Ewch i’r prif gynnwys

Sut i baratoi

Mae cyflogwyr eisiau gweld eich bod yn deall y swydd a’r sefydliad, ynghyd â thystiolaeth o sut rydych chi’n cyfateb i’r sgiliau, y profiad a’r rhinweddau personol maen nhw’n chwilio amdanynt.

Mae gan gyflogwyr hefyd ddiddordeb yn eich cymhelliant a’ch ffocws ar yr yrfa hon. Maen nhw’n disgwyl i’ch cais gael ei deilwra i’r cyfle penodol maen nhw’n ei gynnig.

Byddwch yn ymwybodol bod diffyg cymhelliant neu ymrwymiad i weithio i’r sefydliad yn un o'r prif resymau pam mae cyflogwyr yn gwrthod ceisiadau.

Os ydynt yn cael y teimlad bod chi wedi copïo a gludo eich atebion o 20 o geisiadau tebyg eraill, mae’n debyg mai dyma cyn belled ag y byddwch yn cyrraedd yn eu proses recriwtio.

Mae cyflogwyr yn disgwyl i chi fod wedi gwneud rhywfaint o ymchwil a dod i wybod mwy am eu cwmni neu sefydliad. Dysgu mwy am sut i wneud y gwaith paratoi hwn sydd yn hanfodol i wneud cais llwyddiannus.

Gwnewch rai nodiadau am yr hyn rydych chi wedi’i wneud tra rydych chi wedi bod yn y brifysgol. Cofiwch feddwl am holl elfennau o'ch bywyd prifysgol – eich gradd, gwaith maes, astudio dramor, yn ogystal â phrofiad gwaith, interniaethau, gwirfoddoli, gwaith rhan-amser a gwaith yn y gwyliau a’r holl weithgareddau a diddordebau allgyrsiol. Nodwch pryd y cyflawnwyd y rhain, eich rôl a theitlau unrhyw swyddi y cawsoch.

Yna dechreuwch ystyried beth mae hyn yn ei olygu:

  • pa sgiliau wnaethoch chi eu datblygu yn ystod y profiadau hyn?
  • pa ddigwyddiadau neu gyflawniadau ydych chi’n falch ohonynt?
  • beth ddysgoch chi?
  • pa rinweddau personol wnaethoch chi eu datblygu?

Canolbwyntiwch ar yr hyn a wnaethoch chi a beth oedd eich cyfraniad chi eich hun. Byddwch yn gadarnhaol ac yn hyderus am yr hyn rydych chi wedi’i gyflawni yn ystod y brifysgol.

Mae cyflogwyr ym mhob sector yn credu fod cymryd rhan mewn bywyd prifysgol yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau a rhinweddau ar gyfer swyddi graddedigion ac interniaethau - maen nhw am i chi ddadansoddi’r hyn rydych chi wedi’i wneud ac egluro iddynt pam ei fod yn berthnasol. Nid ydyn nhw’n disgwyl i chi gael blynyddoedd o brofiad - maen nhw’n edrych am eich gallu a’ch potensial.

Dylech ganiatáu digon o amser i lenwi'r ffurflen gais yn dda. Rhaid i chi allu drafftio eich atebion, cymryd seibiant ac yna ail-ddrafftio a mireinio eich atebion.

Os yn bosibl, dylech fewngofnodi ac argraffu’r ffurflen, fel y gallwch edrych drwyddo ac ysgrifennu eich atebion yn Word cyn eu rhoi yn y ffurflen.

Peidiwch â gadael 30 eiliad i chi eich hun i uwchlwytho’r dogfennau cyn y dyddiad cau, oherwydd dyma pryd yn union y bydd eich WiFi yn methu a byddwch chi mewn picil. Dylech ganiatáu amser ar gyfer unrhyw broblemau technolegol a allai godi.

Mae llawer o gyflogwyr bellach yn defnyddio meddalwedd dethol awtomataidd sy’n sganio’r ceisiadau am eiriau allweddol cyn i berson ddarllen y ffurflen. Felly gallai fod yn ddefnyddiol i gynnwys rhai o'r geiriau allweddol yn eich ateb, gan y bydd y feddalwedd yn sylwi ar y rhain.

Nodwch y geiriau maen nhw’n eu defnyddio i ddisgrifio sgiliau maen nhw’n chwilio amdanynt ac adlewyrchu’r rhain yn eich enghreifftiau (ond nid yw’n golygu copïo a gludo eich atebion o wefan y sefydliad).

Pan fyddwch yn dechrau ysgrifennu

Peidiwch â bod ofn defnyddio pwyntiau bwled a seibiannau paragraff – gallant helpu’r darllenydd yn ogystal â darparu strwythur i’ch ateb yn arbennig pan fyddwch yn wynebu terfyn geiriau tynn. Gwiriwch pa fformat y bydd y cais ar-lein yn eich galluogi i’w ddefnyddio.

Rhagor o wybodaeth

Am gyngor ar lenwi ffurflen gais, gallwch wneud apwyntiad gydag ymgynghorwr gyrfaoedd drwy eich Cyfrif Gyrfaoedd neu gysylltu:

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd