Ewch i’r prif gynnwys

Effaith Gymdeithasol

Mae prosiect ‘bwyd pantri’ Cymru yn dod â chynnyrch ffres i deuluoedd incwm isel o ganlyniad i bartneriaeth a fanteisiodd ar arbenigedd Prifysgol Caerdydd.

Mynd i'r afael a thlodi bwyd

Food poverty 2

Ymunodd Ysgol Busnes Caerdydd a Bwyd Caerdydd i ddatblygu ffordd o alluogi pobl mewn tlodi bwyd i gael gafael ar fwyd ffres iachus a fforddiadwy.

Mae mwy nag 1 o bob 5 o bobl yn byw mewn tlodi yng Nghymru. Yng Nghaerdydd yn unig, rhoddwyd 13,248 o becynnau o fwyd am dridiau i bobl leol mewn argyfwng gan Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y cyfnod rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019, gyda 5,041 (38%) yn cael eu rhoddi i blant.

Bwyd Caerdydd yw partneriaeth fwyd leol y ddinas, un o aelodau sefydlu rhwydwaith Lleoedd Bwyd Cynaliadwy'r DU. Ymunodd y sefydliad ag Ysgol Fusnes Caerdydd, a gyflenwodd wybodaeth gadwyn gadwyn gyflenwi fasnachol i ddatblygu model bwyd economaidd cynaliadwy wedi'i seilio ar fenter gymdeithasol.

Gwnaeth y bartneriaeth dreialu a lansio’r prosiect - Siop Gymunedol Eich Pantri Lleol - yng Nghanolfan Dusty Forge yn Nhrelái, Caerdydd.

Cefnogir Siop Gymunedol Eich Pantri Lleol yn y Dusty Forge gan Church Action on Poverty, Rhwydwaith Bwyd Caerdydd, Food Power a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (Arian i Bawb).

Mae hon yn ffordd gynaliadwy, hirdymor o fynd i’r afael â thlodi bwyd ym maestref fwyaf difreintiedig Caerdydd. Fel clwb aelodaeth, mae Eich Pantri Lleol yn dileu stigma cymdeithasol o dderbyn bwyd rhad ac am ddim ac yn cynnig ffordd ariannol gynaliadwy o ddod â chynnyrch ffres i gymunedau lleol. Yn ystod y chwe mis cyntaf o gynnal Pantri Dusty Forge, mae’r aelodau ar y cyd wedi arbed amcangyfrif o £25,000 ar eu bil bwyd - ac rydym yn disgwyl i hyn godi i oddeutu £75,000 yn flynyddol wrth i'r aelodaeth gynyddu.

Pearl Costello, o Fwyd Caerdydd Dean of Cardiff Business School

Lleihau newyn heb stigma

Mae'r pantri yn cefnogi anghenion cenedlaethau lluosog. Er enghraifft, mae aelodau hŷn wedi nodi manteision fel gallu cyrchu ‘pecynnau stiw’ maethlon sy’n golygu gall pobl â symudedd is goginio bwyd cartref.

Mae pobl yn ymuno fel aelodau, gan dalu £5 yr wythnos, yna gallant ddewis o leiaf ddeg eitem o fwyd bob wythnos, ynghyd â chyfleoedd ychwanegol ar gyfer gwirfoddoli a hyfforddiant sgiliau. Mae gan fwy na 3,000 o gartrefi yn Nhrelái a Chaerau incwm cartref sy'n is na 60% o incwm canolrifol y DU.

Bellach mae gan y pantri dros 200 o aelodau gyda llawer ar y rhestr aros. Mae wedi cynhyrchu allbynnau gweladwy gan gynnwys costau arbed o £700 y flwyddyn fesul aelod, ac mae modd efelychu hyn a’i ehangu ledled Cymru.  Oherwydd arbedion effeithlon yn y gadwyn gyflenwi, mae'r pantri hefyd yn atal 12,000kg o wastraff bwyd rhag mynd i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn a gostyngiad o 7.5 tunnell y flwyddyn mewn allyriadau CO2.

Mae Dr Wang ac Ysgol Busnes Caerdydd yn parhau i weithio gyda Bwyd Caerdydd gyda'r nod o sefydlu o leiaf deg pantri ledled Cymru erbyn 2023.

Mae'r prosiect yn dod â manteision academaidd i Ysgol Busnes Caerdydd. Bydd gwersi a ddysgwyd o'r broses uwchraddio yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i ddisgyblaethau rheoli, rheoli'r gadwyn gyflenwi a gweithrediadau, ynghyd ag astudiaethau entrepreneuraidd.