Ewch i’r prif gynnwys

Mathau o CV

Hands typing on a black keyboard. A CV is lying nearby.

Bydd y drefn y byddwch yn cyflwyno eich gwybodaeth, a’r gofod rydych yn ei neilltuo i bob un, yn dibynnu ar yr hyn sydd gennych i’w gynnig a’r hyn yr hoffech ei bwysleisio.

Os ydych yn bwriadu gwneud cais am gyfleoedd gyda’r cyflogwyr graddedigion mwyaf, mae’n debyg y byddwch yn sylwi na fyddwch angen CV, ond bydd angen i chi lenwi eu ffurflen gais ar-lein yn lle hynny.

Fodd bynnag, ar gyfer cyflogwyr llai, CV yw’r brif ffordd o wneud cais am swyddi a lleoliadau gwaith o hyd.

Y mathau mwyaf cyffredin o CV yw:

Mae nifer o gyflogwyr yn dal i ffafrio’r CV cronolegol traddodiadol. Cyflwynir gwybodaeth ym mhob adran mewn trefn sydd i’r gwrthwyneb i’r drefn gronolegol fel bod eich profiad neu gyflawniad mwyaf diweddar yn dod yn gyntaf.

Fel arfer dilynir y manylion addysg gan gyflogaeth a phrofiad gwaith, yna sgiliau, diddordebau a chyflawniadau ychwanegol.

Gall CVs cronolegol fod yn ddefnyddiol pan fydd gennych brofiad perthnasol neu pan fyddwch yn gwneud cais am waith sy’n berthnasol i’r pwnc rydych chi wedi’i astudio yn y brifysgol.

Lawrlwytho enghraifft o CV cronolegol.

Mae CV am sgiliau yn fformat da ar gyfer amlygu eich sgiliau a phrofiad mwyaf perthnasol o holl feysydd eich bywyd.

Gall CV am sgiliau fod yn fwy priodol os:

  • ydych chi'n gwneud cais am waith mewn maes sydd yn hollol wahanol i destun eich astudiaeth
  • nad yw eich profiad gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â swydd yr ydych yn gwneud cais amdani, ond eich bod yn eich barn chi yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i wneud y swydd honno
  • oes gennych fylchau yn eich hanes cyflogaeth
  • oes gennych hanes cyflogaeth helaeth y mae angen i chi ei grynhoi
  • os ydych yn newid cyfeiriad gyrfa.

Mae CV am sgiliau yn dechrau gyda rhestr o sgiliau a chyflawniadau o dan benawdau amrywiol, wedi’i ddilyn gan fanylion cryno am addysg a phrofiad gwaith neu gyflogaeth.

Drwy ganolbwyntio ar y sgiliau cywir, gallwch ddangos eich bod wedi ystyried anghenion penodol y cyflogwr. Os ydych chi'n mynd drwy newid gyrfa, gallwch symud y ffocws oddi wrth y math o swydd yr ydych wedi'i gwneud i brofiad a sgiliau rydych chi wedi’u meithrin yn y gwaith ac mewn mannau eraill.

Gan nad yw'r fformat yn pwysleisio'r gronoleg, ni fydd yn tynnu sylw at gyfnodau o anweithgarwch a allai gael eu hamlygu mewn CV cronolegol.

Lawrlwytho enghraifft o CV am sgiliau.

Mae'r CV academaidd yn amlygu eich ymchwil, profiad addysgu, a chyhoeddiadau. Fe'i defnyddir i wneud cais am swydd ymchwil neu ddarlithio  mewn prifysgol. Byddech hefyd yn ei ddefnyddio i wneud cais am ymchwil neu astudiaeth ôl-raddedig neu ôl-ddoethurol.

Mae'n canolbwyntio ar ystod ac ansawdd eich ymchwil, cyhoeddiadau a phrofiad dysgu. Gallai eich aelodaeth broffesiynol a gwobrau hefyd fod yn arbennig o berthnasol yn y math hwn o CV. Mae'r wefan Vitae yn cynnig llawer o enghreifftiau o CVs academaidd.

Er bod cynnwys yn allweddol yn yr holl CVs, ac y byddwch fel arfer yn cael eich cynghori i gadw eich cyflwyniad yn syml iawn, mae rhai proffesiynau a sectorau cyflogaeth lle y gallai dull creadigol ddenu mwy o sylw atoch chi am y rhesymau cywir.

Defnyddir CVs Amlgyfrwng yn aml yn y diwydiannau creadigol. Gallant amrywio o wefan, portffolio ar-lein neu gyflwyniad rhyngweithiol.

Mae portffolio ar-lein yn ffordd ragorol i artistiaid, pobl greadigol, newyddiadurwyr ac ati i arddangos eu gwaith. Cofiwch gynnwys dolenni at eich gwefan neu bortffolio ar-lein ar eich CV, yn ogystal â’ch cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol (LinkedIn, Twitter ac ati) a blogiau.

Defnyddio CV ecsentrig

Gall dulliau eithafol ac anghonfensiynol weithio, ond maen nhw’n cynnwys risg uchel felly byddant angen cael eu hystyried yn ofalus. Os ydych yn ansicr sut y bydd y derbynnydd yn ymateb, efallai y byddai'n well cynnig dull mwy traddodiadol, neu i gysylltu â’r cyflogwr yn gyntaf i ddarganfod pa fath o CV fyddai well ganddynt.

Mae rhai straeon am lwyddiant yn cynnwys:

  • un ymgeisydd oedd yn gwneud cais i gwmni marchnata a wnaeth gynnwys sgwâr o laswellt siop lysiau gyda ‘This is my pitch’ wedi’i ysgrifennu wrth ei ochr
  • fe wnaeth ymgeisydd arall lapio ei CV o amgylch bar o siocled. Roedd rhybudd yn weladwy ar y papur lapio felly fe’i tynnwyd gyda gofal
  • anfonodd un ymgeisydd flwch ar gyfer gêm gyfrifiadurol gyda CD yn cynnwys CV rhithwir. Roedd y pecyn yn gosod yr ymgeisydd fel cymeriad mewn gêm ac roedd llawlyfr cynnwys oedd yn rhoi manylion am eu sgiliau a’u profiad

Ond bydd nifer o gyflogwyr yn casáu’r dull hwn ac efallai y bydd eich CV gwallgof yn glanio yn y bin. Gofynnwch i chi'ch hun p’un a ydych yn barod i gymryd y risg, a ph’un a ydych yn ddigon creadigol i fod yn wreiddiol ac yn llwyddiannus.

Cysylltu â ni

Os ydych chi angen helpu i lunio CV, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd