Ewch i’r prif gynnwys

Sut i gyflwyno eich gwybodaeth

Bydd CV â ffocws, wedi’i gyflwyno’n dda yn dal sylw’r darllenydd ac yn gwneud iddynt fod eisiau dysgu mwy amdanoch chi.

Mae CV gwael yn debygol o arwain at gael eich gwrthod, sy'n golygu na chewch y cyfle i greu argraff wyneb yn wyneb mewn cyfweliad.

Cofiwch fod llawer o gyflogwyr graddedigion yn derbyn cannoedd o CVs, felly gallai’r amser maen nhw’n ei gymryd i’w darllen fod cyn lleied â 60 eiliad - mae angen i chi greu argraff a hynny’n gyflym.

Arddull ysgrifennu

Mae arddull yr ysgrifennu a ddefnyddiwch ar eich CV i fyny i chi – dylech ddewis yr arddull sydd orau gennych, ond byddwch yn gyson – dewiswch un arddull ysgrifennu ac yna cadw ato.

Ffordd fwyfwy cyffredin a phroffesiynol o gyflwyno eich hun mewn CV yw ysgrifennu heb ddefnyddio ‘Rydw i’ o gwbl (wedi’r cyfan, mae cyflogwyr yn gwybod fod popeth ar y CV amdanoch chi) - er enghraifft:

'Awyddus i ddilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth ac ar hyn o bryd yn cyfrannu at erthyglau papur myfyrwyr y brifysgol. Bydd lleoliad profiad gwaith yn WhatSports plc yn rhoi profiad perthnasol ar gyfer nod gyrfaol hirdymor o newyddiaduraeth chwaraeon.'

Os yw’n well gennych chi ddefnyddio ‘Rydw i’, yna cofiwch amrywio’r ffordd mae’r frawddeg wedi’i hadeiladu fel nad yw pob brawddeg yn dechrau gydag o.

Defnyddio berfau gweithredu

Bydd iaith gadarnhaol, egnïol yn dal sylw’r darllenydd ac yn anfon neges gref amdanoch chi a’ch galluoedd.

Enghraifft 1: Roedd fy nyletswyddau’n cynnwys gwasanaethu cwsmeriaid yn y bar. Roedd rhaid i mi drin ag arian parod a chadw’r ardal yn daclus. Roedd rhaid i mi weithio o dan bwysau.

Enghraifft 2:

  • datblygu sgiliau cryf o ran gwasanaeth i gwsmeriaid
  • trin symiau mawr o arian; cyfrifol am gyfrif a chydbwyso’r arian a wnaed yn ystod sifftiau
  • gweithio o dan bwysau yn ystod cyfnodau gwyliau
  • cychwyn y cynnig awr hapus, gan arwain at gynnydd o 30 y cant mewn gwerthiant

Mae Enghraifft 2 yn manylu ar y sgiliau a’r cyfrifoldebau oedd wedi’u cynnwys gan ddefnyddio berfau gweithredol - datblygu, trin, gweithio, cychwyn - sy'n gwneud argraff gyffredinol gryfach.

Fformatio

Mae pwyntiau bwled yn gweithio’n dda ar CV, hefyd – mae rhestrau bwled yn dod drosodd yn wrthrychol ac yn glir, a gallech osgoi'r demtasiwn i ysgrifennu traethawd byr amdanoch chi'ch hun.

Mae’r CV yn un man lle nad yw brawddegau llawn yn hanfodol - gallwch gyfleu’r un wybodaeth gan ddefnyddio llai o le:

Enghraifft 1: Yn y swydd hon, fe wnes wirfoddoli i ddarparu hyfforddiant TG i gydweithwyr yn fy adran i ac eraill. Fe wnes hefyd gynnal yr hyfforddiant anwytho ar gyfer aelodau newydd o’r tîm.

Enghraifft 2:

  • Gwirfoddoli i ddarparu hyfforddiant TG i gydweithwyr gweinyddol a chynnal sesiwn anwytho i aelodau newydd i'r tîm.

Cysylltu â ni

Os ydych angen cymorth i gyflwyno'r wybodaeth yn eich CV, cysylltwch â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd