Ewch i’r prif gynnwys

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch Dwyrain Cymru (ASTUTE East)

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch Dwyrain Cymru (ASTUTE East)

Bydd £8 miliwn o arian newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch) yn cael ei ymestyn i gwmnïau gweithgynhyrchu yn nwyrain Cymru.

Bydd yr estyniad i'r cynllun presennol yn galluogi busnesau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Sir y Fflint a Wrecsam i gydweithio â Phrifysgol Caerdydd i ysgogi a datblygu technolegau cynaliadwy arloesol ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Mae'r prosiect eisoes wedi bod yn llwyddiannus yng ngogledd a gorllewin Cymru ac yng nghymoedd y de, gyda thros 30 o gwmnïau yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil cydweithredol yn rhan o ASTUTE 2020. Y nod yw ysgogi rhagor o gynhyrchiant a thwf yn y diwydiant drwy ddatblygu technolegau newydd a chynaliadwy a nwyddau a gwasanaethau cystadleuol gwerth uwch ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Bydd elfen prosiect ASTUTE East yn mynd i'r afael â heriau Technolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • systemau seibr ffisegol uwch
  • synwyryddion
  • casglu gwybodaeth gymhleth er mwyn deall systemau ffisegol, eu hail-greu yn y byd digidol, a'u defnyddio i lywio penderfyniadau mewn prosesau gweithgynhyrchu.

Mae'r tîm yn cynnwys academyddion blaenllaw a swyddogion prosiect cymwys iawn sydd mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru (SAU), y tîm arweiniol, Prifysgol Abertawe a sefydliadau addysg uwch sy’n eu cefnogi, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd y consortiwm yn gweithio gyda chwmnïau gweithgynhyrchu a safleoedd gweithgynhyrchu cwmnïau yn nwyrain Cymru.


Bydd y prosiect yn galluogi twf cynaliadwy sy’n drawsnewidiol i’r diwydiant gweithgynhyrchu yn Ne-ddwyrain Cymru. Caiff hyn ei gyflawni drwy ddatblygu ymchwil a chefnogaeth y diwydiant mewn Technolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol. Bydd y bartneriaeth rhwng Prifysgolion Cymru a’r diwydiant cyfnewid gwybodaeth yn manteisio ar ymchwil gydweithredol sydd wedi’i seilio ar alw i wella ffyniant economaidd y Rhanbarth.

Mae gweithgynhyrchu yn chwarae rhan bwysig yn Economi Cymru, o gymharu â gweddill y DU, yn enwedig yn Ne-ddwyrain Cymru. Yn 2014, roedd 70,800 o bobl yn cael eu cyflogi mewn 5,995 o fentrau, gyda throsiant o £22.2 biliwn, gan amlygu pwysigrwydd gweithgynhyrchu yn y maes hwn.

Mae ASTUTE East yn gweithredu’n unol â pholisïau Llywodraeth Cymru. Mae Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru, sy'n weledigaeth Llywodraeth Cymru, yn cydnabod y cysylltiadau hanfodol rhwng y sgiliau ymchwil a gwyddoniaeth yng Nghymru, prosesau arloesi, datblygu a masnacheiddio sy’n trawsnewid allbynnau gwyddonol yn fantais economaidd i Gymru.

Ariannwr

Mae ymgyrch ASTUTE East, sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a’r sefydliadau addysg uwch sy’n cymryd rhan.

EU Logos