Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu llythyr eglurhaol

Dylech anfon llythyr eglurhaol gyda’ch CV, sy’n rhoi dyfnder i’r wybodaeth ffeithiol ar eich CV.

Mae hefyd yn gyfle i chi fynegi eich diddordeb yn y swydd, eich cymhelliant i’w chyflawni a’ch addasrwydd ar gyfer y swydd dan sylw.

Drwy ddangos eich diddordebau gyrfa ac amlygu eich cryfderau a phrofiadau mwyaf perthnasol, gall llythyr wedi’i ysgrifennu’n dda eich helpu i wneud argraff gyntaf ardderchog.

P’un a ydych chi'n gwneud cais am swydd neu leoliad, eich llythyr yw eich cyfle cyntaf i ddangos i’r cyflogwr nad ydych wedi eu pigo nhw ar hap, ond eich bod wirioneddol am gael y swydd arbennig hon a bod gennych chi’r sgiliau i’w gwneud.

Defnyddio dull wedi'i dargedu

Bydd targedu eich llythyr eglurhaol yn gwella eich cyfle o gael eich rhoi ar restr fer ar gyfer cyfweliad. Bydd rhan fwyaf o gyflogwyr yn darllen eich llythyr eglurhaol cyn y CV – felly mae'n bwysig iawn eich bod yn gwneud argraff gadarnhaol. Ond peidiwch ag ailadrodd ffeithiau o wefan y cwmni’n unig - mae angen i chi gysylltu eich sgiliau a’ch profiad i agwedd penodol ar y busnes.

Amlygu ac atgyfnerthu

Cyn i chi ddechrau ysgrifennu, atgoffwch eich hun o ofynion y cyflogwr (defnyddiwch yr hysbyseb, gwefan y cwmni, swydd ddisgrifiad a manyleb y person) ac ystyried sut y gallwch eu harddangos. Dysgu mwy am sut i ymchwilio i sefydliad a swydd cyn cyflwyno unrhyw ddogfennaeth.

Eich nod yw tynnu sylw ac atgyfnerthu yn hytrach nag ailadrodd gwybodaeth sydd eisoes wedi'i chynnwys ar y CV air am air. Mae eich llythyr yn gyfle arall i farchnata eich hun – dylai fod yn argyhoeddiadol, gan ddangos eich brwdfrydedd ar gyfer y swydd.

Beth i'w gynnwys

Cyfeiriwch eich llythyr i berson penodol lle bo hynny'n bosibl – e.e. 'Annwyl Mrs Jones' yn hytrach na 'Annwyl Syr/Madam '. Nid yw 'Annwyl Jo' neu 'Hia' yn briodol, nid yw 'Annwyl Jo Jones' chwaith. Dylai adran adnoddau dynol y cwmni allu roi enw a theitl i chi (e.e. Mrs, Dr), yn ogystal â theitl y swydd.

Dylech hefyd gynnwys:

Yn y paragraff cyntaf, amlinellwch yn gryno eich sefyllfa bresennol ee ‘Ar hyn o bryd rwyf yn fyfyriwr y Gyfraith yn fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerdydd’. Fel arfer byddwch yn ysgrifennu fel ymateb i swydd wedi’i hysbysebu ond gallech hefyd fod yn defnyddio dull ar hap.

Os ydych chi’n gwneud cais am swydd wedi’i hysbysebu, dylech nodi ble rydych chi wedi gweld yr hysbyseb a dyfynnu unrhyw gyfeirnod. Os ydych chi’n gwneud cais ar hap, dylech fod yn glir o ran pa fath o rôl mae gennych chi ddiddordeb ynddi.

Pam ydych chi eisiau’r math hwn o waith a pham mae gennych chi ddiddordeb yn y cyflogwr hwn? Yn yr ail baragraff, dangoswch eich bod wedi gwneud eich ymchwil i’r cwmni ac yn deall beth allai’r swydd neu leoliad ei gynnwys.

Mae'r paragraff hwn yn anhygoel o bwysig gan ei fod yn dangos i’r cyflogwr fod gennych ddigon o gymhelliant i ddysgu cymaint ag y gallwch am y rôl a'r sefydliad.

Ni fydd dulliau mwy generig fel 'Rwyf yn awyddus i weithio i gyflogwr graddedigion mawr gydag enw rhagorol' yn dda i ddim. Dylech gynnwys rhesymau clir pam fod gennych ddiddordeb yn y cwmni ac yn y gwaith.

Yn y trydydd paragraff, dylech dynnu sylw at agweddau perthnasol ar eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i gefnogi eich addasrwydd ar gyfer y rôl.

Os oedd yr hysbyseb yn rhestru gofynion hanfodol penodol, yna dylech dynnu sylw at sut rydych chi’n bodloni’r rhain. Gall croesgyfeirio at eich CV fod yn ddefnyddiol - ee ‘Byddwch yn gweld o fy CV fy mod...’

Gallwch hefyd ddefnyddio eich llythyr i egluro bylchau yn eich CV a dyma’r lle mwyaf priodol i ddatgelu gwybodaeth am iechyd neu anabledd perthnasol. Argymhellwn eich bod yn amlinellu’r math hon o wybodaeth yn y pedwerydd paragraff.

Yn eich paragraff olaf, dylech nodi unrhyw ddyddiadau yn y dyfodol agos pan na allwch yn sicr fynd am gyfweliad. Er y bydd llawer o gwmnïau wedi pennu’r diwrnod ymlaen llaw, efallai y bydd rhai yn cyfweld ar fwy nag un diwrnod neu eu bod yn hyblyg ar gyfer ymgeisydd cryf iawn.

Dylech orffen eich llythyr ar nodyn cadarnhaol, yn hytrach nag ymddiheuro am gymryd amser y darllenydd.

Byddwch yn glir ac yn broffesiynol

Dylai eich llythyr eglurhaol fod yn glir, yn gryno ac mewn arddull busnes, ond peidiwch â cheisio bod yn rhywun arall drwy ddefnyddio geiriau rhy hir - fel arfer mae hyn yn swnio’n fawreddog a ffals. Teipiwch eich llythyr oni bai eu bod yn dweud fel arall, a'i gadw i un ochr o bapur A4.

Rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud cais i'r rheol 20 eiliad – mae unrhyw baragraff sy’n cymryd mwy nag 20 eiliad i’w ddarllen yn rhy hir. Cadwch eich brawddegau a pharagraffau yn fyr a bachog. A sicrhewch eich bod yn gwirio gramadeg a sillafu eich llythyr.

Cyn i chi ei anfon

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi arwyddo eich llythyr a chadw copi ar gyfer y dyfodol - ac i’ch helpu wrth baratoi at eich cyfweliad.

Gallech hefyd ddod â’ch llythyr i un o'n sesiynau galw heibio er mwyn i Ymgynghorydd Gyrfa ei adolygu.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych chi angen helpu wrth lunio CV a llythyr eglurhaol, gallech fynychu un o’n dosbarthiadau meistr yn ein swyddfa neu, os ydych chi’n fyfyriwr o hyd, yn eich Ysgol.

Fel arall, gallwch lawrlwytho ein rhestr ddefnyddiol isod neu gysylltu â ni:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd