae’r rhain i gyd yn dangos eich gallu i reoli eich amser ac ymdopi â blaenoriaethau.

Gallwch gynnwys adran ar sgiliau perthnasol i dynnu sylw at sgiliau penodol sy'n ymwneud â TG neu ieithoedd, er enghraifft.

Er hyn, dylech fod yn wyliadwrus gan fod yr adran sgiliau’n aml yn cael ei chamddefnyddio ar y CV. Dylech ganolbwyntio ar y sgiliau y mae cyflogwyr neu rôl yn gofyn amdanynt, ac nid ar y sgiliau yr hoffech yn syml ddweud wrth y cyflogwyr eich bod yn meddu arnynt. Er enghraifft, efallai y bydd eich sgiliau achub bywyd yn berthnasol ar gyfer rôl rheoli hamdden, ond ni fydd mor berthnasol os ydych chi’n gwneud cais am rôl graddedig mewn bancio.

Byddwch yn benodol ynghylch eich lefel o gymhwysedd. Yn hytrach na rhestru 'Word, Excel, y Rhyngrwyd' yn unig o dan sgiliau TG, dylech ddweud p’un a ydych yn hyfedr, yn gymwys neu’n ddechreuwr. Mae'r un peth yn wir am sgiliau iaith - ydych chi'n ddechreuwr, yn ganolradd neu yn rhugl?

Mae cyflogwyr yn ymddiddori yn yr hyn rydych wedi'i wneud y tu allan i'ch astudiaethau academaidd a lleoliadau gwaith. Os oes gennych hobïau diddorol a chyflawniadau rydych chi’n falch ohonynt, dylech eu cynnwys yma.

Gallai enghreifftiau gynnwys chwaraeon, chwarae offeryn cerdd neu godi arian. Rhowch flaenoriaeth i weithgareddau gweithredol yn hytrach na rhai goddefol a dylech osgoi rhestr hir nad yw’n rhoi unrhyw fanylion.

Ceisiwch ddangos sut mae eich diddordebau wedi datblygu eich sgiliau neu nodweddion eraill. Mae ymadroddion fel 'teithio annibynnol' ac 'ymwybyddiaeth ddiwylliannol' yn fwy diddorol i gyflogwyr na 'mynd ar wyliau dramor' ac yn awgrymu eich bod yn ddyfeisgar ac yn hyblyg.

Mae'n arferol i restru dau ganolwr, yn ddelfrydol, un o’r brifysgol (fel tiwtor personol) ac un gan gyflogwr.

Fel arall, gallwch ddweud yn syml ‘Geirdaon ar gael ar gais’, yn enwedig os ydych chi’n fyr o ofod neu eich bod yn gwneud cais ar hap.

Gwybodaeth ychwanegol

Gallwch gynnwys y wybodaeth hon ar eich CV, ond nid yw'n orfodol:

  • Dyddiad geni - Mae’n anghyfreithlon i gyflogwyr yn y DU wahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr ar sail oedran. Felly mae’n llwyr fyny i chi p’un a fyddwch chi’n datgan eich dyddiad geni ai peidio. Bydd y dyddiadau pan wnaethoch chi fynychu’r ysgol yn rhoi syniad da iddynt beth bynnag.
  • Cenedligrwydd – nid yw'n orfodol i ddatgan eich cenedligrwydd. Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddefnyddiol i'r cyflogwr a gallai egluro eich bod yn gymwys i weithio yn y DU. Gellir dod o hyd i nodiadau cyfarwyddyd ar UKCISA. Ar gyfer cwestiynau penodol sy'n ymwneud â’ch hawl i weithio yn y DU, dylech wneud apwyntiad gyda'r Tîm Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol.

Beth i beidio â’i gynnwys

Mae rhai pethau nad oes angen iddynt fynd ar eich CV. Os wnaethoch chi gymryd tri chyfle i lwyddo yn eich TGAU Mathemateg neu i lwyddo yn eich prawf gyrru, pa ots: fe wnaethoch chi ei gyflawni yn y pen draw ac mae gennych chi’r cymhwyster i’w brofi.

Mae canllawiau yn amrywio o wlad i wlad, ond mae rhai pethau na fyddent fel arfer yn cael eu cynnwys ar CV yn y DU, fel ffotograffau - ni fydd disgwyl i chi atodi ffotograff i’ch CV oni bai  fod cais wedi’i wneud yn benodol am hynny.

Oni ofynnir yn benodol ac yn gyfreithlon ar gyfer y swydd (sy'n anarferol), ni ddylech gynnwys statws priodasol a rhyw. Fodd bynnag, gallwch ddewis gwneud hynny os eich enw cyntaf yn niwtral o ran rhywedd (ee Chris).

Rhoi gwybodaeth ffug

Gallwch roi tro cadarnhaol ar eich profiadau wrth ysgrifennu eich CV, ond rhaid i chi beidio â rhoi gwybodaeth ffug.

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am dystysgrifau arholiadau a gradd (a thrawsgrifiadau’n aml hefyd) a bydd angen i chi ddarparu’r rhain pan fyddwch yn dechrau gweithio. Mae anwireddau, pan fyddant yn cael eu canfod, bron bob amser yn arwain at ddiswyddo, ac weithiau at achos llys.

Cysylltu â ni

Os oes angen help arnoch i benderfynu beth i'w gynnwys yn eich CV, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd